Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Radboud Universiteit onderzoekt in samenwerking met De Burcht welke structurele problemen rond arbeidsmigratie de coronacrisis heeft bloot gelegd en welke kansen deze crisis biedt voor systeemverandering ter bevordering van de bescherming van arbeidsmigranten werkzaam in de frontlinie. Hoe hebben arbeidsmigranten, publieke en private actoren de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren (landbouw en vleesverwerkende industrie, distributie, schoonmaak) gepercipieerd? Welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beperken, en met welke effecten? Welke lessen kunnen uit deze crisis worden getrokken? Europese en ‘ongedocumenteerde’ arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren, maar lopen grote gezondheidsrisico’s door hun arbeids- en huisvestingsomstandigheden, de (steeds meer grensoverschrijdende) wijze waarop productieketens en de arbeidsmarkt zijn georganiseerd en het ontbreken van een sociaal vangnet. Hun bescherming vraagt urgente aandacht en systeemverandering. Wij onderzoeken enerzijds of er tijdens de coronacrisis voldoende oog geweest is voor de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren; en anderzijds in hoeverre de crisis heeft gezorgd voor prikkels tot innovaties die deze migranten meer bescherming kunnen bieden en/of cruciale sectoren minder afhankelijk maken van kwetsbare migranten. Ons interdisciplinaire onderzoeksteam maakt gebruik van een mixed-methods design om de maatregelen en het perspectief van alle betrokken actoren (arbeidsmigranten, werkgevers, handhavingsinstanties en andere publieke en private actoren) te onderzoeken. Daarbij focussen we speciaal op grensregio’s (Nederland/Noordrijn-Westfalen). In co-creatie met een ketenbrede groep partners ontwikkelen we adviezen gericht op verbetering van de arbeids-, huisvestings-, en gezondheidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s tijdens het verdere verloop van deze en eventuele toekomstige crises.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Migranten in de frontlinie is een tweejarig onderzoeksproject. De dataverzameling is zoals voorzien na het eerste onderzoeksjaar nog niet afgerond. In het eerste onderzoeksjaar werd uitgebreid deskresearch verricht, werden 153 enquêtes met arbeidsmigranten persoonlijk afgenomen, en werden 50 interviews gehouden met publieke- en private partijen betrokken bij de inzet van arbeidsmigranten in Nederland, en ook in Duitsland. Ook is een webenquête onder werkgevers en intermediairs ontwikkeld, die zich momenteel in de pilotingfase bevind en op korte termijn zal worden uitgezet. In afwachting van de uitkomsten van diepte-interviews met arbeidsmigranten en de werkgeversenquête verwachten wij medio 2022 onze definitieve resultaten openbaar te maken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG: Welke structurele problemen rond arbeidsmigratie heeft de coronacrisis bloot gelegd en welke kansen biedt deze crisis voor systeemverandering ter bevordering van de bescherming van arbeidsmigranten werkzaam in de frontlinie? Hoe hebben arbeidsmigranten, publieke en private actoren de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren (landbouw en vleesverwerkende industrie, distributie, schoonmaak) gepercipieerd? Welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beperken, en met welke effecten? Welke lessen kunnen uit deze crisis worden getrokken?

 

URGENTIE: Europese en ‘ongedocumenteerde’ arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren, maar lopen grote gezondheidsrisico’s door hun arbeids- en huisvestingsomstandigheden, de (steeds meer grensoverschrijdende) wijze waarop productieketens en de arbeidsmarkt zijn georganiseerd en het ontbreken van een sociaal vangnet. Hun bescherming vraagt urgente aandacht en systeemverandering.

 

HYPOTHESE: Enerzijds is er tijdens de coronacrisis onvoldoende oog geweest voor de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren; anderzijds heeft de crisis gezorgd voor prikkels tot innovaties die deze migranten meer bescherming kunnen bieden en/of cruciale sectoren minder afhankelijk maken van kwetsbare migranten.

 

PLAN VAN AANPAK: We maken gebruik van een mixed-methods design om de maatregelen en het perspectief van alle betrokken actoren (arbeidsmigranten, werkgevers, handhavingsinstanties en andere publieke en private actoren) te onderzoeken. Daarbij focussen we speciaal op grensregio’s (Nederland/Noordrijn-Westfalen). In co-creatie met een keten-brede groep partners ontwikkelen we adviezen gericht op verbetering van de arbeids-, huisvestings-, en gezondheidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s tijdens het verdere verloop van deze en eventuele toekomstige crises.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website