Projectomschrijving

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Doel

Het doel van dit project was om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale problematiek en met kwetsbaarheid voor psychopathologie te vergroten om daarmee maatschappelijke uitval terug te dringen.

Werkwijze

Sociaal-maatschappelijke organisaties werden getraind in het toepassen van 7ROSES, een herstel ondersteunende, laagdrempelige empowermentmethodiek. Deze methodiek vergroot de capaciteit van organisaties om ondersteuning te bieden aan statushouders in Nederland. De rol van deze organisaties om vroegtijdig psychosociale problematiek te signaleren kan groeien, en zij krijgen een eigen hulpaanbod. Na het evaluatieonderzoek werden uitkomsten gedeeld en verspreid.

Resultaten

Arq Nationaal Psychotraumacentrum ontwikkelde de empowerment methodiek 7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies). Dit is een krachtgerichte interventie die mensen versterkt na schokkende gebeurtenissen. Zij zet deze met succes in binnen haar organisatie Centrum’45.

Met het project 7ROSES hebben 35 statushouders via 5 maatschappelijke organisaties waarmee is samengewerkt kennis gemaakt met de 7ROSES methodiek. Daarnaast zijn 10 trainers getraind om de methodiek na afloop van het project blijvend in te kunnen zetten onder statushouders.

Evaluatie & implementatie

In de kwalitatieve evaluatie gaven statushouders aan dat hun gevoel van stress is afgenomen. De kwantitatieve evaluatie laat een medium tot klein effect zien op toegenomen self-efficacy. Dit effect was echter niet significant en heeft waarschijnlijk te maken met de kleine steekproefgrootte. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van 7ROSES onder statushouders vast te stellen. De maatschappelijke organisaties hebben aangegeven de methodiek als een meerwaarde te zien bij het empoweren van statushouders. Ook hebben ze de intentie uitgesproken of waargemaakt om 7ROSES binnen bestaande programma’s blijvend aan te bieden. Daarmee is de implementatie van 7ROSES bij maatschappelijke organisaties die werken met statushouders een succes.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website