Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de COVID-19 maatregelen liep de behandeling in de ggz en dus ook de vaktherapeutische behandeling vertraging op of stopte zelfs tijdelijk. Een enquête onder 281 vaktherapeuten toonde aan dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken.

Vaktherapeuten werden daarom geschoold in online vaktherapie. Twintig vaktherapeuten konden deelnemen. Zestien van hen volbrachten het traject, vier van hen vielen af (te druk, ziek). In dit actieonderzoek werd gewerkt met de Lean startup methode. Volgens deze methode werd onderzocht hoe in vaktherapie gewerkt kan worden met 1) een virtual reality therapieruimte, 2) een 3D schilder-app en 3) een app omtrent de monitoring van emotieregulatie.

Achteraf gaf 71.25% van de deelnemers via een online enquête aan meer kennis en vaardigheden te hebben in het aanbieden van online vaktherapie. Vooraf gestelde doelen zoals ‘meer bekwaamheid in online vaktherapie’ en ‘vaktherapeuten krijgen meer toegang tot online tools die beter aansluiten bij vaktherapie’ werden behaald. Ervaringen van deelnemers tijdens het inzetten van online vaktherapie zijn positief.

Hiermee kunnen we concluderen dat vaktherapeuten die deelnamen geschoold zijn in online vaktherapie. Zij hebben de eerste stappen gezet qua methodiekontwikkeling voor het inzetten van digitale middelen/VR in vaktherapie. Er werd tevens een blauwdruk ontwikkeld voor een online training voor de scholing van nog meer vaktherapeuten. Ook is de VR-omgeving verder aangepast aan de wensen van vaktherapeuten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van dit project zijn drieledig:

1.Vaktherapeuten hebben ervaring opgedaan met het VR-lab en leerden werken met bestaande apps zoals GetGrip en de Tiltbrush.

2.Een onlinetraining gericht op het scholen van vaktherapeuten hoe ze digitale tools kunnen inzetten.

3.De VR-omgeving is verder uitgewerkt en technisch aangepast.

 

Ad 1) Door met deze digitale middelen te leren werken werd er een inhoudelijke slag gemaakt m.b.v. de groep vaktherapeuten. Er werd een begin gemaakt aan methodiek ontwikkeling waardoor de bestaande tools beschikbaar en toepasbaar werden voor vaktherapeuten die hiervoor inhoudelijke expertise leverden. De deelnemende vaktherapeuten (N = 16) hadden een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (SD = 12.44) waarvan 25% man, 75% vrouw. Alle deelnemers werkten in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Ervaringen in algemene zin:

Achteraf gaven vijftien van de zestien deelnemers (94%) aan dat ze online tools hebben gebruikt binnen vaktherapie. Eén deelnemer zag hiervan af vanwege feit dat dit om zorginhoudelijke redenen werd afgeraden door de hoofdbehandelaar. Men is het erover eens dat online vaktherapeutische behandeling mogelijk is omdat men ziet dat het aanbieden van therapeutische situaties, waarin doen en ervaren centraal staan, mogelijk is in een virtuele omgeving. Wel is een kanttekening dat online vaktherapie en VR gezien worden als aanvulling op het bestaande repertoire en niet als complete vervanging.

Zo hebben de deelnemers nieuwe vaardigheden ontwikkeld (25% mee eens, 56.3% redelijk mee eens). 71.25% geeft aan dat de online vaardigheid is vergroot door het project.

Het komt naar voren dat het belangrijk is om de randvoorwaarden goed voor elkaar te hebben. Bijvoorbeeld het zelf vaardig zijn met de applicatie, het hebben van minimaal twee VR brillen en goede internetverbinding. De deelnemers geven aan dat er goed online gewerkt kan worden met transdiagnostische thema’s. Emotieregulatie, grenzen aangeven, vergroten zelfbeeld, vergroten lichaamsbewustwording, omgaan met (ont)spanning en vergroten weerbaarheid zijn onder andere thema’s welke online behandeld kunnen worden. De meeste deelnemers gaven aan dat ze zeker verder wilden met online vaktherapie, VR of apps op de telefoon of tablet.

 

Ervaringen per applicatie:

Alle deelnemers is gevraagd in hoeverre zij een mogelijkheid zien om Get Grip, de Tilt brush of VR Bodylab in te zetten binnen zijn/haar werkzaamheden. Er is gemeten met een schaal van 0-10 (waar bij 0 staat voor ‘geen mogelijkheden’ en 10 voor ‘heel veel mogelijkheden’. De applicatie Get Grip krijgt een 7.1 (SD=0.95; n=12). Bij de VR Bodylab is de score een 7.7 (SD=1.34 n=11). De Tilt brush volgt met een 8.1 (SD=1.10; n=10).

Alle deelnemers gaven aan het project als leerzaam te hebben ervaren. Iedereen gaf een volmondig ‘ja’ terug bij de vraag of de app toegepast kan worden binnen vaktherapie. Met de app Get Grip kan er goed gewerkt worden met het thema emotieregulatie. Bij de Tilt Brush werd de gevoelswereld in de VR wereld weergegeven en konden cliënten letterlijk meer afstand nemen van het door hen gecreëerde werk. Bij het VR Bodylab gaf men aan dat zowel individuele als groepstherapie mogelijk is. In de therapie werd gedragsverandering geobserveerd bij de cliënten waarbij vervolgens de transfer gemaakt kon worden naar hun dagelijks leven.

 

2) Naast de resultaten bij de vaktherapeuten, is met behulp van deze ervaringen een training van vier online sessies uitgewerkt. Hierin kozen vaktherapeuten een voor de cliënt geschikte vorm van telepresentie en zetten deze in ten behoeve van de therapeutische doelen van de cliënt. Hierbij ging aandacht uit naar gevarieerde mogelijkheden van beeldbellen als online vaktherapie tot VR en gaming. De training was maximaal beschikbaar voor vaktherapeutisch professionals uit het werkveld (uit diverse instellingen en particuliere praktijken, zonder kosten).

Deze training is in de toekomst beschikbaar voor professionals en/of studenten (wanneer deze training onderdeel wordt van het curriculum aan de opleiding(en) voor vaktherapie).

Door dit online scholingstraject kunnen in de toekomst meerdere vaktherapeuten de kennis vergroten op het gebied van online vaktherapie. De training is achteraf geëvalueerd door de deelnemers, waardoor de training verder verbeterd kan worden voor een volgende keer. Door deze training is een start gemaakt met professionalisering m.b.t. het aanbieden van online (VR) vaktherapie, hierdoor kan dit project als baanbrekend gezien worden in het werkveld van (vak)therapie.

 

3) De VR-omgeving is verder uitgewerkt en technisch aangepast ten behoeve van vaktherapeutische interventies op basis van de wensen/aanwijzingen van de vaktherapeuten. Hierdoor werden dit middel inhoudelijk beter toepasbaar gemaakt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De coronacrisis heeft tot gevolg dat behandelingen binnen de GGZ vertraging oplopen of stoppen. Dit geldt ook voor de vaktherapeutische behandelingen. Verwacht wordt dat nog langere tijd online gewerkt zal worden (50% van alle behandelingen is een reële optie).

Voor professionals blijkt het lastig om plots volledig online te moeten werken, zonder deze ervaring en voldoende kennis. Cliënten hebben door de coronacrisis ook extra emotionele problemen; meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen.

GGNet, ggz-instelling voor geestelijke gezondheid, waarmee de HAN de samenwerking opzet, heeft ook met deze zaken te kampen. Vaktherapie (hier beeldend, drama-, muziek- en psychomotorische therapie.

De HAN opleiding Vaktherapie (ba/ma) en het betrokken lectoraat en GGNet hebben alle belang bij deze samenwerking. Voor de HAN is de praktijk een pijler in de driehoek voor optimaal leren: onderwijs, onderzoek, praktijk.

De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan het stagneren, dan wel stoppen, van behandelingen:

Vaktherapeuten zijn handelingsverlegen: men heeft (N = 281) `helemaal geen’ (77.2%) tot `bijna geen’ (13.9%) ervaring heeft met online (vak)therapie. Men is er wel positief over maar men voelt zich onbekwaam om dit aan te bieden. Er is een grote behoefte aan kennis. Daarbij komt dat vaktherapeuten beperkt toegang hebben tot tools, die oo kniet zijn ingericht voor vaktherapie. Dit project richt zich op het: 1) handelingsbekwaam worden van vaktherapeuten, als beroepsgroep binnen de GGZ; 2) meer toegang krijgen tot tools, 3) die beter aansluiten bij de vaktherapeutische beroepen.

Dit biedt een kwaliteitsimpuls die ook op langere termijn van innovatieve waarde is, waardoor behandeling op een goede manier, ook op afstand doorgang kunnen vinden.

In dit project worden vaktherapeuten volgens de Lean-start up methode aan de hand genomen in een viertal sessies. Dit leidt tot resultaten voor onderwijs en werkveld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website