Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Palliatieve zorg ontwikkelt zich snel in Nederland. Hierbij is het ook belangrijk dat het publiek (‘de burger’) zich bewust wordt van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Dit is belangrijk om in de samenleving meer ruimte te creëren voor dit onderwerp; daarnaast is het voor het kunnen voeren van eigen regie in de laatste levensjaren belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg. Een manier waarop bewustwording van burgers wordt bevorderd is het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen netwerken palliatieve zorg in bijeenkomsten zoals ‘café doodgewoon’. Hierbij zijn mensen uit de omgeving welkom en krijgen zij informatie van bijvoorbeeld een netwerkcoördinator samen met een zorgverlener met deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg. Ook vanuit de welzijnssector worden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd. In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland is een nieuwe vorm voor informatiebijeenkomsten ontwikkeld waarbij huisartsen mensen uit hun eigen praktijk (doorgaans 75 jaar en ouder) uitnodigen aanwezig te zijn. De huisarts geeft zelf voorlichting en beantwoordt vragen, soms samen met bijvoorbeeld een netwerkcoördinator. Innovatief aan deze opzet is dat de voorlichting gegeven wordt door de zorgverlener die in de toekomst waarschijnlijk ook betrokken zal zijn bij de palliatieve zorg voor de deelnemers. In tegenstelling tot bijeenkomsten in bijv café’s doodgewoon is deze methode goed gedocumenteerd (presentatie, draaiboek etc.). Bovendien zijn deze bijeenkomsten geëvalueerd, waaruit bleek dat zij in een behoefte voorzien en leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase. Deze interventie en het draaiboek zijn in 2018 genomineerd voor zowel de Medisch Contact Communicatieprijs als de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact. Nog onbeantwoorde vragen die van nut zijn om de informatiebijeenkomsten effectiever te maken in het bereiken van bewustwording zijn onder andere: Wie worden er bereikt met de informatiebijeenkomsten (bijv. mensen die toch al veel weten over palliatieve zorg of een bredere groep)? Aan welke informatie hebben mensen behoefte? Wat steken ze op van de bijeenkomsten? En is er ten aanzien van deze vragen verschillen tussen bijeenkomsten waar de eigen huisarts wel of juist geen rol heeft?

Ons onderzoek richt zich daarom op het vergroten van bewijskracht voor publieksbijeenkomsten als interventie om bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en op het doorontwikkelen met het oog op zowel vergroten van de effectiviteit als implementeerbaarheid van de interventie. We maken hierbij onderscheid tussen een variant die wel / niet via de eigen huisarts verloopt.

Om dit te bereiken richten we ons in 4 fasen op:

1. Het in kaart brengen van de huidige varianten van de interventie, en de bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie hiervan; hierbij is ook aandacht voor het krijgen van inzicht in de huidige mate van bewustwording t.a.v. palliatieve zorg van het Nederlandse publiek en meer specifiek de behoefte aan publieksinformatiebijeenkomsten. Onderzoeksmethoden hierbij zijn een stakeholderanalyse m.b.v. kwalitatieve interviews en een raadpleging van een publiekspanel met een schriftelijke vragenlijst.

2. Het in co-creatie met eindgebruikers doorontwikkelen van de interventie, inclusief een implementatieplan met aandacht voor:

a. het informatiemateriaal (presentatie, evt. schriftelijk materiaal om mee te nemen) zodat het beter aansluit bij de behoeften van het publiek en de informatie beter overgedragen wordt;

b. het draaiboek zodat het optimaal de implementatie van (verschillende varianten: wel /niet via huisarts) van de publieksbijeenkomsten ondersteunt en de mogelijkheid geeft voor tailoring naar de context

3. Het evalueren (proces- en effectevaluatie van het implementeren van de verschillende varianten (wel / niet via eigen huisarts) in de deelnemende netwerken). Hierbij letten we onder meer op wie er bereikt worde

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website