Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens en na de eerste lockdown van 2020 ontstonden tal van maatschappelijke initiatieven in Rotterdam, ondersteund door coalities van o.a. fondsen, bedrijven, en de lokale overheid. Deze initiatieven en coalities hebben een grote meerwaarde voor de stad: ze genereren maatschappelijke veerkracht, bieden antwoord op urgente vraagstukken en alternatieve oplossingen voor complexe stedelijke problematiek. Voor het ontstaan van deze corona-initiatieven blijken bestaande contacten, vaardigheden en kennis onontbeerlijk. Initiatieven zijn echter kwetsbaar in hun voortbestaan: ook al willen initiatiefnemers graag doorpakken, de ondersteuning is vaak eenmalig. Om de voedingsbodem voor het ontstaan en verduurzaming van initiatieven verder te verbeteren, raadt deze studie aan om het netwerkend werken binnen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke instanties te versterken, om synergie tussen informele wijknetwerken en formele zorg- en welzijnsorganisaties structureel te borgen, en om meer diversiteit in overheidsondersteuning mogelijk te maken (naast financieel ook ondersteuning op netwerken, kennis, exposure).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens het onderzoek vonden twee workshops plaats met gemeenteambtenaren en initiatiefnemers. Uit de eerste workshop “Wat hebben we in beeld” bleek dat stedelijke initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie en wijkgerichte initiatieven binnen wijk-instanties hun weg wel weten te vinden. Problematisch zijn initiatieven die ontstaan in wijken waar de gemeente minder aanwezig is of initiatieven die zich vanuit een wijk naar stedelijk niveau ontwikkelen. Uit de tweede workshop “Hoe werken we samen” bleek dat vooral bij de instantie in de stad veel geleerd is van de andere manier van werken: flexibel en dicht op de samenleving, maar dat het een uitdaging is om deze manier van werken op langere termijn ook vast te houden.

 

Verder resulteerde het onderzoek in een film (https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/publicaties/maatschappelijke-coalities-in-coronatijd/) over twee initiatieven (Publieke Werken en Villa Vonk), een podcast (https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/publicaties/essb-podcast-maatschappelijke-coalities-in-coronatijd-rotterdam-2020/) waarin de onderzoekers in gesprek gaan met gemeente Rotterdam over hoe initiatieven te ondersteunen, en een eindrapportage die tijdens een webinar (https://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/bijeenkomsten/maatschappelijke-coalities-in-coronatijd-online-bijeenkomst-donderdag-11-maart-1530-tot-1700/) op 11 maart 2021 wordt aangeboden aan gemeente Rotterdam. De eindrapportage verschijnt die dag ook op de website van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de Coronacrisis ontstaan tal van bewoners-, particuliere en maatschappelijke initiatieven ontstaan, ook in Rotterdam. Deze initiatieven laten een grote mate van solidariteit zien tussen stadsbewoners, sociaal ondernemers, bedrijven, private fondsen en ambtenaren. Ze zorgen voor veerkracht, want hoe meer met elkaar verbonden, hoe sneller men in staat is duurzame oplossingen te vinden voor een crisis. Voor lokale overheden blijft het een uitdaging hierop in te spelen, juist wanneer initiatieven een tijdelijk en noodgedwongen fenomeen lijken in een snel veranderende dynamiek. Om duurzame verbanden aan te gaan, positieve ondersteuning te bieden in hun ontwikkeling tot maatschappelijke coalitie, en zo bij te dragen aan stedelijke veerkracht, zijn een maatschappelijke en institutionele voedingsbodem en verbindende personen van cruciaal belang. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in deze maatschappelijke en institutionele voedingsbodem en de rol van verbindende personen. Op basis van inventarisaties, interviews, en een vergelijking tussen (internationale) literatuur en de Rotterdamse empirie, levert dit onderzoek vier resultaten: i) een beeld van de aard en omvang van initiatieven in Coronatijd in Rotterdam, ii) inzicht in hun ontstaan en ontwikkeling, iii) condities die hun duurzaamheid beïnvloeden, iv) de rol van de overheid in de ontwikkeling van initiatief tot maatschappelijke coalitie en stedelijke veerkracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website