Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MindPower: Focus op mentale gezondheid van vluchtelingjongeren

 

Opgroeien tussen twee culturen én heftige herinneringen: vluchtelingenjongeren kampen vaak met extra problemen. Jongeren zijn druk met de zoektocht naar zichzelf, maar voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond is dit een extra opgave. Naast het opbouwen van een nieuw leven in een ander land, is het proces van het ontwikkelen van een eigen identiteit bij vluchtelingjongeren ruw onderbroken door oorlog, geweld of verlieservaringen.

 

Extra ondersteuning

Bovendien kan het opgroeien tussen twee culturen zorgen voor spanning, onzekerheid en stress, omdat in Nederland andere normen gelden als het gaat om ouderlijk gezag, vriendschappen en seksualiteit. Het is daarom van groot belang om vluchtelingjongeren hierbij extra ondersteuning en begeleiding te bieden. Het project MindPower biedt die extra ondersteuning.

Alarmerende signalen vanuit scholen, het maatschappelijke veld en vooral ook vanuit bezorgde ouders waren de aanleiding om een training te ontwikkelen waar de vragen en behoeften van vluchtelingjongeren centraal staan. Daarom is VluchtelingenWerk met kenniscentrum Pharos, ISK Saenredam, GGD Jeugdteam Pelders- en Hoornseveld en de gemeente Zaanstad in 2019 gestart met het pilot-project MindPower. In het project werken ervaren trainers van VluchtelingenWerk, deels zelf ervaringsdeskundigen, samen met een GGD jeugdtrainer aan de ontwikkeling en uitvoering van de training.

 

Empowerment training

MindPower is een empowerment training met de focus op de mentale gezondheid van vluchtelingjongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. In de training staat de zoektocht naar de eigen identiteit en het toekomstperspectief centraal.

MindPower werkt vanuit het idee dat het ontwikkelen van een stabiele identiteit nauw samenhangt met het psychisch welbevinden. Een essentieel onderdeel van MindPower is stressreductie en het versterken van veerkracht. De jongeren worden gecoacht om op eigen kracht hun mogelijkheden te ontdekken, waardoor hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen groeit.

 

De training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten waar creatieve en activerende methoden gecombineerd worden met mindfulness- en ontspanningsoefeningen. Tijdens de training leren de jongeren stress of andere psychische problemen te herkennen en worden manieren aangereikt om deze te verminderen.

 

Onderzoek: Het effect van MindPower

Kenniscentrum Pharos heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van MindPower. Het onderzoek wijst uit dat deelname aan de training leidt tot meer kennis over stress

en stressreductie. De deelnemers krijgen handvatten om met moeilijke situaties, gedachten of gevoelens om te gaan.

Daarnaast laat de training zien dat het empoweren van de deelnemers een eerste en noodzakelijke stap is om een toenemend klachtenpatroon in een vroeg stadium te doorbreken. MindPower geeft vluchtelingjongeren het vertrouwen om op eigen kracht hulpbronnen te vinden en in te zetten.

 

Toekomstperspectief

Naast aandacht voor de moeilijke ervaringen uit het verleden en de uitdagingen in het heden richt MindPower zich vooral op de mogelijkheden en talenten van de deelnemers en de kracht die kan ontstaan uit de verbinding van twee culturen. De deelnemers gaven aan dat ze na het volgen van de training sneller om hulp durven te vragen, hun emoties vaker durven te uiten en een positiever toekomstbeeld hebben.

Een deelnemer vertelt: ‘Ik vond het erg leuk om een stappenplan voor de toekomst maken. Ik kreeg zin in mijn leven.’

 

Versterken van het netwerk

Uit de evaluatie van de training en het onderzoek blijkt de noodzaak van het versterken van het directe netwerk van de jongeren, zoals de ouders, de school en de hulpverleners. Dit netwerk is essentieel om de ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de jongeren. Vooral ouders van vluchtelingjongeren hebben veel vragen over het opvoeden van ‘hun pubers’, omdat ook zij worstelen met de andere normen en waarden in hun nieuwe thuisland. Daarom bieden we de ouders van vluchtelingjongeren, die aan de training deelnemen, ook een workshop aan. In de workshop worden tools aangereikt om ze te ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen naar zelfredzaamheid.

 

Noodzaak

Het onderzoek van Pharos en de ervaringen van de deelnemers van MindPower – de jongeren en hun ouders - laten de noodzaak zien voor een laagdrempelige en preventieve interventie voor vluchtelingenjongeren op het gebied van mentale gezondheid.

 

Een deelnemer vertelt: 'Ik vond de training erg leuk! Door MindPower weet ik hoe stress werkt en wat ik ertegen kan doen en dat helpt mij ook met mijn schoolwerk.’

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MindPower

Het belangrijkste resultaat van de pilot is de ontwikkeling van een laagdrempelige interventie op het gebied van geestelijke gezondheid voor vluchtelingjongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. De door VluchtelingenWerk ontwikkelde training zal op ISK scholen en in gemeenten worden ingezet om ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

Essentieel onderdeel van de pilot is een evaluatieonderzoek door kennisinstituut Pharos naar de effecten van de training, gericht op het verminderen van stressklachten bij de deelnemers.

 

Training

MindPower bestaat uit 6 wekelijke bijeenkomsten, waarin creatieve en activerende methoden gecombineerd worden met mindfulness- en ontspanningsoefeningen. Er zijn tools ontwikkeld om met de deelnemers in gesprek te gaan over belangrijke aspecten van hun mentale gezondheid. In de training leren zij hoe ze stress kunnen herkennen en verminderen. Daarnaast wordt er ruim aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een positief toekomstplan.

MindPower richt zich specifiek op het opgroeien tussen twee culturen en het ontwikkelen van een eigen identiteit; een proces dat bij vluchtelingenjongeren ruw werd onderbroken door oorlog, geweld of verlieservaringen. In de training leren ze zich bewust te worden van hun emoties en krijgen ze meer zicht op hun talenten en hun toekomstperspectief. Kortom, jongeren leren met de training om hun eigen kracht te versterken.

 

Resultaten van de training

Stressreductie

Uit de evaluatie van de training komt naar voren dat de deelnemers de training als waardevol ervaren en de kennis van de vluchtelingjongeren over psychische klachten zoals stress of depressie is toegenomen. De deelnemers ontwikkelden nieuwe manieren om met stress om te gaan en pasten dit in hun dagelijks leven toe. Hierbij hadden de jongeren veel baat bij de wekelijkse mindfulness oefeningen.

 

Empowerment

De onderwerpen van de training sluiten duidelijk aan bij de behoefte van de deelnemers zoals ‘assertiviteit en grenzen stellen’. Dit zijn belangrijke vaardigheden die in Nederland van de jongeren worden gevraagd. Door meer grip te krijgen op de dagelijkse uitdagingen werd het formuleren van een positief plan voor de toekomst mogelijk.

 

Veiligheid

Een belangrijk succespunt van MindPower bestaat in het ‘creëren van een veilige omgeving’ voor de deelnemers, waarin zij zich vrij genoeg voelen om over kwetsbare onderwerpen te praten. Zo werden taboe-onderwerpen bespreekbaar.

 

Praktische vragen

Binnen de oudere leeftijdsgroep leven veel praktische vragen, bijvoorbeeld rondom studiekeuze of het onderwijssysteem. De vluchtelingenjongeren ervaren stress doordat ze begeleiding en informatie op dit gebied missen. In de training is er daarom ook ruimte om deze vragen te stellen.

 

Samenwerking / netwerk

De training is ontwikkeld door ervaren trainers van VluchtelingenWerk, deels zelf ook ervaringsdeskundigen, in samenwerking met een jeugdtrainer van het jeugdteam Pelders- en Hoornseveld Zaandam. Het succes van de training is mede afhankelijk van het directe netwerk rondom vluchtelingenjongeren zoals de ouders of de school. Na afronding van de jongerentraining vindt een evaluatie plaats met ouders en scholen.

 

Ambassadeurs

De jongeren die de training hebben gevolgd worden als ambassadeurs ingezet om zo het draagvlak voor MindPower onder vluchtelingjongeren te vergoten.

 

Preventie

Een preventieve interventie zoals MindPower draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingenjongeren en het verlagen van de drempel naar gespecialiseerde hulp.

 

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan de training leidt tot meer kennis over het omgaan met stress bij vluchtelingjongeren. Ook hebben de deelnemers handvatten ontwikkelt om met stressvolle situaties, gedachten of gevoelens om te gaan.

De intentie om ontspanningsoefeningen toe te passen of andere stress-reducerende methoden, zoals bewegen, sporten en wandelen, is toegenomen.

Zowel de uitvoerders als de deelnemers zien de potentie van MindPower als middel om effectiever met stress om te kunnen gaan.

 

Toekomst

De evaluatie van het onderzoek en de training laat zien dat vluchtelingjongeren, ondanks een extra kwetsbaarheid voor psychische problemen over veel veerkracht beschikken. Het ontwikkelen van een stabiele identiteit hangt nauw samen met psychisch welbevinden. Het is daarom van groot belang om vluchtelingjongeren hierbij gestructureerde én structurele begeleiding te bieden.

MindPower krijgt een vaste plek binnen de afdeling projecten van VluchtelingenWerk West- en Midden Nederland, naast de MindFit training, die zich richt op volwassen statushouders.

De nieuwe kennis zal binnen en buiten de organisatie worden geïmplementeerd, in samenwerking met belangrijke ketenpartners in de regio.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aandacht voor mentale gezondheid vluchtelingjongeren met project MindPower

 

Het leven van een puber is al niet altijd makkelijk, maar als je als kind hebt moeten vluchten kun je in de pubertijd tegen extra problemen aanlopen. Daarom is VluchtelingenWerk samen met de gemeente Zaanstad, ISK Saenredam, Jeugdteam Zaanstad en kenniscentrum Pharos speciaal voor deze doelgroep gestart met het pilot-project MindPower.

 

Het project richt zich op de mentale gezondheid van vluchtelingjongeren tussen de 15 en 19 jaar. Bij deze groep spelen, naast ‘puberproblemen’ als onzekerheid, school of relaties, ook andere factoren. Traumatische herinneringen, opgroeien tussen twee culturen en gemis van achtergebleven vrienden en familieleden kunnen zorgen voor gevoelens van stress en depressiviteit.

 

Begeleiding en ervaring delen

MindPower biedt vluchtelingjongeren daarom handvatten en begeleiding bij het vinden van hun eigen weg en identiteit in Nederland. Ook leren ze wat ze kunnen doen om stress te herkennen en te verminderen. Dat doen we onder andere door creatieve activiteiten en het aanleren van ontspanningstechnieken. Kortom, met MindPower willen we vluchtelingjongeren empoweren.

 

Samenwerking

Binnen het project werken ervaren trainers van VluchtelingenWerk en jeugdtrainers van de Jeugdteams samen met ervaringsdeskundigen uit de doelgroep. In de afgelopen maanden is gezamenlijk een interactieve training van 7 weken ontwikkeld waarin onderwerpen aan bod komen die zich richten op stressreductie en het versterken van veerkracht bij vluchtelingjongeren.

Daarnaast werken we intensief samen met Pharos om de effectiviteit van de training op stressreductie bij vluchtelingjongeren te onderzoeken en te evalueren.

 

Groeiende vraag

VluchtelingenWerk biedt al een soortgelijk project (project MindFit) aan voor volwassen statushouders. Via deze deelnemers, veelal zelf ouders, en vanuit het werkveld kwamen steeds meer signalen over de behoefte aan een training voor vluchtelingjongeren op het gebied van geestelijke gezondheid.

Naast de training voor jongeren zal ook een workshop voor ouders plaats vinden, die zich voornamelijk richt op het vraagstuk ‘opvoeden van pubers’. Veel ouders kampen met het vinden van de balans tussen het integreren in de Nederlandse cultuur en het vasthouden van de eigen cultuur in de opvoeding. In de workshop worden tools aangereikt om de ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen naar zelfstandigheid in een nieuw land.

 

Meet Up

In maart 2020 zal een Meet Up plaatsvinden waarin de opgedane kennis en de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met alle ketenpartners en betrokkenen uit de gezondheidszorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

n.v.t. (telefonisch besproken met T.Adonis)

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MindPower is een trainingsprogramma voor vluchtelingenjongeren op basis van psycho-educatie en empowerment. Het is een aangepaste interventie, ontstaan vanuit MindFit, het preventieproject van VluchtelingenWerk dat zich richt op volwassen statushouders.

 

MindFit is een psycho-educatie training voor statushouders op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Het is gericht op preventie, kennisoverdracht en empowerment.

MindPower richt zich op jongeren tussen de 15 en 18 jaar, omdat dit de leeftijd is waarin jongeren bewust bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Jongeren behoeven een andere benadering, zowel in de werving als binnen de trainingen.

 

De training is ontwikkeld vanuit het idee dat een goede (mentale) gezondheid een belangrijke pijler is voor participatie en integratie. Veel statushouders kampen met slaap- en concentratiestoornissen, verhoogde prikkelbaarheid en somberheid die het gevolg zijn van ervaringen in het verleden:Vluchtelingen hebben te maken met de gevolgen van migratie, ontheemding, traumatisering en acculturatie waardoor er een groter risico bestaat op het ontwikkelen van psychische of psychosomatische klachten. Ook de sociale marginalisatie – door taalbarrière en grote cultuurverschillen – verhoogt de kwetsbaarheid van deze doelgroep.

 

Ook leiden de dagelijkse uitdagingen vaak tot het verhogen van stress en andere gezondheidsklachten. Statushouders lopen regelmatig te lang met klachten rond omdat ze hoge drempels ervaren. Dit kan omdat zij zelf veel moeite hebben met zorg of omdat zij moeilijk toegang krijgen tot de reguliere of specialistische zorg.

 

De bestaande MindFit-training wordt in dit project aangepast voor de specifieke doelgroep jongeren. Dit is de inhoud van de trainingen:

 

• SESSIE 1: Omgaan met verandering en verlies

• SESSIE 2: Stress: Wat is dat eigenlijk?

• SESSIE 3: Stressmanagement

• SESSIE 4: Opgroeien tussen de culturen: Identiteit en acculturatie

• SESSIE 5: Gezin, vrienden en andere sociale netwerken

• SESSIE 6: Kwaliteiten en plannen voor de toekomst: Hoe word ik wie ik wil zijn?

 

De trainingen bestaan uit een kenniselement (theorie ), groepsgesprekken, activerende en creatieve elementen en uit ontspanningsoefeningen.

 

De trainingen worden gegeven door trainers van VluchtelingenWerk of van het GGD Jeugdteam, samen met ervaringsdeskundigen uit de doelgroep ( sleutelpersonen).

In het project worden, naast het daadwerkelijk uitvoeren van de trainingen, de volgende bevindingen onderzocht:

 

• Na de training weten de deelnemers wat ze zelf kunnen doen aan het verminderen van hun eigen stress.

• Na de training ervaren de deelnemers meer eigen kracht dan voor de training om de uitdagingen van het dagelijks functioneren aan te gaan

 

Tenslotte zullen wij binnen de scope van dit project zorg dragen voor het verspreiden van de resultaten en het aanbieden van de MindPower trainingen aan gemeenten in heel Nederland. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, via de VNG en de GGD maar ook via landelijke implementatie binnen Vluchtelingenwerk Nederland, de vereniging waarbinnen de stichting Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland opereert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website