Commissie

PTO Programmacommissie en beoordelingscommissie

De inhoudelijke sturing van het programma Translationeel Onderzoek (TO) 2 ligt voor een belangrijk deel bij onafhankelijke experts van de programmacommissie. De programmacommissie TO is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders, experts en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het primaire doel van deze commissie is het uitzetten van de visie en strategie van het programma. De programmacommissie signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en adviseert over de invulling van de programmering. De beoordeling van projecten wordt uitgevoerd door de beoordelingscommissie die aan het begin van een subsidieronde wordt samengesteld uit leden van de flexpool Translationeel Onderzoek. Voor de beoordeling vanuit patiëntperspectief wordt gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundigenpanel.

Programmacommissie

Voorzitter

mevrouw prof. dr. C.L. (Christine) Mummery

Leden

de heer prof. dr. P.P.G.(Peter Paul) van Benthem
de heer prof. dr. G. (Gerald) de Haan
de heer prof. dr. E. (Evert) van Leeuwen
mevrouw prof. dr. A.H. (Anke-Hilse) Maitland-van der Zee
de heer prof. dr. G. (Gerrit) Meijer
mevrouw dr. J. (Janneke) Meulenberg
de heer prof. dr. J.J. (Jan) Sixma
de heer prof. dr. H.A.W.M. (Harm) Tiddens

Waarnemers

mevrouw drs. N. (Nienke) Klomp
de heer drs.  J.B. (Joop) van den Wijngaard

Beoordelingscommissie

De beoordeling van de projecten berust voor een belangrijk deel bij onafhankelijke experts, die plaatsnemen in de flexpool van het programma Translationeel Onderzoek 2. Het ZonMw bestuur installeert de leden van de flexpool. De experts participeren op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak en zijn gehouden aan de Code omgang met persoonlijke belangen. Aan het begin van elke ronde wordt geïnventariseerd welke expertise nodig is en welke commissieleden die ronde beschikbaar zijn. De leden van de beoordelingscommissie worden per ronde op deze pagina gepubliceerd. De beoordeling van subsidieaanvragen geschiedt door externe (inter)nationale referenten en op basis van deze beoordeling adviseert de subcommissie het ZonMw bestuur over honorering van projecten. Het ZonMw bestuur besluit over de honorering van de projecten.

Programmaraad (Werkgroep Financiers)

ZonMw heeft voor de samenwerking met private partijen (zoals gezondheidsfondsen en Health~Holland) een programmaraad samengesteld, waarin de vertegenwoordigers van de financierende partijen zitting hebben. De programmaraad komt minstens éénmaal per jaar bijeen om de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en eventuele knelpunten te bespreken. De programmaraad heeft geen formele verantwoordelijkheid in de uitvoering van het programma en subsidieronde, maar vervult primair een klankbord- en adviesfunctie.

Ervaringsdeskundigenpanel

ZonMw vindt participatie van eindgebruikers van groot belang. Projectleiders kunnen participatie van (eind)gebruikers vorm geven, door hen waar mogelijk als partners te betrekken. Voor de beoordeling van onderzoeksvoorstellen vanuit eindgebruiker-perspectief maakt ZonMw gebruik van ervaringsdeskundigenpanels. Afhankelijk van de samenwerkende partners, kunnen dit bijvoorbeeld panels van deelnemende gezondheidsfondsen zijn of kan er gebruik gemaakt worden van het ervaringsdeskundigenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Samenstelling beoordelingscommissie ronde 2018

Voorzitter

de heer prof. dr. J.J. (Jan) Sixma

Vice-voorzitter

de heer prof. dr. H.J. (Hidde) Haisma

Leden

de heer drs. H. (Hans) van den Berg
de heer prof. dr. T.W.J. (Tom) Huizinga
de heer prof. dr. P.L.M. (Peter) Jansen
de heer dr. J.H.N. (Jan) Lindeman
de heer dr. C. (Cees) Smit
de heer prof. dr. E.S.G. (Eric) Stroes
de heer prof. dr. W.J. (Wytse) Wadman
de heer dr. M.L. (Maarten) Zandvliet
de heer prof. dr. A.H. (Koos) Zwinderman

Waarnemers

mevrouw drs. N. (Nienke) Klomp
de heer drs.  J.B. (Joop) van den Wijngaard

Samenstelling beoordelingscommissie Multidisciplinaire Consortia 2018

Voorzitter

de heer prof. dr. J.J. (Jan) Sixma

Vice-voorzitter

mevrouw dr. M. (Marieke) von Lindern

Leden

de heer prof. dr. R.A. (Ruud) Bank
mevrouw E. (Eleonoor) de Boevère
mevrouw prof. dr. E. (Epie) Boven
de heer dr. M. (Michel) Briejer
de heer dr. C.H. (Cees) Dejong
de heer prof. dr. P.J. (Paul)  van Diest
mevrouw D. (Dominique) Hamerlijnck
de heer prof. dr. R.C. (Rob) Hoeben
de heer prof. dr. P. (Peter) Hoogerbrugge
de heer prof. dr. H. (Harm) Tiddens

Samenstelling beoordelingscommissie Bench to Bedside: Affordable Health

Voorzitter

de heer prof. dr. J.J. (Jan) Sixma

Leden

de heer prof. dr. P.J. (Paul)  van Diest
de heer prof. dr. H.J. (Hidde) Haisma
de heer prof. dr. P. (Peter) Hoogerbrugge

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website