Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van een landelijk en uniforme crisisaanpak van Covid-19, gaan we naar een gedifferentieerde aanpak. Daarvoor is meer inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

 

De doelstellingen van INCODA zijn:

1. Duiden van groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met ernstig beloop

2. Onderzoeken of de combinatie van medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaal-economische kenmerken waardevol is en ingezet kan worden bij o.a. secundaire preventiemaatregelen en het kiezen van behandelmethoden

 

Dit doet INCODA door:

• het combineren van klinische- en IC-opname gegevens van COVID-19 patiënten met CBS data

• het duiden van risicogroepen op basis van een multivariabel profiel en ontwikkelen van predictiemodellen voor het risico op ernstig beloop van COVID-19

• onderzoeken van mogelijke interventies

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omdat de gekozen aanpak relatief onbekend is hebben wij veel tijd een aandacht besteed aan de privacy-technische randvoorwaarden.

Najaar 2020 is een uitgebreide externe juridische beoordeling afgerond en gepresenteerd aan de ziekenhuizen. Deze beoordeling heeft bevestigd dat onze voorgestelde datakoppeling juridisch helemaal in orde is. Daarnaast is het project getoetst door de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het VUmc. Deze toetsing omvatte ook de toetsing van de Data Privacy Impact Assessment.

Met het finaliseren van ook een consortium agreement zijn de juridische paden gebaand voor het uploaden van de CovidPredict data van Amsterdam UMC (beide locaties) naar het CBS. Op het moment van schrijven wordt de dataset voorbereid voor koppeling CBS microdata en zeer binnenkort hebben we de eerste (beschrijvende en anonieme) sociaal demografische statistieken van ca 500 COVID-19 patiënten. Naast Amsterdam UMC is toezegging door 6 andere ziekenhuizen gegeven. We zijn nu bezig met het inregelen van de randvoorwaarden van de upload van de gegevens van deze ziekenhuizen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De respons op Covid-19 is in een nieuwe fase gekomen. Van een landelijk en uniforme crisis-aanpak, gaan we naar een gedifferentieerde aanpak. Begrip van de geografische, demografische, sociaal-economische én medische kenmerken van patiënten geeft inzicht in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit inzicht is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

De doelstellingen van INCODA zijn:

1. Duiden van groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met een ernstig beloop

2. Onderzoeken of het combineren van medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaal-economische kenmerken waardevol is bij het inzetten van secundaire preventiemaatregelen en potentieel bij het kiezen van behandelmethoden.

 

Hiervoor worden gegevens over klinische- en IC-opnames van COVID-19 patiënten (verzameld binnen CovidPredict) gecombineerd met gegevens verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (resultaat werkpakket 1). Vervolgens worden risicogroepen geduid op basis van een multivariabel profiel en worden predictiemodellen ontwikkeld voor het risico op ernstig beloop van COVID-19 (resultaten werkpakket 2). Tot slot worden mogelijke interventies onderzocht en wordt een plan opgesteld voor de borging van de INCODA dataset en de inhoudelijke resultaten ten behoeve van toekomstig onderzoek. Reeds gedurende het project kunnen de analyseresultaten worden ingezet in de aanpak van COVID-19 bestrijding. Gestreefd wordt naar integratie in, en aansluiting op, de reeds bestaande kennisinfrastructuur (werkpakket 3)

Binnen INCODA is een multidisciplinaire adviesraad opgericht: intensivisten, infectiologen, epidemiologen, CBS, onderzoekers met ervaring in cohortonderzoek, lerende zorgsystemen en public health. Om samenwerking en communicatie met relevante stakeholders te waarborgen, wordt er een stakeholder orgaan opgezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website