Zorg en preventie voor kwetsbare burgers is gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of fysieke of psychische aandoeningen. Zij worden meer dan anderen geraakt door de COVID-19-pandemie en de gevolgen van de genomen maatregelen.

Projecten Zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Kwetsbare burgers hadden en hebben te maken met veranderingen in de zorg en ondersteuning en soms valt deze zorg en ondersteuning zelfs geheel weg. Hieronder staan de projecten over zorg en preventie voor kwetsbare burgers:

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

Projectnummer: 10430022010005
Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
Radboudumc

Daklozen vormen een hoog-risicogroep voor COVID-19 infectie vanwege hogere blootstellingskans en ze hebben een grotere kans op complicaties. De preventieve gedragsmaatregelen zijn voor hen lastig na te leven en de gevolgen ervan voor hun dagelijks leven zijn groot. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan passende zorg en opvang van deze kwetsbare groep tijdens epidemieën.

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

Projectnummer: 10430022010002
Prof. dr. K. Stronks
Amsterdam UMC - locatie AMC

Met deze HELIUS-studie kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk gemaakt worden. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC; gefinancierd in het COVID-19 Programma, aandachtsgebied 2 Zorg en preventie; start in 2020.

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven ten aanzien van de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Projectnummer: 10430022010009
Drs. F. Raaijmakers
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

In dit onderzoek wordt de impact van de COVID-19 crisis op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bekeken.Onderzocht wordt in hoeverre deze mensen de maatregelen hebben begrepen en opgevolgd en wat de impact is op hun mentale gezondheid. De resultaten worden vertaald naar handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten.  

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Projectnummer:10430022010010
Dr. L.C. van Boekel MSc
Tilburg University

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg vanwege restrictieve maatregelen rondom COVID-19. Ook wordt naar hun veerkracht gekeken en vervolgens naar manieren om de mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren.

IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek

Projectnummer: 10430022010004
Dr. A.J.M.Oerlemans
Radboudumc

Er wordt een e-learning ontwikkeld voor triageteams om hen te trainen een rechtvaardige keuze te maken welke patiënten tijdens een pandemie een plek op de intensive care krijgen. Er worden zowel medische als niet-medische criteria gebruikt.

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Projectnummer: 10430022010007
Dr. L.P. Dekker
Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het wil antwoord geven op vragen over de psycho-emotionele impact van COVID-19, de risico- en beschermende factoren van functioneren en de zorg- en informatiebehoeften.

Impact van de COVID-19 pandemie op patiënten met een inflammatoire reumatische aandoening

Projectnummer: 10430022010020
F. Hooijberg BSc
Reade Research BV

Mensen met reuma die medicatie gebruiken om het immuunsysteem te onderdrukken, hebben een groter risico om een infectie te krijgen. Dit onderzoek vergelijkt de ernst van de COVID-19 infectie bij deze patiënten met die bij gezonde mensen.

Populatieverschillen in gediagnosticeerde COVID-19 prevalentie in Nederland: Welke groepen lopen het hoogste risico?

Projectnummer: 10430022010028
Dr. E.A.L. de Jonge
GGD Zuid Holland Zuid

Er zijn aanwijzingen dat er grote sociaaleconomische verschillen zijn in blootstelling aan het virus en verloop van de ziekte. Harde data waarmee beleid kan worden vormgegeven ontbreekt veelal. Dit  onderzoek wil door bestaande data te linken en slim te analyseren, waardevolle inzichten opleveren die bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eerlijke bestrijding van deze pandemie.

Sociale impact van fysieke afstand op kwetsbare populaties tijdens COVID-19

Projectnummer: 10150062010007
Dr. D.H. de Vries PhD
Universiteit van Amsterdam

De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. De lockdown is voor sommigen te rigoureus en te lang geweest, is de conclusie uit het onderzoek ‘Coronatijden in Nederland’. Hoewel de lockdown aanvankelijk ook rust bracht, werd bij de meest kwetsbare groepen vooral het sociale contact gemist. Met de versoepeling van regels ervoeren zij verwarring over verschil in regels en ongelijkheid die daardoor ontstond. Het onderzoek is uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam, MEE NL en Ben Sajetcentrum; incidentele subsidieregeling COVID-19; gestart en afgerond in 2020.

Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning

Projectnummer: 10430022010008
Dr. H.R. Boeije
NIVEL

In dit project wordt onderzocht welke impact de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 hebben op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht welke zorg en ondersteuning naasten kunnen bieden. Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen.

Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen

Projectnummer: 10430022010012
N.M. van den Berg
GGD Regio Utrecht

De maatschappelijke gevolgen van COVID-19 worden door verschillende partijen in beeld gebracht, vaak via (digitale) vragenlijsten. Kwetsbare groepen zijn in deze peilingen vaak moeilijk te herkennen, als mensen al bereikt worden en deelnemen. Met een gemeenschapsgerichte participatieve aanpak zullen we in Utrecht samen kwetsbaarheden bij COVID-19 inzichtelijk maken en oplossen.

Kwetsbaarheid en veerkracht van chronisch zieke kinderen in relatie tot de COVID-19-pandemie: samen beslissen over passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren

Projectnummer: 05160482120001
Dr. S.L. Nijhof
UMCU | Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wat is het effect van de coronamaatregelen op kinderen met een chronische ziekte? Wie van hen zijn daar extra door getroffen en hoe kunnen we hen in de toekomst ondersteunen?

COFIT-PSY project: gevolgen van COVID-19-maatregelen voor gezondheidsuitkomsten, leeFstIjl en hersTel bij mensen met PSYchiatrische aandoeningen

Projectnummer 05160482130001
Dr. J.R. Zinkstok
Radboudumc
Onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor uitkomsten (psychische gezondheid, ervaren stress en herstel) bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website