UPDATE: De deadline voor het indienen van uw aanvraag binnen deze subsidieronde is uitgesteld naar vanavond, 25 mei om 19.00 uur.

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen over de bottom- up subsidieronde van het 3e aandachtsgebied van het programma COVID-19 'Maatschappelijke dynamiek'. Lees deze goed door voordat u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

  Inhoudelijk

  Hoe weet ik zeker dat mijn onderzoeksidee past binnen aandachtsgebied 3 - 'maatschappelijke dynamiek'?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Lees hiervoor de subsidieoproep goed door, ook de bijlage waarin de thema’s voor elk aandachtsgebied nader zijn uitgewerkt. Als u twijfelt kunt u uw vraag het beste per e-mail sturen aan COVID19@zonmw.nl. U krijgt binnen 1 werkdag reactie.

  Mijn onderzoeksidee heeft geen directe link met de zorg. Kan ik dan toch indienen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Ja, dat kan. Het gaat binnen deze oproep om de gevolgen van de maatregelen als respons op de coronacrisis, de veerkracht van de samenleving en de veerkracht van de economie. Deze subsidieoproep is juist ingericht om wetenschapsbrede aspecten en blik te stimuleren. Andere sectoren dan de zorg kunnen een belangrijke rol spelen binnen deze dynamiek.

  Wij willen producten gaan ontwikkelen. Welke kosten kan ik opvoeren? Ook ontwikkelings- en productiekosten of alleen personeelskosten van onderzoekers?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor het ontwikkelen van producten.

  Mijn Nederlands is niet zo goed, wie kan mij helpen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Er is een Engelse webpagina met bijbehorende teksten over het coronavirus en het COVID19 programma. Hier staan ook de subsidieoproepen in het Engels. U kunt uw aanvraag in het Engels indienen.

  In het aanvraagformulier zie ik nergens waar ik het budget in moet vullen.
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het aanvraagformulier is één onderdeel van de aanvraag. In Projectnet wordt ook een aantal zaken ingevuld, waaronder het budget. Zie voor meer informatie bijlage 3 op pagina 14, waar alles staat wat ingevuld moet worden.

  Kan ik alvast het aanvraagformulier bekijken van de uitgewerkte aanvraag?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het formulier is nog in ontwikkeling. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk om het aanvraagformulier van de uitgewerkte aanvraag door te sturen.

  Indienen – procedure

  Wie kan indienen?

  Wie kan subsidie aanvragen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  In het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, umc’s, niet-academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties kunnen een projectidee indienen.

  Kunnen TO2-instituten indienen (bijv. TNO en Wageningen-Research)?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Nederlandse TO2-instituten mogen indienen.

  Mogen stichtingen indienen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Een stichting mag indienen en mag hoofdaanvrager zijn. Wel geldt voor deze subsidieoproep dat geen subsidie wordt verstrekt indien dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Dit betekent dat ZonMw de indiening zal toetsen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Mogen maatschappelijke partners indienen? (bijv. gemeente, UWV)
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Maatschappelijke partners mogen budget aanvragen. Het is wel belangrijk dat er wordt aangegeven waar ze precies subsidie voor aanvragen, welke activiteiten en waarom het cruciaal is dat zij de aangewezen partner zijn om deze activiteiten uit te voeren. Wel geldt voor deze subsidieoproep dat geen subsidie wordt verstrekt indien dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Dit betekent dat ZonMw de indiening zal toetsen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Kunnen aanvragers/permanent staff gefinancierd worden?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het is mogelijk om financiering te vragen voor vaste stafleden. De uren die gewerkt worden aan het project mogen opgevoerd worden als kosten. Als een aanvrager (of professor, UHD etc.) een rol heeft, dan mogen die uren op de begroting staan. Plan, werk en begroting moeten hierbij op elkaar aansluiten. De reële kosten van het project moeten worden opgevoerd, dit hoeft dus niet per se gebaseerd te zijn op de de salarisschalen van NWO.

  Ik ben op tijdelijke contractbasis als onderzoeker bij mijn universiteit en wil graag op persoonlijke titel aanvragen. Kan dat?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Nee, alleen een rechtspersoon kan een subsidie aanvragen.

  Zijn er voor één project meerdere aanvragers mogelijk?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Ja dat kan, maar er is altijd één hoofdaanvrager.

  Mag je meerdere projectideeën indienen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het is toegestaan om aan meerdere projectgroepen deel te nemen. Het is ook toegestaan om meerdere keren als hoofdaanvrager te fungeren, zowel binnen een lijn als over meerdere lijnen.

  Wie is de hoofdaanvrager?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Degene die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke subsidieaanvraag bij ZonMw. De persoon die de aanvraag indient wordt door ZonMw aangemerkt als de hoofdaanvrager. Deze persoon handelt namens bestuurlijk verantwoordelijke en moet in principe in dienst zijn bij de rechtspersoon die aanvraagt.

  Wie is de bestuurlijk verantwoordelijke?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Dat is de persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

  Consortium

  Wat is een consortium?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  In een consortium zitten alle partners die een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Hiermee bedoelen we een daadwerkelijke samenwerking. Meer informatie over de juridische aspecten van samenwerking, zoals een consortium agreement kunt u lezen op de pagina 'juridische aspecten bij samenwerken'.

  Mogen bedrijven deelnemen aan een consortium?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Organisaties die economische activiteiten uitvoeren mogen deelnemen aan het consortium. Wel geldt voor deze subsidieoproep dat geen subsidie wordt verstrekt indien dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Dit betekent dat ZonMw de indiening zal toetsen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Mag een buitenlandse instelling deel uitmaken van een consortium?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Een consortium bestaat uit meerdere instellingen gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, waar buitenlandse instellingen bij aan kunnen sluiten. Eén Nederlandse instelling samen met één buitenlandse instelling is geen consortium. Als een buitenlandse instelling aansluit moet er goed gemotiveerd worden waarom deze expertise internationaal gezocht wordt.

  Buitenland

  Komen buitenlandse instellingen in aanmerking voor ZonMw subsidie?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Elders gevestigde rechtspersonen kunnen aansluiten bij een consortium uit het Koninkrijk der Nederlanden, doch er moet duidelijk gemaakt worden waarom met deze rechtspersoon wordt samengewerkt en waarom niet gekozen wordt voor een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde partner. De buitenlandse rechtspersoon kan op basis van inkoop deelnemen aan het project.

  Kunnen buitenlandse partners worden gefinancierd?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Alleen partners uit het Koninkrijk der Nederlanden kunnen worden gefinancierd. Buitenlandse partners kunnen via inkoop gefinancierd worden. Inkoop betekent dat de kennis/ arbeid wordt ingekocht en dat het niet een subsidie is die gegeven wordt. Vaak betekent dit dat er belasting bij komt kijken. Wij kunnen geen buitenlandse partijen financieren. Maar als de informatie cruciaal is, kan een consortium er wel voor kiezen dit in te kopen. Er gelden dan natuurlijk wel de gebruikelijke wettelijke regelingen betreffende aanbesteding en inkoop. Aanvragers kunnen ook hun eigen financiële afdeling om hulp vragen hiervoor.

  Financiering

  Welk bedrag kan worden aangevraagd?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek is € 6,5 miljoen beschikbaar. Aanvragers kunnen maximaal €500.000,- per project aanvragen. Dit geldt voor onderzoeksvoorstellen die uitgevoerd worden door een consortium van meerdere partijen. Een consortium agreement is dan verplicht. Individuele organisaties die hun project willen uitvoeren zonder samenwerkingspartners mogen maximaal €200.000,- aanvragen. Het budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn.

  Moet ik al een uitgebreide begroting meesturen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Nee, dat hoeft niet. Bij het projectidee kunt u volstaan met het invullen van de velden zoals in ProjectNet wordt gevraagd. Een uitgebreide begroting als bijlage is pas nodig bij de uitgewerkte aanvraag.

  Is er een maximum voor materiële kosten?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Er is geen maximum, maar alle opgevoerde kosten moeten redelijk en verdedigbaar zijn. De commissie moet overtuigd zijn dat de kosten die gemaakt worden legitiem en nodig zijn.

   

  Hoe moet de begroting ingevuld worden als iemand qua salarisschaal wetenschappelijk personeel niet onder promovendus of SR wetenschappelijk medewerker valt?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Voor organisaties die de VSNU of NFU tabellen volgen kan daar bekeken worden wat de schalen zijn. Voor andere organisaties en personeel kan men in deel 1b van het staff budget de uren op basis uurloon berekenen.

  Vraag ik bij de begroting alleen de subsidie aan of moet ik daar ook de cofinanciering aangeven?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Ja, hier moet ook de cofinanciering worden aangegeven.

  Hoe wordt cofinanciering beoordeeld en mag het in-kind zijn?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Cofinanciering mag in-kind en in cash zijn. Het moet duidelijk zijn waar de cofinanciering over gaat en het moet duidelijk terug te vinden zijn in het projectplan en de begroting. Indien er honorering is van het project, moet er een consortium agreement worden opgesteld waarin duidelijk wordt wat de afspraken zijn.

  Overig

  Hoe lang mag de duur van een project zijn?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar daarvoor moet een gedegen onderbouwing worden gegeven.

  Mogen rollen na het projectidee nog gewijzigd worden bij de volledige aanvraag?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het is toegestaan om de rollen te wijzigen, maar er moet wel worden uitgelegd waarom dit gebeurt en de commissie moet worden overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Het kan wel invloed hebben op de beoordeling omdat de commissie de projectgroep of een lid bijvoorbeeld minder geschikt vindt.

  Indienen - technisch

  Mag het aanvraagformulier uit maximaal 3 of 4 pagina’s A4 bestaan?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het aanvraagformulier mag maximaal 3 pagina’s A4 beslaan, inclusief literatuurreferenties.

  Het aanvraagformulier voor aandachtsgebied 3 is aangepast naar maximaal 3 pagina’s (onderzoeksvoorstel maximaal 3 pagina’s A4, inclusief literatuurreferenties; voorpagina met basisgegevens niet meegerekend - font type Arial 10 pts). De oproeptekst en het oude aanvraagformulier (waarin nog een maximum van 4 pagina’s vermeld staat) is waarschijnlijk in het cachegeheugen en in de cookies van uw browser opgeslagen. Als u alle browsers afsluit en weer refresht, dan zou u de geüpdatete versie moeten zien.

  Kan ik mijn aanvraag na indienen nog wijzigen, als ik achteraf een fout ontdek?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Nee dit is niet mogelijk. Voordat u uw aanvraag indient, is het dus belangrijk dat u uw aanvraag secuur doorneemt op fouten. In verband met het grote aantal aanvragers, is het na indiening niet meer mogelijk is om wijzigingen door te geven. Het heeft dus ook geen zin om via de mail nog wijzigingen of documenten na te sturen. Indien noodzakelijk zal het betreffende programmateam contact opnemen na de ontvankelijkheidscontrole.

  Wat is een ontvankelijkheidscontrole?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  De ontvankelijkheidscontrole is de eerste stap in het beoordelingsproces. Hierbij wordt gekeken of alle benodigde informatie is ingevuld of meegestuurd die nodig is om de aanvraag te beoordelen.

  Welke documenten moet ik allemaal indienen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Bij uw aanvraag dienen de volgende documenten volledig te worden ingevuld en ingediend via ProjectNet:

  Hoe registreer ik een instantie die niet in ProjectNet staat?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  U kunt deze organisatie aanmaken in ProjectNet. Houd er wel rekening mee dat het even duurt voordat deze organisatie zichtbaar is en door u geselecteerd kan worden als samenwerkingspartner.

  Hoe weet ik zeker dat ik alles goed heb ingediend? Krijg ik een bevestiging?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  U krijgt een bericht dat u technisch succesvol heeft ingediend, maar geen bevestiging dat ook alles compleet en naar tevredenheid is aangeleverd. Controleer dus goed of u alles hebt ingevuld en aangeleverd.

  Moet er een 'Verklaring akkoord' ingediend worden?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Nee, de 'Verklaring akkoord' is NIET van toepassing voor het indienen van een projectidee. Deze verklaring geldt alleen voor uitgewerkte subsidieaanvragen. U krijgt na indiening wel het formulier te zien, maar u hoeft hier dus niets mee te doen.

  Ik zie dat ik in het aanvraagformulier niet alle gegevens kwijt kan, hoe kan dat?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het aanvraagformulier is één van de documenten die moet worden ingediend. In Projectnet komen andere vragen aan de orde.

  Welke bijlagen kan ik meesturen of uploaden?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Op de laatste pagina van de subsidieoproep staat dat inhoudelijke bijlagen, indien van toepassing, apart kunnen worden geüpload in ProjectNet. Hiermee worden ondersteunende bijlagen bedoeld. Bijvoorbeeld een verduidelijkend schema, een METC is of een goedgekeurd protocol. Dit ondersteunt het projectidee. Bijlagen die een uitbreiding zijn van de aanvraag mogen niet.

  Welke budgetgegevens moet ik bij het projectidee opgeven?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Bij indiening van het projectidee kunt u in ProjectNet een indicatie geven van het gevraagde budget.  Een gespecificeerde begroting, het ZonMw_Budget_Format formulier, hoeft u pas bij indiening van de volledige subsidieaanvraag toe te voegen als bijlage.

  LET OP: het aangevraagde budgetbedrag in de subsidieaanvraag mag maximaal 15% afwijken van het gevraagde bedrag in het projectidee. Is de afwijking groter dan 15%, geef hierop dan een uitgebreide toelichting.

  Moet ik een data steward bij mijn project betrekken?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  U hoeft alleen een data steward (of andere data expert) bij uw project te betrekken als er daadwerkelijk data wordt verzameld. Zo ja, dan is het belangrijk dat deze data netjes bewaard wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op de Engelstalige pagina 'FAIR data and data management' en op de Engelstalige pagina 'Open Science in COVID-19 research'.

  Waar dien in mijn voorstel in?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  U dient uw aanvraag digitaal in via ProjectNet. U kunt elders op onze website meer informatie en de link naar ProjectNet vinden.

  Ik heb nog niet eerder met ProjectNet gewerkt. Wat moet ik doen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe gebruiker'. In de handleiding voor ProjectNet leest u hoe u een account moet aanmaken.

  Ik moet in de aanvraag mijn NARCIS discipline opgeven, maar deze staat niet vermeld in het overzicht waaruit ik moet kiezen. Wat moet ik doen?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Waarschijnlijk heeft u een oude versie van het aanvraagformulier in uw bezit. Het formulier is later nog aangepast. Hierin is het niet nodig om uw NARCIS-discipline op te geven.

  Uitgewerkte aanvraag

  Kan ik alvast het aanvraagformulier bekijken van de uitgewerkte aanvraag?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het formulier is nog in ontwikkeling. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk om het aanvraagformulier van de uitgewerkte aanvraag door te sturen.

  Hoe ziet het aanvraagformulier voor de uitgewerkte aanvraag eruit?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  Het formulier is momenteel nog in ontwikkeling. U kunt in ieder geval rekening houden met een uitbreiding van de bestaande onderdelen. Daarnaast zullen er adviezen van de commissieleden gegeven worden waar u met de uitwerking rekening kunt houden.

  Wat moet ik doen voor open science en FAIR data? Moet ik een datamanagementplan (DMP) indienen bij mijn uitgewerkte subsidieaanvraag?
  Dit item is dichtgeklapt
  Dit item is opengeklapt

  In de aanvraagfase hoeft u geen DMP in te leveren. Wel moet u bij de plannen voor uw project vast nagaan of u bestaande data (of andere bronnen zoals biomaterialen) kunt hergebruiken, of wat u moet doen om de onderzoeksdata in uw project goed herbruikbaar te maken. Ook stimuleert ZonMw dat u gebruik maakt van standaarden, platforms (etc) die speciaal voor COVID-19 onderzoek beschikbaar zijn. Door daarvoor te kiezen bij het datamanagement zorgt u ervoor dat onderzoeksdata binnen de onderzoeksgemeenschap van COVID-19 straks beter onderling uitwisselbaar en vergelijkbaar zijn.

  Alle informatie staat op de website voor Open science in COVID-19 onderzoek.

  U moet een datasteward of een andere data-expert betrekken bij het maken van de plannen. In de subsidieoproep en op deze pagina staat een link naar een formulier om de (globale) plannen in te vullen. Daarin staan ook andere aandachtspunten voor open science. Beschouw het als een checklist. ZonMw gebruikt het om initiatieven af te stemmen en advies te geven. 

  Heeft u na het lezen van deze Q&A toch nog vragen?

  Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: covid19@zonmw.nl. Vermeld het aandachtsgebied en thema. Wij beantwoorden uw vraag dan via de mail of nemen telefonisch contact met u op. Geef in de mail aan op welk nummer en wanneer u teruggebeld kunt worden.

  Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

  Bekijk ook de andere veelgestelde vragen-pagina's:

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website