Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De COVID-19 pandemie leidde tot ingrijpend crisisbeleid. Vanuit ethisch perspectief vragen drie urgente kwesties nu aandacht: 1) Sturende beleidsconcepten zijn op ondoorzichtige of niet-doordachte wijze moreel ingevuld en verbonden met fragmenten van ethische theorieën die met elkaar op gespannen voet staan; 2) Door de impact van de pandemie en het gevoerde beleid is er nieuwe aandacht voor het (politieke) belang van ‘zorgen’ voor ‘samenleven’: wat dit betekent voor de toekomstige inrichting van de samenleving is nog niet doordacht; 3) Kwetsbare groepen zijn door de crisisaanpak extra getroffen en dikwijls laat of niet aan het woord gekomen.

 

Doel van deze aanvraag is om via (a) een brede ethische analyse en evaluatie van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in de COVID-19 crisis, (b) te komen tot een ethisch gedragen en door belanghebbenden ondersteund beleidskader voor een zorgzame samenleving die veerkrachtig genoeg is om toekomstige crises op te vangen.

 

Om tot een relevant en gedragen beleidskader te komen, wordt het crisisbeleid op landelijk niveau en in verschillende sectoren verbonden met de ervaringskennis en adviezen van betrokkenen en kwetsbare groepen. Het onderzoek focust op vier groepen die zeker in de eerste crisisfase nauwelijks tot geen stem gehad hadden en van wie de bestaansonzekerheid toenam: a) mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; b) vluchtelingen en migranten; c) ouderen (in de langdurige zorg) en hun mantelzorgers; en d) patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten. Via triangulatie met andere sectoren en beleidsmakers wordt vervolgens een brede relevantie van het te formuleren beleidskader ontwikkeld. Daarbij worden ook Nederlandse (bio-)ethici van verschillende stromingen en internationale (zorg)ethici betrokken.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een zorgethisch theoretisch kader, loopt twee jaar en bestaat uit 5 workpackages. Methoden die ingezet worden zijn ethische beleidsanalyse, interviews en focusgroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website