Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland kopen zorginstellingen zelf medische materialen routinematig in. In de COVID-19 crisis belemmerde dit een snelle en effectieve respons op tekorten. Het ontbrak aan een crisisplan en – organisatie voor deze noodinkoop. Het LCH werd in hoog tempo opgezet maar in de beginfase was er veel onduidelijk. Het verdient aanbeveling om een crisisprotocol met heldere taakomschrijving en rolverdeling te ontwikkelen met oog voor noodvoorraden, productie dichterbij, integrale IT-systemen ter ondersteuning, categorie-management, het opzetten van centrale inkoopstructuren.

Wereldwijd hebben landen verschillende uitdagingen gehad ten aanzien van de toelevering, regelgeving, bestuur en coördinatie, IT-systemen en inkoopkennis. Nederland past in het cluster van landen die vooral op het vlak van coördinatie tussen bij crisis betrokken organisaties winst kunnen boeken. Stap voor stap ontwikkelen is gepast – te hoge ambities kunnen tot onuitvoerbare systemen en structuren leiden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de crisis-inkoop zijn vijf aspecten van belang: bestuur (governance), wet- en regelgeving, leveringsproblematiek, (inkoop)kennis- en competenties, en ondersteunende IT-systemen . Deze vijf thema's zijn de kapstok voor het onderzoek naar de Nederlandse crisis-aanpak, en het onderzoek naar de aanpak en geleerde lessen in 33 landen wereldwijd.

 

Een van de hoofdproblemen van Nederland was de beperkte mate waarin wij voorbereid waren op de (inkoop)crisis. Het ontbrak aan een protocol of plan waardoor de strategie ad hoc en geimproviseerd werd opgezet. Vooral de afstemming tussen betrokken instanties (landelijk en zorginstellingen) bleek daarbij een bottleneck. Communicatie was soms problematisch, waardoor zorginstellingen niet wisten wat te verwachten van een landelijke aanpak, vertrouwen ontbrak, en partijen gingen concurreren in plaats van samenwerken. Op zes vlakken kan Nederland ontwikkelen: meer buffers opbouwen door veiligheidsvoorraad en productie (bijv. van PPE) dichterbij te organiseren; invoeren van categorie-management en ondersteunende IT-systemen; crisis-protocollen opzetten waarin een centrale inkooporganisatie een plek krijgt. De maatregelen zijn afhankelijk van elkaar en moeten gezamenlijk ontwikkeld worden om echt beter te kunnen acteren bij een volgende crisis.

 

Het internationale onderzoek toont aan dat de organisatie van een nationaal zorgstelsel (centraal of decentraal) geen doorslaggevend effect heeft op de ervaren problemen. Wel blijkt een centrale crisis-inkoop van groot belang. Wij zien vijf clusters van landen met vergelijkbare problemen, waarbij Nederland past in het cluster waarin de afstemming en coördinatie tussen betrokken instanties de grootste bottleneck vormt. Over alle landen heen worden drie lessen zichtbaar: er moet meer balans komen tussen (1) de concentratie van inkoopexpertise en de concentratie van 'macht' of zeggenschap, (2) ruimte voor professionaliteit en toepassing van regels, en (3) ontwikkelingen op korte en langere termijn.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het MASSC-project onderzoeken wij de inkoop en distributie van schaarse kritische medische materialen bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie. De eerste fase van het onderzoek richt zich in detail op de Nederlandse (nationale en lokale) strategie om materialen als mondmaskers te verwerven. In de tweede fase vergelijken we de Nederlandse aanpak met die uit 25 tot 30 landen wereldwijd. Welke lessen zijn getrokken uit de aanpak in 2020, welke factoren hinderden of hielpen juist bij het verkrijgen van voldoende materialen - en heel belangrijk: hoe kijkt met in deze verschillende landen aan tegen de voorbereiding op nieuwe (gezondheids)crises in relatie tot de verwerving van schaarse materialen?

 

Voor de eerste fase zijn inmiddels zo'n 60 interviews gehouden met betrokkenen bij betrokken organisaties - van VWS, GGD, LCH en ROAZ via inkoopsamenwerkingsorganisaties tot betrokkenen bij ziekenhuizen en instellingen in care sector. Daarnaast is er een uitgebreide documentstudie uitgevoerd om bestaande nieuwsberichten, rapporten en evaluaties ook mee te nemen in het onderzoek. Uit die analyses creëren we een tijdslijn van gebeurtenissen en een overzicht van betrokken organisaties. Deze fungeren als context en achtergrond voor de analyses en duiding van de Nederlandse 'centrale' en 'lokale' aanpak. Die aanpak wordt beschreven en geplaatst in een raamwerk waarin thematisch de eigenschappen, succesfactoren en belemmeringen bloot worden gelegd. De themas volgen uit eerder wetenschappelijk onderzoek, en omvatten governance (bestuur), supply market issues (kwesties in de beleveringsketen), vaardigheden en competenties op het vlak van inkoop en distributie, informatie systemen, en regelgeving & procedures. In het eerste deel van het onderzoek staan twee perspectieven centraal: de centraal / landelijk gecoordineerde aanpak enerzijds en de aanpak van individuele organisaties in de zorg anderzijds. In de rapportage worden deze benaderingen elk afzonderlijk besproken en geduid, waarna deze twee perspectieven ook naast elkaar worden gelegd. De bevindingen van fase 1 verschijnen in een deelrapportage in juli 2021.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste deelrapportage - gericht op het onderzoek naar de Nederlandse aanpak van materiaalvoorziening - verschijnt in juli 2021. De eerste voorlopige resultaten zijn al eerder dit jaar in een webinar gedeeld. Op dit moment vindt analyse plaats van de gehouden interviews en document-studie. We plaatsen de Nederlandse aanpak nadrukkelijk in de context van de crisis én de vormgeving van ons gezondheidszorgstelsel.

 

Nederlandse zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop van medische materialen, en bovendien zijn deze materialen doorgaans een routinematige inkoopcategorie. Dit zijn twee inrichtingskeuzes die onder normale omstandigheden goed werken, maar die in een crisis met plotselinge schaarste een snelle respons lastiger maken. Een crisis-structuur met betrekking tot materiaalverwerving ontbrak - deze is in hoog tempo opgezet in de vorm van het LCH. Daarbij waren de beschikbaarheid van een centraal informatiesysteem (mbt voorraden, volgen van bestellingen en distributie) en het organiseren van voldoende kennis en competenties voor het inkopen cruciale factoren voor het tempo waarin een crisis-organisatie operationeel kon zijn. Op Europees niveau bleek een adequate crisis-structuur onvoldoende aanwezig, en voor diverse materialen bleken zorg-instellingen zeer afhankelijk van leveranciers uit China.

 

Deze eerste reflecties en bevindingen worden in veel meer diepte uitgewerkt in de eerste deelrapportage, verwacht in juli 2021. We verwijzen naar deze rapportage om de bevindingen in hun context en verdieping te beschouwen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Wat zijn de verschillende strategieën voor de voorziening van zorgmateriaal in tijden van een crisis in verschillende landen en welke lessen kunnen we daaruit trekken?

 

URGENTIE

De verwervingsstrategieën voor schaarse materialen blijken een kritische factor voor de mogelijkheid om adequate zorg te kunnen leveren. Strategieën om deze in een crisis te verwerven verschillen in effectiviteit. Voor een eventuele tweede golf, maar ook voor een volgende pandemie, is het leren van de lessen uit de Covid-19 gebeurtenissen van groot belang.

HYPOTHESE

Gewerkt wordt vanuit de hypothese dat de verzamelde leerervaringen van 23 landen interessante lessen bevatten over hoe om te gaan met de huidige en eventuele volgende (zorg)crisis of tweede golf.

 

PLAN VAN AANPAK

Gestart wordt met een beschrijving van de Nederlandse werkwijze voor de voorziening met materialen, zowel bij de centrale overheid (o.a. LCH en VWS) als de cure sector (o.a. NFU, SAZ en NVZ) en de caresector (o.a. VGN en VVT). Meer dan 13 nationale zorgorganisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd.

Uit de data wordt een aantal aspecten gedistilleerd (bijv. verwerving, voorraadbeheer, communicatie, coördinatie, kwaliteitscontroles en distributie) voor de internationale vergelijking met eindverantwoordelijken uit ca. 23 landen. We kunnen daarbij steunen op een sterk netwerk (IRSPP) van deze ‘senior practitioners’ zelf. De bereidheid om medewerking te verlenen is recent opnieuw vastgesteld in een studie over een gerelateerd onderwerp. De verkregen interviewdata uit dit internationale netwerk over ieder van de geselecteerde aspecten worden als transcripts in een database verzameld.

De laatste stap is het analyseren van de verkregen data zodat daaruit lessen kunnen worden getrokken voor een adequate voorbereiding op een toekomstige zorgcrisis. Tijdens het onderzoek worden drie praktijkgerichte (tussen)rapportages opgesteld en drie webinars gegeven, om stakeholders nauw betrokken te houden bij het onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website