Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkeling model en werkmethodes Positieve Gezondheid in woon- en werkomgeving

 

Dit projectvoorstel komt voort uit de pledge van het Louis Bolk Instituut en GGD Nederland, waarin centraal staat om meetinstrumenten voor Positieve Gezondheid door te ontwikkelen en te vertalen naar de praktijk, om daarmee de (sociale) veerkracht van burgers te kunnen ondersteunen en gezondheidsvaardigheden ten behoeve van eigen regie te vergroten. Daarbij wordt belangrijk gevonden om de samenhang van interventies te versterken, meer integrale wijkgerichte gezondheidsprojecten en handelingsperspectieven te ontwikkelen.

 

In dit projectvoorstel zal het Louis Bolk Instituut samen met relevante stakeholders het model van Positieve Gezondheid doorontwikkelen in relatie tot de (sociale en fysieke) leefomgeving. Dit vormt een krachtige basis om twee pilots te ontwikkelen in de woon- en werkomgeving, waarbij het effect van interventies binnen de leefomgeving op Positieve Gezondheid geëvalueerd kan worden. Dit willen we doen door middel van participatieve bijeenkomsten samen met de desbetreffende doelgroepen (bewoners en werknemers) en betrokken praktijkorganisaties.

 

Het voorgestelde project zal voortbouwen op kennis en praktijkervaring van het Louis Bolk Instituut en de samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners zijn: GGD Brabant met expertise op het terrein van gezondheidsbevordering (en het meten daarvan); Green & So, een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in ontwikkelingen op het snijvlak van groen en sociaal en veel ervaring heeft om op interactieve manier met de beoogde doelgroep werkmethoden te realiseren voor herinrichting in de openbare ruimte; de gemeente Eindhoven, één van de trekkers van de Brabantse Health Deal, waarin benadrukt wordt om gezondheid en welzijn als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen; Volkshuisvesting Arnhem met aandacht voor het belang van de fysieke en sociale woonomgeving van burgers met lage SES; het UWV met expertise op het terrein van gezondheidsbevordering bij werknemers en de provincie Noord-Brabant, die de ontwikkeling van de pilots met grote belangstelling volgt. Alle betrokken partijen hebben affiniteit met het gedachtegoed Positieve Gezondheid in relatie tot de leefomgeving en zijn erg enthousiast om samen te werken. Goede samenwerking is essentieel om interventies met de juiste vorm en onderbouwing in de praktijk te realiseren en op te nemen in duurzaam beleid. Burgers zullen ook een belangrijke bijdrage hebben tijdens de bijeenkomsten. De financiële bijdrage (kennisvoucher) kan fungeren als vliegwiel en zorgen dat e.e.a. in gang wordt gezet.

 

We beogen met dit project een belangrijke stap te zetten naar het bevorderen van Positieve Gezondheid door concrete interventies te ontwikkelen in de leef- en werkomgeving. We willen ons daarbij richten op twee doelgroepen: burgers met lage SES en werknemers, omdat hier de meeste gezondheidswinst te behalen lijkt. We willen specifiek in kaart brengen hoe de leefomgeving mensen kan ondersteunen op de domeinen van Positieve Gezondheid. 1) Vanuit een integrale benadering zal de leefomgeving in eerste instantie breed worden gedefinieerd om het model van Positieve Gezondheid verder te ontwikkelen en te verfijnen. 2) Op basis daarvan kunnen vervolgens specifieke handelingsperspectieven worden ontwikkeld binnen bepaalde deelterreinen van de ‘leefomgeving’. 3) Dit project genereert daardoor belangrijke kennis en voorbeelden voor stakeholders in Brabant en de rest van Nederland om de leefomgeving goed in te richten om (Positieve) Gezondheid te bevorderen.

 

De beoogde producten betreffen: 1) Een model dat zichtbaar maakt welke specifieke leefomgevingsfactoren invloed kunnen uitoefenen op de zes domeinen van Positieve Gezondheid en de interacties daarbij tussen de domeinen.2) Twee uitgewerkte werkmethoden, waarin een handelingsperspectief beschreven wordt om vanuit de leefomgeving mensen te ondersteunen om hun gezondheid te bevorderen, één in een buurt met inwoners met lage SES en één in een bedrijf. 3) Definiëring van meetinstrumenten binn

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website