Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De kennis over slechte en goede slaap is gefragmenteerd. Voor mogelijke beleidsontwikkeling is het van belang dat er een samenhangend beeld geschetst wordt over de vraag: Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? En zo ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie?

 

In deze strategische verkenning zetten we voor het ministerie van VWS de evidentie en preventieve adviezen over slaap op een rij om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Deelvragen zullen zich richten op de thema’s 1) Definitie van (slechte) slaap, 2) Omvang van slechte slaap, 3) Gevolgen van slechte slaap, 4) Preventiemogelijkheden, en 5) Aandachtspunten. We zullen hiervoor vooral gebruik van bestaande bronnen, zoals relevante richtlijnen, wetenschappelijke literatuur. Ook zijn relevante experts en organisaties geraadpleegd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze strategische verkenning is goede en gezonde slaap gedefinieerd als voldoende uren slaap van goede kwaliteit. Er werd gevonden dat slechte slaap bij een deel van de bevolking een probleem is. Er zijn verschillende risicogroepen voor slecht slapen (te kort of slechte slaapkwaliteit) aan te duiden: vrouwen, pubers/ jongvolwassenen, ouderen, lager opgeleide mensen en Nederlanders met een migratie-achtergrond. Slecht slapen is van invloed op verschillende aspecten van de volksgezondheid. Zo kan slechte slaap door te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico op negatieve gezondheids- en functionele uitkomsten verhogen (o.a. obesitas, diabetes, kanker en coronaire hartziekte). Slechte slaap kan ook hoge economische en maatschappelijke kosten tot gevolg hebben. Er is in Nederland relatief weinig aandacht voor de preventie van slaapproblemen. Dit blijkt ook uit het huidige gebrek aan kennis en (bewezen effectief) aanbod voor preventie. Voor slaapstoornissen is er daarentegen meer aanbod en meer kennis voorhanden. Wel worden slaapvoorlichting, regels voor goede slaap (slaap hygiëne) en gedragsmatige aanpakken gezien als mogelijke aanknopingspunten voor preventie. Er zijn verschillende aandachtspunten geformuleerd waaronder bewustwording van het belang van gezonde slaap, meer kennis over de samenhang tussen slaap en gezondheid en ontwikkeling en evaluatie van preventieve interventies.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel- en vraagstelling

Hoofdvraag: Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? Als ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie?

 

Deelvragen zijn geformuleerd in de thema’s 1) Definitie, 2) Omvang, 3) Gevolgen, 4) Preventie, en 5) Aandachtspunten.

 

Methode

We maken vooral gebruik van bestaande bronnen.

 

1-3) Definitie, omvang en gevolgen (kennis)

Focus op Nederlands onderzoek, o.a. uit de database van de Hersenstichting.

4) Preventie

Bronnen: expertmeeting (januari 2017) en NCVGZ-workshop (april 2017), internet-search en belronde.

5) Aandachtspunten

We beoordelen de bevindingen voortkomend uit beantwoording van de onderzoeksvragen, om te komen tot aandachtspunten.

 

Deliverable

Strategische verkenning (rapport) bestaande uit:

– een samenvatting met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten, ook gemakkelijk te lezen voor niet-wetenschappers;

– bijlagen waarin 1) verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethoden, en 2) bronnen (samenvattingen en/of links naar bronnen), overzichten (van o.a. geraadpleegde beroepsverenigingen).

 

Communicatie en verspreiding

In afstemming met VWS.

 

Werkgroep

Trimbos-instituut, RIVM en Hersenstichting werken samen, onder projectleiding van Trimbos.

 

Zie voor gehele projectvoorstel: bijlage “69140 Slechte slaap en gevolgen voor volksgezondheid”.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website