Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Topsportevenementen trekken jaarlijks heel veel bezoekers. Wanneer een goede verbinding kan worden gemaakt tussen topsport en breedtesport, kunnen deze evenementen bijdragen aan de bevordering van sporten. Gemeenten organiseren daarom vaak nevenevenementen. Het doel van dit onderzoek was te bestuderen of zulke nevenevenementen bijdragen aan sportdeelname. Het onderzoek richtte zich op activiteiten die voor, tijdens en na het WK beachvolleybal in 2015 in vier Nederlandse steden werden georganiseerd, en op marathons in verschillende grote steden. Uit vragenlijstonderzoek onder bewoners van de steden bleek dat de bekendheid met de nevenevenementen groter was voor de hardloopactiviteiten dan voor activiteiten rond het WK beachvolleybal. Uit onderzoek onder bezoekers en deelnemers van de evenementen kwam naar voren dat veel van hen al aan sport deden; wel gaf een belangrijk deel aan graag meer te willen gaan sporten. Of mensen die nog niet aan sport deden door de evenementen wel zijn gaan sporten, kon niet goed worden vastgesteld. Geconcludeerd werd dat de bijdrage van nevenevenementen aan de bevordering van gezondheid verder kan worden vergroot, onder meer door een sterkere koppeling van wetenschappelijke inzichten uit de gezondheidsbevordering aan de praktische uitwerking en evaluatie van evenementen. Daarbij verdienen ook andere potentiële effecten, zoals het versterken van sociale banden tussen bewoners, en het participeren van (oudere) vrijwilligers in de samenleving aandacht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nevenevenementen moeten worden gezien als een complexe interventie: er zijn veel partijen betrokken bij de organisatie, de uitwerking kan per stad variëren afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en er zijn vaak meerdere beoogde doelstellingen. Daarmee zijn de verwachtingen hooggespannen. Wij hebben op basis van een conceptueel model onderdelen van de interventie onderzocht. Zo is bestudeerd of en hoe bewoners van steden waarin de evenementen plaatsvonden op de hoogte waren van (neven)evenementen; voor jaarlijks georganiseerde hardloopevenementen was de bekendheid groter dan het voor het eenmalig georganiseerde WK beachvolleybal. Een belangrijke doelstelling van veel nevenevenementen is mensen “bekend” te maken met de sport. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een belangrijk deel van de bezoekers en deelnemers aan evenementen al aan sport deden. Veel bezoekers en deelnemers gaven aan wel geïnspireerd te raken door de evenementen, en meer te willen gaan sporten. Wij konden niet goed vaststellen of mensen die niet sporten als gevolg van een bezoek of deelname aan de nevenevenementen zijn gaan sporten. Nevenevenementen vormen een specifieke vorm van gezondheidsbevordering, omdat de activiteiten gekoppeld zijn aan een eenmalige activiteit (het topsportevenement). Om die reden mag ook niet worden verwacht dat activiteiten direct leiden tot een toename in sporten, en moet bij toekomstige evaluaties nog meer worden ingezoomd op specifieke doelstellingen van de georganiseerde activiteiten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regelmatig sporten is belangrijk voor de preventie van overgewicht, diabetes mellitus, depressie en andere chronische aandoeningen, maar toch sport slechts een kwart van de bevolking 1 keer per week. Sportevenementen worden jaarlijks door ruim 5 miljoen mensen bezocht. Door een (betere) koppeling te maken tussen sportevenementen en de breedtesport, kunnen evenementen een belangrijke impuls geven aan sportdeelname in Nederland. Daarbij wordt ook steeds meer erkend dat nevenevenementen (‘side-events’) van sportevenementen een bredere maatschappelijke impact kunnen hebben, maar onderzoek hiernaar is nog schaars. Het project ‘De kracht van sportevenementen’ onderzoekt de gezondheidseffecten en maatschappelijke impact van side-events rond grote sportevenementen, en de waarop eventuele effecten tot stand komen. Het onderzoek richt zich specifiek op het WK Beach Volleybal dat in 2015 in Nederland is gehouden, en grote loopevenementen. In het onderzoek wordt samengewerkt met de gemeenten waarin in deze evenementen zijn gehouden, en met relevante kennis- en expertisecentra, zoals NOC*NSF. Deze samenwerking beoogt de wetenschappelijke kennis niet alleen uit te breiden, maar ook beschikbaar te maken voor gemeenten die de impact van hun sportevenementen willen maximaliseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar is gestart met een inventarisatie van eerder verricht onderzoek op het terrein van de effecten van sportevenementen. Er heeft overleg plaatsgevonden met deskundigen en documenten van eerder onderzoek zijn bestudeerd. Hieruit bleek ondermeer de focus op de economische impact van evenementen, en dat de gezondheidsimpact van de nevenevenementen minder is onderzocht . Op basis van wetenschappelijke theorieën van gedragsverandering is vervolgens een logic model opgesteld, met een weergave van de context en verbanden tussen factoren die een rol kunnen spelen bij het effect van side-events op sportdeelname. Dit model vormde de basis van de dataverzameling en analyses binnen het onderzoeksproject. Er heeft vervolgens veel dataverzameling plaatsgevonden. Er is een vragenlijst verzonden naar bewoners van steden met vragen over de bekendheid van de evenementen en de maatschappelijke impact van deze evenementen; er heeft vragenlijstonderzoek plaatsgevonden onder bezoekers en deelnemers van nevenevenementen rond het WK Beach Volleybal, en de marathon van Amsterdam en Eindhoven. Hierbij zijn onder meer vragen gesteld rond redenen tot bezoek of deelname aan evenementen. In 2016 zal eenzelfde vragenlijst worden voorgelegd aan bezoekers en deelnemers van side-events van de City Pier City loop in Den Haag en de marathon van Rotterdam. Om inzicht te krijgen in het langetermijneffect van de side-events, is en wordt bezoekers en deelnemers gevraagd na 2 maanden opnieuw een vragenlijst in te vullen. Momenteel wordt gewerkt aan de analyse van de resultaten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regelmatig sporten is belangrijk voor de preventie van overgewicht, diabetes mellitus, depressie en andere chronische aandoeningen, maar toch sport slechts een kwart van de bevolking 1 keer per week. Opmerkelijk en interessant is dat sportevenementen jaarlijks door ruim 5 miljoen mensen worden bezocht. Sportevenementen bieden daarmee een enorm belangrijk “window of opportunity”: wanneer een (betere) koppeling kan worden gemaakt tussen de sportevenementen en de breedtesport, kunnen evenementen een belangrijke impuls geven aan sportdeelname in Nederland.

Bestaand onderzoek suggereert echter dat sportevenementen niet automatisch leiden tot meer sporten. Het is onvoldoende duidelijk wat hiervan de belangrijkste oorzaak is, en hoe deze koppeling verder kan worden versterkt. In toenemende mate wordt erkend dat sportevenementen en “side-events” ook een bredere maatschappelijke impact kunnen hebben, maar onderzoek naar de maatschappelijke spin-off is nog schaars. In de pledge “De kracht van sportevenementen” committeren de vijf grote steden in Nederland (de G5), NOC*NSF en het Ministerie van VWS zich daarom aan het maximaliseren van gezondheidseffecten en bredere maatschappelijke spin-off van de organisatie van sportevenementen door de organisatie van side-events rond evenementen.

 

Het voorgestelde onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:

 

1. Wat is het effect van de organisatie van “side-events” rond grote sportevenementen op sportdeelname en op determinanten van sportdeelname?

2. Via welke mechanismen en processen leiden “side-events” rond grote sportevenementen tot determinanten van sportparticipatie?

3. Wat is de maatschappelijke spin-off van het organiseren van sportevenementen en “side-events” rond grote sportevenementen?

4. Hoe kan het effect van side-events rond sportevenementen op sportdeelname, en op maatschappelijke spin-off verder worden vergroot?

5. Hoe verhouden de maatschappelijke kosten van de organisatie van “side-events” zich tot de baten?

 

Het onderzoek richt zich op de evaluatie van het WK beachvolleybal dat in de zomer van 2015 in vier steden in Nederland (waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) wordt gehouden, en de organisatie van grote hardloopevenementen (Den Haag, Eindhoven en Rotterdam). In de evaluatie worden de side-events beschouwd als een “complexe interventie”, en vindt de evaluatie plaats volgens richtlijnen die voor de evaluatie van zulke evenementen zijn ontwikkeld. Een effectevaluatie richt zich op de impact van de side-events op determinanten van sportdeelname, en maakt gebruik van de recent ontwikkelde KISS database, aangevuld met nieuwe dataverzameling. De procesevaluatie bestudeert onder meer de context waarin de evenementen worden georganiseerd, het bereik van de activiteiten en de mate van succesvolle implementatie van de activiteiten. Meetinstrumenten van de maatschappelijke impact worden verder uitgebouwd, en de omvang van de maatschappelijk impact wordt vervolgens vastgesteld.

 

Het onderzoek bouwt voort op beschikbare kennis en expertise, en werkt hiervoor nauw samen met partners op het lokale niveau (in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven), en op het landelijke niveau (NOC*NSF, Ministerie van VWS, Mulier Instituut,de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen, en het NISB). Deze samenwerking beoogt de wetenschappelijke kennis niet alleen uit te breiden, maar ook beschikbaar te maken voor gemeenten die de impact van hun sportevenementen willen evalueren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website