Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De brede Groninger Healthy Ageing wijkaanpak die in dit voorstel wordt gepresenteerd en onderzocht berust op twee pijlers. Ten eerste de enorme hoeveelheid kennis over de invloed die de sociale en fysieke omgeving heeft op de gezondheid van wijkbewoners. Healty Ageing is al decennia een speerpunt in het onderzoek en onderwijs in Noord Nederland. Tweede het feit dat veel services en zorg nog steeds sterk gefragmenteerd en slecht gecoördineerd wordt aangeboden, wijkbewoners zelf niet of nauwelijks actief participeren in hun wijkontwikkeling en in de services en zorg die worden aangeboden, en de meest kwetsbare bewoners zelfs niet bereikt.

In de Groningen Healthy Ageing wijkaanpak staan 6 kernwaarden centraal: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen. Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s van de gemeente, waarbij een hechte verbinding tussen het sociale, fysieke en economische domein centraal staat. Dit onderzoek richt zich op de wijk Selwerd; de pilotwijk voor de vormgeving en implementatie van deze wijkaanpak.

De gemeente zet in met een brede Healthy Ageing aanpak waarin ruimte is voor veel verschillende interventies op het gebied van groen, verkeer, huisvesting, zorg, bewegen en voeding. Maar een essentiële vraag is natuurlijk hoe deze brede aanpak kan leiden tot een effectieve inzet van schaarse bronnen, waarbij de eigen ervaren behoeften van bewoners zelf worden vervuld en uiteindelijk wordt bijgedragen aan positieve gezondheid. Cruciaal in de Groninger aanpak zijn ten eerste het initiëren van vrij losse structuren, zoals het Wijkbedrijf waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen opzetten of aan deelnemen. Deze moeten bijdragen aan (a) het vergroten van de sociale netwerken van de bewoners, (b) het vergroten van sociale participatie, en (c) toegang tot formele zorg (bv van wijkteams) moeten vergemakkelijken als vanuit behoeften dit nodig is. Sterkere sociale netwerken moeten ook leiden tot het (onder)vinden van zorg en steun vanuit de buurt en haar bewoners zelf. Een tweede cruciaal element in de wijkaanpak is dat op twee niveaus activiteiten worden ontwikkeld waarbij integratie van aanbod op basis van door bewoners zelf aangegeven behoeften, centraal staat. Op het eerste niveau zijn dit projecten die met name de fysieke en sociale leefomgeving moeten bevorderen, en waarbij altijd twee of meer kernwaarden tegelijk worden bevorderd. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een verkeersplan waarbij er zowel aandacht is voor veilig verkeer maar ook voor hoe verplaatsen mensen zich in de wijk en stad (welk vervoermiddel, parkeergedrag) wat moet bijdragen aan meer bewegen en een meer sociaal vriendelijke omgeving. Op het tweede niveau bevat de wijkaanpak een werkwijze waarin wordt getracht de diensten en zorg die aan individuele bewoners wordt geboden veel beter te coördineren, bewoners te betrekken in wat en hoe deze diensten en zorg wordt aangeboden, en het mogelijk te maken dat men zelf meer meebeslist in wat wordt geleverd. Die werkwijze bestaat uit twee stappen: (i) Het ontwikkelen van segmenten of profielen van wijkbewoners op basis van zelfredzaamheid en (ii) op basis van deze profielen gezamenlijk modules ontwerpen. Modules zijn ‘pakketjes’ van zorg of diensten die tezamen een specifieke uitkomst moeten bevorderen, bv de module ‘vergroten van zelfwaardering’, of ‘veilig wonen’.

Het onderzoek naar de wijkaanpak in Selwerd richt zich op het generen van kennis over (a) hoe de informele structuur in een wijk (gedefinieerd als het geheel van sociale netwerken die wijkbewoners hebben en de kenmerken daarvan op wijkniveau) de formele structuren in de wijk (zoals de wijkteams, woningcorporaties, en eerste lijn voorzieningen) meer toegankelijk maakt en men elkaar aanvult in het geven van zorg en steun (zie figuur 1, bijlage 1); (b) hoe een initiatief als Wijkbedrijf de sociale netwerken van wijkbewoners versterkt (zie figuur 1); en (c) hoe segmentatie van wijkbewoners op basis van hun zelfredzaamheid en het ontwikkelen van mo

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website