Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Richtlijnen voor COVID-19 management worden ontwikkeld terwijl we leren van deze pandemie. Het meeste onderzoek vindt nog steeds plaats onder in het ziekenhuis opgenomen patiënten.De impact van deze ziekte op mensen die niet worden opgenomen in het ziekenhuis, zoals de ontwikkeling van hun ziektebeeld, hoe goed ze het virus kunnen verspreiden en via welke route zijn echter niet bekend.

 

De COVID-HOME studie verricht onderzoek onder COVID-19 patiënten, die niet opgenomen worden in het ziekenhuis, en hun familieleden, door patiëntenzorg te stroomlijnen en publieke gezondheidsrichtlijnen voor infectiepreventie en controle van de omgeving en huishouden in beeld te brengen. Het COVID-HOME team wordt geleid door Dr. Adriana Tami van de afdeling Medische Microbiologie en Infectie preventie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze studie werkt het UMCG samen met de GGD’s van Groningen en Drenthe (https://www.umcg.nl/-/covid-home).

 

De belangrijkste vragen en doelen van de studie zijn:

 

1. Wanneer kunnen we de infectie preventie en maatregelen op gemeenschapelijkniveau de-escaleren? We beantwoorden deze vraag door de duur en de wijze van virus uitscheiding, genetische diversiteit en de ontwikkeling van immuniteit van niet-opgenomen COVID-19 patiënten te meten Met deze gegevens kunnen de richtlijnen voor bio-safety en isolatie van de patiënt verbeterd worden.

 

2. Om richtlijnen vast te stellen voor de thuisbehandeling van COVID-19 patiënten, waarbij tijdige detectie van voorspellende klinische- en laboratorium-factoren voor de ernst en langdurige gevolgen worden meegenomen.

 

Een prospectieve longitudinale studie van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten begon in Maart 2020, tijdens het begin van de pandemie in Nederland. Personen geïnfecteerd met het SARS-CoV-2 virus en hun familie/huisgenoten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Degene die toestemming gaven voor de studie werden wekelijks bezocht door personeel van de studie om klinische data, bloedmonsters voor laboratorium parameters en immuun response, en een neus/keel uitstrijk voor virusdetectie af te nemen. Om te bepalen of het virus zich ook via een andere route kan verspreiden, werd ook urine, ontlasting en sperma/vaginale uitstrijk verzameld. Op dag 0 en dag 21 werd ook e en neus/keel uitstrijk en een bloedmonster afgenomen van familieleden/huisgenoten van de positief geteste persoon, om te bepalen wanneer en of ze ook besmet raakten met het virus. Patiënten werden vervolgd op dag 7, 14 en 21 na een bevestigde besmetting. Indien ze positief bleven met de PCR test werden ze gevraagd om nog gedurende 2 weken monsters in te leveren. Deelnemers werden ook uitgenodigd voor een follow-up na 3, 6 en 12 maanden post-infectie, om langdurige symptomen in kaart te brengen (wat nu “long COVID” wordt genoemd). Tevens worden bloedmonsters afgenomen om de duur van immuniteit vast te stellen.

 

De kracht van deze studie is het feit dat een vroege, systematische en prospectieve opvolging is van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gedurende de acute ontwikkeling van de ziekte, met een medium tot lange termijn opvolging. De parameters die verzameld worden tijdens deze studie, zoals de virale belasting, de reactie van antilichamen, veranderingen in cytokine en klinische en laboratorium parameters, maken het mogelijk om onafhankelijke factoren/parameters vast te stellen die invloed hebben op de ernst van het ziekteverloop, geven inzicht in andere transmissie routes dan via de luchtwegen (bv seksueel en fecaal-oraal), de transmissie dynamiek binnen een huishouden en de ontwikkeling van het immuun response in niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten.

 

Op dit moment (Mei 2021), hebben we 250 deelnemers geïncludeerd in de studie. Hiervan waren 183 (73%) positief voor SARS-CoV-2. Inclusie van deelnemers zal worden voortgezet tot Juli 2021. De analyse om de tussentijdse resultaten te verkrijgen, waarvan een deel hier wordt gepresenteerd, is momenteel gaande.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment hebben we 250 deelnemers geïncludeerd. Deze maken deel uit van 98 huishoudens en 183 deelnemers (73%) waren met qPCR positief voor SARS-CoV-2. De mediane leeftijd was 37 jaar en 54% van de deelnemers was vrouw.

 

1. Individuen met een mild of asymptomatisch ziekteverloop kunnen gedurende langere tijd (tot minimaal 45 dagen) viraal RNA uitscheiden. Dit vindt vnl via ontlasting plaats, wat een uitdaging vormt voor de isolatie maatregelen.

 

2. De mate van nasofarynx/keel uitscheiding van het virus is direct geassocieerd met een hogere leeftijd en de ernst van het ziekteverloop.

 

3. Geïnfecteerde niet in het ziekenhuis opgenomen individuen vertonen verschillende gradaties van de ernst van de ziekte. Veranderingen in de bloed parameters zijn indicatief voor een potentiele progressie naar een ernstiger ziektebeeld.

 

4. Analyse van de symptomen van 91 positieve deelnemers laat zien dat hoofdpijn (56%), vermoeidheid (43.3%) en een droge hoest (41.8%) het meeste voor kwam tijdens het ziekteverloop. Koorts werd slechts door 28% van de positieve individuen gemeld.

 

5. De meerderheid van de geïnterviewde positieve deelnemers (n=77), rapporteerde verandering in geur (58%) en smaak (56%). Deze veranderingen gingen van verdwenen, veranderd tot nieuwe sensaties. Deze veranderingen werden door de getroffen deelnemers ervaren als zijnde een impact op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven.

 

6. Een groot gedeelte (~50%) van de geïnfecteerde individuen heeft last van langdurende symptomen, hetgeen tegenwoordig “long-COVID” wordt genoemd. Sommige hebben hier 6-8 maanden na de acute infectie nog steeds last van.

 

7. Transmissie van COVID-19 binnen een huishouden (tussen familieleden) is hoog. Ongeveer 62% van de familieleden binnen een huishouden raakte geïnfecteerd door de eerste persoon met de ziekte (dit is het secundair aanvalspercentage). Zelfs in huishoudens met kinderen jonger dan 11 jaar raakte 53% van de familieleden geïnfecteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

URGENCE

Guidelines on COVID-19 management are developed as we learn from this pandemic. Most research is on hospitalised patients but, the impact on non-hospitalised ones, their clinical evolution, infectiousness, spreading routes and isolation length is not well understood. Studies are scarce, have small sample sizes and contradictory results. A better understanding is needed to properly manage patients isolated at home and improve biosafety guidelines.

RESEARCH QUESTIONS

1. To measure the duration and routes of viral shedding, genetic diversity, and development of immunity of non-hospitalised COVID-19 individuals to improve guidelines for biosafety and patient isolation

2. To establish guidelines for the management of COVID-19 patients at home, including early detection of clinical and laboratory predicting factors for severity and long-term sequelae

HYPOTHESIS

1. We expect viral shedding to last longer than 14 days (and differ by specimen) but virus viability to be shorter. They will differ by age and depend on immunity.

2. We expect to predict mild versus more severe clinical evolution using clinical and (changes in) laboratory parameters

APPROACH PLAN

A prospective longitudinal study of non-hospitalised COVID-19 patients began on 19/03/2020. We expect to enrol 200 individuals during 9 months (including 4 months before funds granted). Consenting people are visited weekly at home to obtain clinical data, a blood sample for laboratory parameters; and a nasopharyngeal/throat swab plus urine, stool and sperm or vaginal secretion to test for SARS-CoV-2 by RT-PCR. Blood samples are tested for key parameters related to disease severity. Patients are followed on days 7, 14 and 21 after confirmed infection, and if still PCR positive, invited to continue weekly sampling until negative. Household members of infected individuals are invited to join the study. If funding is granted we will do further sampling, serology, viral genotyping, viral culture, cytokines and data analysis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website