Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een vijftal praatplaten gemaakt, om onze uitkomsten op een laagdrempelige manier te delen. Is het mogelijk om deze praatplaten als samenvatting op te nemen op de website, met een klein stukje begeleidende tekst (zie hieronder)?

 

Begeleidende tekst

Voor welke uitdagingen kwamen bestuurders in de zorg te staan tijdens de coronacrisis? In dit onderzoek staat het leren van ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis centraal en gaan we in op wat ons dat leert over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd. Op basis van 31 interviews (20 zorgbestuurders uit de breedte van de zorg en 11 wetenschappers – klik hier), en drie focusgroepen met een gedeelte van de geïnterviewden aan het begin van de coronacrisis, merkten we op dat goed bestuur in crisistijd niet perse wat anders vraagt dan onder ‘normale’ omstandigheden. Wel blijkt dat onder druk van de coronacrisis dezelfde vraagstukken andere uitkomsten krijgen. Gegeven het situationele karakter van besturen in de gaan we dieper in op wat besturen vraagt in de drie onderscheiden fases van crises: acuut, sluimerend en langdurend.

 

Praatplaten 1 t/m 5

 

Op basis van de diepgaande gesprekken met zorgbestuurders en wetenschappers tijdens de

eerste maanden van de coronacrisis en de reflectie daarop die plaats vond in de focusgroepen

kunnen we verschillende lessen trekken voor de toekomst en formuleren we zes aanbevelingen

voor zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) 31 interviews met zorgbestuurders en wetenschappers die via een korte video online beschikbaar zijn gesteld (https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/reflectie-actie/).

2) De korte interviews (video’s) zijn tijdens onderwijsbijeenkomsten van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur benut als starter voor een gesprek over de ervaringen van deelnemers aan het onderwijs tijdens de crisis.

3) Verdiepende dialoog in drie focusgroepen met een deel van de geïnterviewde bestuurders over hun ervaringen, dilemma’s en inzichten. De bestuurders gaven aan dit als cadeau te zien, omdat het ruimte gaf voor reflectie en uitwisseling met peers.

4) Onderzoeksrapport over geleerde lessen met heldere conclusies, uitvoerbare aanbevelingen en praktische handvatten, die breed met het werkveld is gedeeld (https://erasmuscentrum.maglr.com/goed-besturen-in-crisistijd/rapport).

5) Studiemiddag op 23 maart, met als thema ‘Presteren onder druk’. Een deel van de studiedag stond in het teken van het onderzoeksrapport en drie geïnterviewde bestuurders waren aanwezig om hun eigen reflecties op het rapport te delen. Een bestuurder ging in op ‘Omgaan met onzekerheid’, de tweede bestuurder sprak over ‘Zelfzorg’ en de derde bestuurder belichtte ‘Succes / goed besturen’. Er waren bijna 200 deelnemers, deels fysiek aanwezig en deels via een livestream. Ook is de studiemiddag opgenomen (https://www.youtube.com/watch?v=daUfHIM4zsQ&feature=youtu.be) en breed verspreid via socials en het alumnibestand van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

6) Inzichten uit het onderzoek zijn waar relevant opgenomen in het onderwijscurriculum van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waarmee het direct onderdeel is geworden van het leerproces van huidige en toekomstige managers, medisch leiders, bestuurders en toezichthouders in de zorg die postacademisch onderwijs bij het Centrum (gaan) volgen.

 

De bevindingen uit het onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport (https://erasmuscentrum.maglr.com/goed-besturen-in-crisistijd/rapport).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er veel behoefte bij zorgbestuurders en het bredere werkveld aan inzicht in en praktische aanbevelingen voor goed besturen (besluitvorming, moreel leiderschap) in crisistijd, ook gelet op toekomstige crises. Dit blijkt uit de interviewreeks van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (https://bit.ly/32bdBfw).

 

De centrale vraag van het project is: ‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

 

Voor het onderzoek zijn 31 zorgbestuurders en experts geïnterviewd. Uit deze interviews komen meerdere hoofdthema's t.a.v. goed besturen in crisistijd naar voren, met een rijkheid aan subthema's en inzichten.

 

In vervolg op de interviews vinden focusgroepen plaats met zorgbestuurders, waartijdens de uitkomsten van de interviews worden verdiept. Aanvullend worden verdieping,- verbreding-, en verrijkingssessies georganiseerd met zorgbestuurders, toezichthouders, experts, overheid en (belangenorganisaties van) ervaringsdeskundigheden, om breed en vanuit meerdere perspectieven te reflecteren op de resultaten van de interviews en focusgroepen.

 

De uitkomsten van het onderzoek worden beschreven in een bondig onderzoeksrapport die breed met het werkveld zal worden gedeeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie onderzoeksrapport die in de loop van 2021 zal verschijnen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Coronatijd is een bijzondere tijd, ook voor zorgbestuurders. Ze staan voor complexe vraagstukken die om snelle en adequate besluitvorming vragen, in een arena vol onzekerheid en uiteenlopende stakeholders. Geldende waarden verschuiven, bestaande protocollen zijn niet langer toereikend en ook kosten/baten afwegingen bieden weinig houvast bij de vraag of het goede is gedaan. Nu we in de post-acute fase van de crisis komen, is er bij zorgbestuurders en het bredere werkveld veel behoefte aan inzicht in en praktische aanbevelingen voor goed besturen (besluitvorming, moreel leiderschap) in crisistijd, ook gelet op toekomstige crises.

 

Het onderzoek richt zich op de volgende centrale vraag: ‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de corona crisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders en benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

 

Met dit onderzoek wordt in 12 maanden, d.m.v. 4 onderzoeksfasen met veel ruimte voor peer-, research-, expert-, en sector learning, een stevige bijdrage geleverd aan:

* het ontwikkelen van handvatten voor zorgbestuurders voor hoogwaardig kwalitatief handelen in crisistijd;

* verdere professionalisering van de beroepsgroep;

* een breder gesprek binnen de sector en met meerdere partijen over goed bestuur in de zorg, in het bijzonder in crisistijd.

 

Het unieke van dit onderzoek is de rol van doelgroepen bij het onderzoek: 1) Zorgbestuurders, 2) Experts, 3) Toezichthouders (intern en extern), 4) Overheid, 5) Cliënten- en patiënten(vertegenwoordiger), 6) Brancheorganisaties.

 

In dit onderzoek is de koppeling tussen praktijk en wetenschap stevig geborgd. Kennisdisseminatie zit in het DNA van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en de NVZD en is zeer aannemelijk, gelet op hun grote en relevante netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website