Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om zorgverleners in de dementiezorg te ondersteunen bij het signaleren van zorgproblemen in de palliatieve fase heeft IKNL de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ toepasbaar gemaakt voor zorgvragers met dementie. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De methodiek biedt hiervoor concrete handvatten.

In 2015 is IKNL samen met experts op het gebied van dementie gestart met het aanvullen van de methodiek. Deze aanvullingen zijn getoetst in pilotinstellingen en een klankbordgroep.

Conclusie is dat methodisch signaleren in de palliatieve fase op dezelfde wijze verloopt, ongeacht het ziektebeeld. Wel is aanvullende achtergrondinformatie voor zorgvragers met dementie nodig omdat zij andere zorgproblemen ervaren en het lastiger is om zorgproblemen te achterhalen. Drie kernproblemen zijn uitgewerkt en in de vorm van handvatten en toegevoegd aan de methodiek:  Onbegrepen gedrag  Problemen met eten en drinken  Spierspanning Daarnaast heeft IKNL een handreiking voor implementatie van de methodiek geschreven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De set signalering in de palliatieve fase is aangevuld met benodigde achtergrondinformatie voor zorgvragers met dementie omdat zij andere zorgproblemen ervaren en het lastiger is om zorgproblemen te achterhalen. Drie kernproblemen zijn uitgewerkt en in de vorm van handvatten en toegevoegd aan de methodiek:  Onbegrepen gedrag  Problemen met eten en drinken  Spierspanning Daarnaast heeft IKNL een handreiking voor implementatie van de methodiek geschreven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase' biedt verzorgenden al concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van palliatieve zorg. Zorgvragers met dementie hebben echter specifieke zorgvragen omdat zij minder goed in staat zijn om zelf uitdrukking te geven aan klachten, wensen en behoeften.

IKNL wil verzorgenden nog gerichter handvatten geven om bij deze kwetsbare doelgroep de signalering in de palliatieve fase te verbeteren. Hiervoor past IKNL de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ aan.

Om de aangepaste methodiek succesvol te implementeren, wordt de methodiek ingebed in bestaande werkwijzen. Hiervoor vraagt IKNL subsidie aan bij ZonMW via VIMP ‘Signalering bij zorgvragers met dementie in de palliatieve fase'.

 

Het uiteindelijke doel van het project is dat de vernieuwde set ‘Signalering in de palliatieve fase’ een bijdrage levert aan een structurele verbetering van de zorg aan zorgvragers met dementie in de palliatieve fase. Dit door enerzijds betere kennis en vaardigheden bij de verzorgenden, anderzijds door borging van deze aanpak in de werkwijze van de instelling.

 

Het doel van deze VIMP wordt binnen de periode van twaalf maanden bereikt en is tweeledig:

• Verzorgenden toerusten om specifiek voor mensen met dementie beter te signaleren welke zorgvragen spelen en deze bespreekbaar te maken met andere professionals; voor zorgverlening aan mensen met dementie vraagt dit om specifieke methodiek die in de ‘set Signalering in de palliatieve fase’ geïntegreerd wordt.

• Instellingen integreren de methodiek in hun beleid en passen deze dus daadwerkelijk structureel toe in de dagelijkse zorg waarvoor nieuwe handvatten ontwikkeld en beschreven worden in de vernieuwde IKNL handleiding implementatie. Daadwerkelijke implementatie vindt tijdens het project plaats bij tien pilot instellingen. Verspreiding van kennis over de inhoud, toegevoegde waarde, samenhang, toepasbaarheid en implementatie vindt plaats op landelijke schaal.

 

De aangepaste methodiek wordt in tien pilot instellingen met een op maat plan van aanpak geïmplementeerd. De opgedane kennis uit dit project wordt door IKNL landelijk verspreid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website