Organisaties zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden, openbaar vervoer worden voor praktische vragen en problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen oplossingen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten. Bekijk hieronder de projecten.

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Projectnummer: 10430042010047
Dr. R.C.M. van Steensel
Erasmus Universiteit Rotterdam (in samenwerking met VoorleesExpress)

In dit project willen we nagaan of online ondersteuning met behulp van digitale prentenboeken een gunstig alternatief is voor reguliere huisbezoeken in de VoorleesExpress.

Ontwikkeling en klinische evaluatie een revalidatie protocol na COVID-19 met integratie van technologie en software

Projectnummer: 10430042010054
Prof. dr. J.H. van Dieën
Vrije Universiteit Amsterdam (in samenwerking met Motekforce Link Applied Research)

De revalidatie na langdurige immobilisatie als gevolg van Intensive Care opname door COVID-19 infectie is zwaar en kan maanden duren. Binnen dit project zal een oplossing ontwikkeld en klinische geëvalueerd worden voor dit revalidatie traject.

Zorglogistiek in de 1,5 meter maatschappij: Een planningstool voor Nederlandse ziekenhuizen

Projectnummer: 10430042010029
Prof. Dr. I.F.A. Vis
Rijksuniversiteit Groningen (in samenwerking met Martini Ziekenhuis)

Het doel van dit project is om voor ziekenhuizen een planningstool beschikbaar te stellen waarbij nieuwe afsprakenschema's worden bepaald zodat het aantal wachtende patiënten wordt geminimaliseerd én daarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het gebruiksgemak voor artsen én het aantal afspraken dat kan worden gepland geleidelijk kan worden verhoogd.

Behoud van gezondheid en inzetbaarheid paramedici tijdens de corona-pandemie

Projectnummer: 10430042010031
M.Sc. N.H.G. Koenders
Radboudumc (in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben in deze pandemie een belangrijke rol bij de triage, diagnostiek en behandeling van patiënten met het corona virus. Deze rol neemt een hoge werkdruk, verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, nieuwe werkomstandigheden en blootstelling aan heftige emotionele gebeurtenissen met zich mee. Ons praktijkgerichte onderzoek heeft als doel paramedici te wapenen tegen de fysieke en emotionele gevolgen van de corona-pandemie.

Actieonderzoek naar sekswerk in Regio Hart van Brabant ten tijde van corona

Projectnummer: 10430042010049
Dr. R. de Wildt
Verwey-Jonker Instituut (in samenwerking met Gemeente Tilburg)

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut met ruime ervaring in onderzoek onder sekswerkers en de klankbordgroep Seksworks van de gemeente Tilburg, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit de regio Hart van Brabant, brengen de situatie in beeld van sekswerkers ten tijde van corona in regio Hart van Brabant. Tevens creëren zij, samen met sekswerkers in deze regio, concrete beleidsadviezen en herstartscenario’s voor de seksbranche welke in samenspraak met de gemeente Tilburg daadwerkelijk geïmplementeerd en gemonitord zullen worden.

Leidt de corona crisis tot een slechtere werkrelatie tussen behandelaren en kwetsbare gezinnen?

Projectnummer: 10430042010032
Dr. A. Lange
Tilburg University (in samenwerking met Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong)

De centrale vraag van dit project is in hoeverre de corona crisis invloed heeft op de kwaliteit van de alliantie tussen de behandelaar en de ouders in kwetsbare gezinnen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van reeds beschikbare data (>1000 cliënten): namelijke maandelijkse alliantie metingen binnen Multisysteem Therapie (MST). Dit project zal de gemiddelde alliantie en alliantievorming van cliënten voor en tijdens de crisis met elkaar vergelijken. Ook zal gekeken worden naar subgroepen o.a. wat betreft gezinsproblematiek.

MONDiaAL: Mondneusmaskers: alternatieven voor het chirurgische mondneusmasker

Projectnummer: 10430042010033
Drs. G.R. Teesing
Erasmus MC (in samenwerking met Eska Filtertechniek, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Gemeente Rotterdam, Technische Universiteit Delft, van Straten Medical)

De intramurale zorg buiten het ziekenhuis (met name de verpleeghuiszorg, maar ook de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ) heeft een tekort aan mondneusmaskers. Deze mondneusmaskers zijn nodig om te voorkomen dat personeelsleden covid-19 krijgen en overdragen aan bewoners. We willen onderzoeken of er een een hoogwaardig alternatief is -uit breed beschikbare materialen- voor het veel gebruikte RII-chirurgische masker.

Maatschappelijke coalities in Coronatijd: van spontaan initiatief tot duurzaam samenwerkingsverband

Projectnummer: 10430042010034
Dr. B. Boonstra
Erasmus Universiteit Rotterdam (in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Kenniswerkplaats Leefbare wijken (EUR/DPAS), Veldacademie)

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in deze maatschappelijke en institutionele voedingsbodem en de rol van verbindende personen. Op basis van inventarisaties, interviews, en een vergelijking tussen (internationale) literatuur en de Rotterdamse empirie, levert dit onderzoek vier resultaten: i) een beeld van de aard en omvang van initiatieven in Coronatijd in Rotterdam, ii) inzicht in hun ontstaan en ontwikkeling, iii) condities die hun duurzaamheid beïnvloeden, iv) de rol van de overheid in de ontwikkeling van initiatief tot maatschappelijke coalitie en stedelijke veerkracht.

De meerwaarde van IS-pro techniek op de SEH bij het identificeren van een bacteriële infectie en voorspellen van de ernst van SARS-CoV-2 in patiënten met verdenking COVID-19?

Projectnummer: 10430042010035
P. Nanayakkara
Amsterdam UMC - locatie Vumc (in samenwerking met inBiome B.V.)

Met dit retrospectieve studie willen we het onnodig gebruik van antibiotica in de toekomst verminderen en de prognose van COVID-19 patiënten verbeteren. Hiermee zorgen we voor betere patiënten uitkomsten, vermindering van antibiotica resistentie onder de bevolking en verminderen we hiermee ook de zorgkosten.

Gezonde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in coronatijden (en daarna)

Projectnummer: 10430042010036
Dr. G.M. de Kuijper
GGZ Drenthe (in samenwerking met Gemeente Assen, Gemeente Emmen)

In dit project wordt een dagbestedingsaanbod voor mensen met VB ontwikkeld met een vaste structuur. Het omvat educatieve-, bewegings-, belevings- en culturele activiteiten, individueel of in (kleine) groepen, die alle zijn gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn.

De “drie goede vragen” om emotionele belasting van verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen

Projectnummer: 10430042010037
Drs. Ing. C.M.A. de Bot
Avans Hogeschool (in samenwerking met Amphia)

Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o) in alle sectoren van de zorg (V&VN, 2020).Hierop formuleerden Collard & Vermeulen (2020) drie vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in de huidige extreme omstandigheden. Ze zijn inleidend bedoeld, om laagdrempelig in te zetten en als steun om de juiste onderwerpen aan te kaarten in een gesprek. Het doel is inzicht krijgen in hoeverre verpleegkundigen (i.o.) ervaren dat het stellen van ‘drie goede vragen’ bijdraagt aan het effectief omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19 uitbraak.

eCOFIT+: ehealth ter ondersteuning geriatrische ambulante revalidatie

Projectnummer: 10430042010038
Dr. B. Visser
Hogeschool van Amsterdam (in samenwerking met Omring Concern)

Het beoogde resultaat is het goed kunnen ondersteunen van covid-19 revalidanten in de ambulante fase gericht op het hervatten van ADL-functioneren door het beter leren omgaan met energiemanagement en belasting/belastbaarheid met de inzet van het activiteitenmonitoring (hippersysteem) met begeleiding op afstand (waaronder beeldbellen). De doorontwikkeling van CO FIT+ tot ambulant programma is opgezet als actie-onderzoek dat in een continu proces van onderzoeken en ontwikkelen gezamenlijk met cliënten (en naasten) en professionals plaatsvindt. Met interviews en focusgroepen wordt input voor doorontwikkeling verzameld.

Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het ‘nieuwe normaal’

Projectnummer: 10430042010039
Dr. D. Collard
Mulier Instituut (in samenwerking met Bas van de Goor Foundation, Stichting Nationaal Ouderenfonds)

Doel van dit actie-ondersteunend onderzoek is het beweegaanbod van het Ouderenfonds (Oldstars) en de Bas van de Goor Foundation (Nationale Diabetes Challenge (NDC) met een lerend onderzoekstraject begeleiden bij het (continu) aanpassen van hun aanbod aan de eisen van het ‘nieuwe normaal’ én de behoeften van deelnemers en uitvoerende professionals.

Verificatie (in vivo) van een geavanceerde technologie ter stimulering van het immuunsysteem om COVID-19 te voorkomen of milder te laten verlopen

Dr. J.J.M. Cuppen
Wageningen Universiteit (in samenwerking met Neiding BV)

Het project is een cruciale stap voorwaarts om EMF bewezen beschikbaar te krijgen als behandeling om COVID-19 veel milder te laten verlopen voordat vaccins beschikbaar komen, en als een behandeling die wél betaalbaar is voor de derde wereld.

Het COFIT-20 project: het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19

Drs. L.E.M. Koomen
Universitair Medisch Centrum Utrecht (in samenwerking met SPAT verandert, SportUtrecht, Studio Patricia, Gemeente Utrecht, Lister Centraal Bureau)

Het COFIT-20 project wil met behulp van een online livestream beweeginterventie, de achteruitgang in psychische en lichamelijk functioneren en sociale interacties stimuleren bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Samen met de verschillende partners (de GGZ, de gemeente, de sportexperts en ervaringsdeskundigen) wil het UMC Utrecht een protocol ontwikkelen voor een online livestream beweeginterventie, die zal worden gegeven door beweegcoaches.

Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie o.b.v. digitale kennisdeling

Dr. L.J. Beijer
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (in samenwerking met Phoqus BV, Stichting Ondersteuning Wijchen Gezond)

In dit project worden met actieonderzoek data, kennis en ervaringen m.b.t. COVID-19 revalidatiezorg verzameld in een COVID-19 portaal. Analoog aan een recent ontwikkeld CVA-portaal biedt het COVID-19 portaal een totaaloverzicht van de revalidatie van elke individuele patiënt door een directe verbinding met het EPD van de betrokken disciplines.

Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de nieuwe COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen

Dr. C.M. van der Heijde
Universiteit van Amsterdam (in samenwerking met Bureau studentenartsen UvA)

Het doel is Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen. Dit initiatief biedt tevens een extra ingang om in contact te blijven met de studenten om de zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben.

Toepasbaarheid van het POST-IC-dagboek; een digitaal communicatiemiddel rond opname op de intensive care

Dr. M.M.C. van Mol
Erasmus MC (in samenwerking met Catharina Ziekenhuis, Game Solutions Lab B.V., Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC), IC Connect, Patiëntenorganisatie van Stichting FCIC)

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid en ervaringen met het POST-IC-dagboek vanuit het perspectief van naasten van een IC-patiënt en IC-professionals.

Vroege detectie van vaatschade bij patiënten na doorgemaakte COVID-19

Dr. M.C. Warlé
Radboudumc (in samenwerking met Philips Research, Bernhoven Ziekenhuis)

Dit onderzoek draagt bij aan gepersonaliseerde secundaire preventie na COVID-19 infectie. Patiënten, bij wie er enkele maanden na COVID-19 sprake is van persisterende endotheel dysfunctie, zullen worden opgenomen in het cardiovasculair risicomanagement programma van de huisarts om volgens de geldende landelijke richtlijn striktere waarden voor bloeddruk en lipiden na te streven.

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van corona

Dr. M. Rocak
Zuyd Hogeschool (in samenwerking met Alcander - Instelling voor Welzijnswerk en Maatschappelijk Werk, Neimed, Partners in Welzijn, Trajekt, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Welsun)

Het beoogde doel van het project is om een overzicht te creëren van mogelijke aanpakken die (regionaal en landelijk) als inspiratie gebruikt kunnen worden door opbouwwerkers en burgerinitiatieven om – ondanks de maatregelen in het kader van COVID-19 – het initiëren, faciliteren en/of ondersteunen van activiteiten en initiatieven in de wijk voort te zetten.

Online inzetten van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

Drs. L. de Quelerij
Christelijke Hogeschool Windesheim (in samenwerking met Moviera)

Herstel van huiselijk geweld is een langdurig proces. Ervaringsdeskundigen lijken hierbij een specifieke bijdrage te kunnen leveren, zeker in tijden dat er verminderd sociale  contacten mogelijk zijn. Er is behoefte aan meer kennis: hoe kan de inzet van ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld goed tot zijn recht komen in een digitale wereld, juist nu huiselijk geweld vaker voorkomt en minder zichtbaar is? In dit project verzamelen we op een interactieve manier de beschikbare data van de online werkzaamheden van  medewerkers die ervaringsdeskundigheid inzetten in de hulpverlening bij huiselijk geweld; wat werkte in het contact met de hulpvragers en wat niet? De data worden omgezet in praktische richtlijnen die worden toegepast en na enkele weken geëvalueerd.

Het vergroten van kwalitatief inzicht in de doelgroep van Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die door COVID-19 getroffen zijn om hen te helpen schulden te voorkomen, aan hun veerkracht te werken en een duurzaam toekomstperspectief te vergroten

Dr. J.S.E. Dikkers
Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie Directie (in samenwerking met Gemeente Utrecht)

Het doel van dit onderzoek dat door het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht en onderzoekers van het onderzoekerscollectief en met samenwerking van meerdere afdelingen van de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd, is het verkrijgen van kennis en inzicht in de financieel-economische, psychologische en sociale behoeften van Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die een TOZO-regeling hebben aangevraagd, zodat de gemeente Utrecht beleid kan ontwikkelen datdeze doelgroep een duurzaam perspectief biedt tijdens en na het coronavirus. Het resultaat van dit project is een diepgaand, meer kwalitatief, beeld van kleinere ondernemers en zpp’ers dat dient als input voor de gemeente Utrecht om deze doelgroep beter te ondersteunen en zo (langdurig) negatieve effecten van COVID-19 te voorkomen.

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Dr. R.C.M. van Steensel
Erasmus Universiteit Rotterdam (in samenwerking met VoorleesExpress)

In dit project willen we nagaan of online ondersteuning met behulp van digitale prentenboeken een gunstig alternatief is voor reguliere huisbezoeken in de VoorleesExpress.

Dynamiek tussen landelijk document medicamenteuze behandelopties en voorschrijfgedrag in ziekenhuizen tijdens de COVID-19 pandemie

Dr. E.M.W. van de Garde
Universiteit Utrecht (in samenwerking met SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en Santeon)

Om ziekenhuizen te ondersteunen bij het maken van lokaal beleid heeft de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB in samenwerking met CIB, NVZA, NVMM, NVII, NVIC, NVK en NVALT) een dynamisch document met medicamenteuze behandelopties vorm gegeven dat bijna wekelijks werd bijgewerkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Dit project onderzoekt in welke mate het uitkomen van updates van dit document is terug te vinden in het voorschrijfgedrag binnen een zestal grote topklinische ziekenhuizen in Nederland (Santeon netwerk) gedurende de eerste honderd dagen van de pandemie.

Huisartsen en hulpzoekgedrag in achterstandswijken in de Covid-19 crisis

Dr. P.L. Kocken
Erasmus Universiteit Rotterdam (in samenwerking met Huisarts Tekin Karakose, Huisartsenpraktijk Hashemi, Huisartsenpraktijk M. Visser, Huisartsenteam Van der Poel, Stichting Gezondheidscentrum Mathenesserlaan)

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Rotterdam willen het bieden van zorg op afstand bij het afschalen van Covid-19 maatregelen voortzetten, met behoud van kwaliteit van zorg.Het doel van de huidige studie is om een eerste meting uit te voeren naar de voortzetting van mogelijkheden om zorg op afstand te verlenen en de invloed die dit heeft op het hulpzoekgedrag en de tevredenheid van de diverse patiëntenpopulatie, met een nadruk op de frequente bezoeker.

Behoeftepeiling psychosociale – en praktische hulp voor door Corona getroffen burgers, mantelzorgers en nabestaanden in Noord-Brabant

Dr. J.C.M. Cloin
Tilburg University (in samenwerking met GGD West-Brabant, GGZ Breburg, Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg, Schoolmaatschappelijk Werk, Reinier van Arkel Groep, Slachtofferhulp Nederland, Landelijk Bureau LOS)

Er is nog weinig bekend over de specifieke behoeften van mensen die zelf ziek zijn geworden of een naasten zijn verloren aan COVID-19. Uit bevindingen van de patiëntenvereniging IC Connect (FCIC) en signalen die binnenkomen bij Slachtofferhulp blijkt een grote behoefte aan nazorg onder door Corona getroffen burgers, partners (families) mantelzorgers en nabestaanden. Dit project is gericht op het in kaart brengen van de behoeften en wensen in inhoud en vorm van psychosociale – en praktische hulp voor genoemde doelgroepen en het organiseren en inzetten van het passend hulpaanbod hierbij.

Een ethisch kader voor het sociaal werk

Dr. N. Jungmann
Hogeschool Utrecht (in samenwerking met MEE-Vivenz)

Het beoogd resultaat van dit project is dat sociaal werkers hun energie kunnen richten op het ondersteunen van hun cliënten en niet meer (intensief) worstelen met de twijfels, onzekerheid en stress die velen van hen nu parten spelen. Concreet bieden we een ethisch kader dat ondersteunt in de dilemma’s van hulpverlening op afstand en dilemma’s die spelen bij triage.

Het beloop van het Acute Myocardinfarct ten tijde van de COVID-19 lock down in hoog- en laag endemische COVID-19 regio’s in Nederland

Prof. dr. ir. J.W.M. Bergmans
Catharina Ziekenhuis (in samenwerking met Ambulancezorg Groningen en Medisch Manager)

Dit retrospectieve cohortonderzoek zal zowel patiënt- als systeem delay en tevens het optreden van cardiovasculaire complicaties en mortaliteit van ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) tijdens de verschillende fases van lockdown sinds de COVID-19 uitbraak in Nederland beschrijven. Deze resultaten zullen vergeleken worden met de resultaten van 2019 en daarbij zullende regionale verschillen tussen Noord Nederland (laag-endemisch gebied)en Noord Brabant(hoog-endemisch gebied) in kaart worden gebracht.

Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmijding en preventie tijdens en na COVID-19

Prof. dr. E. Kluwer
Universiteit Utrecht (in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en EFT Nederland)

De GGZ doet melding van meer relatieproblematiek en huiselijk geweld, terwijl er tegelijkertijd minder professionele hulp wordt gezocht. De verwachting is dat er momenteel een reservoir van onopgeloste relatie- en gezinsproblematiek wordt opgebouwd. Samen met de twee belangrijkste Nederlandse professionele organisaties voor relatie- en gezinstherapie (NVRG en EFT Nederland) beogen we systematisch onderzoek te doen naar dit urgente maatschappelijke probleem.

Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut

Dr. S.W. Haeyen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (in samenwerking met GGNet)

Vaktherapeuten zijn handelingsverlegen: men heeft (N = 281) `helemaal geen’ (77.2%) tot `bijna geen’ (13.9%) ervaring heeft met online (vak)therapie. Men is er wel positief over maar men voelt zich onbekwaam om dit aan te bieden. Er is een grote behoefte aan kennis. In dit project worden vaktherapeuten volgens de Lean-start up methode aan de hand genomen in een viertal sessies. Dit leidt tot resultaten voor onderwijs en werkveld.

Aerogene verspreiding van het SARS-CoV-2 in sociale situaties en tijdens medische procedures

Dr. M. Lokate
Universitair Medisch Centrum Groningen (in samenwerking met Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)

Met dit onderzoek willen we aantonen of en in welke sociale situaties en tijdens welke medische procedures (met focus op niet-invasieve ademhalingsondersteuning) aerogene verspreiding van het SARS-CoV-2 virus plaatsvindt. Hiervoor worden luchtmetingen middels een microbiologische airsampler gedaan. Door middel van een PCR wordt gekeken of er virusdeeltjes aanwezig zijn. Bij een positieve PCR wordt er een kweek gedaan van het materiaal om het virus te isoleren. Bij dit onderzoek wordt de medische kennis gecombineerd met de kennis van aerodynamica.

Het detecteren van (corona-gerelateerde) problemen bij de hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie vóór en ná de uitbraak van de coronapandemie in Nederland middels state-of-the-art Natural Language Processing (NLP)

Dr. R. Gilissen
CWI (in samenwerking met 113 ZelfmoordpreventieCentrum voor Wiskunde en Informatica)

Dit onderzoek maakt gebruik van een machine learning techniek, Natural Language Processing, waarbij in de tekstdata van elk gesprek (corona-gerelateerde) problemen die hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie noemen, gedetecteerd kunnen worden. Het onderzoek kijkt specifiek naar veranderingen in genoemde problemen in de tijd (voor en na start coronacrisis) en naar specifieke doelgroepen (jong/oud, man/vrouw, alleenwonend/wonend met meer mensen in huishouden). Zo draagt dit onderzoek bij aan meer inzicht in corona-gerelateerde problematiek bij zeer kwetsbare groepen.

CenteringOnline thuistest kit

M.Sc. E. Vlasblom
TNO (in samenwerking met Het Verloskundig Huys Verloskundig centrum Sneek)

De doelstelling van dit project is om deze toolbox samen met verloskundigen en zwangeren samen te stellen en instructiematerialen te ontwikkelen die ook geschikt zijn voor zwangeren met lage gezondheidsvaardigheden. Vervolgens wordt een kleine test gedaan met de toolbox bij 2 groepen zwangeren die de toolbox gebruiken voorafgaand aan een CenteringOnline bijeenkomst.

HeatTrack: specialisatie monitoring dashboard voor risicogebieden in de 1.5m samenleving

Dr. Ir. D.C. Duives
Technische Universiteit Delft (in samenwerking met Gemeente Nijmegen en Nationale Politie)

Dit toegepaste onderzoek beoogt een bestaand beslissing ondersteunend systeem (i.e. CMD) geschikt te maken voor het monitoren van de drukte van risicogebieden en de effectiviteit van de genomen maatregelen door middel van een nieuw type sensoren.

Online Centering Corona voor Eritrese zwangeren en moeders

M.Sc. E. Vlasblom
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (in samenwerking met Stichting Centering Nederland en Stichting Nieuwlander Verloskundigenpraktijk Aan t IJ Amsterdam

Het doel van dit project is het bieden van CenteringOnline voor Eritrese zwangeren en moeders in Nederland, om deze vrouwen hiermee toegang te geven tot de juiste informatie rondom Corona en zwangerschap, bevalling en kraambed. Wij beogen met dit project ondersteuning te bieden aan hulpverleners in de geboortezorg die door de huidige corona-maatregelen deze kwetsbare doelgroep nog lastiger zorg op maat kunnen bieden

The impact and consequences of the restrictive measures following the COVID-19 outbreak for fertility patients and patients with endometriosis in the Netherlands

Dr. L.L. van Loendersloot
Amsterdam UMC, locatie VUmc (in samenwerking met Endometriose Stichting Freya)

Het primaire doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de fertiliteitgerelateerde kwaliteit van leven en de kwaliteit van de endometriosezorg ten tijde van de COVID-19 pandemie. We bekijken het verdringingseffect van de pandemie ten aanzien van de zorg in beide doelgroepen. We onderzoeken de impact op een fertiliteitstraject of endometriosebehandeling. Ook wordt onderzocht wat de patiënttevredenheid is met de TC/VC’s die tijdens de COVID-19 periode gebruikt zijn en of deze gecontinueerd kunnen worden na de pandemie.

Adaptation and Effects of Social-VR as a Tool for Overcoming Social Distance in Higher Education

Dr. M. Barreda Ángeles
Vrije Universiteit Amsterdam (in samenwerking met SURFsara Unit Compute Visualization Group en The Virtual Dutch Men)

Based on a collaboration of SURFsara (central organization for ICT in Dutch higher education), the Virtual Dutch Men (an acclaimed developer of VR applications), and VU University Amsterdam (scientific partner, but also stakeholder), this project proposes a highly immersive social Virtual Reality intervention to enhance wellbeing and learning motivation among first-year university students with limited or no access to campus life and fellow students.

Eenzaam maar niet alleen; hoe blijven we op afstand in contact met jongeren in de jeugdzorg, en kunnen we op een eigentijdse manier hun gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar maken?

Dr. F.D. Pannebakker
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (in samenwerking met Spirit Jeugdzorg)

Met deze samenwerking willen we in dit project:
1. Jongeren helpen om makkelijker informatie te delen. Dat doen we met een social emotie-tracker app genaamd G-Moji. Jongeren sturen hiermee dagelijks een e-moji naar hun verlener.
2. Hulpverleners helpen in die informatie eerder op te merken, via het gebruiken van een bestaande e-module van jeugdzorgorganisatie Spirit.

Optimalisering EMDR en Exposure binnen de GGz, nieuwe toepassingen van traumabehandeling wanneer Face-to-Face behandelingen niet mogelijk zijn ten gevolge van COVID-19

Dr. K. De Cort
Maastricht University (in samenwerking met Stichting Mondriaan)

Vanwege de huidige corona-maatregelen moet het merendeel van de behandelingen in de GGz op afstand plaatsvinden. We verwachten dat een online applicatie welke zowel Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) als Exposure therapie combineert een passend (en mogelijk zelfs beter) alternatief kan bieden voor de huidige online zorg.

De wijk en zorg opnieuw in verbinding

M.Sc. O.N. Patijn
Louis Bolk Instituut (in samenwerking met Stichting Mennistenerf Pennemes Combinatie Innovatie)

De zorgorganisaties Pennemes en het Mennistenerf staan in dezelfde wijk en hebben met twee verzorgingstehuizen, thuiszorg, ziekenhuisrevalidatie, dagbesteding en een buurtrestaurant een sterke sociale wijkfunctie. Sinds de uitbraak van COVID-19 kijken ook deze organisatie naar het inzetten van eHealth om hun zorg en wijk functie ook in de 1,5 meter samenleving vorm te geven. Samen met het Louis Bolk Instituut willen zij de behoefte rondom de implementatie van eHealth in kaart brengen en het implementatie proces evalueren.

Optimalisatie van patiëntstromen en afsprakenschema’s op de anderhalve meter poli kliniek

Prof. Dr. R.J. Boucherie
Universiteit Twente (in samenwerking met Sint Maartenskliniek Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Dit project start met analyse en optimalisatie van de patiëntenstorm voor vier poliklinieken van de Sint Maartenskliniek (reumatologie, orthopedie) en het UMCU (oncologie, haematologie). De karakteristieken van deze poliklinieken zijn vergelijkbaar met een breed scala aan poliklinieken: gezamenlijke wachtruimte voor een polikliniek op afspraak, meerdere afspraken op een dag, aanvullend onderzoek (eventueel op inloop) voorafgaand of volgend aan de afspraak op een andere afdeling.

Wijkgerichte follow-up van ontsluiting van sportvelden en scholen in Leiden, de COVID Radar in de praktijk

Prof. dr. M.E. Numans
Leiden University Medical Center (in samenwerking met Alignment House, Gemeente Leiden en GGD Hollands Midden)

In de gemeente Leiden zijn drie proefgebieden benoemd waar sportvelden en scholen vanaf medio mei 2020 worden ontsloten (Roomburg, Noord, Zuid) en waar een zomerprogramma wordt georganiseerd. In die gebieden, die op basis van postcode kunnen worden herkend, worden (social distancing-) gedrag en klachten van bewoners dagelijks gevolgd doordat bewoners worden aangemoedigd dagelijks de vragen in de door het LUMC begin april gelanceerde app "CovidRadar" te beantwoorden. Door follow-up in de tijd kunnen de effecten van overheidsmaatregelen op gezondheidsklachten en COVID19 ziekteverschijnselen op wijk-/populatieniveau worden gevolgd en kunnen op wijkniveau vroegtijdig aanwijzingen voor opflakkering van de virusinfectie worden gesignaleerd.

Eigen huis als polikliniek: de ervaren kwaliteit van beeldbel zorg bij kwetsbare ouderen met multi-morbiditeit en hun families

Prof. dr. B.C. van van Munster
Universitair Medisch Centrum Groningen (in samenwerking met Nederlandse Internisten Vereniging en Stichting Denktank 60+ Noord)

De studie zal een hypothese genererende kwalitatieve benadering hanteren middels een-op-een semi-gestructureerde telefonische interviews met patiënt, familie en zorgverleners van de polikliniek geriatrie in een perifeer en in een academisch ziekenhuis. De opgenomen interviews worden letterlijk getranscribeerd en transcripties worden geanalyseerd met Atlas.ti-software. De doelgroep zal actief betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoer van de studie. We hopen door dit onderzoek een handvat te bieden voor zorgverleners voor het beeldbellen op maat en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren voor de patiënt, de familie en de diverse zorgverleners.

Het COVID-19 Openbaar Vervoer Capaciteitsmodel: een beleidsondersteunend instrument voor de optimalisatie van de coronacapaciteit van het openbaar vervoer

Dr. K. Gkiotsalitis
Universiteit Twente (in samenwerking met Keolis Nederland en Provincie Overijssel)

Doel van het project is de ontwikkeling en toepassing van een nieuw openbaar vervoersmodel - het COVID-19 Openbaar Vervoer Capaciteitsmodel - voor Twente. Het model optimaliseert het aanbod van openbaar vervoer (de frequentie van voertuigen per verbinding in het netwerk), rekening houdende met kosten, opbrengsten en de coronacapaciteit van verschillende voertuigen. In scenario analyses worden gevolgen van de groei van de vervoersvraag onderzocht.

Scenario's voor na de lockdown in verpleeghuizen

Dr. A.C.M. Coumans
Hanzehogeschool Groningen (in samenwerking met Dignis Lentis, Ouderenzorg psychogeriatrie en Universitair Medisch Centrum Groningen)

In dit onderzoek worden door twee ervaren onderzoekers met een groep getrainde actieonderzoekers van mantelzorgers, zorgverleners en vrijwilligers uit 't Blauwbörgje, instelling voor mensen met dementie, met behulp van een eerder ontwikkelde en geëvalueerde kunstwetenschappelijke methode in een aantal stappen scenario's ontwikkeld die een stapsgewijze uittrede uit de lock down hanteerbaar maken voor medewerkers van verpleeghuizen voor mensen met dementie. Deze scenario's worden vervolgens geïmplementeerd binnen 't Blauwbörgje.

Jongeren ondersteunen Jongeren. Juist in tijden van Corona-maatregelen volwaardig participeren in de maatschappij

Drs. A.L.M. van  Heijst
Hogeschool Utrecht (in samenwerking met Cultuur 19, DOCK Utrecht en Gemeente Utrecht)

Betrokken partijen hebben als centrale vraag geformuleerd:Op welke wijze kunnen studenten jongeren ondersteunen om te bevorderen dat ze volwaardig kunnen participeren in de maatschappij,juist in onzekere tijden van Corona-maatregelen?We doen praktijkgericht actieonderzoek met focusgroepen en vragenlijsten.Tijdens events wordt verbinding gemaakt met jongeren die ondersteuning nodig hebben van (aankomende) professionals. Een kans om jongerenparticipatie te intensiveren en juist in Coronatijden begeleiding te bieden die bijdraagt om als volwaardig burger te participeren in de maatschappij.

Real-time monitoring in de thuisrevalidatie van patiënten met een COVID-19 infectie na opname op de IC van een ziekenhuis (REACH+)

Drs. J.J. Aarden MSc
Hogeschool van Amsterdam (in samenwerking met Paramedisch Centrum C-enter)

Zorgverleners hebben  informatie nodig om de patiënt in de thuissituatie een revalidatietraject op maat te kunnen bieden. Door patiënten real-time te monitoren, krijgt zowel de patiënt als zorgverlener deze belangrijke informatie, waardoor de trainingsbelasting optimaal kan worden afgestemd op de belastbaarheid van de patiënt. Daarom onderzoeken we in dit REACH+ pilotproject of real-time monitoring in de thuissituatie haalbaar is bij 30 ex-IC COVID-19 patiënten die onder behandeling zijn bij 10 fysiotherapeuten.

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Dr. J.M.G.M. Stoep
Expertisecentrum Nederlands (in samenwerking met Stichting PAS)

Er is behoefte aan een kennisbasis over de kwaliteitsverhogende elementen van ouderprogramma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie die niet op locatie, maar op afstand (met digitale middelen) georganiseerd worden. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
1. het evalueren van de VVE-dienstverlening ten tijde van de COVID-19-maatregelen vanuit het perspectief van professionals en ouders via
a. een landelijke verkenning
b. en een lokale dieptestudie;
2. inzicht verkrijgen in effectieve praktijken bij het bieden van VVE op afstand via een gestructureerde review van wetenschappelijke bronnen.

COVID-19: een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Den Haag

Drs. R.N. Minderhout
LUMC-Campus Den Haag (in samenwerking met GGD Haaglanden, Hadoks en HagaZiekenhuis)

De sterke toename in drukte op het acute zorgnetwerk in de afgelopen jaren heeft op momenten gezorgd voor tijdelijke beperkingen in de toegankelijkheid. De vraag van de stakeholders is om deze intensievere samenwerking om te zetten in een duurzaam toekomstbestendig acuut zorgnetwerk. Het doel van dit actie-onderzoek is in welke mate de samenwerking in de acute zorgketen als gevolg van de activiteiten tijdens de COVID-19 crisis duurzaam verbeterd is.

Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na Covid-19

Prof. dr. G. Buelens
Universiteit Utrecht (in samenwerking met Auteursbond, Boekmanstichting, Redactie/projecten, CPNB, De Schrijverscentrale, Groep Algemene uitgevers, Koninklijke Bibliotheek, KVB Boekwerk, Nederlands Letterenfonds, Stichting Lezen en Vereniging Openbare Bibliotheken)

De boekensector (boekhandels, uitgeverijen, auteurs...) is door Corona in een diepe crisis beland. Dit project probeert via comparatief onderzoek naar andere landen en sectoren in verleden en heden best practices aan te leveren om de veerkracht van de sector te vergroten.

Disease, Social Memory and Resilience: A Competition for Artistic Research Expertise

Prof. Dr. E.M. Troelenberg
Universiteit Utrecht

Embedded into the Utrecht Centraal Museum’s historical exhibition “De gezonde stad”, this project draws on the expertise of historians, museum practitioners and artistic researchers. It connects two question complexes which appear urgent during the COVID-19 crisis:
1) How is disease experienced, documented and remembered on the collective level of society?
2) What is the role of art and memory culture in such a crisis?

Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten in tijden van COVID-19

Dr. F. Roelofsen
Universiteit van Amsterdam (in samenwerking met Dovenschap en Nederlands gebarencentrum Wattelt)

Binnen het project zal (A) een doelgroep onderzoek gedaan worden naar de communicatiebehoeften van dove patiënten tijdens de COVID-19 pandemie en (B) software worden ontwikkeld die zorgmedewerkers in staat stelt om de meest voorkomende vragen en mededelingen in COVID-19-gerelateerde zorg te vertalen naar de Nederlands gebarentaal (NGT).

Praten met, in plaats van over ouderen: Percepties en praktische behoeftes van ouderen met betrekking tot (versoepelde) Covid-19 maatregelen

N. Ikani
Radboud Universiteit Nijmegen (in samenwerking met Ons Raadhuis, ProPersona en Rijksuniversiteit Groningen)

Om sociale vooruitzichten voor ouderen te kunnen vormgeven en te kunnen faciliteren, is een uitgebreide evaluatie van hun percepties en behoeften met betrekking tot de Covid-19 versoepelingen nodig. Hierbij is het van belang met hen te praten, in plaats van over hen. Het algemene doel van dit project is daarom het onderzoeken van de percepties en praktische behoeften van ouderen met betrekking tot de versoepeling van de Covid-19-maatregelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website