Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting In gesprek met de burger NPZ NOF

Het is belangrijk dat mensen, ook nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling aan het levenseinde. Hiervoor bestaan verschillende interventies. In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland is er ervaring met het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Hiervoor nodigen huisartsen hun oudere patiënten (75 jaar en ouder) uit. Deze bijeenkomsten zijn geëvalueerd en blijken in een behoefte te voorzien en te leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase. In verschillende andere netwerken wordt bewustwording over palliatieve zorg gestimuleerd in bijeenkomsten zoals Cafés Doodgewoon of via maatschappelijk werk. Deze zijn bij ons weten nog niet (wetenschappelijk) geëvalueerd.

We willen de publieksinformatiebijeenkomsten (in de huisartspraktijk) aanpassen voor gebruik in andere settings, zoals Cafés Doodgewoon. Vervolgens willen we beide varianten (wel / niet via de huisarts) implementeren en evalueren. Hierbij willen we nagaan in hoeverre de informatiebijeenkomsten bijdragen aan bewustwording over palliatieve zorg (kennis en houding) en of het uitmaakt of de eigen huisarts bij de informatiebijeenkomst betrokken is. Ook willen we met behulp van een procesevaluatie strategieën voor implementatie en borging versterken. De (doorontwikkelde) interventiematerialen en implementatieplan zullen ook na afloop van het project vrij beschikbaar zijn voor gebruik in de praktijk.

Het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) hanteert het kwaliteitskader palliatieve zorg voor het bepalen wat goede palliatieve zorg is. In het kwaliteitskader staat het ervoor zorgen dat patiënten en hun naasten eigen regie kunnen voeren centraal. Om dit te faciliteren zijn de Informatiebijeenkomsten van het project in gesprek met de burger een methode waarvan wij, onder meer via consortiumbijeenkomsten positieve ervaringen hebben vernomen uit het netwerk palliatieve zorg Almere.

Binnen het netwerk bleek Welzijn Lelystad geïnteresseerd in deelname aan het project. Welzijn Lelystad wil graag informatiebijeenkomsten organiseren. Zij hebben een functie in alle Lelystadse wijken, waarin zij zich vooral richten op onderwerpen gerelateerd aan ziekte en ouder worden. Hiermee beogen zij dat de burgers in dit gebied zich meer bewust worden van wat er kan spelen wanneer zij ziek worden en welke ondersteuning daarbij geboden kan worden. Zo biedt Welzijn Lelystad bijvoorbeeld ouderenbezoeken en buddyzorg aan mensen die ziek worden. Het met enige regelmaat organiseren van een informatiebijeenkomst over het levenseinde zou goed in dit beleid passen. In hun contacten in de wijk merken zij dat er voor dergelijke bijeenkomsten interesse zou zijn.

Daarnaast zouden we graag de vrijwilligers, die betrokken zijn bij deze bezoeken, bewust maken en ook informatiebijeenkomsten voor hen organiseren. Zij zijn burger en hebben een extra rol in het bespreekbaar maken van keuzes en dilemma’s rond het levenseinde.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website