Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Florence streeft als organisatie in de verpleging, verzorging en thuiszorg voor haar cliënten naar een optimale kwaliteit van leven zolang als het duurt. Naast het leven krijgen medewerkers binnen Florence bijna dagelijks te maken met overlijdens van cliënten. Veel van onze cliënten verkeren in de palliatieve fase van hun leven en worden niet meer beter. In de praktijk blijkt dat verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring hebben om cliënten te identificeren als zijnde in de palliatieve fase en de behoeften die daarmee samenhangen. Door middel van tijdige signalering door verzorgenden kan Florence betere palliatieve zorg verlenen.

 

Hiervoor is door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de ‘Signaleringsbox’ ontwikkeld. Dit instrument is voor Florence een passend instrument gebleken. Deze methode geeft verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg, waarbij de door de zorgvrager ervaren last het vertrekpunt is. Het effect voor de cliënt en naasten is dat er een gezamenlijk gedragen signalering is vanuit de zorg. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit in de palliatieve fase en een betere rouwverwerking bij zijn/haar naasten. Het beoogde resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten.

 

Het project binnen Florence is uitgevoerd in de periode september 2015 – september 2016. 14 teams verspreid over 6 locaties van Florence zijn geschoold in het gebruik van de Signaleringsbox. Van iedere afdeling zijn minimaal 2 medewerkers (deelnemers) door IKNL geschoold middels de train-the-trainer methodiek, waardoor zij middels klinische lessen hun collega’s konden scholen in het gebruik van de Signaleringsbox. Daarnaast hebben zij in de projectperiode hun collega’s gemotiveerd om de box in te zetten bij cliënten. De deelnemers waren daarnaast aanspreekpunt voor de projectleider en de projectmedewerkers en hebben gezorgd voor het uitzetten van de metingen van IKNL en informatie verstrekt voor de metingen van Nivel.

 

Medewerkers die met de box werken geven aan dat signalen eerder worden opgepakt en vertaald naar behoeften en acties. Vraagstellingen van cliënten kunnen met de box helder geformuleerd worden en het maakt de artsenvisites efficiënter. Ze krijgen psychosociale problemen beter boven tafel en cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt. Het werken met de Signaleringsbox is voor het merendeel van de teams van toegevoegde waarde. Echter niet alle teams komen er aan toe om de box een plek te geven in het dagelijks werken. Knelpunten zitten vooral in hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en de ontwikkeling naar zelfsturing.

Conclusies die getrokken kunnen worden na afronding van het project zijn:

* De methodiek Signaleringsbox wordt door medewerkers gezien als een goed hulpmiddel om de behoeften van de cliënt in kaart te brengen en dit te communiceren met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde.

* Ondanks dat er niet altijd voldoende tijd was voor iedereen om met de box te leren werken wordt de meerwaarde van de werkwijze gevoeld. Niet alleen de verzorgenden geven dit aan maar ook de artsen.

* De specialisten ouderengeneeskunde die tijdens het project met de Signaleringsbox te maken kregen geven aan dat het hen helpt bij het lopen van visites. De behoeften zijn goed in kaart gebracht waardoor de arts hier adequaat op kan inspelen.

* Binnen het merendeel van de teams is de implementatie, dat wil zeggen het regelmatig (dagelijks, wekelijks) gebruik van de Signaleringsbox onvoldoende geslaagd. Florence heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met regelmatige bezoeken van de Inspectie van de Gezondheidszorg en daaruit voortvloeiende acties. Dit heeft veel tijd en inzet gevergd van de medewerkers die tegelijkertijd de Signaleringsbox leerden gebruiken en inzetten.

 

Het implementatietraject binnen Florence wordt voortgezet. We zien dat het de nodige tijd kost voor medewerkers om zich de box eigen te maken en dat nu na een half jaar medewerkers de box er steeds vaker bij pakken. In het voorjaar van 2017 wordt een symposium georganiseerd waarin verdieping in de signalering centraal staat, maar waar ook vorm gegeven gaat worden aan het multidisciplinaire aspect binnen de palliatieve zorg. Hier wordt de Signaleringsbox ook bij gebruikt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

14 teams verspreid over 6 locaties van Florence zijn geschoold in het gebruik van de Signaleringsbox. Cliënten geven in gesprekken aan dat zij zich meer gehoord voelen door het gebruik van de Signaleringsbox. Er zijn verrassende psychosociale problemen uit gekomen die daarvoor door de verzorgende niet gezien/bedacht waren.

Medewerkers geven aan dat signalen eerder worden gesignaleerd en opgepakt. Vraagstellingen van cliënten kunnen met de box helder geformuleerd worden en het maakt de artsenvisites efficiënter.

Door de training die is gegeven aan de deelnemers en de klinische lessen aan de teams zijn medewerkers meer in staat om met behulp van de box hun ‘niet-pluis’ gevoel te onderbouwen.

Artsen benadrukken beter geïnformeerd te worden door de verzorgenden.

 

Twee voorbeelden van concrete resultaten voor clienten zijn:

1) Bij een cliënt met dementie die veel klaagde is de box ingezet en zijn er afspraken uit voort gekomen waardoor deze cliënt meer structuur, duidelijkheid en tijdverdrijf kreeg aangeboden wat geleid heeft tot betere stemming.

2) In een verpleeghuis is de box ingezet voor zowel een zieke mantelzorger als zijn dementerende echtgenote. Op basis van de ingevulde box is gestart met inzet van een ‘professionele’ vrijwilliger waardoor de mantelzorger niet meer dagelijks hoeft te komen en daardoor meer energie overhoudt en beter voor zich zelf kan zorgen.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Florence is een grote zorgorganisatie actief in de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Wassenaar en Delft) en heeft jaarlijks te maken met veel overlijdens. Florence streeft voor de cliënten naar een optimale kwaliteit van leven zolang als het duurt. In de praktijk blijkt dat verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring hebben om cliënten te identificeren als palliatief patiënt en om goede kwaliteit van palliatieve zorg te leveren. Door middel van tijdige signalering door verzorgenden kan Florence betere palliatieve zorg verlenen. Om de signalerings fase bij de verzorgenden te verbeteren is door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de ‘Signaleringsbox’ ontwikkeld. Dit instrument is voor Florence een passend instrument gebleken. Het materiaal van de signaleringsbox geeft verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg, waarbij de door de zorgvrager ervaren last het vertrekpunt is. Het effect voor de cliënt en naasten is dat er een gezamenlijk gedragen signalering is vanuit de zorg. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van leven en sterven voor de cliënt in de palliatieve fase en een betere rouwverwerking bij zijn/haar naasten. Het beoogde resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten.

Florence streeft ernaar om een voorbeeldfunctie voor palliatieve zorg te vervullen in de regio door middel van het werken met het zorgpad Stervensfase en de Signaleringsbox.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website