ZonMw tijdlijn Onderzoek naar corona en COVID-19 https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderzoek naar corona en COVID-19 nl-nl Fri, 30 Jul 2021 16:05:42 +0200 Fri, 30 Jul 2021 16:05:42 +0200 TYPO3 news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7583 Thu, 29 Jul 2021 17:47:12 +0200 Mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar voor gevolgen Covid-19 https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/mensen-met-verstandelijke-beperking-kwetsbaar-voor-gevolgen-covid-19 Uit een Brits onderzoek is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking, die besmet raken met COVID-19, een hogere kans hebben op ziekenhuisopname. De kans dat zij in het ziekenhuis worden opgenomen is 5% groter dan bij de algemene bevolking en een 8 keer grotere kans op overlijden. news-7518 Fri, 16 Jul 2021 11:25:20 +0200 Webinar over COVID-19, mensen met een LVB en hun naasten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-over-covid-19-mensen-met-een-lvb-en-hun-naasten/ Het Radboudumc en Nivel houden op 26 augustus een gezamenlijk webinar over het onderzoek dat ze verrichtten naar COVID-19 en presenteren hun resultaten.  

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar met subsidie van ZonMw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Zij houden een gezamenlijk webinar op 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur waarin ze de resultaten van beide onderzoeken presenteren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•    impact op mentale gezondheid
•    behoeften aan informatie
•    blik naar de toekomst

Het Radboudumc en het Nivel gaan ook graag met de deelnemers in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd naar de reacties. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan door te mailen naar anouk.menko@radboudumc.nl.

 
Meer informatie over de twee studies

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek
 

]]>
news-7462 Mon, 12 Jul 2021 09:11:00 +0200 Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-draagt-leefstijl-bij-aan-een-optimale-behandeling-van-covid-19-patienten/ Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een optimale behandeling. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) gaat de inventarisatie uitvoeren en organiseert daartoe een brede rondvraag in het Nederlandse veld en een netwerkbijeenkomst om input te leveren voor de kennisinventarisatie. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere organisaties met leefstijlkennis en -expertise.

Het veld bestaat uit alle relevante onderzoeksgroepen, gezondheidsprofessionals (in diverse gezondheidszorg- settings) en andere belangrijke stakeholders. Contact met experts is nodig om een zo volledig mogelijk resultaat te presenteren.

Aandacht voor deze leefstijlfactoren

Voeding, beweging, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Dit zijn de leefstijlfactoren waar aandacht voor is in deze kennisinventarisatie.

De inventarisatie biedt antwoorden op vragen rond leefstijl en COVID-19

We zijn op zoek naar kennis die antwoord biedt op vragen over de mogelijkheden rondom leefstijl en COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

  • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
  • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
  • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
  • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Beschikbare kennis uit literatuur, (zorg)praktijk en lopend onderzoek

De kennisinventarisatie bestaat uit twee delen: beschikbare kennis en nog ontbrekende kennis.

Bij het in kaart brengen van beschikbare (inter)nationale kennis, wordt gekeken naar:

  • wetenschappelijke kennis uit Nederlandse en internationale onderzoeken (‘witte’ en ‘grijze’ literatuur)
  • kennis uit de (zorg)praktijk
  • lopend onderzoek

Welke kennisvragen moeten nog worden opgepakt?

Daarnaast worden ook de kennislacunes geïnventariseerd. Welke kennisvragen zijn er nog die specifiek in Nederland opgepakt moeten worden? Hierbij wordt ook gekeken of Nederland over de beschikbare kennis en expertise beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik ervan

Deze opdracht is onderdeel van ons deelprogramma COVID-19 behandeling. Dit programma zet in op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik daarvan. Zo draagt het bij aan het voorkomen van COVID-19 en het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten.

Misschien ook interessant?

]]>
news-5533 Fri, 09 Jul 2021 09:45:00 +0200 Coronanieuws door IVM https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/coronanieuws-door-ivm/ Het IVM-coronanieuws van juli 2021 besteedt aandacht aan vaccinaties, geneesmiddelen en behandelingen rondom het coronavirus. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt tweewekelijks het 'IVM Coronanieuws' uit. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus.

> Bekijk het laatste Coronanieuws hier

> Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws

]]>
news-7481 Thu, 08 Jul 2021 14:09:55 +0200 Met onderzoek zicht op impact coronacrisis op publieke gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-onderzoek-zicht-op-impact-coronacrisis-op-publieke-gezondheid/ Een breed gezondheidsonderzoek , ontwikkeld door o.a. de GGD'en en het RIVM, helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en psychische gezondheidseffecten en de behoeften en problemen van burgers als gevolg van de coronacrisis en de uitgestelde gezondheidszorg. De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om deze zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en psychische gezondheidseffecten nodig, de te ontwikkelen gezondheidsmonitor helpt hierbij. Zo kunnen beleidsmakers en burgers beter geadviseerd worden. 

Samenwerken aan de integrale gezondheidsmonitor COVID-19


Het Netwerk GOR bestaande uit  GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ zetten zich samen met de GGD’s in voor de ontwikkeling van deze integrale, brede gezondheidsmonitor COVID-19. De monitor richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Het netwerk  bouwt met deze gezondheidsmonitor voort op bestaande onderzoekstructuren met een verzameling van 5 bestaande monitors met extra vragen over COVID effecten en kort cyclische dataverzameling op specifieke punten. Bij de ontwikkeling worden partijen zoals NJI, NZa, Trimbos en CBS betrokken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19. De opstartfase van het onderzoek coördineren het ministerie van VWS, VNG en ZonMw gezamenlijk.

Monitor opzetten


Het programma heeft een looptijd van 5 jaar met als doel: een solide informatiebasis creëren over de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis. De experts uit het consortium bepalen welk type gezondheidseffecten doorlopend onderzocht worden en welke instrumenten hierbij nodig zijn. Daarnaast kijken ze hoe de resultaten doorlopend gerapporteerd en geadviseerd moeten worden. Ook worden analyses van bestaande (wetenschappelijke) (inter) nationale kennis over gezondheidseffecten van pandemieën -en COVID-19, in het bijzonder- meegenomen. Daarna worden er nieuwe metingen uitgevoerd. Deze brengen gezondheidsrisico’s en beschermende factoren, respectievelijk ontwikkeling van de gezondheid en zorggebruik over de tijd in kaart. Vervolgens adviseert het netwerk GOR, op basis van de resultaten, lokale, regionale en nationale beleidsmakers en zorgprofessionals over de uitkomsten.

Adviseren en ondersteunen beleidsvorming


Het doel is om lokale, regionale instanties en het ministerie van VWS te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. De informatie uit de monitor helpt bij het bieden van handelingsperspectieven voor lokale bestuurders. Ook kan de juiste informatie worden ingezet bij het (door)ontwikkelen van interventies bij specifieke gezondheidseffecten.

Lees meer over onderzoek naar corona en COVID-19

]]>
news-7433 Mon, 28 Jun 2021 08:56:54 +0200 Impact of COVID-19 identified https://www.nwo.nl/en/cases/impact-covid-19-identified?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_campaign=sgw_nieuwsbrief_2021_06_24 In April 2020, NWO and ZonMw made funding available for research into the coronavirus crisis. This was due to the many new questions that society faced as a result of the pandemic. There was an urgent need for research from a wide range of disciplines, which would provide knowledge to support, among others, policymakers in their decision-making during the course of the pandemic. The call Corona: fast-track data contained 33 projects. news-7426 Wed, 23 Jun 2021 16:06:39 +0200 Financiering nieuwe urgente onderzoeksvragen op het gebied van behandeling FMS Kennisagenda COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/financiering-nieuwe-urgente-onderzoeksvragen-op-het-gebied-van-behandeling-fms-kennisagenda-covid-19-1/ De Federatie Medisch Specialisten heeft een herziene versie gepubliceerd van de Kennisagenda COVID-19 met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg. In de herziene kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten die nu actueel zijn.

Subsidieoproep kennishiaten op het gebied van behandeling


Binnenkort opent ZonMw een subsidieoproep op uitnodiging voor onderzoek naar de 5 kennishiaten op het gebied van behandeling, geïdentificeerd in de geüpdatete kennisagenda. Zo is er onder meer financiering beschikbaar voor het beantwoorden van de kennisvragen: ‘Wat is de meest optimale vorm en dosis van steroïde behandeling om te leiden tot minder morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 patiënten?’ en ‘Wat is de optimale beademingsstrategie bij COVID-19, gericht op PEEP en pressure support?’

Vanwege de urgentie van het beantwoorden van de kennishiaten worden specifieke consortia/ onderzoeksgroepen uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze partijen zijn voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen die de kennisvraag geïdentificeerd hebben en dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data, lopende samenwerkingsverbanden en lopend onderzoek en cohorten.

Totstandkoming  Kennisagenda COVID-19


De Kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast zijn partijen uit de eerste lijn en alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg betrokken. Gezamenlijk identificeren zij waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. De kennisagenda COVID-19 is een levend document, wat inhoudt dat de kennisagenda regelmatig wordt geüpdatet.

]]>
news-7410 Mon, 21 Jun 2021 14:31:02 +0200 Vergoeding paramedische herstelzorg wordt verlengd https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/vergoeding-paramedische-herstelzorg-vanuit-basispakket-een-jaar-langer-mogelijk Mensen die na het doormaken van COVID-19 last hebben van ernstige klachten, kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. Deze regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar voor mensen met langdurige klachten die tijdens de 2e of 3e golf COVID-19 kregen wordt deze regeling nu met 1 jaar verlengd. news-7363 Wed, 09 Jun 2021 11:50:45 +0200 Ook in tijden van crisis hebben wij kunstenaars nodig https://www.uu.nl/nieuws/ook-in-tijden-van-crisis-hebben-wij-kunstenaars-nodig Samen met de Universiteit Utrecht en het Centraal Museum organiseerde ZonMw een prijsvraag voor creatieve makers. De 3 winnende kunstenaars maakten werk, geïnspireerd door de coronacrisis en gaven antwoord op de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan het cultureel geheugen. Bekijk de werken hier! news-7340 Wed, 02 Jun 2021 12:23:06 +0200 Post-COVID-patiënt met langdurige klachten knapt op van rustige revalidatie https://publicaties.zonmw.nl/gehandicapten-en-chronisch-zieken/post-covid-patient-met-langdurige-klachten-knapt-op-van-rustige-revalidatie/ Iemand die met corona in het ziekenhuis belandt kan wonderbaarlijk snel herstellen. Maar mensen die thuis uitzieken kunnen veel langer klachten houden. Revalidatiearts Paulien Goossens en Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland en twee patiënten vertellen meer over het revalidatieproces na corona. news-7301 Mon, 24 May 2021 10:58:28 +0200 RIVM gestart met onderzoek naar Long COVID https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-gestart-met-onderzoek-naar-long-covid?fbclid=IwAR1NVkBxs4o89AEle2s9rAJfzi6Edmo3OMWGH5Em6iyegu_uAHqG38Ppgtg Het RIVM startte onlangs met onderzoek naar LongCOVID. Hiermee wilt het RIVM onderzoeken hoeveel mensen langdurige gezondheidsklachten houden nadat zij besmet zijn geweest met het coronavirus SAS-CoV-2. Het onderzoek volgt deelnemers een langere tijd en kijkt hoe klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn zich ontwikkelen. news-7299 Fri, 21 May 2021 16:32:50 +0200 Onderzoek naar samenwerking acute zorg tijdens corona https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12433 De coronacrisis heeft door de enorme toename van acute zorgvragen de samenwerking op scherp gesteld. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te maken welke factoren de samenwerking tussen deze organisaties belemmeren of juist faciliteren. Lees over het onderzoek en de resultaten in het Journal of the American College of Emergency Physicians Open. news-7298 Fri, 21 May 2021 15:13:53 +0200 Dashboard Sociale Impact Corona: zorgen over jongeren https://vng.nl/nieuws/dashboard-sociale-impact-corona-zorgen-over-jongeren De tweede publicatie van het Dashboard Sociale Impact Corona staat online. Dit geeft overheden en andere organisaties inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis. Ook kennis uit verschillende onderzoek van ZonMw wordt gebruikt om invulling te geven aan dit dashboard. Het belangrijkste inzicht is dat de stapeling van economische en mentale problematiek bij (groepen) jongeren reden tot zorg is. Verder vertoont het dashboard eenzelfde beeld als in april. De economische gevolgen lijken tot nu toe mee te vallen. news-7293 Fri, 21 May 2021 12:51:10 +0200 Amsterdammers met migratie-achtergrond harder getroffen door coronacrisis https://nos.nl/artikel/2381619-amsterdammers-met-migratie-achtergrond-harder-getroffen-door-coronacrisis ZonMw maakte onderzoek van AmsterdamUMC mogelijk naar de etnische ongelijkheid bij COVID-19. Onlangs publiceerde het Amsterdam UMC de tot nu toe geleerde lessen uit het onderzoek 'Covid-19 en etniciteit'. news-7281 Thu, 20 May 2021 09:25:44 +0200 Pleidooi Initiatiefgroep Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg https://www.ser.nl/nl/Publicaties/preventieakkoord-verbreden Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord (2018) is noodzakelijk om sociaaleconomische gezondheidsverschillen nu écht te verkleinen. Corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor de omgeving kan voorkómen dat zorg nodig is. news-7279 Wed, 19 May 2021 15:35:56 +0200 Covid-19: ‘Berichtgeving en beleid behoeven aandacht voor de diversiteit van ouderen’ https://www.ru.nl/fsw/vm-actueel/nieuws/@1314732/covid-19-berichtgeving-beleid-behoeven-aandacht/ Het onderzoek ‘Praten met, in plaats van over ouderen’, gaat over de percepties en praktische behoeftes van ouderen met betrekking tot (versoepelde) COVID-19 maatregelen. Onlangs verscheen er een adviesrapport, waarin gedragsonderzoekers pleitten voor een ‘ouderenroutekaart’. news-7216 Mon, 17 May 2021 06:00:00 +0200 Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens de coronapandemie https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-janet-marringa/ 'Bij de tweede coronagolf ben ik bij mijn eigen cliënten gebleven, ze hadden me nodig.' Coördinerend begeleider Janet Marringa werkt in een (woon)huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij sprong 2 maanden bij op een corona-afdeling. ‘Die 2 maanden waren intensief. Toch heb ik vooral mooie herinneringen aan die periode. Ik ben er trots op dat we met een heel nieuw team corona te lijf zijn gegaan en dat het ons gelukt is.’ news-7262 Wed, 12 May 2021 08:38:07 +0200 Betere behandeling ernstig zieke covid-patiënten in zicht https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/betere-behandeling-ernstig-zieke-covid-patienten-in-zicht.htm Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom sommige patiënten ernstig ziek worden na een infectie met het coronavirus. Deze patiënten blijken veel afwijkende antistoffen te produceren, die een extreme en schadelijke ontstekingsreactie opwekken. news-7212 Wed, 12 May 2021 06:00:00 +0200 ‘In de zomer werd het personeel al klaargestoomd voor de tweede golf coronapatiënten' https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-afkemarij-ten-hoeve-heida/ ‘Vorig jaar zomer konden we even op adem komen en leek alles weer enigszins normaal. Maar ondertussen werd ons personeel al klaargestoomd voor de tweede golf. Ze kregen scholing om op de cohort-afdelingen, de IC en de Eerste Hulp te staan. Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op code zwart en zwart-zwart.', vertelt Afkemarij ten Hoeve-Heida. ‘Gelukkig wordt ons personeel hier opgevangen door een geestelijk verzorger of een psychiater.’ news-7214 Tue, 11 May 2021 06:00:00 +0200 Geef verzorgenden ruimte om hun kennis en ideeën te delen https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-marieke-goris/ Wijkverpleegkundige en adviseur Marieke Goris werkte tijdens de eerste golf van de coronapandemie als invaller in de wijkverpleging. Vanaf mei heeft zij haar functie als adviseur bij kenniscentrum Vilans weer opgepakt en zich vastgebeten in het ontwikkelen van kennisproducten over de herstelzorg na corona thuis. Haar oproep aan overheid, organisaties en media is: ‘Geef verzorgenden veel meer ruimte om hun kennis en ideeën te delen’. news-7234 Tue, 04 May 2021 09:57:05 +0200 Perspectief voor jongeren in 112 gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/perspectief-voor-jongeren-in-112-gemeenten/ Corona heeft de leefwereld van jongeren drastisch veranderd. De impact hiervan uit zich onder andere in eenzaamheid, stress en verveling. Om hen te ondersteunen, kunnen jongeren nu in 112 gemeenten meedoen aan nieuwe (kortlopende) MDT-projecten. Tijdens deze projecten zetten zij zich in voor een ander, ontwikkelen ze hun talenten en ontmoeten ze anderen (met inachtneming van de maatregelen). Gemeenten konden in februari en maart van dit jaar subsidie aanvragen voor deze projecten. Dit deden zij in samenwerking met bestaande MDT-organisaties. Deze organisaties weten wat er leeft onder jongeren en hoe je hen slagvaardig kan werven, begeleiden en maatschappelijk relevante activiteiten kunnen faciliteren. In de 112 gemeenten kunnen hierdoor nu zo’n 9.000 jongeren aan de slag, die door deze projecten ook kennismaken met MDT (maatschappelijke diensttijd).

Benieuwd welke gemeenten meedoen? Bekijk de lijst met aangesloten gemeenten (klik op deze pagina op MDT voor gemeenten).

Divers aanbod

De projecten bieden de jongeren gedurende 8 weken diverse programma’s aan. Tijdens deze programma’s zetten de jongeren  zich 32 uur in voor een ander, komen ze in contact met mensen waar ze anders mogelijk niet zo snel mee in contact komen en leren ze nieuwe vaardigheden. De onderstaande voorbeelden geven een idee van wat de jongeren gaan doen.

‘Identitijd’
In de gemeente Culemborg brengt het project Identitijd verschillende generaties bij elkaar door jongeren te laten werken als kennisdetectives. Ze gaan aan de hand van opdrachten en veldonderzoek met een oudere in gesprek over ‘identitijd’: wat vormt je en hoe denken verschillende generaties hierover? De jongeren maken vervolgens een reportage of vlog over de vondsten van hun speurwerk. Ze gaan hiervoor aan de slag als presentator, vlogger, cameraman/vrouw, redactiemedewerker en/of editor. De vaardigheden hiervoor leren ze van professionals. Het project wordt afgesloten met een feestelijke vertoning van de producties in de Culemborgse Gelderlandfabriek. De producties zijn daarna ook te zien via Omroep Gelderland, lokale omroepen en andere mediakanalen.

Wij zijn Baarn
De jongeren in Baarn gaan samen aan de slag om de gemeente voor iedereen mooier te maken. De jongeren bepalen zelf wat ze het leukste vinden om te doen. Bijvoorbeeld een loterij organiseren voor mensen die het moeilijk hebben, wethouder zijn voor een dag, een voorstelling maken over een maatschappelijk onderwerp of met behulp van een theaterdocent het gesprek aangaan over thema’s als discriminatie en eenzaamheid.

Social Boost!
Alkmaarse jongeren gaan aan de hand van een bingokaart aan de slag met 8 thema’s, zoals: duurzaamheid, gezonde voeding en sport en bewegen. Iedere week staat in het teken van een ander thema waarmee ze aan de slag gaan. Zo gaan ze tijdens de themaweek gezonde voeding dagelijks een gezonde maaltijd koken, waarvan ze ook nog een portie naar iemand brengen die dit zal waarderen. Zo zijn niet alleen de jongeren actief bezig, maar profiteert ook de buurt mee.

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet van jongeren voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang: iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Meer weten?

]]>
news-7213 Mon, 03 May 2021 06:00:00 +0200 Zorg voor mensen met een lage sociaaleconomische status tijdens de coronapandemie https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-marjon-van-aalten/ ‘Mijn functie, op huisbezoek gaan bij mensen met een vervuild huis, kwam tijdens de eerste lockdown stil te liggen’, vertelt sociaal verpleegkundige Marjon van Aalten. ‘Toen hebben we de noodlocatie voor dak- en thuislozen met corona uit de grond gestampt. Als iets is duidelijk geworden tijdens de crisis, is het dat mensen met een lage sociaaleconomische status het grootste slachtoffer zijn. Zij lopen het hoogste risico om corona te krijgen.’ news-7205 Mon, 26 Apr 2021 12:42:28 +0200 Ervaringen van paramedici tijdens de coronapandemie https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/behoud-van-gezondheid-en-inzetbaarheid-paramedici-tijdens-de-corona-pandemie/ De coronapandemie heeft veel gevolgen voor paramedici werkzaam in het ziekenhuis. 'Zorg voor een toegankelijk, digitaal informatiepunt en plaats hierop alleen de laatste versies van adviezen, richtlijnen en nieuwsupdates' en 'zoek contact met collega’s in de eerste lijn die taken kunnen overnemen'. Bekijk deze en andere beleidsadviezen én ervaringsverhalen. news-7167 Mon, 19 Apr 2021 09:29:41 +0200 ZonMw financiert projecten op de Caribische eilanden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-financiert-projecten-op-de-caribische-eilanden/ Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten eist de corona-pandemie ook haar tol. ZonMw faciliteert twee lokale projecten om het hoofd te bieden aan de effecten van de corona-pandemie. In een vijftal andere projecten is speciale aandacht voor mensen met psychische kwetsbaarheden. In dit bericht worden de projecten toegelicht. Sociale impact van corona

Om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, proberen de lokale overheden onder andere het gewenste gedrag van de bevolking te stimuleren. Onderzoek moet uitwijzen welke aanpak hiervoor de beste is. Het onderzoek zal ook de resultaten van coronamaatregelen evalueren en er zullen aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige uitbraken en epidemieën.

Voedselzekerheid en economische diversiteit

De sociaaleconomische impact van de corona-pandemie op Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft de behoefte vergroot aan zowel economische diversificatie als versterking van de voedselzekerheid. Er wordt onderzocht hoe de pandemie lokale voedselsystemen heeft beïnvloed en hoe duurzame landbouwproductie kan bijdragen aan diversificatiestrategieën die de eilanden kan helpen veerkrachtig te worden voor pandemieën.

MHFA op Curaçao

Ggz-professionals op Curaçao hadden een aantal jaar geleden behoefte aan common knowledge, een gemeenschappelijke basis waar iedereen iets aan heeft en wat iedereen kan leren toepassen of gebruiken, maar dat tegelijkertijd uitdagend is en meerdere doeleinden dient. In dit kader werd Mental Health First Aid (MHFA) geïntroduceerd op Curaçao. Door de introductie van MHFA is een breed netwerk ontstaan van medewerkers vanuit instituten, stichtingen en organisaties.

Stigma’s reduceren

In een vervolgproject wordt op wijkniveau een gerichte impuls gegeven aan destigmatisering ten aanzien van de geestelijke gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools en modules die in de afgelopen jaren in Nederland bewezen effectief zijn geweest. De aanpak bestaat ook uit een voorlichtingscampagne en het organiseren van laagdrempelige informatiebijeenkomsten in verschillende buurten. Daaraan gekoppeld is een actieonderzoek over de inzet van ggz-ervaringsdeskundigheid bij deze aanpak.

Psychische kwetsbaarheid op Curaçao in beeld

Het in beeld krijgen van psychische kwetsbaarheid is een belangrijk aandachts- en verbeterpunt voor Curaçao. In een proeftuin worden aanbevelingen geformuleerd die op langere termijn de zorg en de ondersteuning van de doelgroep van mensen met verward gedrag regionaal verbeteren, door meer inzicht te krijgen in de doelgroep. Hiermee wordt beoogd een brede doelgroep van belanghebbenden verder te kunnen ondersteunen.

Aanpak personen met verward gedrag Aruba

De problematiek rondom personen met verward gedrag is op Aruba de afgelopen jaren fors toegenomen. Het is gebleken dat de deskundigheid en een samenwerkingsstructuur bij de relevante partners in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein in meer of mindere mate ontbreken. Hierdoor worden kansen gemist. Met de subsidie van ZonMw kan Aruba een professionaliseringsslag maken, waardoor de aanpak van verwarde personen op langere termijn beter kan worden geborgd.

Meer informatie

]]>
news-7158 Mon, 19 Apr 2021 08:43:00 +0200 Coronaonderzoek: een jaar wetenschappelijke topsport in feiten en cijfers https://covid19.zonmw.nl Vandaag lanceert ZonMw een themawebsite over haar werk in de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts en directeur Véronique Timmerhuis vertellen over een jaar wetenschappelijke topsport. De website bevat ook feiten en cijfers en drie cases van projectleiders van ons COVID-19 programma. news-7143 Tue, 13 Apr 2021 10:08:04 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-aanhoudende-klachten-na-covid-19-projectideeen/ Er is meer kennis nodig over aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie, risicofactoren voor ontwikkeling van deze klachten en de ontvangen herstel- en nazorg. Heeft u een goed onderbouwd onderzoeksvoorstel dat tenminste tijdens het verloop van de coronapandemie en de nasleep daarvan implementeerbare resultaten oplevert? Vraag dan voor 3 mei 2021, 14.00 uur subsidie aan. news-7138 Mon, 12 Apr 2021 16:24:02 +0200 Onderzoek naar optimale inzet van COVID-19 vaccins bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-optimale-inzet-van-covid-19-vaccins-bij-patienten-met-een-verzwakt-immuunsysteem/ Patiënten met bloedkanker of patiënten met een hiv-infectie hebben mogelijk een verminderde immuunrespons op vaccins. Het is van belang dat deze groepen patiënten goed beschermd worden tegen COVID-19. Er zijn echter nog veel vragen over de effectiviteit van vaccins ten gevolge van hun onderliggende ziekte en/of behandeling, die de effectiviteit van vaccinatie zou kunnen verminderen. news-7136 Mon, 12 Apr 2021 11:17:29 +0200 Maanden na coronabesmetting nog ernstige klachten: ‘Ik voel me een oude mobiele telefoon’ https://www.ad.nl/binnenland/maanden-na-coronabesmetting-nog-ernstige-klachten-ik-voel-me-een-oude-mobiele-telefoon~ac5bfa3e/ Alsof een olifant op je borst gaat zitten. Uitgeput terugkomen van een ommetje. Een wattenhoofd. Niet op woorden kunnen komen. Een schilferende huid. Maanden, soms zelfs wel een jaar na een besmetting met het coronavirus kampen mensen met de meest uiteenlopende klachten, waarvan vermoeidheid met stip op één staat. news-7114 Tue, 06 Apr 2021 13:37:41 +0200 WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/wrr-en-knaw-starten-scenariostudie-naar-brede-impact-coronacrisis De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Nu we ruim een jaar met dit virus leven is de vraag hoe het vanaf hier verder kan gaan. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de KNAW starten daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis om zo de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen. We hebben hierbij oog voor de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook voor de brede maatschappelijke vraagstukken.