Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland spant zich in om verbinding te bevorderen in de palliatieve zorg.

 

In de tweede lijn loopt vanaf 2014 het project ‘Coalities om de mens’ om te komen tot gezamenlijke besluit- en teamvorming vanuit de tweede lijn.

 

Het PaTz-project sluit hierop aan met de aandachtspunten:

- vroegtijdige identificatie van palliatieve cliënten

- opname in het zorgregister

- anticiperen op de situatie en

- gezamenlijk toewerken naar een individueel zorgplan

 

Beide projecten stimuleren de ontwikkeling van gecoördineerde en integrale palliatieve zorg. De wensen van cliënt en naaste staan hierbij centraal. Zo kunnen palliatieve cliënten tijdens hun laatste levensfase thuis blijven, wanneer zij dit wensen en zo op hun plaats van voorkeur overlijden. De aanname is dat hierdoor (her)opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.

 

Resultaten en Conclusies

1. De kwaliteit in de palliatieve thuiszorg is niet sterk toegenomen door samenwerking van huisarts en casemanager palliatieve zorg. De nadruk binnen het PaTz overleg lag op medische aspecten. Input vanuit de wijkverpleegkundige was gering en casuïstiek werd vanuit de huisarts tijdens PaTz weinig vertaald in concrete acties/afgestemd beleid met de wijkverpleegkundige. Feit is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar in de landelijke PaTz-regio al goed konden vinden. Ook buiten PaTz vindt en vond al afstemming plaats.

 

2. De PaTz groep zet aan tot tijdige identificatie van mensen die palliatieve zorg nodig hebben op basis van een levensverwachting < 1 jaar. Het zorgregister fungeert goed als verzamelplaats, maar is gebruiksonvriendelijk.

 

3. Een op patiëntenbehoefte gebaseerd zorgplan wordt niet standaard, maar m.n. in complexe situaties gemaakt.

 

Onderstaande aanbevelingen dragen bij aan verdere implementatie van de PaTz-doelstellingen na afloop van de projectperiode.

- continueer de PaTz-groepen: vereenvoudig het werken met het palliatief zorg register

- breng de ontwikkelingen vanuit de tweede lijn verder in verbinding met PaTz. In de regio Noord- en Oost-Flevoland kent het project ‘Coalities om de mens’ een centrale rol toe aan de wijkverpleegkundige (casemanager palliatieve zorg).

- stimuleer verdergaande samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige op het vlak van psychosociale ondersteuning van patient en naaste, gezamenlijk zorgplan en gebruik van formulieren als Utrechts Symptoom Dagboek, de lastmeter, een pijnscoreformulier en de DOS-schaal (delirium observatie screening).

- communiceer de resultaten en bevindingen van PaTz met huisartsen en wijkverpleegkundigen in de regio.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten die bereikt zijn:

- Tijdige identificatie van palliatieve patiënten

- Toename van proactief en anticiperend samenwerken tussen huisarts en wijkverpleegkundige

- Verhoging en verbreding deskundigheids-/kennisniveau bij zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen door o.a. casuïstiek en aanwezigheid kaderhuisarts en palliatief verpleegkundig consulent

- Casusoverstijgende uitwisseling, leren van elkaar, herkenning en steun, delen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland is men al langere tijd bezig om verbindingen in de eerste lijn te bevorderen. Op 1 januari start een project om te komen tot gezamenlijke besluit- en teamvorming vanuit de 2e lijn. PaTz als project richt zich op het implementeren van een omschreven aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, zorgcoördinatoren, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen in de 1e lijn. Daarbij is vroegtijdige identificatie van palliatieve cliënten, opname in het zorgregister, anticiperen op de situatie en gezamenlijk toewerken naar een individueel zorgplan belangrijk. Elementen die aansluiten op het voorgaande genoemd project. Immers huisartsen en zorgcoördinatoren/wijkverpleegkundigen kunnen met behulp van PaTz komen tot gecoördineerde en integrale en gezamenlijke (met cliënt en naaste) aanpak van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Hierdoor kunnen palliatieve cliënten tijdens hun laatste levensfase thuis blijven, wanneer zij dit wensen en zo op hun plaats van voorkeur overlijden. De aanname is dat hierdoor (her)opnames in ziekenhuis voorkomen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website