ZonMw tijdlijn Onderzoek naar corona en COVID-19 https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderzoek naar corona en COVID-19 nl-nl Sat, 16 Oct 2021 05:02:32 +0200 Sat, 16 Oct 2021 05:02:32 +0200 TYPO3 news-7838 Wed, 13 Oct 2021 14:16:00 +0200 ZonMw en NWO faciliteren Rijksbrede kennisagenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-en-nwo-faciliteren-rijksbrede-kennisagenda/ De versnelde digitalisering als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een andere manier van leren, wonen en werken. Om antwoord te geven op deze en toekomstige ontwikkelingen wordt in een interdepartementale samenwerking tussen beleidsmakers en wetenschappers de kennisagenda Online Samenleven opgesteld. ZonMw faciliteert en coördineert samen met NWO deze unieke pilot. De druk van de pandemie en de noodzaak om snel te handelen heeft directe communicatiekanalen geopend tussen beleidsmakers en academische wetenschappers. Het is de eerste keer dat ministeries samen en direct met wetenschappers werken aan kennis en onderzoeksbeleid. Het initiatief geldt als aanvulling op de advisering en duiding van planbureaus en adviesraden. Insteek: meer impact creëren met evidence based beleid.

Wetenschapsdag

Onderdeel is een interdepartementale wetenschapsdag, een online bijeenkomst bij ZonMw op 13 oktober. Het fysieke vervolg-event vindt plaats in het voorjaar van 2022. Kennisfunctionarissen van de verschillende ministeries en wetenschappers gaan direct met elkaar in gesprek over kansen en uitdagingen op het gebied van digitalisering. Doel van de wetenschapsdag is het neerzetten van een Rijksbrede kennisagenda als basis voor meerjarig beleidsrelevant onderzoek.

Enorme impuls

Chief science officers van tien ministeries hebben het initiatief genomen om te komen tot de kennisagenda. In diverse kennisateliers hebben beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers van planbureaus kennisvragen geformuleerd over de impact van digitalisering die door de COVID-19-pandemie een enorme impuls heeft gekregen. De kennisvragen zijn de basis voor de kennisagenda Online Samenleving.

Samenwerking met NWO

Het ministerie van VWS heeft ZonMw, vanwege de brede ervaring met het ontwikkelen van kennisagenda’s, de opdracht gegeven om de totstandkoming van deze kennisagenda te ondersteunen. Omdat de onderwerpen breder zijn dan gezondheid, zorg, preventie en welzijn werkt ZonMw hierin samen met NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). ZonMw verzorgt de algemene coördinatie en ondersteunde het kennisatelier Samen leven. NWO ondersteunde de drie kennisateliers ‘Leren en ontwikkelen’, ‘Thuiswerken en hybride werken’ en ‘Wonen en leefomgeving’.

Kennisateliers

Kennisaterlier Samen Leven

Digitale technologieën als kunstmatige intelligentie en de sterk toegenomen digitale communicatie hebben een impact op mensen, organisaties en de samenleving als geheel. Uitdagingen voor de Rijksoverheid liggen in het verlengde hiervan. Te denken valt aan de stijgende cybercriminaliteit, afhankelijkheid van Big Tech bedrijven en privacy van burgers. Om beleid te kunnen ontwikkelen dat de kansen van digitalisering voor de Nederlandse samenleving verzilvert en de risico’s zo goed mogelijk beheerst, is meer wetenschappelijke kennis nodig. Binnen het kennisatelier Samen Leven zijn hiertoe kennisvragen geformuleerd.

Kennisatelier Leren en Ontwikkelen

Om de kansen en mogelijkheden van digitalisering optimaal te benutten is het noodzakelijk dat het thema Leven Lang Ontwikkelen (meer) aandacht krijgt. Daartoe ligt er voor de Rijksoverheid een aantal uitdagingen op het gebied van onderwijs. Zo moeten onderwijsprofessionals beschikken over voldoende (digitale) vaardigheden, kennis en expertise, het onderwijs verder geflexibiliseerd worden en innovatie van leermiddelen gestimuleerd worden. Ook moet iedereen in Nederland gelijke kansen hebben om zich verder te ontwikkelen. Deze en andere vraagstukken zijn binnen het kennisatelier Leren en Ontwikkelen in kennisvragen gevat.

Kennisatelier Van thuiswerken naar ’hybride werken’

Toen de overheid in maart 2020 iedereen opriep om zoveel mogelijk thuis te gaan werken, werd daar massaal gehoor aan gegeven. Dankzij de digitalisering bleek dat voor mensen in diverse sectoren redelijk goed mogelijk, al waren nog niet alle organisaties er klaar voor. Thuiswerken (b)lijkt zelfs onvoorziene voordelen te hebben. Anders dan tijdens het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie zal het niet gaan om volledig thuiswerken, maar om ‘hybride werken’, waarbij mensen enkele dagen thuis en enkele dagen op de werkplek aanwezig zijn. Dit kan gevolgen hebben voor sociale cohesie, gelijke kansen en de efficiëntie van organisaties. Binnen het kennisatelier Van thuiswerken naar ‘hybride werken’ zijn hiertoe kennisvragen geformuleerd.

Kennisatelier Wonen en leefomgeving

De rol van de directe woon- en leefomgeving is door de COVID-19-pandemie veranderd. Door de lockdown bleven mensen thuis om te werken, onderwijs te volgen en online boodschappen te doen. Dit heeft positieve en negatieve gevolgen voor gezondheid, milieu, mobiliteit en wonen – zoals een mogelijke gestegen vraag naar een groene omgeving. Het is allesbehalve zeker wat die gevolgen precies zijn. Kennisvragen zoals geformuleerd binnen het kennisatelier Wonen en leefomgeving moeten antwoord geven op deze en andere vraagstukken.

Meer informatie over de Kennisagenda Online Samenleving

Meer informatie is te vinden op www.rijksbredekennisagenda.nl

]]>
news-7828 Wed, 13 Oct 2021 11:00:00 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoek-interventies-herstel-en-nazorg-voor-aanhoudende-klachten-na-covid-19/ Er is meer onderzoek nodig naar effectieve interventies bij herstel- en nazorg na COVID-19, waarbij de inzet van de specifieke interventie wordt onderbouwd en geëvalueerd en waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden in alle fases van het onderzoek. Heeft u een goed projectidee dat bruikbare resultaten oplevert tijdens de coronapandemie en de nasleep daarvan? Vraag dan voor 9 november 2021 (14.00 uur) subsidie aan. news-7796 Mon, 11 Oct 2021 12:01:00 +0200 Kieminvesteringen COVID-19 programma: kleine bedragen, korte onderzoeken, toch een grote impact https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kieminvesteringen-covid-19-programma-kleine-bedragen-korte-onderzoeken-toch-een-grote-impact/ Waardevol onderzoek hoeft niet duur te zijn en lang te duren. Met kleine kieminvesteringen stimuleerde ZonMw kortlopende projecten om praktische vragen rond COVID-19 te beantwoorden. Deze leidden tot efficiënte oplossingen of vormden een opmaat tot verder, verdiepend onderzoek. Clusterhoofd Cule Cucic van ZonMw en onderzoekers Mariëtte Lokate van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Paul Kocken van het Erasmus Universiteit vertellen hier meer over. Kleine onderzoeken die snel inspringen op de actualiteit


Kleine onderzoeken kunnen leiden tot praktische oplossingen of uitkomsten met een grote impact. Met name omdat deze kortlopende onderzoeken snel kunnen inspringen op de actualiteit. Dat was de reden voor ZonMw om in 2020 kleinere bedragen, zogenoemde ‘kieminvesteringen’, beschikbaar te stellen voor kortlopende onderzoeken in het kader van de subsidieregeling Wetenschap voor de Praktijk.

Voor direct toepasbare oplossingen of aanleiding tot verder onderzoek


‘De onderzoeken die uit deze regeling voortkwamen, leidden in veel gevallen tot direct toepasbare oplossingen voor concrete problemen die waren ontstaan door de coronacrisis. In andere gevallen leverde het resultaten op die aanleiding gaven tot verder onderzoek. Zo werd scherper bepaald wat in een groter project verder onderzocht kon worden. Daardoor zijn onderzoeksgelden beter geïnvesteerd’, legt Cule Cucic uit. Hij was als clusterhoofd bij ZonMw verantwoordelijk voor 'Wetenschap voor de Praktijk'.

Voorbeeldproject: de verspreiding van ademhalingsdruppels


Een van de projecten was het onderzoek naar de rol van aerosolen. Dat toonde aan dat deze heel kleine druppeltjes het coronavirus tot een afstand van 2,2 meter kunnen verspreiden. Mariëtte Lokate ontving € 25.000 voor dit onderzoek. Lokate is deskundige infectiepreventie en als onderzoeker verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Met de kieminvestering die we via ZonMw ontvingen, konden we apparatuur aanschaffen waarmee we dit onderzoek konden uitvoeren. We hebben daarmee bovendien een methode ontwikkeld die ook voor onderzoek naar de verspreiding van andere virussen, zoals het RS-virus of het Rhinovirus, toepasbaar is’, legt Lokate uit.

Kieminvesteringen bieden jonge onderzoekers kans eigen onderzoek te doen


‘Voor mij als jonge onderzoeker bood de kieminvestering een unieke kans om op een laagdrempelige manier mijn eigen onderzoek te doen’, legt Lokate uit. ‘Veel projecten beginnen klein en het is lastig daarvoor financiering te krijgen. Terwijl dit soort onderzoek ook nuttig kan zijn om alvast bepaalde richtingen voor een groter vervolgonderzoek uit te sluiten.’

ZonMw gaf belangrijke feedback mee op haar voorstel. ‘Er werd de suggestie gedaan om samenwerking te zoeken met andere onderzoekers. Die feedback was voor mij een stimulans om zowel nationaal als internationaal collega’s te benaderen voor het vervolgonderzoek.’

In totaal 56 projecten met subsidies tot € 25.000

De subsidieronde 'Wetenschap voor de Praktijk' bood bedragen tot € 25.000 voor kortlopend onderzoek om praktische vragen rondom COVID-19 te beantwoorden. In het kader van de regeling werden 56 projecten gestart.

Wetenschap voor de Praktijk werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) uitgevoerd. Er was in totaal € 1.350.000 beschikbaar.

Voorbeeldproject: effecten van COVID-19 op huisartsbezoek


Een ander project onderzocht het effect van de lockdown op de bezoeken aan huisartsenpraktijken in achterstandswijken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten uit achterstandswijken liever persoonlijk contact houden met hun huisarts. In sommige gevallen hadden deze patiënten ook moeite met digitale alternatieven als e-mail. Dan moest familie bijspringen om het contact met de zorgverleners toch tot stand te brengen.

‘Kieminvestering bood de kans flink op te schalen’


‘Voor die groep zou zelfs bij een strenge lockdown de deur figuurlijk open moeten blijven’, aldus Paul Kocken. Hij is universitair docent bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ontving € 25.000 voor het onderzoek. ‘We waren al begonnen met dit onderzoek, maar de kieminvestering bood ons de kans om flink op te schalen en ook interviews te doen met patiënten in hun eigen taal. Daardoor hebben we veel meer data kunnen verzamelen.’

Met kieminvesteringen ideeën testen en inspringen op actualiteit


Een kleiner onderzoek starten met behulp van een kieminvestering heeft volgens Kocken geholpen bij het scherper formuleren van de onderzoeksvraag voor het vervolgonderzoek. ‘Daarnaast helpt het starten met een klein onderzoek om te kijken of bepaalde onderzoeksideeën haalbaar zijn. Het biedt een goede eerste verkenning. Je kunt op een snelle manier inspringen op de actualiteit. Daardoor heeft het onderzoek direct impact en beleidsrelevantie.’

Learning: stimuleert ondernemersgeest, wel veel papierwerk


Zowel Kocken als Cucic wijzen ook op een ander belangrijk aspect van dit soort laagdrempelige onderzoeken: het wakkert de ondernemersgeest bij zorgprofessionals aan.

De keerzijde is echter dat de administratieve kosten voor dit soort regelingen relatief hoog zijn, legt Cucic uit. ‘Projecten moeten worden ingediend, geadministreerd, bekeken en beoordeeld. Maar omdat we met deze laagdrempelige onderzoeken veel gerichter vervolgonderzoek kunnen doen, levert de besparing door deze onderzoeken meer op dan de administratieve kosten die ervoor gemaakt moeten worden.’

Lagere drempels trekken nieuwe zorgprofessionals


Verschillende projecten kregen een vervolg in de vorm van uitgebreidere onderzoeksvoorstellen. ZonMw speelde daarbij volgens Cucic in veel gevallen een indirecte rol. ‘Het COVID-19 Programma bood een laagdrempelige manier om onderzoek te financieren. Daardoor wisten ook zorgprofessionals ZonMw te vinden die nog niet eerder een voorstel bij ons hadden ingediend. Zo hebben wij ons netwerk weer uitgebreid. Dat zorgt ervoor dat er voor andere projecten sneller geschakeld kan worden. Dat is een enorme bijkomende winst van de subsidieregeling Wetenschap voor de Praktijk.’   

Meer informatie

De kiemprojecten zijn onderdeel van het COVID-19 Programma dat in maart 2020 van start ging. Op de pagina Wetenschap voor de praktijk vindt u een overzicht van de kiemprojecten en meer informatie over de subsidieregeling. Alle resultaten van het COVID-19 programma zijn te vinden op onze pagina over onderzoek naar corona en COVID-19.

]]>
news-7797 Wed, 06 Oct 2021 08:10:00 +0200 FAIR metadata over de COVID-19-projecten beschikbaar op de COVID-19 Data Portal van Health-RI https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fair-metadata-over-de-covid-19-projecten-beschikbaar-op-de-covid-19-data-portal-van-health-ri/ Op 5 oktober demonstreerde Health-RI het COVID-19-Dataportaal, dat is ontwikkeld met cofinanciering van het COVID-19 programma van ZonMw. Health-RI is een organisatie die zich bezighoudt met nationale infrastructuur voor gezondheidsdata, beelden en monsters, compleet met voorzieningen voor optimaal gebruik.
Middels COVID-19-specifieke FAIR-metadata hebben onderzoekers, die een subsidie hebben gekregen vanuit het COVID-19 programma, informatie over hun projecten aangeleverd. Deze informatie verschijnt in het dataportaal. In het overzicht dat zo ontstaat kunnen belangstellenden informatie zoeken, vinden en analyseren en eventueel data opvragen volgens de daarbij behorende licentie en governance.

Demonstratie van het COVID-19 dataportaal

Dit COVID-19 dataportaal werd tijdens de Health-RI conferentie op 5 oktober gepresenteerd. Tijdens dit congres werd gevierd dat Health-RI geld krijgt uit het Groeifonds om daarmee een goede infrastructuur te bouwen voor "data driven health". Deze financiering stelt Health-RI in staat het werk aan een nationale gezondheidsdata-infrastructuur te versnellen. Voor ZonMw biedt dit een belangrijke kans om de herbruikbaarheid van data (en andere outputs) uit haar onderzoeksprojecten verder te vergroten. Voor de wetenschap en de samenleving als geheel zal het het scala aan middelen dat beschikbaar komt voor toekomstig onderzoek, innovatie en beleidsvorming verbeteren.

> Lees in het Engelstalige nieuwsbericht meer over het COVID-19 dataportaal

]]>
news-5533 Fri, 01 Oct 2021 09:45:00 +0200 Coronanieuws door IVM https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/coronanieuws-door-ivm/ Het IVM-coronanieuws van 1 oktober 2021 gaat in op ontwikkelingen van antilichaamcombinaties bij behandeling van COVID-19, het gebruik van cholchicine en remdesivir en veel nieuws over de verschillende vaccinaties. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt tweewekelijks het 'IVM Coronanieuws' uit. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus.

> Bekijk het laatste Coronanieuws hier

> Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws

]]>
news-7754 Mon, 27 Sep 2021 09:26:47 +0200 'Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd' zoekt deelnemers https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van de coronapandemie op naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe beleven deze naasten de coronatijd? Wat zijn de knelpunten en wat zijn hun wensen en behoeften? Lees meer. news-7722 Mon, 20 Sep 2021 17:46:34 +0200 Vaccinatie tegen coronavirus werkt goed tijdens behandeling van solide tumoren https://www.umcg.nl/nl/w/vaccinatie-tegen-coronavirus-werkt-goed-tijdens-behandeling-van-solide-tumoren De meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en/of chemotherapie, hebben een goede respons op het coronavaccin. Uit eerste resultaten van de VOICE-studie, een onderzoek hiernaar, laat zien dat vaccinatie van deze patiënten veilig en meestal effectief is. news-7687 Mon, 13 Sep 2021 08:34:16 +0200 Twee coronaprikken volstaan bij meeste mensen met auto-immuunziekte en afweeronderdrukkers https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/twee-coronaprikken-volstaan-bij-meeste-mensen-met-auto-immuunziekte-en-afweeronderdrukkers.htm De eerste resultaten van de T2B-studie, uitgevoerd door Amsterdam UMC en Sanquin zijn binnen. Tot nu toe blijkt dat de meeste mensen die afweeronderdrukkende medicijnen slikken, net zo goed beschermd zijn na 2 COVID-vaccinaties als gezonde mensen. Meer informatie? Lees meer. news-7685 Fri, 10 Sep 2021 10:43:41 +0200 Zes urgente onderzoeken ter bevordering van de behandeling van COVID-19 patiënten gaan van start https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/meest-dringende-onderzoeken-covid-19-gaan-van-start ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben de handen ineengeslagen om kennisvragen rondom COVID-19 behandeling te beantwoorden. Zes maanden na de publicatie van de FMS COVID-19 kennisagenda starten 6 projecten om de behandeling van COVID-19 patiënten te bevorderen. Een innovatieve samenwerking, nooit eerder zat er zo weinig tijd tussen de publicatie van een kennisagenda en de start van de onderzoeken. Lees meer over de onderzoeken en de samenwerking met FMS. news-7680 Thu, 09 Sep 2021 13:11:02 +0200 Podcast 'Op leven en dood' over dilemma's op de Intensive Care https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/podcast-op-leven-en-dood-over-dilemmas-op-de-intensive-care/ De 10-delige podcast laat zien wat voorafgaat aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken. Afleveringen 9 en 10 gaan over nieuwe dilemma’s die tijdens de coronacrisis op de IC’s ontstonden. Onderzoeker Mirjam de Vos praat hierover met IC-hoofd Hans van der Hoeven. Wat betekende dit voor de zorg voor patiënten en hun naasten? Beluister de afleveringen. news-7660 Fri, 03 Sep 2021 06:00:00 +0200 Gevolgen impact bezoekverbod in verpleeghuizen minimaliseren https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/gevolgen-van-restrictieve-maatregelen-door-covid-19-uitbraak-op-eenzaamheid-en-sociale-behoeften-van/t/blog/ Wat is de impact van het bezoekverbod op ervaren eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht vanuit het perspectief van bewoners, naasten en vrijwilligers? En hoe minimaliseer je die gevolgen? In haar blog vertelt Suzie Noten, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderen Tranzo, hoe zij in een gezamenlijk onderzoek aanbevelingen formuleert voor zorgpraktijk en beleid. news-7656 Tue, 31 Aug 2021 16:03:08 +0200 Oproep van WHO aan experts om lid te worden van de SAGO https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-scientific-advisory-group-for-the-origins-of-novel-pathogens-(sago) De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet een oproep aan experts om lid te worden van de nieuwe WHO Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO). Deze groep zal de WHO adviseren met betrekking tot de oorsprong van opkomende en opnieuw opduikende ziekteverwekkers met een epidemisch en pandemisch potentieel. De deadline is 17 september 2021. news-7625 Tue, 17 Aug 2021 14:13:56 +0200 De handen ineen voor COVID-19 vaccinatie bij patiënten met een verstoord immuunsysteem https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-handen-ineen-voor-covid-19-vaccinatie-bij-patienten-met-een-verstoord-immuunsysteem/ Begin 2021 zijn op initiatief van ZonMw 8 studies gestart naar de effecten van COVID-19-vaccinaties bij patiënten met immuunstoornissen, kanker of transplantatie. Verschillende kennispartners werken in consortia momenteel aan deze onderzoeken. Het RIVM, het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad zijn door ZonMw betrokken bij de onderzoekstrajecten om een snelle implementatie van de onderzoeksresultaten mogelijk te maken. Versneld onderzoek


De kennispartners: UMCG, ErasmusMC, Amsterdam UMC, UMCU, Radboud UMC, LUMC, OLVG, Antoni van Leeuwenhoek Instituut, OLVG en Maastricht UMC, werken in hun consortia met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden, waardoor overstijgend onderzoek mogelijk is. Daarnaast worden tussentijds resultaten met elkaar gedeeld. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en gezamenlijk wordt bepaald welke vervolgactie kan worden ondernomen door onderzoek en beleid om de beste zorg voor deze patiëntgroepen te garanderen.

Afweersysteem beïnvloed


Er zijn verschillende patiëntgroepen waarbij twee vaccinaties tegen COVID-19 nog onvoldoende effect hebben. De ZonMw studies richten zich op patiënten met auto-immuunziekten die worden behandeld met afweeronderdrukkende geneesmiddelen, patiënten met primaire immuundeficiënties of immuunstoornissen, kankerpatiënten (solide tumoren) die worden behandeld met chemotherapie en/of immuuntherapie, patiënten met bloedkanker, niergetransplanteerde en dialyse-patiënten, long-getransplanteerden, HIV- patiënten en mensen met het syndroom van Down. Een vaccin wakkert normaal gesproken het afweersysteem aan. Bij deze patiënten werken vaccins mogelijk anders of minder goed. Terwijl zij een groot risico lopen op een ernstiger beloop wanneer zij besmet raken. Daarom is het van belang om de immuunrespons van het vaccin bij deze patiënten beter te begrijpen, zodat duidelijk wordt hoe de vaccins hen beschermen tegen een infectie met het coronavirus. De patiënten worden gevaccineerd als onderdeel van de vaccinatiestrategie van COVID-19 die de rijksoverheid heeft opgesteld. Lees meer over de 8 studies.

Unieke situatie


ZonMw financiert onderzoek naar COVID-19, in opdracht van het ministerie van VWS en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Vanwege het grote maatschappelijke belang en de snelle ontwikkelingen in de huidige pandemie brengt ZonMw in haar COVID-19 onderzoeksprogramma verschillende partijen op het gebied van onderzoek, praktijk en beleid bij elkaar en is het benodigde onderzoek binnen een hele korte periode uitgezet. Daarmee stimuleren wij samenwerking en kennisdeling en wordt beschikbare expertise maximaal benut. Uiteindelijk worden de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek meteen doorgeleid om zodoende nog sneller te resulteren in beleid. Daarmee is het onderzoek van belang voor de vaccinatiestrategie en heeft het direct impact op patiënten en de maatschappij.

Meer informatie

 

]]>
news-7623 Mon, 16 Aug 2021 14:29:00 +0200 Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd Het Radboudumc en Nivel hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Lees meer en meld je aan voor de webinar op 26 augustus 2021 van 16:00 tot 17:00 uur. Hierin presenteren zij de resultaten van beide onderzoeken. news-7607 Tue, 10 Aug 2021 15:25:36 +0200 Tweet Nivel over Consotrium Onderzoek Husiartsgeneeskunde COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-consotrium-onderzoek-husiartsgeneeskunde-covid-19/ news-7587 Tue, 03 Aug 2021 14:37:03 +0200 Annelies heeft een donornier en wil graag derde coronavaccin: 'Mijn gezin zit al 16 maanden in quarantaine' https://eenvandaag.avrotros.nl/item/annelies-heeft-een-donornier-en-wil-graag-derde-coronavaccin-mijn-gezin-zit-al-16-maanden-in-quarantaine/ Niertransplantatiepatiënten zoals Annelies krijgen medicatie die zorgt dat de nieuwe nier niet wordt afgestoten. Hierdoor zijn zij vaak minder goed beschermd tegen COVID-19 en werken vaccinaties niet voldoende. Een derde prik kan een oplossing zijn. Bekijk het verhaal van Annelies. news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7583 Thu, 29 Jul 2021 17:47:12 +0200 Mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar voor gevolgen Covid-19 https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/mensen-met-verstandelijke-beperking-kwetsbaar-voor-gevolgen-covid-19 Uit een Brits onderzoek is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking, die besmet raken met COVID-19, een hogere kans hebben op ziekenhuisopname. De kans dat zij in het ziekenhuis worden opgenomen is 5% groter dan bij de algemene bevolking en een 8 keer grotere kans op overlijden. news-7518 Fri, 16 Jul 2021 11:25:20 +0200 Webinar over COVID-19, mensen met een LVB en hun naasten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-over-covid-19-mensen-met-een-lvb-en-hun-naasten/ Het Radboudumc en Nivel houden op 26 augustus een gezamenlijk webinar over het onderzoek dat ze verrichtten naar COVID-19 en presenteren hun resultaten.  

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar met subsidie van ZonMw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Zij houden een gezamenlijk webinar op 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur waarin ze de resultaten van beide onderzoeken presenteren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•    impact op mentale gezondheid
•    behoeften aan informatie
•    blik naar de toekomst

Het Radboudumc en het Nivel gaan ook graag met de deelnemers in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd naar de reacties. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan door te mailen naar anouk.menko@radboudumc.nl.

 
Meer informatie over de twee studies

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek
 

]]>
news-7462 Mon, 12 Jul 2021 09:11:00 +0200 Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-draagt-leefstijl-bij-aan-een-optimale-behandeling-van-covid-19-patienten/ Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een optimale behandeling. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) gaat de inventarisatie uitvoeren en organiseert daartoe een brede rondvraag in het Nederlandse veld en een netwerkbijeenkomst om input te leveren voor de kennisinventarisatie. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere organisaties met leefstijlkennis en -expertise.

Het veld bestaat uit alle relevante onderzoeksgroepen, gezondheidsprofessionals (in diverse gezondheidszorg- settings) en andere belangrijke stakeholders. Contact met experts is nodig om een zo volledig mogelijk resultaat te presenteren.

Aandacht voor deze leefstijlfactoren

Voeding, beweging, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Dit zijn de leefstijlfactoren waar aandacht voor is in deze kennisinventarisatie.

De inventarisatie biedt antwoorden op vragen rond leefstijl en COVID-19

We zijn op zoek naar kennis die antwoord biedt op vragen over de mogelijkheden rondom leefstijl en COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

  • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
  • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
  • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
  • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Beschikbare kennis uit literatuur, (zorg)praktijk en lopend onderzoek

De kennisinventarisatie bestaat uit twee delen: beschikbare kennis en nog ontbrekende kennis.

Bij het in kaart brengen van beschikbare (inter)nationale kennis, wordt gekeken naar:

  • wetenschappelijke kennis uit Nederlandse en internationale onderzoeken (‘witte’ en ‘grijze’ literatuur)
  • kennis uit de (zorg)praktijk
  • lopend onderzoek

Welke kennisvragen moeten nog worden opgepakt?

Daarnaast worden ook de kennislacunes geïnventariseerd. Welke kennisvragen zijn er nog die specifiek in Nederland opgepakt moeten worden? Hierbij wordt ook gekeken of Nederland over de beschikbare kennis en expertise beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik ervan

Deze opdracht is onderdeel van ons deelprogramma COVID-19 behandeling. Dit programma zet in op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik daarvan. Zo draagt het bij aan het voorkomen van COVID-19 en het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten.

Misschien ook interessant?

]]>
news-7481 Thu, 08 Jul 2021 14:09:55 +0200 Met onderzoek zicht op impact coronacrisis op publieke gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-onderzoek-zicht-op-impact-coronacrisis-op-publieke-gezondheid/ Een breed gezondheidsonderzoek , ontwikkeld door o.a. de GGD'en en het RIVM, helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en psychische gezondheidseffecten en de behoeften en problemen van burgers als gevolg van de coronacrisis en de uitgestelde gezondheidszorg. De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om deze zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en psychische gezondheidseffecten nodig, de te ontwikkelen gezondheidsmonitor helpt hierbij. Zo kunnen beleidsmakers en burgers beter geadviseerd worden. 

Samenwerken aan de integrale gezondheidsmonitor COVID-19


Het Netwerk GOR bestaande uit  GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ zetten zich samen met de GGD’s in voor de ontwikkeling van deze integrale, brede gezondheidsmonitor COVID-19. De monitor richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Het netwerk  bouwt met deze gezondheidsmonitor voort op bestaande onderzoekstructuren met een verzameling van 5 bestaande monitors met extra vragen over COVID effecten en kort cyclische dataverzameling op specifieke punten. Bij de ontwikkeling worden partijen zoals NJI, NZa, Trimbos en CBS betrokken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19. De opstartfase van het onderzoek coördineren het ministerie van VWS, VNG en ZonMw gezamenlijk.

Monitor opzetten


Het programma heeft een looptijd van 5 jaar met als doel: een solide informatiebasis creëren over de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis. De experts uit het consortium bepalen welk type gezondheidseffecten doorlopend onderzocht worden en welke instrumenten hierbij nodig zijn. Daarnaast kijken ze hoe de resultaten doorlopend gerapporteerd en geadviseerd moeten worden. Ook worden analyses van bestaande (wetenschappelijke) (inter) nationale kennis over gezondheidseffecten van pandemieën -en COVID-19, in het bijzonder- meegenomen. Daarna worden er nieuwe metingen uitgevoerd. Deze brengen gezondheidsrisico’s en beschermende factoren, respectievelijk ontwikkeling van de gezondheid en zorggebruik over de tijd in kaart. Vervolgens adviseert het netwerk GOR, op basis van de resultaten, lokale, regionale en nationale beleidsmakers en zorgprofessionals over de uitkomsten.

Adviseren en ondersteunen beleidsvorming


Het doel is om lokale, regionale instanties en het ministerie van VWS te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. De informatie uit de monitor helpt bij het bieden van handelingsperspectieven voor lokale bestuurders. Ook kan de juiste informatie worden ingezet bij het (door)ontwikkelen van interventies bij specifieke gezondheidseffecten.

Lees meer over onderzoek naar corona en COVID-19

]]>
news-7433 Mon, 28 Jun 2021 08:56:54 +0200 Impact of COVID-19 identified https://www.nwo.nl/en/cases/impact-covid-19-identified?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_campaign=sgw_nieuwsbrief_2021_06_24 In April 2020, NWO and ZonMw made funding available for research into the coronavirus crisis. This was due to the many new questions that society faced as a result of the pandemic. There was an urgent need for research from a wide range of disciplines, which would provide knowledge to support, among others, policymakers in their decision-making during the course of the pandemic. The call Corona: fast-track data contained 33 projects. news-7426 Wed, 23 Jun 2021 16:06:39 +0200 Financiering nieuwe urgente onderzoeksvragen op het gebied van behandeling FMS Kennisagenda COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/financiering-nieuwe-urgente-onderzoeksvragen-op-het-gebied-van-behandeling-fms-kennisagenda-covid-19-1/ De Federatie Medisch Specialisten heeft een herziene versie gepubliceerd van de Kennisagenda COVID-19 met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg. In de herziene kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten die nu actueel zijn.

Subsidieoproep kennishiaten op het gebied van behandeling


Binnenkort opent ZonMw een subsidieoproep op uitnodiging voor onderzoek naar de 5 kennishiaten op het gebied van behandeling, geïdentificeerd in de geüpdatete kennisagenda. Zo is er onder meer financiering beschikbaar voor het beantwoorden van de kennisvragen: ‘Wat is de meest optimale vorm en dosis van steroïde behandeling om te leiden tot minder morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 patiënten?’ en ‘Wat is de optimale beademingsstrategie bij COVID-19, gericht op PEEP en pressure support?’

Vanwege de urgentie van het beantwoorden van de kennishiaten worden specifieke consortia/ onderzoeksgroepen uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze partijen zijn voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen die de kennisvraag geïdentificeerd hebben en dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data, lopende samenwerkingsverbanden en lopend onderzoek en cohorten.

Totstandkoming  Kennisagenda COVID-19


De Kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast zijn partijen uit de eerste lijn en alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg betrokken. Gezamenlijk identificeren zij waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. De kennisagenda COVID-19 is een levend document, wat inhoudt dat de kennisagenda regelmatig wordt geüpdatet.

]]>
news-7410 Mon, 21 Jun 2021 14:31:02 +0200 Vergoeding paramedische herstelzorg wordt verlengd https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/vergoeding-paramedische-herstelzorg-vanuit-basispakket-een-jaar-langer-mogelijk Mensen die na het doormaken van COVID-19 last hebben van ernstige klachten, kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. Deze regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar voor mensen met langdurige klachten die tijdens de 2e of 3e golf COVID-19 kregen wordt deze regeling nu met 1 jaar verlengd. news-7363 Wed, 09 Jun 2021 11:50:45 +0200 Ook in tijden van crisis hebben wij kunstenaars nodig https://www.uu.nl/nieuws/ook-in-tijden-van-crisis-hebben-wij-kunstenaars-nodig Samen met de Universiteit Utrecht en het Centraal Museum organiseerde ZonMw een prijsvraag voor creatieve makers. De 3 winnende kunstenaars maakten werk, geïnspireerd door de coronacrisis en gaven antwoord op de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan het cultureel geheugen. Bekijk de werken hier! news-7340 Wed, 02 Jun 2021 12:23:06 +0200 Post-COVID-patiënt met langdurige klachten knapt op van rustige revalidatie https://publicaties.zonmw.nl/gehandicapten-en-chronisch-zieken/post-covid-patient-met-langdurige-klachten-knapt-op-van-rustige-revalidatie/ Iemand die met corona in het ziekenhuis belandt kan wonderbaarlijk snel herstellen. Maar mensen die thuis uitzieken kunnen veel langer klachten houden. Revalidatiearts Paulien Goossens en Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland en twee patiënten vertellen meer over het revalidatieproces na corona. news-7301 Mon, 24 May 2021 10:58:28 +0200 RIVM gestart met onderzoek naar Long COVID https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-gestart-met-onderzoek-naar-long-covid?fbclid=IwAR1NVkBxs4o89AEle2s9rAJfzi6Edmo3OMWGH5Em6iyegu_uAHqG38Ppgtg Het RIVM startte onlangs met onderzoek naar LongCOVID. Hiermee wilt het RIVM onderzoeken hoeveel mensen langdurige gezondheidsklachten houden nadat zij besmet zijn geweest met het coronavirus SAS-CoV-2. Het onderzoek volgt deelnemers een langere tijd en kijkt hoe klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn zich ontwikkelen. news-7299 Fri, 21 May 2021 16:32:50 +0200 Onderzoek naar samenwerking acute zorg tijdens corona https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12433 De coronacrisis heeft door de enorme toename van acute zorgvragen de samenwerking op scherp gesteld. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te maken welke factoren de samenwerking tussen deze organisaties belemmeren of juist faciliteren. Lees over het onderzoek en de resultaten in het Journal of the American College of Emergency Physicians Open. news-7298 Fri, 21 May 2021 15:13:53 +0200 Dashboard Sociale Impact Corona: zorgen over jongeren https://vng.nl/nieuws/dashboard-sociale-impact-corona-zorgen-over-jongeren De tweede publicatie van het Dashboard Sociale Impact Corona staat online. Dit geeft overheden en andere organisaties inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis. Ook kennis uit verschillende onderzoek van ZonMw wordt gebruikt om invulling te geven aan dit dashboard. Het belangrijkste inzicht is dat de stapeling van economische en mentale problematiek bij (groepen) jongeren reden tot zorg is. Verder vertoont het dashboard eenzelfde beeld als in april. De economische gevolgen lijken tot nu toe mee te vallen. news-7293 Fri, 21 May 2021 12:51:10 +0200 Amsterdammers met migratie-achtergrond harder getroffen door coronacrisis https://nos.nl/artikel/2381619-amsterdammers-met-migratie-achtergrond-harder-getroffen-door-coronacrisis ZonMw maakte onderzoek van AmsterdamUMC mogelijk naar de etnische ongelijkheid bij COVID-19. Onlangs publiceerde het Amsterdam UMC de tot nu toe geleerde lessen uit het onderzoek 'Covid-19 en etniciteit'.