Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het implementatieproject in de regio Noord-Limburg is de Informare:

- in gebruik genomen en geïmplementeerd binnen VieCuri Medisch Centrum en het Transmuraal palliatief team Noord Limburg.

- in gebruik bij 2 huisartsenpraktijken in Venray en de (meerderheid van) de huisartsen in Venlo/Tegelen/Blerick.

- opgenomen in een intern project van Proteion Thuis ter verbetering van de palliatieve zorg.

- In gebruik bij Buurtzorgteam Tegelen

- In gebruik bij de trajectbegeleiders dementie.

 

Het project heeft onder andere opgeleverd:

- Een training voor verpleegkundigen over communiceren en informeren in de palliatieve fase

- Een animatiefilmpje over de Informare voor het algemeen publiek.

- Een drietal PaTz groepen (palliatieve thuiszorg), bijeenkomsten waarin huisartsen samen met een vertegenwoordiging van de thuiszorg de palliatieve patiënten in zorg bespreken.

 

Gaandeweg het project zijn een tweetal zaken duidelijk geworden:

1. De Informare is een middel om het uiteindelijke doel te bereiken: goede informatievoorziening en communicatie met de cliënt.

2. De behoefte van de cliënt moet leidend zijn.

 

Belangrijkste Conclusies

- De Informare is een geschikt middel om het doel ‘Goede communicatie en informatievoorziening in de palliatieve fase’ te bereiken.

- De Informare wordt door zorgverleners gezien als een nuttig en zinvol hulpmiddel om dit doel te bereiken.

- De behoefte van de cliënt moet leidend zijn in de communicatie.

- Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Informare moet het product doorontwikkeld worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Informare is bij alle zorgorganisaties, aangesloten bij NPTZ NL, geïntroduceerd.

 

De Informare is:

- in gebruik genomen en geïmplementeerd binnen VieCuri Medisch Centrum en het Transmuraal palliatief team Noord Limburg.

- in gebruik bij 2 huisartsenpraktijken in Venray en de (meerderheid van) de huisartsen in Venlo/Tegelen/Blerick.

- opgenomen in een intern project van Proteion Thuis ter verbetering van de palliatieve zorg.

- In gebruik bij Buurtzorgteam Tegelen

- In gebruik bij de trajectbegeleiders dementie.

 

 

Resultaten/Eindproducten

- Werkwijze waarin het werken met de Informare in Noord-Limburg wordt vastgelegd.

- Overzicht van foldermateriaal voor in de Informare

- Een basis plan van aanpak voor implementatie Informare binnen een organisatie.

- Training ‘Informeren en communiceren in de palliatieve fase’.

- Animatiefilmpje over de Informare.

- Aanbod voor huisartsen voor het organiseren van PaTz groepen (palliatieve thuiszorg), dit heeft tot nu toe geleid tot het opstarten van drie PaTz-groepen. Dit zijn bijeenkomsten waarin huisartsen samen met een vertegenwoordiging van de thuiszorg de palliatieve patiënten in zorg bespreken

 

Naast bovengenoemde resultaten is input geleverd voor de volgende resultaten uit de andere Informare projecten die subsidie hebben gekregen:

- De website Informare.nu door Netwerk Westelijke Mijnstreek

- Het aanpassen van de Informare door MCC Flevoland

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Keuze voor de Informare

Het goede voorbeeld ‘De Informare’ sluit naadloos aan op een reeds ingezet project van het NPTZ NL: Het project ‘Ketenzorg Palliatieve Zorg’, looptijd feb ’11-feb ‘13. Dit project kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en medewerking van de netwerkorganisaties op alle niveaus: van werknemer, tot manager, tot bestuurder.

 

Project Ketenzorg Palliatieve Zorg (KPZ)

Het project KPZ is in 2011 gestart met een inventarisatie onder de netwerkpartners naar de belangrijkste knelpunten in het palliatieve zorgproces.

De kerngroep van het NPTZ NL (beleidsvormend orgaan) heeft op basis van deze inventarisatie de speerpunten met de hoogste prioriteit geselecteerd. Één van de drie geselecteerde speerpunten is: ‘Verbetering van de informatievoorziening over palliatieve zorg aan cliënten en professionals.’

 

Relevantie van de Informare

In het project KPZ zijn eind 2011 de wensen en behoeften van zorgverleners en zorgvragers omtrent informatievoorziening gedefinieerd op basis van landelijke en regionale rapporten,2-4 input van de klankbordgroep NPTZ NL (vertegenwoordiging zorgvrager) en een inventarisatie onder zorgverleners. Vervolgens viel de keuze op de Informare als product ter verbetering van de informatievoorziening.

 

Doel

Implementatie van de Informare in de organisaties die deze subsidie aanvragen.

De overige (zorg)organisaties aangesloten bij het NPTZ NL worden tevens benaderd voor implementatie van de Informare. Gezien het voortraject is het aannemelijk dat de aangesloten zorgorganisaties de Informare implementeren.

 

Onderliggend doel is verbetering van de informatievoorziening aan de palliatieve patiënt en naaste(n) over palliatieve zorg en het aanbod aan palliatieve zorg.

 

Te behalen resultaten

- De Informare is bij alle zorgorganisaties, aangesloten bij het NPTZ NL, geïntroduceerd

- De Informare is geïmplementeerd bij de organisaties die deze subsidie aanvragen

- 90% van de palliatieve patiënten in Noord-Limburg krijgt de Informare uitgereikt van hun zorgverlener

 

Op te leveren producten

- Een implementatiepakket-op-maat per deelnemende organisatie

- Een borgingsplan

 

Relevantie

Aansluiting bij bestaande ontwikkelingen

De Informare sluit naadloos aan op de ontwikkelingen binnen het NPTZ NL. In aug ‘12 start een pilot binnen het NPTZ NL, waarin ervaring wordt opgedaan met het werken met de Informare. Deze pilot loopt tot eind dec ’12 en is onderdeel van het project KPZ.

Deze subsidie-aanvraag biedt de organisaties de mogelijkheid om, na afloop van het project KPZ, direct door te zetten door implementatie van de Informare in de organisatie.

 

Relevantie van deze aanvraag

Deze aanvraag onderscheidt zich door het voortraject dat reeds doorlopen is door het NPTZ NL, in het project KPZ. Hierdoor is een breed draagvlak aanwezig en de weg gebaand voor implementatie van de Informare.

 

Overdraagbaarheid

De organisaties die de Informare gaan implementeren krijgen een Implementatiepakket-op-maat, minimaal bestaande uit:

- Implementatieplan

- Trainingen voor werknemers in het gebruik van de Informare

- Minimale eisen van gebruik

- Begeleiding tijdens het gebruik van de Informare

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de materialen van de kennisvindplaats en de informatie uit de pilot met de Informare.

Een voorbeeld van een implementatiepakket-op-maat wordt beschikbaar gesteld voor de Centrale Kennisvindplaats.

 

Borging en bestendiging van de Informare

Na afronding van het implementatietraject wordt een borgingsplan opgesteld. Dit plan bevat in ieder geval een beschrijving van de benodigde activiteiten, middelen en mankracht voor borging van de Informare. Tevens worden toetsingsmomenten en indicatoren opgenomen voor monitoring van het gebruik van de Informare.

Het borgingsplan wordt beschikbaar gesteld voor de Centrale Kennisvindplaats.

 

Plan van Aanpak

Het implementatieproject start op 1 dec 2012 en lopen tot 1 dec 2013. De pilot Informare binnen het project ‘Ketenzorg Palliatieve Zorg’ vormt de aanloop naar het implementatieproject.

 

Activiteiten

Dec ‘12 Samenstellen projectgroep

Jan ‘13 Evaluatie van de pilot Informare*

Feb ‘13 Opstellen implementatieplan

Feb ‘13 Ontwerp en drukken flyers Informare**

Mrt-Apr ‘13 Presenteren implementatieplan aan netwerkpartners en stuurgroep

Mrt-Apr ‘13 Bestellen/drukken Informares**

Apr-Mei ‘13 Opstellen implementatiepakket-op-maat per organisatie

Mei-Okt ‘13 Implementatietraject

Okt ‘13 Evaluatie Informare en werkwijze Informare

Nov ‘13 Opstellen borgingsplan

*De evaluatie van de pilot is onderdeel van het project KPZ. Deze evaluatie geeft de benodigde input voor het implementatieplan. Om die reden wordt de evaluatie van de pilot bij de activiteiten genoemd.

** Zie bijlage 3

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website