Beleidsplan

In het beleidsplan ‘Kennis maken op maat, samen met betrokken partners’ legt ZonMw haar strategische visie op de toekomst neer. Het beleidsplan voor 2016 - 2020 gaat in op de grote uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich nu en in de toekomst gesteld zien.

Het beschrijft ook hoe onderzoek en innovatie kunnen helpen hierop een antwoord te vinden en geeft aan hoe ZonMw daaraan, steeds samen met anderen, kan bijdragen. Dat is ook de vernieuwing van de wetenschap zelf, het bieden van voldoende ruimte voor fundamenteel en translationeel onderzoek en de stimulering van wetenschappelijk talent.

We leggen de nadruk op het voorzien in resultaten die impact hebben in wetenschap en samenleving. Meer dan ooit wil ZonMw haar programma’s vormgeven samen met de partijen waarvoor de kennis bedoeld is. Dat borgt het daadwerkelijk gebruik van de ontwikkelde kennis.

Hoofdlijnen

Voor 2016- 2020 geven we langs zes hoofdlijnen richting aan de wijze waarop we kennis programmeren:

Grote, duurzame programmaclusters

Onder grote, duurzame programmaclusters verstaan we clusters waarin we op een consistente manier over een reeks van jaren programma’s uitvoeren die goed op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast kunnen we investeren in een infrastructuur om aan kennisontwikkeling en innovatie een duurzame basis te bieden. ZonMw kent nu programmaclusters op veertien belangrijke thema’s.

Internationale samenwerking

ZonMw maakt zich er sterk voor dat gezondheidsthema’s die voor Nederland belangrijk zijn, terugkomen op de Europese onderzoeksagenda. Onze inzet blijft gericht op het beschikbaar komen van internationale budgetten, zodat Nederlandse onderzoekers kunnen deelnemen aan internationale programma’s. Internationale contacten intensiveren we, ook buiten Europa, en ook op bredere onderwerpen zoals implementatie.

Meer informatie bij beleidsspeerpunt Internationaal.

Vrij onderzoek, talentontwikkeling en fundamentele kennis

Vrij onderzoek en risicovol en grensverleggend onderzoek kunnen leiden tot baanbrekende innovaties in de gezondheidszorg. Het is van groot belang dat onderzoek wordt uitgevoerd waarin wetenschappers in alle vrijheid hun talent kunnen benutten en zelf bepalen wát ze onderzoeken. Daarom waarborgen we dat hiervoor ruimte blijft. Vaak zal dat ruimte voor fundamenteel onderzoek zijn, maar daartoe beperken we ons niet.

Meer informatie bij thema Fundamenteel onderzoek.

Nationale Wetenschapsagenda

De uitkomst van de Nationale Wetenschapsagenda laat zien hoeveel belang de maatschappij hecht aan wetenschappelijke vooruitgang rond thema’s die zorg en gezondheid betreffen. Drie van de zestien hoofdroutes gaan daar volledig over. In andere routes spelen vragen over zorg, welzijn en gezondheid een belangrijke rol. In de programmering sluiten we op deze routes aan.

Website Nationale Wetenschapsagenda

Praktijkgericht programmeren, participatie en kennisagenda’s

Nieuwe kennis moet uiteindelijk z’n weg vinden in de praktijk van preventie, zorg en welzijn. Dat lukt alleen als de kennis ook op de praktijk is afgestemd. Kennisagenda’s van beleids- en veldpartijen dragen bij aan praktijkgericht programmeren. Om die reden stimuleert ZonMw de totstandkoming van dergelijke agenda’s. En soms ontwikkelen we die zelf, samen met betrokken partijen. ZonMw wil ook de rol van kennisprogrammeur voor gemeenten, regionale en lokale zorgpartijen op zich nemen. Deze partijen krijgen steeds meer te maken met vragen waar onderzoek voor nodig is.

Meer informatie bij beleidsspeerpunt Participatie

Impact versterken

De programma’s en projecten van ZonMw moeten impact hebben. Uitkomsten moeten beleidsmakers in staat stellen beter afgewogen keuzes te maken en hun beleid goed te onderbouwen. Voor het veld betekent impact dat de resultaten betekenis hebben voor het onderwijs en de praktijk en dat deze beschikbaar komen in toegankelijke en bruikbare vorm. Tot slot moet het onderzoek bijdragen leveren aan verdere wetenschappelijke ontwikkeling en vernieuwing.

Meer informatie bij beleidsspeerpunt Maatschappelijke impact

Jaarverslag 2017

Naast een verantwoordingsdocument is het jaarverslag een publicatie die een uitgebreid overzicht geeft van de grote diversiteit aan ZonMw-activiteiten en -resultaten. Zo is er te lezen wat de verschillende clusters hebben opgeleverd in 2017 en waar ZonMw zich voor heeft ingezet op strategisch vlak.

Jaarplan 2019

Het ZonMw jaarplan beschrijft de ambities van de organisatie voor 2019. Hierbij bouwt zij voort op de tussentijdse evaluatie van de speerpunten van het beleidsplan en de aanbevelingen van de evaluatiecommissie. Nu voor het eerst in digitaal format!

Jaarrekening

Wilt u oudere (digitale) versies van het jaarplan, jaarverslag of jaarrekening ontvangen dan hier gepubliceerd, neem dan contact op met ZonMw via info@zonmw.nl.

Evaluatie ZonMw

De externe evaluatie van ZonMw over 2010-2015, die elke vijf jaar wordt uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s, is op 8 juni 2017 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Evaluatie 2010 - 2015

Evaluatie 2005 - 2010

<
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website