Diversiteit bij ZonMw

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid, op passende zorg, kwaliteit van leven en volwaardige deelname aan de samenleving, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, het al dan niet hebben van een beperking en bijvoorbeeld culturele achtergrond. De bestaande gezondheidsverschillen maken duidelijk dat dit nog lang niet het geval is. ZonMw vraagt blijvend aandacht voor deze gezondheidsverschillen in programma’s en projecten. Dit is noodzakelijk om tot generaliseerbaarheid van uitkomsten te komen.

Gelijke kansen

Om de bestaande gezondheidsverschillen te verkleinen en iedereen de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft, moeten we zowel in zorg als in gezondheidsonderzoek rekening houden met biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen. Verschillen tussen mensen komen deels voort uit aanleg, maar hebben vaak ook te maken met leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, het hebben van een beperking of chronische ziekte en comorbiditeit. Of met culturele achtergronden, opleidingsniveau en sociaaleconomische status. In al haar programma’s houdt ZonMw rekening met deze diversiteit van mensen. Onderzoek dient alle bevolkingsgroepen in te sluiten. Ook moeten onderzoeksresultaten ten goede komen aan de diverse subgroepen in de samenleving.

Paraplubegrip

‘Diversiteit’ is een paraplubegrip. Het omvat de verschillen tussen of binnen specifieke populaties mannen en vrouwen, etnische groepen, leeftijdsgroepen en patiëntgroepen. Verschillen kunnen tot uiting komen in uiteenlopende ziektepatronen, zowel wat betreft symptomen, kans op ziekte als risicofactoren. Maar ook in de beleving en verwoording van gezondheidsproblemen. Differentiatie en flexibiliteit zijn dus nodig in preventie, diagnostiek en behandeling. ZonMw stimuleert onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers aandacht te besteden aan al deze verschillen.

Doelmatigheid en effectiviteit

Niet alleen ethische argumenten – bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel – zijn van belang. Ook uit oogpunt van effectiviteit zijn er goede redenen om aandacht te hebben voor diversiteit. Als migranten beter worden bereikt in een eerder stadium van ziekte of problemen, leidt dit bijvoorbeeld tot een substantiële kostenbesparing in de zware, geïndiceerde zorg. Daarnaast wijst onderzoek uit dat heterogene groepen betere beslissingen nemen dan homogene groepen. Als er rekening wordt gehouden met diversiteit neemt de kans van slagen van onderzoek en zorg toe. Ook blijkt dat een succesvol diversiteitsbeleid in de gezondheidszorg leidt tot meer tevredenheid, bijvoorbeeld van de zorgverleners. En het levert betere bedrijfsresultaten op. Divers samengestelde teams zijn creatiever en innovatiever. Aandacht voor diversiteit resulteert in een organisatiecultuur die eigenheid waardeert en stimuleert, en dat komt de betrokkenheid en motivatie van werknemers ten goede.

Eigen organisatie

ZonMw hecht veel belang aan diversiteit in haar eigen organisatie en activiteiten. Zo waakt zij er bij de samenstelling van programmacommissies en -werkgroepen voor dat er voldoende deskundigheid over diversiteit aanwezig is. Ook moet er een goede balans zijn tussen de seksen. Diversiteit wordt in elk onderzoeksprogramma van ZonMw meegenomen.

Gender Equality Plan

Gendergelijkheid, kansengelijkheid, academische vrijheid en sociale veiligheid in de wetenschap worden steeds belangrijker en zijn onderdeel van ons diversiteitsbeleid. In het Gender Equality Plan (GEP) staan onze ambities op dit gebied voor zowel het subsidiebeleid als het werkgeversbeleid beschreven.

Het bestuur van ZonMw heeft haar toewijding in de buitenwereld op het thema diversiteit en inclusie op verschillende manieren onderstreept. Om te beginnen door de Charter van Diversiteit in Bedrijf. Daarnaast volgen we de gendergelijkheidsdoelstellingen van de Europese Unie en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Het GEP is hieruit voortgekomen en schetst alle inspanningen, maatregelen en acties van ZonMw om gendergelijkheid te verbeteren.

In het GEP worden de middelen, dataverzameling en monitoring, training en capaciteit, en overige interventies beschreven op basis van de verplichte en aanbevolen aandachtsgebieden die de Europese Commissie stelt aan een Gender Equality Plan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website