Projectomschrijving

Introductie en doelstelling

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door COVID-19. Verschillende preventieve maatregelen zijn ingezet om besmetting met en verspreiding van COVID-19 te voorkómen. Deze maatregelen kennen, naast voordelen op het gebied van infectiepreventie, ook nadelen voor ervaren kwaliteit van leven voor bewoners en naasten, en ervaren kwaliteit van werken voor zorgprofessionals. Het huidige project beoogt inzicht te geven in wat een passend palet aan maatregelen is om uitbraken van COVID-19 en Influenza in verpleeghuizen te voorkómen dan wel te bestrijden. Met ‘passend’ wordt bedoeld: zowel zinvol om een uitbraak te voorkómen/bestrijden, als proportioneel ten aanzien van kwaliteit van leven en werken.

 

Plan van aanpak

Het project bestaat uit drie pijlers:

  1. In deze pijler wordt middels een survey onder minimaal 30 verpleeghuisorganisaties in kaart gebracht hoe zij zich hebben voorbereid op uitbraken van COVID-19 en Influenza in het najaar en de winter van 2022/2023;
  2. In deze pijler worden verpleeghuisorganisaties gevolgd waar zich een uitbraak van COVID-19 of Influenza voordoet. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het lukt om de vooraf ontwikkelde strategie ter infectiepreventie en –bestrijding succesvol uit te voeren, en wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn;
  3. In de laatste pijler worden focusgroepen gehouden met bewoners, naasten en zorgprofessionals, om inzicht te krijgen in het draagvlak voor de verschillende maatregelen ter infectiepreventie en –bestrijding in verschillende uitbraakscenario’s.

De uitkomsten van de drie pijlers worden gecombineerd en verwerkt tot een advies voor passende maatregelen ter preventie en bestrijding van uitbraken van COVID-19 en Influenza in verpleeghuizen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website