Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvraag: In welke mate en op welke wijze worden sectoren in regio’s geraakt door de coronacrisis en wat verklaart de verschillen in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s?

 

Urgentie: Het stilleggen van het economische en maatschappelijk leven en de opvolgende mondiale crisis zal grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben (faillissementen, afname werkgelegenheid in bepaalde sectoren en regio’s). Op dit moment werken sectoren en regio’s aan passende interventies en draagvlak daarvoor. Zij willen daarin leren van elkaar, gebruik maken van wetenschappelijke inzichten en effecten van crisis en interventies monitoren en delen.

 

Hypothese: De economische veerkracht van regio’s kan zich uiten in de weerbaarheid en wendbaarheid. Onder weerbaarheid verstaan wij de mate waarin regio’s worden getroffen door een externe schok. Onder wendbaarheid verstaan we de mate waarin regio’s in staat zijn om te herstellen van een externe schok. Dit betreft ook de mate waarin transities in gang worden gezet om zelfs beter uit de crisis komen. Als we deze variatie zichtbaar kunnen maken in de veelheid aan interventies en effecten, en de achterliggende oorzaken, heeft dat waarde voor sectorale, regionale en landelijke beleidsmakers.

 

Plan van aanpak:

1. Bestaande databronnen (o.a. UWV, KvK) real time beschikbaar en relevant maken en via innovatieve tools nieuwe data verzamelen (Dashboard). Versnipperde peilingen van sectoren en regio’s bij elkaar brengen en inzichten uitwisselbaar maken. Interventies systematiseren en zo lerend evalueren.

2. De aan ons geuite behoefte van beslissers in sectoren en regio’s om met elkaar ervaringen te delen en gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen (Platform of Practice). Door onzekerheidsreductie worden interventies versneld en effectiever.

3. Met regionale stakeholders data en inzichten sneller en toegankelijker beschikbaar maken komen voor bedrijven en werkenden zodat hun keuzen (o.a. op de arbeidsmarkt) bijdragen aan welvaart in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website