ZonMw tijdlijn Onderzoek naar corona en COVID-19 https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderzoek naar corona en COVID-19 nl-nl Sat, 26 Nov 2022 05:36:29 +0100 Sat, 26 Nov 2022 05:36:29 +0100 TYPO3 news-9195 Thu, 24 Nov 2022 13:02:19 +0100 RIVM vaccinatiedata en GGD testdata worden toegankelijk gemaakt voor oversterfte onderzoek via CBS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rivm-vaccinatiedata-en-ggd-testdata-worden-toegankelijk-gemaakt-voor-oversterfte-onderzoek-via-cbs/ Het CBS gaat toegang verlenen tot test- en vaccinatiedata van de GGD’en en RIVM om verder oversterfteonderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit een Kamerbrief van 18 november. Binnenkort zal er op de ZonMw-website een aankondiging komen voor deze subsidieronde.

Binnen deze subsidieronde is onderzoek mogelijk naar de kennishiaten die in lijn 3 van de onderzoeksagenda zijn opgenomen. Binnen lijn 3 worden onafhankelijke analyses (replicatie) van de onderzoeksresultaten van het CBS en RIVM mogelijk gemaakt door de data van deze instanties beschikbaar te stellen. De deadline voor subsidieaanvragen zal naar verwachting eind januari 2023 zijn.

Download hier de onderzoeksagenda

]]>
news-9194 Thu, 24 Nov 2022 11:15:24 +0100 17 nieuwe projecten voor versterken van de mentale vitaliteit van werknemers https://publicaties.zonmw.nl/projecten-voor-het-versterken-van-de-mentale-vitaliteit-van-werknemers/ Binnenkort starten 17 projecten gericht op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden. De projecten zetten in op innovatieve interventies op organisatieniveau met als doel werkenden weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen. news-9192 Wed, 23 Nov 2022 18:30:00 +0100 Duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel vraagt om ondersteunende teamleiders https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/duurzame-inzetbaarheid-van-zorgpersoneel-vraagt-om-ondersteunende-teamleiders/ Er lag tijdens de piek van de COVID-19 pandemie een grote druk op het zorgpersoneel. Projectleiders Daan Westra en Bram Fleuren van Maastricht University deden daarom onderzoek naar de aanpassingen die ziekenhuizen gemaakt hebben en de impact daarvan op de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel. Hun project was een samenwerking met de vijf Limburgse ziekenhuizen en werd gefinancierd vanuit het ZonMw COVID-19 programma. Het project is inmiddels afgerond en verschillende bevindingen zijn al gepubliceerd en onlangs gepresenteerd in een webinar. Toch blijven de thema’s van het onderzoek bijzonder actueel en lijkt het zinvol om de lessen uit het onderzoek te vertalen naar concrete acties in de dagelijkse praktijk van zorgorganisaties.

Zo is uit het onderzoek gebleken dat ziekenhuizen verschillende aanpassingen hebben gedaan. Hieruit kwamen richtingen voor best practices naar voren die gedeeld zijn met de samenwerkende  organisaties. Bovendien werd er een aantal belangrijke aspecten voor duurzame inzetbaarheid geïdentificeerd. De informatie over deze aspecten is al gedeeld middels rapporten aan de ziekenhuizen en er is een catalogus van de meest belangrijke stressoren gemaakt. Enkele zeer belangrijke geïdentificeerde factoren voor duurzame inzetbaarheid waren persoonlijke veerkracht, het sociaal team klimaat, en onzekerheid over werk condities. Bovendien lijkt er een afname in betrokkenheid waar te nemen over het verloop van de studie en zien de onderzoekers dat een substantieel deel van medewerkers nadenkt over werken buiten de zorgsector.

Op basis van de bovengenoemde bevindingen concluderen Westra en Fleuren met hun team dat teamleiders een onweerlegbaar cruciale rol kunnen spelen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid van medewerkers. Een van de aanbevelingen uit het project is dan ook dat teamleiders getraind kunnen worden om bij te dragen aan een ondersteunend sociaal teamklimaat. Met een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP), een klein aanvullend budget specifiek gericht om met al behaalde resultaten een doorontwikkeling te maken om meer impact te genereren, gaan de onderzoekers nu aan de slag om een training te ontwikkelen. Deze training zal zich met name richten op het versterken van de ondersteunend communicatieve vaardigheden van teamleiders. Kernthema’s binnen de training zijn naar verwachting waarderende gespreksvoering, het helder communiceren over verwachte werkomstandigheden, en een betrokken uitstraling. Daarnaast zal de training ook aandacht voor zelfzorg op de agenda hebben staan. Teamleiders in de zorgsector blijken namelijk nu, verlaat, de vermoeidheidsschok van COVID-19 te beleven.   

Training op wetenschappelijke basis

In de te vormen training richten de onderzoekers zich op kwaliteit en toepasbaarheid. Het is daarbij de bedoeling dat de training ook in andere delen van de zorgketen goed ingezet kan worden. In andere zorgorganisaties spelen namelijk vergelijkbare problemen als in de ziekenhuizen. Op politiek niveau speelt daar het integraal zorgakkoord een belangrijk rol in. Dit akkoord benadrukt namelijk eveneens dat waardering en ontwikkelingsmogelijkheden speerpunten moeten zijn voor zorgpersoneel. De afgelopen jaren zijn er al verscheidene trainingen ontwikkeld in de zorg. Dus wat maakt deze training nou anders? De onderzoekers wijzen erop dat deze training op een wetenschappelijke basis met zorginhoudelijke en psychologische kennis wordt ontwikkeld. Daarmee richt de training zich op thema’s die nu urgent zijn. Bovendien wordt bij de vormgeving van de training rekening gehouden met de werkdruk van het te trainen personeel om niet bij te dragen aan verdere belasting. Westra en Fleuren zien dat er vanuit verschillende niveaus in zorgorganisaties veel interesse is in deze training, zeker gezien de huidige aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Breed inzetbaar in de zorg

Op dit moment voert het onderzoeksteam een behoeftepeiling uit om een nauwkeurige invulling te geven aan de inhoud van de training. Daarnaast wordt er uitvoerig in de literatuur gekeken welke trainingsvormen goed aansluiten bij de gekende behoeftes. Beide aspecten zijn input voor de vormgeving van de training die in pilotvorm zal worden aangeboden aan de verschillende ziekenhuizen in Limburg. Westra en Fleuren lichten toe dat de training niet alleen voor ziekenhuizen beschikbaar zal worden gesteld, maar breed toegankelijk wordt gemaakt voor verscheidene zorgorganisaties. De training komt beschikbaar via UMIO, de executive onderwijs tak van Maastricht University waar op maat gemaakte cursussen worden aangeboden. Mede door cofinanciering van de deelnemende ziekenhuizen kan het project worden uitgevoerd en de training worden meegenomen in het aanbod van UMIO, waardoor er langdurige beschikbaarheid gegarandeerd is. Westra en Fleuren hebben als doel dat hun training op wetenschappelijke basis een positieve bijdrage gaat leveren aan de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel, zowel in de Limburgse ziekenhuizen als daarbuiten.

Webinar lessen van Covid 19

Op donderdag 17 november vond het webinar ‘Organiseren om te overleven: lessen uit de Limburgse ziekenhuizen tijdens COVID-19’ plaats. Daarin deelde onderzoekers van de universiteit Maastricht de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek naar de manier waarop ziekenhuizen zich aan de Covid-pandemie aanpassen en de gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Het door ZonMw gefinancierde onderzoek werd de afgelopen twee jaar in de vijf Limburgse ziekenhuizen uitegvoerd. Tijdens het webinar gingen onderzoekers Daan Westra en Bram Fleuren in gesprek met Helen Mertens (voorzitter Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+), Esther Urlings-Willems (RVE manager P&O bij Zuyderland Medisch Centrum), Johan de Vries (Klinisch chemicus en lid van het Medisch Stafbestuur van het Laurentius ziekenhuis Roermond) en Hélène Bergs (Clustermanager beschouwend en Chief Nursing Officer in het VieCuri medisch centrum) met elkaar in gesprek over het aanpassingsvermogen van ziekenhuizen en de inzetbaarheid van personeel.

Bekijk het webinar via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=e5q-0j77yOQ

]]>
news-9167 Wed, 16 Nov 2022 11:09:00 +0100 Onderzoekers en ervaringsdeskundigen werken samen aan onderzoek naar coronavaccinatie bij nierpatiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoekers-en-ervaringsdeskundigen-werken-samen-aan-onderzoek-naar-coronavaccinatie-bij-nierpatien/ Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem slaat COVID-19 harder toe, terwijl zij in de regel ook minder baat hebben van vaccinaties. Het RECOVAC-consortium, waarin naast onderzoekers ook ervaringsdeskundigen deelnemen, stelde vast dat niertransplantatiepatiënten minder goed reageren op coronavaccinatie. Gelukkig blijkt de respons te verbeteren door een herhaalprik. ‘Nierpatiënten hebben een minder sterke immuunrespons op vaccinaties dan gezonde mensen, zo is bekend’, vertelt nefroloog dr. Jan-Stephan Sanders (UMC Groningen). ‘Toen in 2020 bleek dat de sterfte en ziektelast door COVID-19 onder nierpatiënten veel hoger was dan onder de algemene bevolking, wilden wij de immuunrespons op SARS-CoV-2-vaccinatie bij deze groep snel in kaart brengen.’ Hiervoor richtten onderzoekers van UMC Groningen, Amsterdam UMC, Erasmus MC en Radboudumc het RECOVAC-consortium op.

Leerzaam en bijzonder

Bij het aanvragen van ZonMw-subsidie in december 2020 zochten de onderzoekers meteen contact met Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Dit leidde tot een zeer intensieve samenwerking, waarbij ervaringsdeskundigen op gelijke voet deel uitmaken van het consortium. ‘Wij doen al veel aan patiëntenparticipatie, maar op deze manier samenwerken met onderzoekers was voor ons nieuw’, vertelt Wanda Konijn (NVN). ‘We wierven vier vrijwilligers uit onze bestaande vrijwilligerspool die al getraind waren in het lezen van en meepraten over wetenschappelijk onderzoek. Zij waren vertegenwoordigd bij alle RECOVAC-vergaderingen en voerden daarnaast een zeswekelijks overleg met Jan-Stephan. Ze werden in alle agenda’s meegenomen, gaven hun mening over elk studieonderdeel, en alle communicatie over het onderzoek ging eerst langs hen.’ Konijn begeleidde de vrijwilligers. ‘Het was voor hen een heel bijzonder en leerzaam, maar ook heel intensief traject – ze zaten er echt volledig in. Later hebben we nog een vijfde vrijwilliger toegevoegd om de werklast te verlichten.’

Afweeronderdrukkende medicatie

RECOVAC startte met een immuunresponsstudie bij 162 patiënten met ernstige nierschade (nierfunctie <30%), 159 dialysepatiënten, 291 niertransplantatiepatiënten en 188 gezonde proefpersonen. ‘Na de vaccinatie zoomden we in op de immuunrespons door te kijken naar antistoffen en verschillende afweercellen in het bloed’, vertelt Sanders. ‘Bij patiënten met nierschade en bij dialysepatiënten bleek de immuunrespons gelukkig heel vergelijkbaar met die van gezonde mensen. Bij transplantatiepatiënten daarentegen was de immuunrespons heel zwak.’ Dit is goed verklaarbaar, want deze patiënten gebruiken afweeronderdrukkende medicijnen om afstoting van hun donornier te voorkomen.

Vingerprik in thuissituatie

Een tweede RECOVAC-studie richtte zich op de relatie tussen de hoeveelheid antistoffen in het bloed en de werkzaamheid van COVID-19-vaccinatie. ‘Deze grote cohortstudie stond open voor vrijwel alle nierdialyse- en niertransplantatiepatiënten in Nederland’, licht de nefroloog toe. ‘Er waren uiteindelijk bijna 5000 deelnemers. De bereidheid om mee te werken was heel hoog, patiënten voelden de dreiging van COVID-19 en wilden graag meewerken om de situatie voor nierpatiënten te verbeteren.’ De deelnemers namen in de thuissituatie zelf een vingerprik en stuurden het bloedmonster op zodat de onderzoekers hun antistoffen konden meten. Daarnaast vulden ze vragenlijsten in: hoe ging het met zo? Hadden ze bijwerkingen ervaren van de vaccinatie? En natuurlijk: hadden ze COVID-19 gekregen, en zo ja, hoeveel last hadden ze daarvan gehad? ‘Ook uit deze studie bleek dat transplantatiepatiënten het minst beschermd waren door vaccinatie’, zegt Sanders.

Herhaalde vaccinatie helpt

Hoe kun je ervoor zorgen dat transplantatiepatiënten tóch baat hebben bij vaccinatie? Dat onderzocht het RECOVAC-consortium in een derde studie. ‘We onderzochten twee opties: tijdelijk omlaag schroeven van de afweeronderdrukkende medicatie, of een extra vaccinatie’, verklaart Sanders. ‘De eerste aanpak bleek niet te werken, de immuunrespons werd niet beter. Het was overigens ook lastig om hier deelnemers voor te vinden – patiënten willen hun afstotingsmedicatie liever niet verlagen.’ De betrokken ervaringsdeskundigen hadden dit overigens al voorspeld. De tweede aanpak was meer succesvol: een herhaalde vaccinatie leidde tot een hogere immuunrespons. ‘Dit onderzoeksresultaat ondersteunde de aanpak om patiënten opnieuw te laten vaccineren’, zegt Sanders.

Beter onderzoek

De grote cohortstudie met vingerprikken in de thuissituatie kwam mede op initiatief van de ervaringsdeskundigen in het consortium tot stand. ‘Het is heel bijzonder dat de specialisten daarop ingingen’, vindt Konijn. ‘De ervaringsdeskundigen kwamen overigens ook met het idee om een gedragsvragenlijst toe te voegen: gaan patiënten bijvoorbeeld meer het huis uit als ze weten dat hun antistoffen hoog genoeg zijn?’ Daarnaast pasten de patiëntenvertegenwoordigers onder meer brieven aan patiënten aan. ‘We hebben ontzettend veel gehad aan de inbreng van ervaringsdeskundigen’, zegt Sanders. ‘Hun inbreng was leerzaam en heel concreet; de studies zijn er echt beter door geworden.’

Concrete handvatten

De samenwerking leidt ook tot een sociaal-wetenschappelijke publicatie, gecoördineerd vanuit de NVN, met een van de betrokken ervaringsdeskundigen als eerste auteur. ‘Over patiëntenparticipatie is al vrij veel literatuur verschenen, maar meestal gaat het om ervaringsverhalen en het is erg lastig om echt de meerwaarde voor het onderzoek te laten zien’, licht Konijn toe. ‘Deze samenwerking bood een mooie kans om dat te proberen. We hebben een theoretisch kader gevonden en data verzameld, bijvoorbeeld via vragenlijsten voor de betrokken onderzoekers en vrijwilligers, en we organiseerden reflectiesessies. Dit artikel dienen we binnenkort in voor publicatie.’ De NVN heeft veel opgestoken van de intensieve samenwerking binnen het RECOVAC-consortium. ‘We zijn bezig met een volgend consortium met twee nieuwe vrijwilligers die nog niet ervaren zijn. Dat durven we nu aan omdat we deze vrijwilligers heel concrete handvatten kunnen bieden door onze ervaring binnen RECOVAC. De samenwerking is dus voor alle partijen heel leerzaam gebleken.’

 

]]>
news-9153 Thu, 10 Nov 2022 15:28:34 +0100 Gendergelijkheid onder druk door de coronacrisis: feiten, cijfers en aanbevelingen https://atria.nl/nieuws-publicaties/werk-en-zorg/vrouwen-harder-getroffen-door-coronamaatregelen/ Vrouwen zijn harder getroffen door coronamaatregelen en de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn, het functioneren op het werk en de hoeveelheid vrije tijd van vrouwen. In deze factsheet zet Atria de impact van de coronacrisis voor vrouwen op een rij. news-9126 Thu, 03 Nov 2022 15:51:00 +0100 Parel voor onderzoek naar combineren coronavaccins https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-onderzoek-naar-combineren-coronavaccins/ De SWITCH-trial, die middenin de coronapandemie razendsnel werd opgestart, bewees dat het goed mogelijk is om na een eerste coronavaccinatie met Janssen vervolgens te wisselen naar het Moderna of Pfizer vaccin. Het combineren van de verschillende vaccins leidt zelfs tot een betere bescherming. Op 3 november ontving prof. Hugo van der Kuy namens het SWITCH-consortium een Parel van ZonMw. De SWITCH-studie, waarin het Erasmus MC, UMC Groningen, Amsterdam UMC en Leids Universitair Medisch Centrum samenwerkten, in het voorjaar van 2021 461 gezondheidswerkers die een Janssen-vaccinatie tegen SARS-CoV-2 hadden gekregen. Ziekenhuisapotheker prof. dr. Hugo van der Kuy (Erasmus MC): ‘We wilden weten: is één Janssen-vaccinatie voldoende? En zo nee, moet je dan die tweede keer vaccineren met Janssen, Moderna of Pfizer?’

Beste combinatie

De deelnemers werden volgens deze scenario’s gerandomiseerd over vier groepen. ‘We maten daarna op meerdere momenten de immunologische respons in het bloed’, vertelt Van der Kuy. ‘De afweer bleek heel veel sterker bij mensen die een tweede vaccin kregen dan bij slechts één vaccinatie. Verder bleek een tweede vaccinatie met Moderna of Pfizer – de mRNA-vaccins – tot een sterkere afweer te leiden dan een tweede Janssen-vaccinatie.’

In de beleidsstukken

Het was een onderzoeksproject met veel hoogte- en dieptepunten, zegt Van der Kuy. “We hebben heel hard gewerkt maar kregen ook veel energie van dit project; we voelden de maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ Bijzonder was de snelle implementatie. ‘Bij mijn eerdere studies heb ik nooit meegemaakt dat de overheid de conclusies zó snel overnam. De RIVM en de Gezondheidsraad gebruikten onze data en via hen belandden die na ruim een maand al in de beleidsstukken voor de Tweede Kamer.’

ZonMw-parel voor de SWITCH-trial

Deze studie is gehonoreerd in een urgent subsidietraject van het COVID-19 deelprogramma Vaccinstudies. Mede door de internationale betrokkenheid en het gebruik van een, door ZonMw opgezette communicatie route met de Gezondheidsraad, RIVM en VWS, was deze studie van grote toegevoegde waarde voor de vaccinatiestrategie in Nederland en voor de bestrijding van de coronacrisis wereldwijd. Vanwege het succes en de grote impact heeft de SWITCH-trial een ZonMw-parel ontvangen.

Lees het interview en bekijk de film

Het hele interview met Hugo van der Kuy is te lezen op de Parelpagina. In het interview vertelt hij meer over het behaalde succes en hoe dit tot stand kwam, en welke vervolgstappen er worden genomen. In de parelfilm worden ook Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties en Cecile van Els, hoogleraar vaccinologie  geïnterviewd en een sprekende animatie legt meer uit over de inhoud van de studie.

 

]]>
news-9102 Mon, 31 Oct 2022 07:52:00 +0100 Boostervaccinaties blijken zinvol voor mensen met een getransplanteerde nier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309922006508?dgcid=author Uit een grote klinische studie in vier universitaire ziekenhuizen blijkt dat boostervaccinaties tegen het coronavirus zin hebben bij mensen met een nieuwe nier. Zelfs als zij na de eerste twee of drie prikken geen afweerreactie ontwikkelden, komt het afweersysteem bij zestig procent alsnog in actie na een vervolgprik. Deze resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases. Uit een grote klinische studie in vier universitaire ziekenhuizen blijkt dat boostervaccinaties tegen het coronavirus zin hebben bij mensen met een nieuwe nier. Zelfs als zij na de eerste twee of drie prikken geen afweerreactie ontwikkelden, komt het afweersysteem bij zestig procent alsnog in actie na een vervolgprik. Deze resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases.

]]>
news-9023 Mon, 10 Oct 2022 06:00:00 +0200 Minder huisartsbezoek tijdens corona: effect op hart- en vaatziekten en kanker https://publicaties.zonmw.nl/gevolgen-van-covid-19-op-zorguitkomsten-voor-non-covid-19-patienten/minder-huisartsbezoek-tijdens-corona-het-effect-op-hart-en-vaatziekten-en-kanker/ Tijdens de eerste coronagolf gingen minder mensen naar de huisarts met hart- en vaatklachten. Wat zijn de precieze gevolgen hiervan? En hoe beïnvloedde aanpassingen, zoals zorg op afstand, de kwaliteit van de geleverde zorg? Lees de blog van onderzoekers Charles Helsper, Silvan Licher en Evelien de Schepper over hun onderzoek hiernaar. news-8971 Thu, 29 Sep 2022 06:00:00 +0200 Gevolgen van coronamaatregelen voor mensen met psychiatrische aandoeningen https://publicaties.zonmw.nl/gevolgen-van-covid-19-op-zorguitkomsten-voor-non-covid-19-patienten/gevolgen-van-coronamaatregelen-voor-mensen-met-psychiatrische-aandoeningen/ Wat waren de gevolgen van coronamaatregelen, zoals lockdown en thuisisolatie, voor kinderen, jongeren en volwassenen met langdurige psychiatrische aandoeningen? Janneke Zinkstok vertelt hoe ze dat in het project COFIT-Psy onderzoeken. Daarnaast werken ze ook aan praktische oplossingen. Zoals een visuele gesprekshulp die patiënten en zorgverleners kan helpen om een gesprek te voeren over leefstijl. news-9013 Wed, 28 Sep 2022 15:09:13 +0200 Vooraankondiging oproep COVID-19 Besmetting en verspreiding: open ronde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-oproep-covid-19-besmetting-en-verspreiding-open-ronde/ ZonMw is van plan om midden oktober 2022 een subsidieoproep open te stellen rondom besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2. Binnen deze subsidieronde (subsidieoproep) wordt voortgebouwd op behaalde resultaten op het gebied van besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2 (COVID-19). Het betreft een open ronde, waarbij eerst een projectideefase ingezet wordt en later een uitgewerkte subsidieaanvragenfase. Doel

Het doel van de subsidieronde is het genereren van nieuwe kennis over besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2, ter identificering en onderbouwing van zowel huidige en nieuwe maatregelen als beleid met betrekking tot:
-    het voorkomen of uitstellen van COVID-19 besmetting,
-    het voorkomen van virusverspreiding in risicogroepen, en
-    de beheersing in de populatie om de pandemie te beperken.
In geval van uitblijven van een volgende golf van COVID-19 moet de gegenereerde kennis van toepassing zijn op andere infectieziekten en/of bijdragen aan pandemische paraatheid.

Achtergrond

In opdracht van de Programmadirectie COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw het deelprogramma COVID-19 besmetting en verspreiding opgezet. Dit deelprogramma heeft als kerndoel het vergroten van kennis en expertise over COVID-19 besmettingen en verspreiding. Voor de inrichting is een kerncommissie aangesteld, die reeds geadviseerd heeft over invulling van de thema’s en selectie van urgente onderwerpen. Bovendien heeft de kerncommissie een prioritering aangebracht binnen de onderwerpen die onder de open subsidieronde zullen vallen.

Onderwerpen

De onderwerpen zijn in twee groepen onderverdeeld, afhankelijk van prioritering van de kerncommissie en kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Projecten beantwoorden bij voorkeur meerdere onderzoeksvragen tegelijk. Binnen groep A en B is er geen specifieke volgorde van prioritering.
A)    Door de kerncommissie geprioriteerde onderwerpen en/of onderwerpen uit de COVID-19 kennisagenda’s van de FMS
•    risicogroepen en kwetsbare groepen
•    effectieve interventies in overdrachtsroutes
•    relatie tussen COVID-19 en andere infectieziekten
•    relatie tussen vaccinatie en transmissie
B)    Overige onderwerpen
•    Viruskenmerken: virusvarianten
•    Transmissieroute
•    Gastheerfactoren: immuniteit en genetische factoren
•    Zwangere vrouwen en kinderen
•    One Health
•    Modeleren en scenario’s

Subsidieoproep

Ter voorbereiding op het openstellen van de oproep kunt u alvast kennis nemen van de voorwaarden en beoordelingscriteria die gelden voor de subsidieoproep. Geïnteresseerde aanvragers kunnen deze informatie tevens gebruiken voor het opstellen van een eerste versie van een projectidee.

Voorwaarden

Deze subsidieronde is onderdeel van het Vervolg programma COVID-19 en het deelprogramma COVID-19 besmetting en verspreiding. Aanvragen moeten passen binnen de kaders van beide programma’s.

Om de kennisvragen op korte termijn te beantwoorden wordt kortlopend onderzoek uitgezet met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Onder deze subsidieoproep vallen niet:
-    Onderwerpen uit eerdere subsidierondes: herinfecties, verpleeghuizen, gedragsinterventies en desinfectie van patiëntenkamers;
-    Onderzoek naar uitsluitend patiëntenpopulaties met een verstoord immuunsysteem, zie ook deze ZonMw webpagina;
-    Onderzoek dat beter past binnen de subsidieronde kennishiaten rondom covid-19 vaccinatie.

Criteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de subsidieoproep. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. Hieronder staan de voorlopige relevantiecriteria. Houd de subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieoproep.

Relevantiecriteria voor deze oproep zijn zoals beschreven in het Vervolg programma COVID-19 voor urgente onderwerpen. Ook bij deze open subsidieronde hebben projecten die aan deze relevantiecriteria voldoen voorrang:
‒    Het onderzoek is van groot belang omdat het op korte termijn impact kan hebben;
‒    Nederland heeft een unieke positie om dit te doen, ofwel: onderzoek waarbij we vanuit Nederland een toegevoegde waarde kunnen leveren op dat wat al internationaal is uitgezet;
‒    Het onderzoek vindt niet al elders plaats;
‒    Er is een competente onderzoeksgroep beschikbaar om dit op korte termijn op te pakken (haalbaarheid).

Overige relevantiecriteria voor deze oproep zijn:
1.    Bij gelijke kwaliteit hebben geprioriteerde onderwerpen (groep A) voorrang;
2.    Samenwerkende consortia van onderzoekers en projecten met internationale samenwerking hebben de voorkeur;
3.    Onderzoeken die samenwerking tussen verschillende domeinen/zorglevels betreffen (bijvoorbeeld tussen 1e lijn, 2e lijn en publieke zorg) worden aangemoedigd;
4.    Projecten beantwoorden bij voorkeur meerdere onderzoeksvragen tegelijk;
5.    Onderzoek dat niet alleen lessen oplevert voor de huidige pandemie, maar ook voor andere infectieziekten en toekomstige pandemieën hebben voorrang;
6.    Projecten maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande databases, registraties, lopend onderzoek en bestaande cohorten. Waar nieuwe dataverzameling nodig is dient dit goed onderbouwd te worden.

Voorlopige tijdlijn*

 
Wat   Wanneer
Publicatie oproep  Midden oktober 2022
Deadline indienen projectidee 1 december 2022, 14.00 uur
Ontvangst advies commissie  januari 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag maart 2023
Ontvangst commentaar referenten april 2023
Deadline indienen wederhoor  april 2023
Besluit eind mei 2023
Uiterlijke startdatum    juni 2023


*de tijdlijn in de oproeptekst is leidend
Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Meer informatie
•    Vervolgprogramma COVID (2021)
•    Deelprogramma Besmetting en verspreiding COVID-19
•    Onderzoek naar corona en COVID-19

 

 

]]>
news-9006 Tue, 27 Sep 2022 13:51:24 +0200 Webinar over COVID-19 en mentale gezondheid https://www.neuron-eranet.eu/news-publications/events/online-webinar-on-covid-19-mental-health-21-october-2022/ Op vrijdag 21 oktober 2022 organiseert het Europese netwerk ERA-Net NEURON een webinar over 'The triple threat of COVID-19 to global mental health'. Dr. Livia De Picker gaat vertellen over haar onderzoek naar de invloed van de pandemie op onze mentale gezondheid en hoe we ons in de toekomst beter kunnen voorbereiden uitval door mentale gezondheid. news-8973 Wed, 14 Sep 2022 14:49:21 +0200 Onderzoek gestart naar impact van COVID-19 op gezondheid volwassenen en ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-gestart-naar-impact-van-covid-19-op-gezondheid-volwassenen-en-ouderen/ De GGD’s in Nederland beginnen een onderzoek naar de impact van COVID-19 op de gezondheid van volwassenen en ouderen. De coronapandemie heeft het leven van ons allemaal beïnvloed. De GGD’s brengen daarom de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van hun inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Met de behaalde resultaten bepalen gemeenten, de GGD en andere overheidsinstanties het beleid over gezondheid voor de komende periode. De onderzoeken van de GGD’s maken onderdeel uit van de GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). Lees het volledige bericht op de website van GGD Amsterdam.

]]>
news-8964 Tue, 13 Sep 2022 10:39:56 +0200 Symposium COVID-19 en kanker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-covid-19-en-kanker/ Op donderdag 1 december vindt het symposium COVID-19 en kanker plaats in Utrecht. Minder kankerdiagnoses, wijzigingen in behandelprotocollen, meer afstand in het contact tussen arts en patiënt: gedwongen door de COVID-19 pandemie veranderde er veel in de oncologische zorg. Tijdens het ‘COVID-19 en kanker symposium’ wordt op deze periode teruggeblikt en zal lering worden getrokken. Voor de zorg van nu en de mogelijke pandemie van de toekomst. Wat is het gevolg van het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken? Tijdens de eerste golf waren mensen terughoudend met huisartsenbezoek, wat waren daar de gevolgen van? Wat heeft het veranderen van behandelprotocollen ons gebracht? In hoeverre heeft de oncologische zorg geleden onder de pandemie? Hoe hebben patiënten en zorgverleners deze periode ervaren? Heeft deze periode inzicht gegeven in onderhandeling? Welke lessen hebben we geleerd? En hoe bereiden we ons voor op een volgende pandemie? Deze en andere vragen komen aan de orde op het symposium.

Datum: donderdag 1 december 2022
Locatie: Utrecht, nabij CS
Tijd: 18.00 inloop met lichte maaltijd, 19.00 - 21.00 uur inhoudelijk programma
Aanmelden kan via deze link  

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor het symposium is accreditatie bij ABAN aangevraagd. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar en online deelname is mogelijk.

Podcast uitgestelde zorg
Wij hebben ook aandacht besteed aan dit project in de podcast miniserie Uigestelde zorg. In twee afleveringen spreken artsen, patiënten en andere betrokkenen over uitgestelde zorg en de gevolgen daarvan. Deel 1 en 2 van de miniserie in twee delen vindt u op onze pagina Uitgestelde zorg.

COVID-19 en kanker
In september 2020 startte het project ‘de impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten'. Binnen dit project, gefinancierd door ZonMw, werken NFK, PALGA, DHD, UMCU Julius Centrum, Amsterdam UMC, SONCOS en IKNL samen. Het project omvat drie werkpakketten, die ingaan op de vraag wat de impact is van de COVID-19 pandemie op de oncologische zorg. In het eerste werkpakket is gekeken naar de impact van de pandemie op de zorg voor mensen met symptomen van kanker, het tweede werkpakket onderzocht de impact voor mensen gediagnosticeerd met kanker, en het derde keek naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners.

Onderzoekers presenteren de resultaten uit deze drie werkpakketten tijdens het symposium. Naar aanleiding daarvan volgt een paneldiscussie. Het programma biedt daarnaast ruimte voor zorgverleners, beleidsmakers en patiëntvertegenwoordigers om mee te denken over hoe we de zorg na COVID-19 beter kunnen inrichten.

 

]]>
news-8943 Mon, 05 Sep 2022 14:27:43 +0200 4 nieuwe projecten voor effectieve interventies van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/4-nieuwe-projecten-voor-effectieve-interventies-van-start/ In de subsidieronde Onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 van het deelprogramma COVID-19 aanhoudende klachten en nazorg zijn 4 nieuwe projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn tussen juli en september gestart en hebben een looptijd van een kleine twee jaar. De focus binnen deze ronde ligt op het genereren van kennis over effectieve interventies voor herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. De interventies sluiten bij voorkeur aan op onder andere de Kennisagenda van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Multidisciplinaire Kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De vier projecten die zijn gehonoreerd hanteren elk een ander doel en een andere aanpak:

 • Wat is de (kosten)effectiviteit van paramedische herstelzorg voor mensen met aanhoudende klachten na COVID-19: een vergelijking tussen twee gematchte cohorten

  Kort na het uitbreken van de coronapandemie is vanuit de overheid de regeling Paramedische Herstelzorg opgestart. Deze stelde mensen met aanhoudende klachten na COVID-19  in staat gebruik te maken van paramedische zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Dergelijke paramedische herstelzorg heeft tot doel de lange termijn klachten als gevolg van COVID-19 te verminderen met behulp van fysio- /oefentherapie, diëtetiek, logopedie en/of ergotherapie. Dit onderzoek heeft tot doel de (kosten)effectiviteit te bepalen van paramedische herstelzorg bij post-COVID patiënten. Dit zal gedaan worden door de kosten en effecten van post-COVID patiënten die paramedische herstelzorg hebben ontvangen te vergelijken met die van post-COVID patiënten die geen paramedische herstelzorg hebben ontvangen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van patiëntendata van twee lopende cohort onderzoeken.
   
 • Een herstelbevorderend programma met continue biofeedback voor optimale en gepersonaliseerde re-integratie naar werk bij aanhoudende klachten na COVID-19

  Er is behoefte aan een bewezen effectieve aanpak voor werknemers met aanhoudende klachten na COVID-19. In een gerandomiseerde en gecontroleerde studie wordt een 18-weeks herstelprogramma geëvalueerd, bestaande uit:
  1) Monitoring van de hartslagvariabiliteit met persoonsgerichte biofeedback;
  2) Fysieke training gebaseerd op een gestandaardiseerd protocol aangepast aan de persoonlijke belastbaarheid;
  3) Begeleiding door een fysiotherapeut;
  4) Re-integratiebegeleiding door de eigen bedrijfsarts op basis van de HRV-monitoring
  Deze studie evalueert in hoeverre dit programma voor werknemers met ziekteverzuim vanwege aanhoudende klachten na COVID-19 bijdraagt aan herstel en vermoeidheid vermindert. De effecten direct na afloop van het programma en 12 weken daarna worden in kaart gebracht. In de procesevaluatie wordt geëvalueerd welke werknemers en bedrijfsartsen worden bereikt en welke factoren bijdragen aan succesvolle uitvoering van het programma.
   
 • Persoonsgerichte, integrale nazorg COVID-19 in de regio (PINCOR)

  Meer dan 200.000 mensen hebben aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. Zij doen een groot beroep op herstelzorg maar onbekend is of dit leidt tot snellere genezing. In het PINCOR-project onderzoeken we het effect van persoonsgerichte, integrale nazorg van COVID-19 binnen een regionaal netwerk. De patiënt bepaalt samen met de huisarts de behandeldoelen gericht op beter functioneren thuis en in de samenleving. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt begeleid vanuit de huisartspraktijk, aangevuld met paramedische zorg (bijv. fysiotherapie) of gespecialiseerde revalidatiezorg. Ervaringen van zorgverleners en patiënten worden nagegaan bij het ontwerp van de beste aanpak. De patiënt houdt een digitaal dagboek bij om het beloop tijdens en na behandeling te meten. De behandeling heeft tot doel de kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving te verhogen en ziekteverzuim en zorgkosten te verlagen. Patiëntenorganisaties en C-support zijn in het onderzoek betrokken.
   
 • Long COVID VR-Revalidatie naar de thuissituatie (COVR2HOME)

  In dit project wordt de effectiviteit van Virtual Reality (VR) thuisoefeningen onderzocht op het herstel van mensen met aanhoudende klachten na COVID-19. Patiënten met fysieke en ‘coronamist’ klachten krijgen thuis fysieke, concentratie, geheugen, ademhaling, en mentale oefeningen in VR. Deze groep wordt vergeleken met een grote groep patiënten in de ParaCOV-studie, die ‘standaard’ thuisoefeningen heeft gedaan. Daarnaast wordt in dezelfde periode als het VR-cohort een standaard-zorgcohort gevolgd. Binnen het VR-cohort zal worden onderzocht welke patiëntgerelateerde factoren het effect van oefenen met de VR-bril beïnvloeden; met als doel inzicht te krijgen welke patiënt met post-COVID het meest geschikt is voor VR-oefeningen thuis. Bij bewezen effectiviteit en brede toepasbaarheid, kan een VR-thuisoefenprogramma een goed alternatief zijn voor de huidige aanpak en een bijdrage leveren aan persoonsgerichte en doelmatige zorg ‘dichtbij huis’.

Meer informatie over alle long COVID-projecten vind je op deze pagina. Alle projecten in het COVID19-programma zijn te vinden op de overzichtspagina Corona-onderzoek.

]]>
news-8921 Mon, 05 Sep 2022 11:14:00 +0200 Subsidieoproep organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteunen-van-regios-bij-de-organisatie-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoudende-klachten-na-een-c/ Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Hoe kunnen eerstelijnszorgverleners elkaar beter vinden om goede zorg te leveren? Samenwerkingsverbanden kunnen nu subsidie aanvragen (deadline 28 november 2022, 14.00 uur), voor het organiseren van herstel- en nazorg in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context. news-5533 Fri, 02 Sep 2022 09:45:00 +0200 Coronanieuws door IVM https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/coronanieuws-door-ivm/ Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt tweewekelijks het 'IVM Coronanieuws' uit. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. In het IVM Coronanieuws van 2 september is veel nieuws over (booster) vaccinatie, bijwerkingen en onderzoeken naar geneesmiddelen en behandelingen van COVID-19.

> Bekijk het laatste Coronanieuws hier

> Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws

]]>
news-8927 Wed, 31 Aug 2022 16:00:34 +0200 Luister de podcast Uitgestelde zorg https://soundcloud.com/user-71816087/uitgestelde-zorg-de-impact-van-uitstel-van-zorg-door-de-covid-19-pandemie De coronacrisis leidde tot uitstel van zorg. In de 2-delige podcastserie ‘Uitgestelde zorg’ gaan we in gesprek met o.a. patiënten en behandelaren over de oorzaken en gevolgen van de COVID-19 crisis op de zorg. Waardoor is uitgestelde zorg ontstaan, wat hebben we ervan geleerd en wat kunnen we in de toekomst anders doen? news-8909 Thu, 25 Aug 2022 08:03:18 +0200 90 procent houdt langdurige klachten na ziekenhuisopname voor covid-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/90-procent-houdt-langdurige-klachten-na-ziekenhuisopname-voor-covid-19/ Ruim negen van de tien patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor covid-19 heeft een jaar later nog klachten. Revalidatie werkt goed om lichamelijk te herstellen, maar vooral zware vermoeidheid en cognitieve klachten blijven aanwezig. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC gefinancierd door ZonMw. Eerder deze maand werd bekend dat 1 op 8 Nederlanders langdurige klachten houdt na een milde infectie met het coronavirus. Dat aantal is nog veel groter bij patiënten die vanwege ernstige klachten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek onder 492 ex-coronapatiënten die aan het begin van de pandemie werden opgenomen in een ziekenhuis in de regio Rijnmond.
Drie maanden na de opname had 97 procent van de mensen nog minstens een klacht, na 6 maanden was dit 95,5 procent en na een jaar had nog 92 procent blijvende klachten. Met name pijn, kortademigheid na inspanning, hevige vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen worden veel genoemd.

Aan het CO-FLOW-onderzoeksproject van het ZonMw COVID-19 programma doen 650 patiënten mee die tussen juli 2020 en juli 2021 zijn opgenomen in een ziekenhuis in de regio Rijnmond vanwege corona. 40 procent van hen werd behandeld op de intensive care en 60 procent op de verpleegafdeling. De deelnemers worden ondervraagd en onderzocht op 3,6, 12 en 24 maanden na ontslag uit het ziekenhuis. 80 procent van de deelnemers kreeg nabehandeling die bestond uit revalidatie in het revalidatiecentrum of verpleeghuis, of behandeling bij een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Lees het nieuwsbericht van het ErasmusMC.

 

]]>
news-8888 Mon, 15 Aug 2022 09:09:34 +0200 Subsidieoproep oorzaken oversterfte in Nederland open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-oorzaken-oversterfte-in-nederland-open/ ZonMw nodigt onderzoekers uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de subsidieoproep ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’. Het doel van deze subsidieoproep is om door middel van onafhankelijk academisch onderzoek inzicht te verkrijgen in de oorzaken van oversterfte in Nederland. Het onderzoek binnen deze subsidieoproep wordt gedaan met bestaande en beschikbare data. De programmacommissie van het deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’ heeft een onderzoeksagenda opgesteld met daarin drie lijnen. Voor de onderzoeksvragen in lijn 1 wordt een literatuuronderzoek en internationale vergelijking uitgevoerd. De subsidieoproep voor onderzoeksvragen uit lijn 2 is open voor aanvragen. De focus van de subsidieoproep ligt op de kennishiaten opgenomen in lijn 2 van de onderzoeksagenda, waar onderzoek mogelijk gemaakt wordt met beschikbare en toegankelijke onderzoeks- en zorgdata.

Het onderzoek van lijn 3 uit de onderzoeksagenda komt op een later moment aan bod omdat er op dit moment beperkte toegang tot data is van het RIVM en de GGD voor externe onafhankelijke onderzoekers.

Onderzoekers kunnen hun aanvraag voor de subsidieoproep ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’ indienen tot vrijdag 30 september 14.00 uur.

 

]]>
news-8887 Fri, 12 Aug 2022 14:52:41 +0200 Patiënten met bloedziekte bouwen goede afweer op tegen coronavirus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patienten-met-bloedziekte-bouwen-goede-afweer-op-tegen-coronavirus/ Patiënten met een bloedziekte, zoals leukemie of lymfeklierkanker, bouwen na een derde covid-vaccinatie alsnog goede afweer op tegen het coronavirus. Onderzoekers van het AmsterdamUMC en ErasmusMC en UMC Groningen tonen dit aan. Hematoloog Mette Hazenberg: “We zagen dat veel patiënten met een hematologische aandoening na een derde prik even goede antistofconcentraties bereiken als gezonde volwassenen na twee vaccinaties.” De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in JAMA Oncology.

De studie levert het tot nu toe ontbrekende bewijs dat voor patiënten met bloedziekten de basis vaccinatieserie uit drie in plaats van twee mRNA-vaccinaties moet bestaan. Voorheen was onbekend of mensen met een onderliggende hematologische ziekte baat zouden hebben bij vaccinatie. Zij hebben een minder goede afweer door de ziekte zelf en door de behandeling ervan. “Dat een groot deel van de patiënten met een extra vaccinatie alsnog voldoende afweer opbouwt, is goed nieuws”, aldus Hazenberg. De studie, COBRA KAI genaamd en gefinancierd door ZonMW, is in februari 2021 opgezet en wordt uitgevoerd onder ruim 700 patiënten.

Lees het volledige bericht op de website van het AmsterdamUMC.

 

]]>
news-8915 Fri, 05 Aug 2022 16:21:00 +0200 Coronamedicijn voor mensen met afweerstoornis lokt snelle resistentie uit https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/coronamedicijn-voor-mensen-met-afweerstoornis-lokt-snelle-resistentie-uit.htm Een groot deel van de patiënten met een afweerstoornis die vanwege een covid-infectie (Omikron variant) het middel sotrovimab kregen, bleek zeer snel resistentie tegen dit middel te ontwikkelen door specifieke mutaties in het coronavirus. Onderzoekers van Amsterdam UMC publiceren hierover in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. news-8877 Fri, 05 Aug 2022 07:32:26 +0200 1 op de 8 houdt langdurige klachten na COVID-19 besmetting https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/1-op-de-8-houdt-langdurige-klachten-na-covid-19-besmetting/ Onderzoekers van het UMC Groningen (UMCG) hebben aangetoond dat 1 op de 8 Nederlanders langdurige klachten houdt na een COVID-19 besmetting. Door mensen met en zonder COVID te vergelijken, is ontdekt dat sommige langdurige klachten meer voorkomen in de maanden na COVID. Het onderzoek van het UMCG-team is gefinancierd door ZonMw. De onderzoekers hebben gezondheidsgegevens van ongeveer 13.000 Nederlanders onderzocht. Het onderzoeksteam heeft ook gekeken naar deelnemers zonder COVID-besmetting in diezelfde periode, zodat ze rekening konden houden met veranderingen in klachten door andere oorzaken. Bijvoorbeeld door het wisselen van seizoenen, doordat mensen nieuwe ziektes ontwikkelden, of doordat de leefomstandigheden door de pandemie en de maatregelen veranderden. Nader onderzoek gaat zich richten op de oorzaken van Long COVID. Ook gaat het team onderzoekers verder werken aan in welke mate mensen met Long COVID nog kunnen functioneren, in het bijzonder op het werk.

Bron: persbericht UMC Groningen ‘1 op 8 Nederlanders houdt langdurige klachten na COVID

 

]]>
news-8872 Thu, 04 Aug 2022 10:09:22 +0200 Vooraankondiging subsidieronde kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-kennishiaten-rondom-covid-19-vaccinatie/ ZonMw is van plan om begin september 2022 een subsidieoproep open te stellen over kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie. Onderzoek naar deze kennishiaten draagt bij aan het inrichten van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en aan de voorbereiding op mogelijke toekomstige pandemieën. Het betreft urgent benodigd onderzoek waardoor er gebruik wordt gemaakt van een versnelde subsidieronde zonder projectidee-fase. Achtergrond
In opdracht van de Programmadirectie COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw het deelprogramma COVID-19 vaccinstudies opgezet. Dit deelprogramma richt zich op de kennisontwikkeling die in Nederland nodig is voor de optimale inzet van vaccinatie tegen COVID-19. Om richting en invulling te geven aan het deelprogramma is een kerncommissie vaccinstudies samengesteld, bestaande uit leden met expertise op het gebied van virologie, vaccinologie, immunologie en interne geneeskunde-infectieziekten. Op basis van een inventarisatie heeft de kerncommissie aangegeven dat met het aanbreken van een nieuwe fase in de pandemie, waarin het aantal gevaccineerde mensen met doorbraakinfecties toeneemt, er meer onderzoek nodig is naar de duurzame bescherming tegen COVID-19 na vaccinatie. Vervolgens zijn er door de kerncommissie urgente vaccinatie-gerelateerde onderwerpen geprioriteerd, welke in aanmerking komen voor financiering in deze subsidieoproep.

Kennisvragen rondom vaccinatie
Binnen deze subsidieronde is verdiepend onderzoek mogeljik naar onderstaande onderwerpen:
1)    Varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie. Denk hier o.a. aan onderzoek naar het immunologisch geheugen, cellulaire immuniteit, en correlaten van bescherming, waarbij er rekening gehouden dient te worden met bestaande en nieuwe varianten van het coronavirus.
2)    Vaccinveiligheid. Denk hierbij aan onderzoek naar eventuele lange termijnbijwerken en neveneffecten van vaccinatie.
Binnen het onderzoek dient er rekening gehouden te worden met de verschillende doelgroepen en vaccin platforms.

De kennis die het onderzoek zal opleveren is niet alleen nodig voor de noodzakelijke inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid, maar draagt ook bij aan de voorbereiding op nieuwe infectieziekten. Enerzijds door het vergroten van de kennis over de immuunrespons na vaccinatie, maar ook door het borgen en mogelijk vergroten van het vertrouwen in vaccinaties wat bijdraagt aan het bestrijden van een pandemie.

Subsidieoproep
Ter voorbereiding op het openstellen van de oproep kunt u alvast kennis nemen van de voorwaarden en beoordelingscriteria die gelden voor de subsidieoproep. Geïnteresseerde aanvragers kunnen deze informatie tevens gebruiken voor het opstellen van een eerste versie van een uitgewerkte aanvraag.

Voorwaarden
In het COVID-19 deelprogramma vaccinstudies wordt urgent benodigd onderzoek mogelijk gemaakt naar kennishiaten omtrent: 1) varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, en 2) vaccinveiligheid. Om de kennisvragen op korte termijn te beantwoorden wordt kortlopend onderzoek uitgezet met een looptijd van maximaal 12 maanden, waarbij er gebruik wordt gemaakt van bestaande cohorten en reeds verzamelde data. Het wordt aangemoedigd om samenwerkingen op te zetten tussen onderzoeksgroepen indien dit passend en relevant is.

Daarnaast dienen aanvragende consortia ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    Het voorstel maakt duidelijk dat Nederland een unieke positie heeft om dit onderzoek te doen. Ofwel, dit is onderzoek waarbij we vanuit Nederland een toegevoegde waarde leveren op dat wat al internationaal is uitgezet.
•    Het onderzoek vindt niet al elders plaats. Voor alle onderwerpen geldt dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het van toegevoegde waarde is naast al eerder of elders gehonoreerd onderzoek.
•    Het onderzoek mag geen deel uitmaken van de monitoring door het RIVM, European Medicines Agency (EMA) of door de fabrikant zelf, in het kader van wet en regelgeving.
•    Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten.
•    Het voorstel mag niet overlappen met lopende ZonMw aanvragen en dient in dat geval afgestemd te worden.
•    Borging: De ontwikkelde kennis moet in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

Buiten de scope van deze subsidieoproep vallen:
•    Onderzoeksvoorstellen met uitsluitend de volgende patiëntenpopulaties:

 • Longtransplantatiepatiënten
 • Dialyse- en niertransplantatiepatiënten
 • Mensen met Syndroom van Down
 • Kankerpatiënten met solide tumoren
 • Patiënten met hematologische aandoeningen
 • Patiënten met een primaire of verworven immunodeficiëntie
 • HIV patiënten

•    Projecten die zijn aangesloten bij het HARMONY initiatief of aanvullend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van data voortkomend uit deze studies.
Momenteel zijn er al meerdere studies door ZonMw gefinancierd waarin wordt gekeken naar het effect van COVID-19 vaccinatie en naar de duurzame bescherming tegen COVID-19 na vaccinatie in deze patiëntenpopulaties.

Criteria
De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de subsidieoproep. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. Houd de subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieoproep.

Voorlopige tijdlijn*

Wat Wanneer
Publicatie oproep Begin september 2022
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag    17 oktober 2022
Ontvangst commentaar commissie   11 november 2022
Deadline wederhoor 18 november 2022
Vergadering (evt. met interview)   Week van 5 december 2022
Streefdatum besluit Begin januari 2023

*de tijdlijn in de oproeptekst is leidend

Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Meer informatie
•    Vervolgprogramma COVID (2021)
•    Deelprogramma vaccin COVID-19
•    Onderzoek naar corona en COVID-19

 

]]>
news-8848 Tue, 26 Jul 2022 15:13:02 +0200 14 adviezen: zo bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie en creër je impact https://publicaties.zonmw.nl/hoe-bereik-je-kwetsbare-groepen-tijdens-een-pandemie/ Hoe bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie? En hoe zorg je dat de kennis uit onderzoek voor deze mensen ook daadwerkelijk terecht komt bij beleidsmakers en professionals? Projectleiders gingen hier met elkaar over in gesprek. Lees hier 14 adviezen over het bereiken van kwetsbare burgers tijdens een pandemie. news-8847 Tue, 26 Jul 2022 14:59:46 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-oversterfte-in-nederland-in-de-periode-2020-2021/ ZonMw publiceert binnenkort een subsidieoproep voor onderzoek naar oversterfte in de periode 2020-2021. Het doel van deze subsidieoproep het verkrijgen van inzichten in de oorzaken en redenen van oversterfte in Nederland door middel van onafhankelijk academisch onderzoek. De subsidieoproep maakt onderdeel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma COVID-19 en bestaat uit twee rondes. Voor deze eerste ronde, onderzoek naar de kennishiaten opgenomen in lijn 2 van de onderzoeksagenda, is € 1 miljoen beschikbaar.

Onderzoeksagenda

De programmacommissie heeft een onderzoeksagenda opgesteld naar mogelijke redenen en oorzaken van oversterfte gedurende de periode 2020-2021. In deze onderzoeksagenda zijn de belangrijkste kennishiaten betreft de oversterfte geïdentificeerd en geprioriteerd. Deze onderzoeksagenda ligt ten grondslag aan de subsidieoproep. De onderzoeksagenda is vandaag gepubliceerd en is hier te downloaden.

Onderzoeksagenda Oversterfte in Nederland 2021-2022

Meer informatie

Bekijk de programmapagina op de ZonMw-website; deze wordt regelmatig bijgewerkt.

]]>
news-8741 Thu, 23 Jun 2022 10:33:17 +0200 CBS en RIVM brengen een rapport uit omtrent oversterfte tijdens de COVID-19 pandemie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/cbs-en-rivm-brengen-een-rapport-uit-omtrent-oversterfte-tijdens-de-covid-19-pandemie/ Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben onderzoek gedaan naar oversterfte in Nederland (2020 en 2021). Er is gekeken aan welke doodsoorzaken mensen zijn overleden en hoe de impact van COVID-19 een mogelijke rol heeft gespeeld. Een door ZonMw opgerichte klankbordgroep heeft in meerdere gesprekken samen met onderzoekers kunnen reflecteren op de opzet en resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek geeft invulling aan een deel van de motie van Kamerlid Omtzigt uit december 2021. Het onderzoek kijkt naar verschillende combinaties van doodsoorzaken en de mogelijke relaties met COVID-19. Ook zijn de verschillende effecten van basis- en boostervaccinatie onderzocht. Dit rapport komt met meer inzichten omtrent oversterfte in Nederland gedurende de COVID-19 pandemie. Na de zomer start ZonMw een subsidieronde om ook onafhankelijk academisch onderzoek naar oversterfte mogelijk te maken.

Raadgevende rol

Bij de totstandkoming van de rapportage heeft het onderzoeksteam gebruik gemaakt van een door ZonMw ingestelde onafhankelijke klankbordgroep die bestaat uit 15 experts met verschillende wetenschappelijke achtergronden. Het doel van de klankbordgroep was het bijdragen aan de relevantie en kwaliteit van het onderzoek. ZonMw fungeert als het secretariaat van de klankbordgroep. Op de webpagina over onderzoek naar redenen en oorzaken van oversterfte in de coronacrisis op de ZonMw-website is meer informatie te vinden. Deze pagina is het officiële communicatiekanaal van de klankbordgroep en de plek waar relevante documenten, zoals notulen en samenvattingen, worden gepubliceerd.

De inbreng van de klankbordgroep was bedoeld als advies aan de onderzoekers. Het onderzoeksteam blijft eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissingen omtrent het onderzoek en het rapport.

Datalandschap niet optimaal

Uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep kwam naar voren dat het datalandschap niet optimaal is. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan data, maar een gebrek aan toegang tot data. Er blijven hierover veel onduidelijkheden, vooral over de kwaliteit van gegevens en gebrek aan koppelmogelijkheden. De klankbordgroep zal binnenkort in een verklaring, aan het ZonMw-bestuur en het ministerie van VWS, de visie op deze data problematiek delen.

Meer informatie

]]>
news-8717 Thu, 16 Jun 2022 13:45:00 +0200 Zet IC-verpleegkundigen in hun kracht https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/zet-ic-verpleegkundigen-in-hun-kracht/ Voor IC-verpleegkundigen was het werken tijdens de COVID-19-pandemie zwaar, maar er zaten ook positieve kanten aan. Op meerdere IC’s kregen ze grotere autonomie en ontplooiden ze zich. 'We kregen en namen zeggenschap. Onder druk van de omstandigheden stonden verpleegkundigen in hun kracht.' Lees het interview met voorzitter V&VN IC en verpleegkundige ICU Rowan Marijnissen-de Jong. news-8701 Thu, 09 Jun 2022 10:07:35 +0200 Federatie Medisch Specialisten (FMS) publiceert update kennisagenda COVID-19 https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/update-kennisagenda-covid-19 Federatie Medisch Specialisten publiceert in juni een update van de COVID-19 kennisagenda. Hierin staan de 10 meest urgente onderzoeksvragen voor de verbetering van zorg voor coronapatiënten. Lees hier meer over de kennisagenda en de recente update. news-8687 Sun, 05 Jun 2022 12:38:41 +0200 Eerste hoopvolle resultaten van hersenscans 2 Long COVID-patiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-hoopvolle-resultaten-van-hersenscans-2-long-covid-patienten/ Onderzoekers van het Amsterdam UMC en UMC Utrecht delen de eerste hoopvolle resultaten van hersenscans van 2 patiënten met langdurige klachten na een COVID-19-infectie. Bij beide patiënten laat het beeld veel hersenontstekingen zien, iets wat nog niet eerder is aangetoond. De resultaten van deze studie, gefinancierd door ZonMw, staan sinds gisteravond online op medRxiv. De publicatie is nog niet langs peer reviewers geweest. Beide Long COVID-patiënten, een man en een jongere vrouw, hebben binnen deze studie een kostbare en invasieve hersenscan ondergaan. De beelden laten zien dat zij in het hele brein veel meer hersenontstekingen hebben in vergelijking met de beelden van gezonde mensen van vóór de coronapandemie. Het zijn de eerste hoopvolle resultaten van de VeCosCO-studie die nog in volle gang is. Patiënten die in aanmerking komen voor deze geavanceerde hersenscans, worden gerekruteerd uit het eerste onderdeel van de studie waarin met behulp van vragenlijsten een zo volledig mogelijk beeld van de klachten van de patiënten wordt geschetst.

Meer onderzoek nodig

Er is onderzoek nodig bij diverse patiënten om meer te weten te komen over de relevantie van deze eerste bevindingen. De VeCosCO-studie is gestart in het najaar van 2021 en heeft vooralsnog een looptijd van 15 maanden.

Overzicht van onderzoek naar Long COVID

ZonMw maakt meerdere onderzoeken mogelijk naar Long COVID. Meer informatie over deze onderzoeken en reeds behaalde resultaten staan op onze themapagina over Long COVID.

Overige informatie

 

]]>
news-8665 Mon, 30 May 2022 20:27:32 +0200 Subsidie beschikbaar blijvend versterken mentale vitaliteit werkenden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-beschikbaar-blijvend-versterken-mentale-vitaliteit-werkenden/ Vanaf nu is er subsidie beschikbaar om werkenden te helpen zich weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen. Want door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis of hybride werken. Programma Mentale vitaliteit van werkenden

In opdracht van de ministeries van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn we gestart met een programma om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. De aanleiding voor het programma is de impact van de coronapandemie hierop.  Binnen dit programma gaan subsidierondes zich richten op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden. Dat doen we door middel van de inzet van innovatieve interventies en geaccrediteerde professionals.

Subsidieoproep innovatieve interventies

In deze ronde staat het inzetten en evalueren van innovatieve interventies centraal die op organisatieniveau worden uitgevoerd. Met innovatieve interventies bedoelen we alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid. Vanaf nu kunnen o.a. brancheorganisaties, werkgevers en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties subsidie aanvragen voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd.

Bekijk de subsidieoproep Innovatieve interventies voor versterken van de mentale vitaliteit van werkenden

Subsidieronde geaccrediteerde professionals

In deze ronde stellen we vouchers beschikbaar voor Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hiermee kunnen zij diensten en tools van geaccrediteerde professionals inhuren. Let op: deze subsidieoproep staat al open, maar u kunt pas indienen in de periode van 28 juni t/m 27 september 2022 en werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Bekijk hoe u in aanmerking kunt komen voor vouchers

Subsidie aanvragen?

Kom op 14 juni 2022 naar de online informatiebijeenkomst. Daar hoort u meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.
De informatiebijeenkomst van subsidieoproep Innovatieve interventies versterken mentale vitaliteit werkenden is op dinsdag 14 juni, van 11:00 – 12:00.
Meld u aan

De informatiebijeenkomst van subsidieoproep Vouchers mentale vitaliteit van werkenden vindt eveneens plaats op 14 juni, maar dan van 14:30 – 15:30.
Meld u aan

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomsten te komen? Dan kunt u met vragen ook bij ons terecht via mentalevitaliteit@zonmw.nl of bellen naar: 070 4126263.

Meer informatie

 

]]>