Projectomschrijving

Vraagstuk

Het vraagstuk rondom het geven van invulling aan methodisch werken leeft sterk binnen sociale diensten van gemeenten. Mede door de achterstand in kennisontwikkeling bestaan er geen breed geaccepteerde en door de professie aangereikte beroepsstandaarden en handelingsmodellen voor het begeleiden van werkzoekenden naar werk. In dit project is de interventie "Gewogen Maatwerk" geëvalueerd. Bij deze interventie wordt praktijkkennis gecombineerd met wetenschappelijke kennis. Hiermee wordt beoogt een dubbelslag te maken in methodisch werken binnen het domein van Werk en Inkomen . Impliciete leidende gedragsprincipes zijn geëxpliciteerd en getoetst aan wetenschappelijke inzichten. Dit vormt vervolgens de basis voor een methodische werkwijze.

Onderzoek

Om het effect van de interventie te bepalen zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld voor, tijdens en na de implementatie van de interventie bij twee gemeenten. Er is onderzocht of de interventie op effectieve wijze bijdraagt aan het methodisch werken van professionals in het gemeentelijk domein van Werk en Inkomen. Een procesevaluatie van werkzame bestanddelen was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het impactonderzoek en de procesvaluatie zijn verrijkt met diepte-interviews en focusgroepen bij professionals en leidinggevenden. Ook was beoogd een globale kosten en baten analyse uit te voeren. Dit bleek echter niet haalbaar doordat het effect van de interventie op uitstroom niet goed was in te schatten door grote organisatieveranderingen en doordat dit afhankelijk is van meer factoren.

Uitkomst

Doel van dit project was om professionals in het domein Werk en Inkomen te ondersteunen in methodisch werken door de toepassing van de interventie Gewogen Maatwerk. De resultaten laten zien dat klantmanagers na implementatie van de interventie over het algemeen meer methodisch gaan werken. Zowel de attitude, subjectieve sociale norm als de eigen effectiviteit ten aanzien van methodisch werken lijkt verbeterd. Het grootste effect is gevonden voor de descriptieve norm: klantmanagers zien na de implementatie méér collega’s methodisch werken. Verder blijkt een bottom-up benadering succesvol, maar niet voldoende. De visie op en de invulling van de interventie dient door alle lagen van de organisatie gedragen te worden. De focus van de interventie ligt op het terrein van Werk en Inkomen, maar heeft ook betekenis voor de ketensamenwerking met de aangrenzende terreinen binnen het gemeentelijke sociaal domein: jeugdzorg, onderwijs en zorg.

Producten

Het project heeft een eindrapportage opgeleverd. Over de resultaten van dit project zijn verschillende wetenschappelijk artikelen geschreven. Daarnaast zijn de resultaten ook beschreven voor vaktijdschriften en meer populaire tijdschriften. Verder is een Webinar en een factsheet van het project nog in ontwikkeling voor publicatie.

Eindrapportage Gewogen Maatwerk

Zie ook

Artikel 'Weer eens trots op je vak'

Artikel 'Waarom je als professional doet wat je doet'

Betrokken organisaties

Gemeente Amersfoort, Gemeente Den Haag, Gemeente Eindhoven, TNO en Universiteit van Tilburg.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website