Consortium- of samenwerkingsovereenkomst

In een consortiumovereenkomst ofwel samenwerkingsovereenkomst (uitwisselbare termen voor eenzelfde type overeenkomst) leggen de projectpartners (ook projectgroep genoemd) vast onder welke voorwaarden ze gezamenlijk het project gaan uitvoeren. In een consortium zitten alle partners die een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Deze partners worden de projectpartners genoemd en werken dus daadwerkelijk met elkaar samen. Vaak worden de projectpartners als medeaanvrager in de subsidieaanvraag bij ZonMw vermeld.

Waarop controleert ZonMw de overeenkomsten?

Bij honorering vraagt ZonMw de overeenkomsten op om de gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit met het toepasselijk Europese staatssteunrecht en de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. De gemaakte afspraken mogen niet leiden tot het verlenen van (directe of indirecte) onrechtmatige staatssteun. Bij een positieve beoordeling zal ZonMw de overeenkomst accepteren.

ZonMw maakt geen onderdeel uit van de consortiumovereenkomst. Voor hulp bij het opstellen van een consortiumovereenkomst kunnen onderzoekers terecht bij de juridische afdeling, of de afdeling valorisatie, of het technology transfer office (TTO) van hun organisatie.

In een consortiumovereenkomst moet ten minste zijn opgenomen:

 • de bijdrage van iedere partij in de kosten van de uitvoering van het project;
 • de verdeling van de risico’s en de verdeling van de rechten op de resultaten;
 • de regels voor de inbreng van reeds bestaande intellectuele eigendom door de consortiumpartners in het project;
 • de regels voor toegang tot de ingebrachte intellectuele eigendom tijdens en na afloop van het project;
 • de regels voor toewijzing van intellectuele-eigendomsrechten op de projectresultaten;
 • de regels voor de wijze waarop wordt omgegaan met de overdracht van de projectresultaten;
 • de regels voor toegang tot de projectresultaten tijdens en na afloop van het project;
 • de verspreiding van de projectresultaten, denk daarbij aan:
  - geheimhoudingsbepalingen;
  - publicatiebepalingen; academische vrijheid moet daarbij gewaarborgd zijn

ZonMw accepteert geen consortiumovereenkomst waarin de marktwaarde van de te genereren projectresultaten op voorhand al is vastgelegd. Wel kunnen de partijen afspraken vastleggen over de wijze waarop en voorwaarden waaronder zij onderling zullen onderhandelen over de overdracht of toegang tot de te genereren projectresultaten. Deze voorwaarde kan ook worden gesteld met betrekking tot een eventuele sponsorovereenkomst en alle onderliggende overeenkomsten (licentieovereenkomsten m.b.t. ingebrachte bestaande kennis) voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van de afspraken met betrekking tot de projectresultaten.

ZonMw is als zelfstandig bestuursorgaan gehouden zich een eigen oordeel te vormen met betrekking tot het risico op het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Acceptatie door ZonMw van de consortiumovereenkomst ontslaat de subsidieontvanger niet van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake van het voorkomen van schending van het Europese staatssteunrecht. 

Voorbeeld consortiumovereenkomst

Om onderzoekers en TTO’s te helpen bij het opstellen van een overeenkomst en inzichtelijk te maken wat ZonMw hierin belangrijk vindt, is een voorbeeldovereenkomst ontwikkeld aan de hand waarvan de projectpartners zelf een overeenkomst kunnen opstellen.
Hier vindt u een voorbeeldovereenkomst (pdf) of een voorbeeldovereenkomst (Word) als hulpmiddel bij het opstellen van een consortium- en/of sponsorovereenkomst. Gaat het om een samenwerking tussen kleinere organisaties, is er geen sprake van daadwerkelijke samenwerking in de zin van het staatssteunrecht (Kaderregeling O&O&I) en/of is het project niet specifiek gericht op onderzoek waarbij (valorisatie van) intellectuele eigendomsrechten op de resultaten wordt beoogd? Dan kunt u ook gebruik maken van deze verkorte versie van een samenwerkingsovereenkomst (NL, Word).

Technology Transfer Office (TTO)

Voor advies en hulp bij het opstellen van een consortiumovereenkomst verwijst ZonMw onderzoekers door naar de juridische afdeling, valorisatie afdeling of Technology Transfer Office (TTO) van hun organisatie. Alle universiteiten hebben een valorisatie afdeling. Het doel van deze afdeling is het faciliteren en stimuleren van de interactie tussen academische onderzoekers en externe partijen, waaronder bedrijven. Iedere valorisatie afdeling of TTO heet anders, werkt op zijn eigen manier en biedt eigen diensten aan. Klik hier voor een overzicht van TTO’s per universiteit of UMC.

De-minimis regeling

De meeste subsidies die ZonMw uitzet worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Hierbij heeft ZonMw zich te houden aan het Europese Staatssteunrecht. Wanneer overheden steun aan ondernemingen verlenen kan deze steun de concurrentieverhoudingen verstoren. Dit kan het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. In de zogenaamde de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013) verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom worden bedragen tot deze drempel niet beschouwd als staatssteun in de zin van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Per zelfstandige onderneming mag over een periode van drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal € 200.000 de-minimissteun ontvangen worden. Deze regelgeving is niet van toepassing op diensten van algemeen economisch belang.

Als onder de de-minimisverordening gewerkt kan worden, staat dit expliciet in een subsidieoproep vermeld. Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag dient de onderneming(en) een Verklaring De-minimissteun in (zie hieronder) waarin de onderneming alle de-minimissteun opgeeft die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar aan hem is verleend. Iedere onderneming die subsidie ontvangt dient deze Verklaring in. Pas na ontvangst van deze verklaring kan ZonMw de subsidie verstrekken. ZonMw gaat ervan uit dat de de-minimisverklaring volledig en naar waarheid is ingevuld.

Het is voor ondernemingen belangrijk om zorgvuldig na te gaan of zij de de-minimisdrempel niet overschrijden. Handelen in strijd met de Europese staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website