Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende hulp optimaliseren, de druk op de ziekenhuiscapaciteit verminderen en voldoende follow-up bieden voor COVID-19-patiënten. De acute beoordeling van COVID-19-patiënten in de huisartspraktijk is een uitdaging. Verder is de langetermijn-impact van COVID-19-patiënten, zowel somatisch als psychologisch, binnen de

eerstelijnszorg, onbekend.

 

Onderzoek

Dit onderzoek wil de effecten bestuderen van twee onderzoeksvragen, gerelateerd aan het bezoek van van COVID-19 verdachte patiënten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost: Welke klinische klachten en symptomen uit de medische geschiedenis, het lichamelijk onderzoek en de diagnostische tests voorspellen COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames binnen 2 weken? Wat zijn de langetermijngevolgen van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van patiënten die de

huisartspraktijk hebben bezocht? Hiervoor zullen klinische gegevens van ongeveer 8000 volwassen van COVID-19 verdachte patiënten in Brabant en Limburg worden geanalyseerd door deze te vergelijken met data van de ziekenhuizen, mogelijke voorspellers voor ziekenhuisopnames, opnames op de Intensive Care en mortaliteit. De resultaten kunnen huisartsen ondersteunen in de beoordeling en besluitvorming van COVID-19-patiënten op het risico van ziekenhuisopname.

 

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen naar schatting 274 patiënten in de regio Utrecht met een

vermoeden van COVID-19 én met een gecompliceerde luchtweginfectie een jaar worden gevolgd. Er zal worden bepaald of ze daadwerkelijk COVID-19 hebben gehad en er wordt gekeken naar terugkerende luchtwegklachten en restklachten, dagelijkse bezigheden en kwaliteit van leven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

WP1: Voor 1 van de regio’s (Coronacentrum Urmond, regio Westelijke en Oostelijke Mijnstreek) brachten we de patiëntenstroom al in kaart.

 

Doel: Beschrijving van de opschaling naar een Coronacentrum en patiëntenpopulatie tijdens de eerste COVID-19 golf op een 24/7 bovenregionale huisartsenpost.

 

Methoden: We verzamelden regulier geregistreerde data uit elektronische applicaties Call Manager van het Coronacentrum en SAP van Zuyderland MC in de periode 26 maart 2020 t/m 15-05-2020 op het Coronacentrum met COVID-19 gerelateerde klachten. De primaire statistische analyse bestond uit beschrijvende statistiek.

 

Resultaten: Er werden 1483 unieke COVID-19 verdachte patiënten gezien, 115 patiënten (7,8%) hadden meer dan 1 consult op het Coronacentrum en 48,1% kon naar huis na beoordeling in de tent. Ook werden er in deze periode 520 patiënten (35,1%) gezien die niet vanwege infectie gerelateerde klachten werden beoordeeld, maar wel door bijkomende verdachte klachten beschermd moesten worden beoordeeld. Gemiddelde leeftijd was 51,5 jaar (SD 17,1 jaar), en 59,1% was vrouw. Tijdens het contact kreeg 32,0% medicatie voorgeschreven, 10,4% werd binnen twee weken na het consult in het coronacentrum opgenomen in het ziekenhuis.

 

Conclusie: Snelle samenwerking door alle ketenpartners in de Limburgse Mijnstreken leidde tot een centrum waar 30 patiënten per uur beoordeeld konden worden. Uiteindelijk werd slechts 8,3% van de capaciteit gebruikt, waarna het Coronacentrum eind mei 2020 ook weer werd afgeschaald. Een op de 10 COVID-19 verdachte patiënten die werden beoordeeld in het coronacentrum werd ingestuurd naar het ziekenhuis. De meeste opnames vonden plaats op de dag van het eerste consult op de HAP.

 

Van bovenstaande patiënten zijn momenteel ook alle klinische karakteristieken bij presentatie op de huisartsenpost in kaart gebracht. Momenteel werkt de statisticus aan de eerste predictoren uit dit cohort patiënten terwijl de patiëntgegevens uit andere regio’s worden geïnterpreteerd en ingevoerd.

 

WP2: Er zijn 315 patiënten geïncludeerd, waarvan er 19 lost to follow-up zijn. D.d. 11 juni 2021 moeten 8 patiënten nog hun laatste (T12) vragenlijst invullen. Dit kunnen zij op elk moment doen en follow-up zal dan ook voor hun naar verwachting deze maand afgerond worden. Voor de andere patienten is de follow-up reeds afgerond.

Van de geincludeerde patienten blijkt 65% vrouw, de gemiddelde leeftijd is 56 jaar (SD 15 jaar). Serologie was positief in 21%. De gemiddelde uitslag van de SF-36 na 3 maanden is 100 punten (SD 7 punten.). Verdere analyses worden gedaan als alle vragenlijsten zijn ingevuld, de HIS data zijn verzameld en deblindering voor de uitslagen van de serologie wordt toegepast.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Since the worldwide spread of SARS-Cov-2 many research initiatives have emerged, yet almost exclusively in secondary care settings. However, in the Netherlands and other countries with similar primary health care organisations, most patients initially contact their general practitioner (GP). Strong primary care, including designated GP COVID-19 Centres (Huisartsen Coronaposten) may optimise referral to emergency departments, alleviate pressure on hospital capacity and provide sufficient follow-up for COVID-19 patients. The acute assessment of COVID-19 patients in general practice is challenging. Furthermore the long-term impact, both somatically and psychologically, of COVID-19 patients managed in primary care is unknown.

 

There is an urgent need for reliable predictors for poor outcome, both short-term and long-term, in adult primary care patients suspected of COVID-19. Hence we propose to study the effects, in line with the ZonMW invitation to answer the prioritized and urgent research question (see 1) and combine this with another urgent research question (see 2) for the field of general practice:

 

1. Which clinical signs and symptoms from medical history and physical examination and diagnostic tests at the GP COVID-19 centres predict COVID-19 related hospital admission within 2 weeks?

2. What are the long-term consequences of more severe COVID-19 infections (complicated respiratory tract infections), in patients seen in general practice, physically as well as psychologically?

 

To address aim 1 we will extract clinical data on an estimated 8000 adult patients - assessed at 8 large regional designated GP COVID-19 centres in Brabant and Limburg - suspected of having COVID-19 and combine data with adjacent hospital data to determine possible clinical predictors for hospital admission, admission to Intensive Care and mortality. Outcomes must support physicians in the primary care assessment and decision making of COVID-19 patients risk for hospital admission.

 

To address aim 2 we will recruit a sample of an estimated 274 patients who had a complicated respiratory tract infection in the Utrecht region and follow them up for one year after the index consultation for suspected COVID-19. We will perform serology in all patients to determine whether they actually had an infection with SARS-CoV-2 and contact them every three months to register recurrent respiratory symptoms and residual complaints, daily activities and quality of life. In addition, we will extract data from their medical files after 12 months. Impact on physical and mental health, will be analysed for the total study population, as well as differences between COVID-19 and non-COVID-19 patients. Also we aim to identify risk factors for a poor outcome on the long term, in all patients with a complicated respiratory tract infection treated by their GP and separately for COVID-19 and non-COVID-19 patients in order to improve follow-up and adequate support for these patients.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website