Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie Siganeringbox

 

In de regio Salland wordt in acht verschillende organisaties en in meer dan 60 teams met de signaleringsbox gewerkt. De introductie van signaleringsbox heeft een flinke boost gegeven in het netwerk. Niet alleen de implementatie, maar ook de methodische manier van werken en de toenemende aandacht voor palliatieve zorg hebben hiervoor gezorgd. Het delen van ervaringen in de hele keten en inzicht in elkaars processen hebben gezorgd voor mooie leerervaringen en het versterken van relaties. Het effect hiervan is breder dan alleen het werken per organisatie met dit instrument. Het heeft tevens bijgedragen aan de zichtbaarheid van de zorgconsulenten, die tevens projectleiders waren in de eigen organisaties. Het effect voor patiënten is nog niet gemeten, maar de box stimuleert om patiënten goed te observeren, in gesprek te gaan en niet van eigen aannames uit te gaan.

Borging blijft een aandachtspunt, vooral nu door bezuinigingen prioriteiten veranderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn ongeveer 60 teams geschoold en er wordt in acht verschillende organisaties gewerkt met de signaleringsbox. Wij hebben ervoor gekozen om naast verzorgenden ook verpleegkundigen en inrichtingswerkers VGZ te scholen.

Bij deze geschoolde mensen zijn methodische en signalerende vaardigheden als observeren, luisteren en doorvragen, zowel in contact met zorgvragers en naasten, als in contact met collega’s verbeterd.

De hiermee beoogde versterking van (multi- of interdisciplinaire) afstemming tussen behandelaars is goed gelukt, o.a. doordat de SB wordt gebruikt ter voorbereiding van diverse overlegvormen.

Borging blijft de komende jaren een aandachtspunt.

Mede door dit traject is er meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg, en er is meer kennis van signalering en mogelijke valkuilen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Doelstelling implementatietraject Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden.

In augustus 2014 is de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd in 51 teams in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, een VGZ instelling en een ziekenhuis van het Palliatief Netwerk Salland.

 

2. Aanleiding en uitvoering

Dit project is relevant omdat wij in 2010 knelpunten signaleerden bij de horizontale (operationele) verankering van palliatieve zorg. Een verkennend onderzoek wees uit dat ondanks beschikbaarheid van informatiemateriaal en ondersteuningsaanbod spirituele zorg voor patiënten, een regionaal consultatieteam en richtlijnen palliatieve zorg voor hulpverleners, hier weinig tot geen gebruik van werd gemaakt en afspraken in de meeste organisaties op tactisch niveau bleven hangen. Hierdoor was er onvoldoende kennis en integratie van palliatieve zorg op operationeel niveau.

Deze uitkomsten hebben er toe geleid dat we in 2012 zijn gestart met netwerkbrede inzet van 17 zorgconsulenten palliatieve zorg (ZPZ). Het doel van de inzet van deze groep medewerkers is het optimaliseren van de levenskwaliteit van palliatieve gasten en hun naasten. Zij doen dit door het procesmatig ondersteunen en begeleiden van het primaire zorgproces bij het plannen en verlenen van (in- en extramurale) palliatieve zorg. Hiermee willen we de kwaliteit van het palliatieve zorgproces verbeteren en borgen.

Deze netwerkbrede infrastructuur is uitermate geschikt om teams in de verschillende organisaties te trainen in het signaleren, interpreteren en bespreekbaar maken van zorgproblemen. De signaleringsbox is als middel een geschikt instrument om dit bewustwordingproces vorm te geven en (impliciete) zorgvragen te herkennen en te vertalen naar verantwoorde zorg. Het project besteedt aandacht aan het efficiënt organiseren van netwerkzorg, goede overdracht en samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg.

 

3.Onderbouwing van het goede voorbeeld

Tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan. Het artikel Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg van Anneke L. Francke et al. in het tijdschrift voor verpleegkundigen (feb12) bevestigt dat verpleegkundigen en verzorgenden behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering. Ook in de kamerbrief van systemen naar mensen wordt het belang van de inbreng van verzorgenden genoemd bij de ontwikkeling van professionele standaarden. Multidisciplinariteit verhoogt de kwaliteit van de standaarden en de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.

 

4. Draagvlak en borging

Deelnemende organisaties in het netwerk willen graag met de signaleringsbox gaan werken om twee redenen: het gebruik van de signaleringsbox draagt bij aan het oplossen van het al eerder genoemde kennisprobleem en het biedt de zorgconsulenten een concreet instrument om de ondersteuning en coaching van collega’s vorm te geven.

 

5. Uitwerking regionale spreiding van het goede voorbeeld

De implementatie vindt plaats aan de hand van een tweetal fasen:

1. Voorbereidingsfase gericht op het trainen van 17 zorgconsulenten palliatieve zorg volgens het train-de-trainer-principe.

• 2. Implementatiefase zodat de signaleringsbox op een eenduidige wijze ingevoerd wordt in 51 teams van de verschillende partners. Binnen iedere organisatie wordt deze aanpak in minimaal 3 en maximaal 9 teams uitgerold. Steeds 3 teams per zorgconsulent.

De projectpartners zullen hun ervaringen en kennis over de implementatie delen via het netwerk en Agora of rechtstreeks aan partijen die daar behoefte aan hebben.

 

6. Uitwerking van de borging en bestendiging van het goede voorbeeld binnen het netwerk

Op afdelingsniveau

De signaleringsbox krijgt een plek in organisaties door agendering in teamoverleggen en wordt als middel ingezet bij patientenbesprekingen. De ZPZ zullen minimaal 2 x per jaar een vervolgsessie houden met betrokken teams om ervaringen, eventuele vraagstukken, casuïstiek en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Op organisatieniveau

Het bestuur van Palliatief Netwerk Salland heeft zich unaniem uitgesproken dat de implementatie van de signaleringsbox een goed middel is om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te vergroten. Verdere implementatie is vanuit de betrokken besturen geborgd doordat de signaleringsbox een structurele plaats krijgt in de structuur van de organisaties (protocol, inwerkprogramma en/of intern kwaliteitssysteem).

Op netwerkniveau

Monitoring en evaluatie van de signaleringsbox zal structureel onderdeel gaan uitmaken van de regionale netwerkvergaderingen en de ontmoetingsdagen van de ZPZ.

 

7. Ondersteuning

Het IKNL verzorgt een train -de –trainer, waarna de ZPZ de medewerkers in hun eigen organisatie gaan scholen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website