Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op initiatief van academisch hospice Demeter in De Bilt is een samenwerkingsverband van huisartsen, thuiszorg, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en hospicemedewerkers beschikbaar om mensen in de palliatieve fase thuis te ondersteunen ten einde overlijden op de locatie van voorkeur haalbaar te maken.

 

Het samenwerkingsverband heeft de naam Cirkelteam en staat daarmee symbool voor de 'cirkel van aandacht en afstemming' om mensen heen in een kwetsbare fase van het leven. De ervaringen in de lokale omgeving van de De Bilt waren zo goed dat het team zich 1) verder wilde ontwikkelen aan de hand van elementen uit de Zorgmodule Palliatieve Zorg en 2) het samenwerkingsconcept wilde delen.

 

De resultaten van een kortlopen project hebben geleid tot de conclusie dat een Cirkelteam dat werkt volgens belangrijke aanbevelingen uit de Zorgmodule kan bijdragen aan afstemming van de zorg om overlijden op de locatie van voorkeur haalbaar te maken (94%).

 

Om die reden heeft het team een train de trainer module ontwikkeld en zijn twee samenwerkingsverbanden in Woerden en Nunspeet gestart met de implementatie van een Cirkelteam en hebben ook andere lokale ketens belangstelling aan gegeven.

 

Ondanks het feit dat het team nog geen structurele financiering kent lijkt het niet meer weg te denken als 'cirkel van zorg en deskundigheid' rondom de kwetsbare mensen in een lokaal samenwerkingsverband.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op initiatief van academisch hospice Demeter in De Bilt is een samenwerkingsverband van huisartsen, thuiszorg, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en hospicemedewerkers beschikbaar om mensen in de palliatieve fase thuis te ondersteunen ten einde overlijden op de locatie van voorkeur haalbaar te maken.

 

Het samenwerkingsverband heeft de naam Cirkelteam en staat daarmee symbool voor de 'cirkel van aandacht en afstemming' om mensen heen in een kwetsbare fase van het leven. De ervaringen in de lokale omgeving van de De Bilt waren zo goed dat het team zich 1) verder wilde ontwikkelen aan de hand van elementen uit de Zorgmodule Palliatieve Zorg en 2) het samenwerkingsconcept wilde delen.

 

De resultaten van een kortlopen project hebben geleid tot de conclusie dat een Cirkelteam dat werkt volgens belangrijke aanbevelingen uit de Zorgmodule kan bijdragen aan afstemming van de zorg om overlijden op de locatie van voorkeur haalbaar te maken (94%).

 

Om die reden heeft het team een train de trainer module ontwikkeld en zijn twee samenwerkingsverbanden in Woerden en Nunspeet gestart met de implementatie van een Cirkelteam en hebben ook andere lokale ketens belangstelling aan gegeven.

 

Ondanks het feit dat het team nog geen structurele financiering kent lijkt het niet meer weg te denken als 'cirkel van zorg en deskundigheid' rondom de kwetsbare mensen in een lokaal samenwerkingsverband.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat goed is breder goed doen: balans in generalistisch en specialistisch zorgaanbod

Implementatie zorgmodule in Cirkelteam en Consortium Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht

 

Aanleiding, Context, Zorgverleners en Afzender

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZU) kent een tweedeling in haar ontwikkeling. Enerzijds vinden ontwikkelingen plaats van de klinische palliatieve zorg. Op dat deel van de zorg richt dit voorstel zich niet.

Anderzijds wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking binnen het Consortium waarover dit voorstel gaat. Traditioneel spelen het Palliatieteam Midden Nederland (PTMN) & de Werkgroep Palliatieve Zorg IKNL (WPAL, IKNL locatie Utrecht) en Academisch Hospice Demeter met het Cirkelteam De Bilt/Bilthoven een trekkende rol in de complementariteit van generalistische en specialistische zorg. Tezamen zijn deze groepen verantwoordelijk voor een aantal producten die zijn opgenomen in het Goede Voorbeelden Programma alsook toepassing krijgen in landelijke onderwijs- en trainingsprogramma’s zoals ‘Besluitvorming in de Palliatieve Fase’, ‘GEPLUSD’ met een symptoom database (SYMPAL) en de landelijke IKNL richtlijnen die hun vormgeving en oorsprong vinden in een Utrechtse redactie.

 

Doelstelling: Vernieuwing en Opbrengst

De competenties van IKNL PTMN, WPAL en Cirkelteam - met reeds veel elementen uit de zorgmodule zoals markering d.m.v. 1) toegepast gebruik van de surprise question; 2) de PaTZ plus methodiek voor transmurale samenwerking; 3) toepassing besluitvorming in de palliatieve fase; 4) gecombineerde vanzelfsprekendheid van inzet professionals en vrijwilligers; 5) gebruik van uitkomstmaten op patiëntniveau - worden in dit implementatieproject verbreed naar partijen in Utrecht Stad, Leidse Rijn en een nader te bepalend derde gebied.

Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan de implementatie van meer elementen uit de Zorgmodule m.b.t. de meer symptoom- dan ziektegerichte palliatie alsook zorg in de stervensfase:

- toepassing meer Advance Care Planning thema’s in Individueel Zorgplan

- implementatie van parallelle richtlijnen in geval van syndromen/symptoom clusters

- specificeren van zorg die kan volstaan met generalistische zorg versus zorg die specialistische inzet vraagt.

In de bijlage zijn documenten opgenomen die als concrete onderlegger voor de samenwerking in de Cirkelteams zichtbaar maken welke elementen uit de Zorgmodule zijn opgenomen om de organisatie en inhoud van de zorg voor de individuele patiënt en naasten te sturen.

Plan van Aanpak

Het bestaande projectteam van het Cirkelteam De Bilt/Bilthoven verzorgt de rol van projectleider. De uitvoerende taken liggen primair bij de voorzitter (kader huisarts) en de coördinator (verpleegkundig consulent). Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het enthousiasmeren, trainen en coachen van de projectteams in de 2-3 beoogde lokale ketens waarin het Cirkelteam concept (incl. de benoemde extra thema’s) wordt geïmplementeerd, alsook voor conceptuele aanpassingen ‘op basis van voortschrijdend inzicht’. Toetsing van het proces en de communicatie vindt plaats in bijeenkomsten van de WPAL. Zie bijlage voor concretisering planning.

In de begroting in de bijlage is het allergrootste deel van de kosten besteed aan de inzet van de projectleider en projectcoördinator voor coaching, een deel aan trainingen en een deel aan ondersteunend materiaal. De eigen bijdrage van de betrokken partijen bestaat uit de deelname aan de overlegstructuren in de nieuwe lokale teams en de participatie in WPAL.

 

Evaluatie en Beoordeling resultaten

Beoordeling van de resultaten van het implementatietraject zal vanzelfsprekend in afstemming met ZorgEssentie plaats vinden. Zoals zichtbaar is gemaakt in de bovenstaande planning zullen de lokale teams en de WPAL samen oplopen in de communicatie en evaluatie.

Daarnaast wordt geëvalueerd op niveau van de patiënt zoals ook in het Cirkelteam De Bilt/Bilthoven is gedaan. Hier is nadrukkelijk sprake van een eigen gekozen werkwijze vanuit het consortium EPZ Utrecht.

 

Zie verdere uitwerking in bijlages.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website