Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het coronavirus en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Deze gezondheidseffecten zijn niet gelijk verdeeld; niet alle bevolkingsgroepen zijn er even kwetsbaar voor. De gezondheidseffecten zijn bovendien niet altijd goed zichtbaar; juist kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld doordat zij bijvoorbeeld minder vaak meedoen aan de bestaande vragenlijstonderzoeken. Hierdoor bestaat het risico dat deze crisis de al bestaande gezondheidsverschillen vergroot.

 

In dit project werken we aan de volgende doelen:

- Inzicht krijgen in wat kwetsbaarheid is en welke groepen kwetsbaar zijn in coronatijd.

- In kaart brengen wat de aard en omvang is van gezondheidseffecten bij kwetsbare groepen.

- Op zoek gaan naar goede voorbeelden om vroeg te herkennen wanneer kwetsbaarheid en gezondheidseffecten ontstaan en naar manieren om te dit te voorkomen, door in drie wijken in de provincie Utrecht te kijken welke goede voorbeelden er al zijn en hoe deze verbeterd en versterkt kunnen worden.

- Zorgen dat de kennis die wij opdoen ook op andere plekken gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in andere steden, in andere landen en in (zorg)opleidingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een sessie met bewoners, professionals en onderzoekers hebben we nagedacht over de vraag wat mensen kwetsbaar maakt voor de gevolgen van de pandemie en de maatregelen. Dit heeft geleid tot een zogenaamde concept map over het begrip kwetsbaarheid (zie voor meer informatie de factsheet die we hierover hebben gemaakt).

Deze concept map hebben we vervolgens gebruikt om de drie wijken te kiezen waar we ons in het onderzoek op richten. Dit zijn zowel wijken met bewoners die vóór de pandemie al kwetsbaar waren als wijken met bewoners die door de pandemie kwetsbaar zijn geworden, zoals studenten en zzp’ers.

In deze wijken hebben we aan professionals en sleutelpersonen gevraagd welke groepen bewoners in hun wijk het meest kwetsbaar zijn, over wie zij zich het meeste zorgen maken. We zijn nu bezig met het interviewen van deze kwetsbare bewoners. We vragen hen wat er in coronatijd is veranderd in hun leven, wat voor effect dit heeft gehad op hun gezondheid, wat voor hulp en steun ze krijgen, en waar ze behoefte aan hebben.

De informatie vanuit de interviews zullen we vervolgens meenemen in groepsgesprekken in de wijken. Hierin gaan bewoners, sleutelpersonen, professionals en onderzoekers samen op zoek naar goede initiatieven die er al zijn in de wijk, en gaan zij actief aan de slag met het verbeteren en versterken hiervan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gevolgen van de COVID-19 epidemie en begeleidende maatregelen hebben een grote impact op de bevolking en zijn niet gelijk verdeeld. Mensen kunnen op verschillende wijze kwetsbaar zijn voor zowel het virus als de aanpak ervan met het risico dat bestaande gezondheidsverschillen toenemen. De maatschappelijke gevolgen van COVID-19 worden door verschillende partijen in beeld gebracht, vaak via (digitale) vragenlijsten. Kwetsbare groepen zijn in deze peilingen vaak moeilijk te herkennen, als mensen al bereikt worden en deelnemen. Hierdoor is onvoldoende duidelijk wat de werkelijke aard en omvang van de problemen zijn. Voor passende oplossingsstrategieën gericht op preventie, herstel en zorg is het van belang om inzicht te verwerven in de problemen, het bestaande aanbod en de wijze waarop domeinoverstijgende samenwerking, vroegsignalering, samenwerking tussen informele en formele zorg en burgerparticipatie hieraan kunnen bijdragen.

Met een gemeenschapsgerichte participatieve aanpak zullen we in Utrecht samen kwetsbaarheden bij COVID-19 inzichtelijk maken en oplossen. Wij richten ons specifiek op 1) inzicht krijgen in de aard en omvang van gezondheidseffecten bij kwetsbare groepen voor de maatregelen van COVID-19, 2) het identificeren en indien nodig ontwikkelen van best practices voor vroegsignalering en oplossingsstrategieën specifiek voor deze doelgroep en 3) het verspreiden van de resultaten naar andere regio’s en landen. We gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve methoden en onderscheiden drie fasen: A) inventarisatie van de problemen, B) identificeren en ontwikkelen van oplossingsstrategieën en C) verspreiding en implementatie van kennis en interventies. In alle fases wordt intensief met de doelgroep en lokale partners samengewerkt.

Een regionale aanpak waarborgt dat contextgebonden factoren in ogenschouw worden genomen. De kennis die we opdoen over deze aanpak verspreiden we nationaal en internationaal via bestaande netwerken van de aanvragende partners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website