Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Corona raakt iedereen, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat de één harder wordt

geraakt dan de ander. Welke impact corona op laaggeletterden en mensen met een licht

verstandelijk beperking (LVB) heeft, is nog niet duidelijk in beeld. Door beperkte lees- en

schrijfvaardigheden kunnen zij aan veel onderzoeken niet deelnemen. Met deze reden is er

speciaal voor hen een vragenlijst ontwikkeld.

 

Uitgangspunt voor deze vragenlijst is de vragenlijst van de RIVM Corona gedragsunit in samenwerking met de GGD’en en GGD GHOR Nl. Deze vragenlijst is samen met de doelgroep herschreven zodat het taalniveau en de vragen beter aansluiten. De vragenlijst wordt online uitgezet via een platform dat ook in samenwerking met de doelgroep is ontwikkeld. Door extra functionaliteiten zoals een voorlees- en inspreekfunctie, is de vragenlijst ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in te vullen. In totaal wordt tussen eind 2020 en eind 2021 drie keer een vragenlijst uitgezet. Op deze manier zijn veranderingen over tijd te monitoren.

 

De eerste vragenlijst is in november 2020 door 412 laaggeletterden en mensen met een LVB ingevuld. Zij zijn benaderd via organisaties die in contact staan met laaggeletterden of mensen met een LVB. Daarnaast hebben 2.930 panelleden van GGD Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden dezelfde vragenlijst ingevuld. Dit panel maakt het mogelijk om een vergelijking tussen de groepen te maken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van de eerste meting naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking

 

De impact van COVID-19 is groot onder de doelgroep laaggeletterden en mensen met een LVB. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de negatieve impact op hun mentale gezondheid, namelijk het wegvallen van de dagstructuur en de verwarrende informatie over corona.

 

Wegvallen dagstructuur zorgt voor negatieve gevoelens

Bij veel laaggeletterden en mensen met een LVB is de structuur weggevallen. Het onderzoek laat zien dat werk of dagbesteding binnen deze groep vaak gestopt of minder is geworden. Het wegvallen van werk of dagbesteding, heeft naast invloed op iemands dagstructuur, grote invloed op het aantal sociale contacten dat men heeft. Het wegvallen van sociale contacten, uit een netwerk dat vaak al klein is, draagt bij aan een somber gevoel. Mensen staan er steeds vaker alleen voor en vinden het moeilijk om zelf de energie te vinden om iets te ondernemen. Mensen geven aan op zoek te zijn naar structuur en zingeving. We zien dat veel georganiseerd wordt, maar dat vraag en aanbod elkaar vaak niet bereikt.

 

Onduidelijke informatie over corona geeft onrust

Uit de resultaten blijkt verder dat er zowel bij de laaggeletterden als bij de mensen met een LVB een grote groep is die zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona. Eén van de mogelijke oorzaken hiervoor is dat de informatie over corona en de maatregelen niet door iedereen wordt begrepen. De informatie wordt op meerdere vlakken als lastig ervaren, namelijk:

• De informatie sluit vaak qua taalniveau niet goed aan bij het taalniveau van de doelgroep.

• De snelle veranderingen van maatregelen is vaak lastig te volgen en te begrijpen.

• Tegenstrijdige boodschappen en meningen over corona en de maatregels die worden afgegeven in de media. Het is moeilijk in te schatten welke informatie betrouwbaar is.

 

Duidelijke en toegankelijk informatie over corona en de maatregelen kunnen een deel van de zorgen wegnemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken voert het RIVM landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er (fysiek, psychisch en sociaal) voorstaat en hoe dit zich dit door de tijd ontwikkeld. Met dit onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een LVB niet bereikt. Dit projectidee richt zich op het krijgen van zicht op de impact onder deze doelgroepen en het beantwoorden van de volgende vragen:

- in hoeverre worden de pandemie en de landelijke maatregelen begrepen en opgevolgd;

- wat is de impact op de mentale gezondheid;

- welke handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten kunnen we formuleren.

 

URGENTIE

Laaggeletterden en mensen met een LVB zijn kwetsbare doelgroepen waar de impact wel eens groot zou kunnen zijn. Kwantitatieve data daarover ontbreekt momenteel. De Community of Care Midden-Gelderland wil graag weten wat de impact is onder deze doelgroepen en hoe zij hun zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen laten aansluiten bij de huidige behoeften. Beide aspecten worden met de monitor in beeld gebracht.

 

HYPOTHESE

De verwachting is dat de impact van de pandemie op mensen met een LVB en laaggeletterden relatief groot is. Mensen met een slechtere gezondheid worden harder getroffen dan mensen met een goede gezondheid. Bekend is dat er een relatie is tussen een slechtere gezondheid en laaggeletterdheid. Voor mensen met een LVB zijn de (ontwikkelingen in de) crisis en de landelijke maatregelen wellicht lastiger om te begrijpen én daarmee op te volgen. Tevens bevinden deze mensen zich over het algemeen in een kwetsbaardere positie waardoor de impact, ook op hun mentale gezondheid, relatief groot zou kunnen zijn.

 

PLAN VAN AANPAK

Het doel is om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen. De vragenlijst willen we afleiden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitzetten. De resultaten willen we met verschillende disciplines interpreteren en vertalen naar concrete handelingsperspectieven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website