Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AANLEIDING

Recente gegevens uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten laten aanzienlijke etnische verschillen zien in de ziektelast als gevolg van COVID-19. Deze kunnen enerzijds het gevolg zijn van verschillen in infectiepercentages, en anderzijds van verschillen in prognose nadat mensen besmet zijn geraakt met COVID-19. Deze ongelijke uitkomsten zijn waarschijnlijk het gevolg van meerdere ongunstige omstandigheden in etnische minderheidsgroepen, waaronder het vaker voorkomen van comorbiditeiten (bijv. diabetes); en hun deelname aan zogenoemde ‘essentiële banen’ (bijv. in de patiëntenzorg); lage opleidingsniveaus en lage taalvaardigheid in de taal van het land van vestiging; huisvestingsomstandigheden (bijv. kleine woning); en hulpzoekgedrag (bijv. angst om besmet te raken in een ziekenhuis).

 

DOEL VAN ONDERZOEK

We gaan verschillen in de epidemiologie van COVID-19 in Nederland tussen etnische groepen onderzoeken. Specifiek hebben we aandacht voor risico op infecties, en voor beloop als iemand een infectie heeft. Daarnaast zullen we onderzoeken in hoeverre preventieve maatregelen etnische minderheidsgroepen bereiken en of aanbevolen beschermingsmaatregelen worden opgevolgd. Ten slotte zullen we beoordelen hoe deze maatregelen invloed hebben op het leven van een individu, in het bijzonder op het welzijn en het gebruik van niet-COVID-zorg.

 

DATAVERZAMELING

We zullen deze vragen voornamelijk beantwoorden in de lopende HELIUS-cohortstudie, die Amsterdammers omvat van Surinaamse (Hindoestaanse en creoolse), Turkse, Marokkaanse en Ghanese en Nederlandse afkomst. Deze dataverzameling vullen we aan met studies die gebruik maken van bestaande databases, en met kwalitatieve focusgroeup interviews onder etnische minderheidsgroepen die niet in deze dataverzameling zijn opgenomen. Meer specifiek zal het voorgestelde project gebaseerd zijn op de volgende dataverzamelingen:

 

>> Infectierisico:

1. Een herhaalde serologische studie onder een willekeurige steekproef van de HELIUS-populatie (www.heliusstudy.nl). Tijdens twee extra studiebezoeken onder 430 deelnemers per etnische groep (totaal 2580) zullen we bloed afnemen door middel van een venapunctie voor bepaling van SARS-CoV-2-specifieke antilichamen.

2. Database van de Afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam, waarin alle aangemelde COVID-19 gevallen in Amsterdam en Amstelland zijn opgenomen.

 

>> Ziekte-uitkomsten:

1. Koppeling van de totale HELIUS-populatie aan een database van met alle in Amsterdamse ziekenhuizen opgenomen COVID-19-patiënten.

2. Database van alle in Amsterdamse ziekenhuizen opgenomen COVID-19-patiënten naar regio van herkomst, en CBS-doodsoorzakenregistratie naar geboorteland in de totale Nederlandse bevolking.

 

>> Coronamaatregelen: bereik en opname, en impact op individuen:

1. Enquêtes onder de HELIUS-onderzoekspopulatie: een online enquête onder de totale populatie en een vragenlijst onder de HELIUS-deelnemers die deelnemen aan de COVID-substudie (N = 2580).

2. Focusgroep interviews onder vluchtelingengroepen, mensen zonder verblijfstatus, en mensen van Ghanese afkomst.

 

Implicaties

Op basis van onze bevindingen zullen we in kaart brengen wat de implicaties van deze bevindingen zijn voor preventieve maatregelen om de COVID-19 epidemie te beheersen, en voor de zorg aan COVID-19 patiënten. Op deze manier beogen we een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de infectiecijfers en verbetering van de prognose van degenen die besmet zijn met COVID-19 onder etnische minderheden in Nederland en daarbuiten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste drie maanden van dit project lag het accent op het verzamelen van onderzoeksgegevens. Deze data zijn verzameld in de context van de zogeheten HELIUS studie, op basis van bestaande registraties, en in focus groepen. In de volgende rapportage verwachten wij ook resultaten te kunnen rapporteren. We beperken ons nu tot een korte beschrijving van de verzamelde data.

 

HELIUS STUDIE

Er is een serologische studie onder een willekeurige steekproef van de HELIUS-populatie uitgevoerd, onder Amsterdammers van Surinaamse (Hindoestaanse en creoolse), Turkse, Marokkaanse en Ghanese en Nederlandse afkomst. Deze wordt later in het jaar herhaald. Tijdens een extra studiebezoek (ronde 1) onder ongeveer 430 deelnemers per etnische groep (totaal ruim 2500) is in de periode juni-oktober 2020 bloed afgenomen door middel van een venapunctie voor bepaling van SARS-CoV-2-specifieke antilichamen. Deze dataverzameling is aangevuld met een korte vragenlijst, om de uitkomsten goed te kunnen interpreteren (klachten, testen, mogelijke blootstelling etc.). Ronde 2 start eind november van dit jaar.

 

Onder 14.000 respondenten is bovendien in augustus een korte online vragenlijst uitgezet. De onderwerpen van die vragenlijsten waren: de mate waarin maatregelen die zijn genomen om Covid-19 infectie in te dammen nageleefd worden, en de impact van deze maatregelen op het welzijn van een individu, alsook het gebruik van non-Covid zorg. Ruim 4000 respondenten hebben de vragenlijsten ingevuld.

 

REGISTRATIES

Er is gewerkt aan het verkregen van data uit een drietal registratiebestanden:

1. Database van GGD Amsterdam/Amstelland met aangifte data van positieve Covid-19 testen, met informatie over geboorteland van de geteste personen.

2. COVID predict database: in samenwerking met het Covid-Predict consortium zijn klinische data verzameld van alle opgenomen patiënten in Amsterdam UMC en het Flevoziekenhuis. Deze dataset is aangevuld met informatie over de herkomst op basis van het geboorteland en de beschikbare data in het ziekendossier. Er zijn in totaal ongeveer 540 patiënten geïncludeerd in de periode van 1 maart tot en met 1 augustus 2020; hierbij kon in ongeveer 90% van de patiënten een herkomst worden bepaald.

3. Sterftecijfers Centraal Bureau voor de Statistiek: Dit onderdeel van de studie wordt in samenwerking met het CBS uitgevoerd. In september 2020 heeft het CBS voor alle sterfgevallen in de maanden maart tot en met mei 2020 gegevens over de doodsoorzaak beschikbaar gesteld. Bij elk overlijden is aangegeven of COVID-19 op de overlijdensakte is vermeld. COVID-19 werd genoemd bij meer dan 10.000 doden, zoals gedocumenteerd in recente CBS-publicaties. Elk overlijden was gekoppeld aan andere registers, waaronder belastingregisters, om leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, regio van verblijf, langdurige zorg, gezinsinkomen en vermogen te meten. We hebben ook gegevens over de totale bevolking verkregen, gedefinieerd als degenen die op 1 maart 2020 in leven waren in Nederland.

 

FOCUSGROEPEN

Er is gewerkt aan de voorbereiding van dataverzameling in focus groepen. Deze zullen worden gehouden onder de bevolking van Eritrese afkomst (zowel onder de groep die kort, als de groep die al wat al langer in Nederland verblijft), de bevolking van Ghanese afkomst, en mensen zonder verblijfsstatus in Nederland.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Recent data from to the United Kingdom and the United States show significant ethnic inequalities in COVID-19 outcomes. These might reflect inequalities in infection rates as well as in prognosis if people get infected with COVID-19. These inequalities are likely to reflect multiple adverse conditions in ethnic minority groups, including higher rates of metabolic comorbidities (e.g. diabetes); and their participation in so-called ‘essential jobs’ (e.g. patient care assistant); low educational levels and low proficiency in language of the host country; housing conditions (e.g. crowding); and help-seeking behaviour (e.g. fear to get infected in a hospital).

 

We will investigate how ethnicity affects the epidemiology of COVID-19 in the Netherlands, in terms of infection rates and disease outcomes. In addition, we will investigate to what extent control measures reach ethnic minority groups and whether recommended protective measures are taken. Finally, we will assess how these measures impact on individual lives, in particular wellbeing and use of non-COVID health care.

 

We will answer these questions primarily in the ongoing HELIUS cohort study, that includes people from Surinamese (South Asian and African), Turkish, Moroccan and Ghanaian and ethnic-Dutch origin, complemented with studies using existing databases and collecting qualitative data in other ethnic minority groups. More specifically, the proposed project will be based on the following data collections:

 

>> Infection rates:

1. A repeated serological study, among a random sample of the HELIUS population. During two extra study visits among 430 participants per ethnic group (total 2580), we will collect sera by venipuncture for storage and determination of SARS-CoV-2-specific antibodies.

2. Database of the Dept. of Infectious Diseases of the GGD Amsterdam, which contains all notified COVID-19 cases in Amsterdam and Amstelland.

 

>> Disease outcomes:

1. Linkage of the total HELIUS population to Amsterdam based registers on hospitalized COVID-19 patients and GP registrations.

2. Amsterdam based registers on hospitalized COVID-19 patients by region of origin, and Statistics Netherlands causes of death registry by country of birth in the total population of the Netherlands.

 

>> Control measures: reach and uptake, and impact on individuals:

1. Surveys among the HELIUS study population: an online survey in the total population, and a short extended questionnaire among the HELIUS participants that participate in the COVID-substudy (N = 2580).

2. Focus group interviews among refugee groups, labour migrants from eastern European countries, and undocumented migrants.

 

Based on our findings, we will draw implications for preventive measures and health care with the aim to reduce infection rates and to improve prognosis of those who have become infected with COVID-19 in ethnic minority populations in the Netherlands and elsewhere.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website