Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen in Beweging met kwetsbare bewoners

 

In februari 2020 startte de uitvoeringsfase 2020 - 2022 van het project Samen in Beweging in gemeenten Hardenberg, Kampen, Oost Gelre, Steenwijkerland, Winterswijk en Zwartewaterland. Samen met GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, hogeschool Viaa en academische werkplaats AGORA.

 

Het project is erop gericht dat kwetsbare inwoners langer vitaal zijn, langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de gemeente. In vier gemeenten zijn de doelgroep inwoners vanaf 65 jaar, in één gemeenten mensen met een chronische aandoening en in één gemeenten mensen met psychosociale problemen.

 

Het project richt zich op beweging. Dit kan zijn letterlijk in beweging, dus deelname aan een beweeg- of sportactiviteit, en/of figuurlijk in beweging via een sociale activiteit of als vrijwilliger.

 

In alle zes gemeenten is gekozen voor Welzijn op Recept, naast een aantal andere activiteiten zoals een beweegmaatje, een cursus en publiekscampagne.

 

In 2020 zijn in elke gemeenten de netwerken met zorg-, welzijns- en sportprofessionals uitgebreid, noodgedwongen door corona digitaal. Er zijn in drie van de zes gemeenten leernetwerkbijeenkomsten gehouden: betrokkenen rond het project wisselen hun ervaringen uit en leren van elkaar. In elke gemeente zijn of worden actieplannen opgesteld om van beleid naar uitvoering te komen zijn. Het Evaluatieplan beschrijft aan de hand van een logisch model het proces- en effectonderzoek; onderzoeksinstrumenten zijn ontwikkeld. Activiteiten voor kwetsbare inwoners zijn en worden voorbereid. Uitvoering richting inwoners is echter niet mogelijk omdat de activiteiten voor ouderen en kwetsbaren stil liggen.

 

Toch is in 2020 goed vooruitgang geboekt: een groter netwerk per gemeente en concretisering van de plannen. Ook heeft in elke gemeente aansluiting bij andere initiatieven praktisch vorm gekregen, zoals bij Vitaal Vechtdal en Achterhoek in Beweging. Daarnaast zijn en worden er afspraken met verwijzers naar Welzijn op Recept gemaakt. Zoals met sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen,huisartsen en ouderenadviseurs.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij verwachten via dit project de volgende resultaten:

 

1. Een effectieve aanpak om te komen tot een integrale aanpak om kwetsbare inwoners meer in beweging te krijgen en inzicht in de factoren en strategieën die nodig zijn voor die effectieve aanpak. En inzicht in wat niet goed werkt en waarom.

2. Een sterk netwerk en inzicht in de stimulerende en belemmerende factoren hiervoor.

3. Een lerend netwerk en inzicht wat daaraan bijdraagt en hoe dit vorm te geven.

4. Inzicht in de uitvoering van Welzijn op Recept via eerstelijn en via andere verwijzers, zoals sociale wijkteams, ouderenadviseurs en wijkverpleegkundigen. Wat zijn de lessen?

5. Een blijvende, geborgde aanpak van Welzijn op Recept in bestaande netwerken en beleid binnen de gemeente.

6. Inwonerbetrokkenheid: de leefwereld van de inwoners staat centraal en de lessen die we hierover hebben geleerd.

 

Deze resultaten zijn allereerst van belang voor (kwetsbare) inwoners zelf. Daarnaast zijn onze bevindingen van belang voor betrokkenen zoals vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties en ouderenbonden en voor professionals en beleidsmedewerkers in de gemeenten.

 

De resultaten halen we op via actieonderzoek bij de betrokkenen en we brengen deze tussentijdse resultaten in tijdens de lokale leernetwerken, om zo de aanpak waar nodig aan te passen, door te ontwikkelen en om zo goed mogelijk toe te werken naar onze doelen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De samenwerkingspartners richten zich op het ontwikkelen en uitvoeren van integraal beleid dat bijdraagt aan een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare groepen activeert om te participeren in de lokale (dorps)gemeenschap en hen in staat stelt om volwaardig mee te doen op alle levensterreinen. De focus ligt hierbij op ‘de frontlijn’: de (uitvoerende) professionals en actieve burgers die met elkaar samenwerken rond kwetsbare groepen. Deze professionals en actieve burgers werken nauw samen met beleidsmakers in de gemeenten.

 

Volwaardig kunnen participeren vormt met name een uitdaging voor kwetsbare groepen, omdat zij vaak op meerdere levensterreinen tegelijk problemen ervaren. Het gaat hierbij om ouderen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast staan de deelnemende gemeenten voor de opgave om dit integrale beleid vorm te geven in plattelandsgebieden die gekenmerkt worden door meerdere kleine kernen waar de vergrijzing toeneemt en voorzieningen voor kwetsbare groepen (dreigen) te verdwijnen. In dit project willen we kansen en mogelijkheden identificeren in gemeenten die te maken hebben met het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen in deze gebieden. Juist deze doelgroep heeft baat bij een integrale aanpak waarin organisaties gerelateerd aan de verschillende beleidsterreinen sport, welzijn, gezondheid, sociaal domein, werk & inkomen nauw samenwerken.

 

In deze aanvraag wordt via het opbouwen en versterken van de lokale en bovenregionale lerende uitvoeringspraktijk invulling gegeven aan integraal beleid gericht op kwetsbare groepen. Hiervoor is een breed samenwerkingsverband gevormd van de (Academische) Werkplaatsen Sociaal Domein en Publieke Gezondheid in Overijssel en Gelderland, gemeenten en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen. Deze partijen faciliteren en ondersteunen ‘de frontlijn’.

 

Het project omvat twee fasen: 1. opstellen plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (1 jaar) en 2. lokale uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (3 jaar).

FASE 1 heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt via analyse van diverse data- en informatiebronnen en dialoog met stakeholders en burgers toegewerkt naar een breed gedragen plan van aanpak dat aansluit bij de lokale gemeentelijke context. Anderzijds wordt een lerende uitvoeringspraktijk opgebouwd door met de hoofdrolspelers (frontlijnwerkers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de kwetsbare groepen) een kennisagenda op te stellen. Wat hebben zij nodig aan kennis en interventies of methodes om aan de slag te gaan?

 

In FASE 2 vindt daadwerkelijke implementatie van het plan van aanpak plaats door de uitvoering van een mix van (erkende) interventies door de lokale projectorganisatie, aansluitend bij de lokale gemeentelijke context. Daarnaast wordt vorm gegeven aan de lerende uitvoeringspraktijk. De ‘frontlijn’ gaat aan de slag met de gekozen methoden of interventies. Dit wordt begeleid met actieonderzoek, zowel kwalitatief naar de ervaringen van alle betrokkenen (bewoners, frontlijnwerkers en beleidsmakers) als kwantitatief naar gezondheids- en participatieindicatoren. De opbrengsten van dit onderzoek worden regelmatig ingebracht in ontwikkelbijeenkomsten, als input voor de lokale leergemeenschap.

 

Ontwikkeling en uitvoering gaan op deze manier hand in hand. Ervaringen uit de praktijk, resultaten van onderzoek en specialistische expertise dragen samen bij aan continue kwaliteitsverbetering wat bijdraagt aan het overstijgende doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving. Daarnaast wordt de opgedane kennis breder beschikbaar gemaakt via het onderwijs van o.a. Hogeschool VIAA, Buurtsportcoach Academy van Sportservice Overijssel en Academische werkplaats AGORA.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website