Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om kwalitatieve goede zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden is multidisciplinaire samenwerking en goede communicatie essentieel om de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten te “verstaan” en hierop aan te sluiten.

STEM inspiratie cyclus heeft gezorgd voor:

- Verbeteren van contactvaardigheden medewerkers, praktijk gerichte verbeterplannen voor teams, bewustwording bij zorg professionals

- Inzicht op toepasbaarheid van STEM voor VGZ sector. STEM inspiratiecyclus is goed toepasbaar voor de VGZ sector ook andere VGZ instellingen zullen profijt hebben bij het inzetten van deze inspiratiecyclus.

Het verbeterproject heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor medewerkers. Belangrijk, want zij vormen immers de spil in het bieden van kwalitatief goede zorg in de laatste levensfase.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM heeft 3 teams in staat gesteld een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Deelname aan de inspiratiecyclus heeft medewerkers geleerd passend te reageren op verschillende wensen en behoefte van mensen in de laatste levensfase. Zij voelen zich meer bekwaam hoe een cliënt of hun naasten te ondersteunen bij het onder woorden brengen van de wensen in de laatste levensfase.Teams hebben een verbeterplan met elkaar gemaakt waarmee zij direct in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen. Welke wensen en behoefte er zijn in de laatste levensfase en hoe een cliënt wil sterven worden bespreekbaar gemaakt. Inspiratiecyclus STEM is toepasbaar binnen de VGZ sector.Sterven op je eigen manier is voor iedereen!

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ziekte en overlijden zijn ingrijpende processen voor alle betrokkenen. De cliënt, de (wettelijk) vertegenwoordiger maar ook familieleden, mede cliënten, teamleden van de woning en dagbesteding zien zich geconfronteerd met vragen en angsten rond het levenseinde van de cliënt.

Ipse de Bruggen heeft daarom specifiek zorgbeleid ontwikkeld voor die fase van het leven van haar cliënten, palliatieve zorg, gericht op behoud van kwaliteit van leven van de cliënt. Zijn of haar beleving daarvan is leidend. In die ondersteuning is er tevens aandacht voor degenen die met deze cliënt te maken heeft of te maken hebben gehad.

De zorgverlener vormt de spil in het bieden van kwalitatief goede zorg in de laatste levensfase. Optimale multidisciplinaire samenwerking en goede communicatie met alle betrokkenen zijn essentieel. Hiervoor is het nodig dat de zorgverlener goede kennis heeft over hoe hij zelf tegen de dood aankijkt, zijn eigen beperkingen, en/of drempels hierin kent. Dat zorgverleners dezelfde taal spreken en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. In de praktijk blijkt dit echter nog geen vanzelfsprekendheid.

Ipse de Bruggen is een grote zorgaanbieder en biedt aan meer dan 5000 cliënten met een verscheidenheid aan zorg, behandeling en begeleiding. Vanwege de vergrijzing neemt het aantal cliënten dat jaarlijks overlijdt toe; Ipse de Bruggen biedt aan meer dan 1000 ouderen cliënten zorg en ondersteuning. Ook zijn er binnen Ipse de Bruggen cliënten die vanwege de ernst of complexiteit van hun beperking al op vroegtijdige leeftijd overlijden.

 

In de inspiratiecyclus van STEM worden zorgverleners zich meer bewust van hun eigen kijk op het levenseinde. Daarnaast leren zorgverleners om het gesprek met de cliënt en zijn directe naasten te openen. Zorgverleners leren cliënten in de palliatieve fase al in een vroeg stadium te ondersteunen bij het onder woorden brengen van de naderende dood en de wensen in de laatste levensfase. Dit versterkt de eigen regie van de cliënt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de plaats waar zij willen sterven, zorgbehoeften op lichamelijk en psychosociaal gebied en cultuurgebonden rituelen. Daarnaast draagt de inspiratiecyclus niet alleen bij aan de deskundigheid van de zorgverlener, maar ook aan zijn psychisch welbevinden bij het bieden van zorg in deze vaak ook emotioneel belastende context. De inspiratiecyclus verbetert ook de communicatie en eenduidigheid van werken binnen de palliatieve zorgketen tussen diverse zorgverleners en binnen een team. Al deze verbeteringen dragen bij aan een betere kwaliteit van zorg aan de cliënt en zijn directe naasten in zijn laatste levensfase.

 

In dit verbeterproject zal de inspiratiecyclus STEM op een KDC, ouderen woning en volwassen woningen worden toegepast. Op die manier kunnen we evalueren of STEM inspiratiecyclus ook inderdaad voor de verschillende doelgroepen goed toepasbaar is en/of doelgroep specifieke aanpassingen nodig zijn. De opbrengsten van deze pilot zullen naar te verwachten een verbetering in kwaliteit opleveren. Na het verbeterproject zal bij positieve ervaringen de inspiratiecyclus Ipse de Bruggen breed worden geborgd.

De inspiratiecyclus is tot op heden niet eerder toegepast in de VGZ sector. Daar waar nodig worden toegepaste materialen die onderdeel uitmaken van de inspiratiecyclus aangepast. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de Inspiratiecyclus goed toepasbaar is in de VGZ sector, kunnen ook andere VGZ instellingen profijt hebben bij het inzetten van deze inspiratiecyclus van STEM. Inclusief de daarbij horende materialen.

 

Deskundigheidsbevordering doormiddel van een Goed Voorbeeld als de inspiratiecyclus STEM kan een goed methodisch middel ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor mensen met verstandelijke beperking en zijn directe naasten zijn. Met STEM wordt aandacht besteedt aan het organiseren van netwerkzorg, een goede overdracht, organisatie en samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg en zorg van vrijwilligers. Met STEM ontwikkelen we een gemeenschappelijk taal rond onze cliënten. Het stimuleert om vanuit een proactieve context het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan. Het vergemakkelijkt het contact mét onze cliënten en hun naasten, en zeer zeker ook onderling tussen zorgverleners. In het bijzonder op die momenten waarop we onze cliënten in de meeste kwetsbare situaties moeten overdragen aan elkaar én aan andere disciplines en/of andere zorgverleners. STEM geeft zorgverleners daarvoor de concrete tools in handen. Bovendien is de verwachting dat als een weg gevonden is voor de lastigere vragen, zoals bijvoorbeeld de manier waarop we in contact zijn over de eindigheid van het bestaan, dat ook zal uitstralen op andere gebieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website