Beleidsplan 2020- 2024

De komende beleidsperiode 2020-2024 heeft als thema ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’. In deze publicatie nemen wij u mee langs de aandachtspunten en vindt u reacties, interviews en een reflectie terug vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders. Wij kunnen immers alleen het verschil maken voor de gezondheid van iedereen als we dit samen doen.

Hoofdlijnen

ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. We werken daaraan vanuit onze drie kernactiviteiten:

  • Programmeren en financieren van wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderzoeken en projecten. Concreet zetten we de komende beleidsperiode onder meer in op missiegedreven onderzoek, meer ruimte voor nieuwsgierig gedreven onderzoek en het anders erkennen en waarderen van wetenschappers.
     
  • Het stimuleren van (maatschappelijke) impact van kennis die in deze onderzoeken en projecten is verworven, binnen de wetenschap, gezondheid(szorg) en het sociaal domein. Bovendien stimuleren we ook de vertaling en benutting van die kennis in de praktijk zodat de resultaten betekenis hebben en beschikbaar komen in toegankelijke en bruikbare vorm.
     
  • Meer signaleren waar kennislacunes zijn of waarom bestaande kennis niet wordt toegepast in de medische wetenschap, gezondheid(szorg) en sociaal domein. Hierin zullen we nog nauwer samenwerken met kennisinstituten en adviesraden, en gebruik maken van de input van stakeholders en de kennis uit wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

We financieren de gehele kenniscyclus van kennisontwikkeling en -toepassing in gezondheid en zorg en zijn daarmee internationaal één van de koplopers.

Een goede gezondheid voor iedereen

We onderzoeken hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen bij het maken van de goede en gezonde keuze. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare mensen met minder veerkracht. Daarbij kijken we ook of de omgeving ingericht is om deze keuzes mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de thuissituatie en het gezin, school, werk, de wijk waarin iemand woont, het sociale netwerk of de zorg. Al deze factoren zijn bepalend voor de ondersteuning van kwetsbare mensen. Hierbij is het van belang dat je ook zelf als betrokkene vitaal en gezond bent, en dat je voldoende wordt toegerust zodat je anderen kunt helpen om gezond te worden of blijven.

De actiepunten zijn onderverdeeld in vijf thema's waar we op inzetten. 

Bekijk de digitale publicatie

Meer weten? Bekijk de video hieronder of bekijk de digitale publicatie met achtergrondinformatie. Hier vindt u een interview met Jeroen Geurts en Véronique Timmerhuis, een interview met oud-wethouder Erik Dannenberg over de ontwikkelingen vanuit gemeentelijk perspectief en de visie van onze opdrachtgevers NWO en VWS.

 

Animatievideo beleidsplan 2020 -2024

Beleidsplannen

Jaarplan 2022 en 2023

Het ZonMw jaarplan beschrijft de ambities van de organisatie voor 2022 en 2023. Hierbij bouwt zij voort op de tussentijdse evaluatie van de speerpunten van het beleidsplan en de aanbevelingen van de evaluatiecommissie.

Jaarverslag 2021

Het ZonMw jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van de organisatie in 2020. Hierbij is aandacht voor ontwikkelingen op organisatieniveau en binnen de inhoudelijke programmaclusters waarbij de kaders van de opdrachtgevers uitgangspunt waren. 

Jaarrekening

Wilt u oudere (digitale) versies van het jaarplan, jaarverslag of jaarrekening ontvangen dan hier gepubliceerd, neem dan contact op met ZonMw via info@zonmw.nl.

Evaluatie ZonMw

De externe evaluatie van ZonMw over 2010-2015, die elke vijf jaar wordt uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s, is op 8 juni 2017 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Evaluatie 2010 - 2015

Evaluatie 2005 - 2010

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website