Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland hebben in 2011 de musical ‘Eeuwig leven' georganiseerd. De musical is vertolkt door ongeveer 70 enthousiaste zorgverleners. Het was een ‘musical op maat’, wat wil zeggen ‘samen een musical maken die aansluit bij de eigen ervaringen'. Het hoofddoel van de musical was het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners en bespreekbaarheid van palliatieve zorg bevorderen.

Doel van dit project was om de opgedane ervaringen met deze musical in kaart te brengen en overdraagbaar te maken naar andere netwerken die een dergelijk initiatief willen ontplooien. Gegevens werden verzameld met behulp van e-mail vragenlijsten uitgezet onder alle deelnemers aan de musical, verdiepende interviews met deelnemers, de regisseur, koorrepetitor en netwerkcoördinator en literatuuronderzoek.

De belangrijkste conclusies zijn:

* Succesfactoren die uit de analyses van de e-mail vragenlijsten en/of diepte-interviews naar voren kwamen waren: enthousiasme van de deelnemende mensen en organisaties, de gemeenschappelijke achtergrond van de deelnemers (werkzaam in de palliatieve zorg), saamhorigheid en groepsgevoel, goede leiding en professionaliteit van het artistieke team, een strakke organisatie en werkgroepen met verschillende taken, goede PR.

* De internationale literatuurstudie liet zien dat zeer weinig vergelijkbare initiatieven bestaan op het gebied van musical of theater voor en door zorgverleners in de palliatieve zorg waarbij meer samenwerking één van de doelen is. Dit wijst in de richting dat de musical van het netwerk in Noord-Kennemerland in ieder geval voor de palliatieve zorg een nieuw creatief concept is.

* Aanbevelingen voor andere netwerken: zorg voor een professioneel artistiek team, zorg voor projectplan en draaiboek, laat het thema van de musical aansluiten bij het netwerk, zorg voor een goede PR, zorg voor een goede oefenlocatie en locatie voor uitvoering, betrek verschillende zorgverleners uit verschillende organisaties bij de musical en bied alternatieven voor mensen die niet van optreden houden.

De resultaten van dit project zijn verwerkt in een praktische handleiding voor netwerkpartners (beschikbaar via internet), een Nederlandstalig artikel aangeboden aan het tijdschrift Pallium en diverse nieuwsberichten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om inzicht te krijgen in de ervaringen met de musical hebben we per e-mail een vragenlijst verstuurd aan 149 deelnemers van de musical. Respons: 54% (81 vragenlijsten).

De respondenten waren werkzaam bij verschillende netwerkpartners: in de thuiszorg, in een ziekenhuis, huisartspraktijk, hospice, verpleeg- of verzorgingshuis, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of andere organisatie.

Ook zijn er semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met negen deelnemers aan de musical en met de regisseur, koorrepetitor en netwerkcoördinator.

 

Aan de cast werd in de e-mail vragenlijst gevraagd om aan te geven welke elementen van de musical het meest waardevol waren. De top 3 zag er als volgt uit:

*Het onderlinge contact tijdens de voorbereidingen: 75% van de castleden.

*Het samen optreden: 66%.

*Het samen creatief bezig zijn: 59%.

 

Aan de castleden werd in de e-mail vragenlijst ook gevraagd in hoeverre ze het eens waren met een aantal stellingen over samenwerking. 47% van de castleden vond dat door de musical de samenwerking met collega’s binnen de eigen organisatie is verbeterd, 53% vond dat door de musical de samenwerking tussen de eigen organisatie en andere organisaties is verbeterd en 61% vond dat ze nieuwe contacten hebben gekregen met zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg.

Daarnaast gaven deelnemers aan de individuele interviews ook aan dat je elkaar als netwerkpartner nu beter weer te vinden en dat het contact laagdrempeliger is geworden. Bovendien vonden zij dat de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland door de musical bekender zijn geworden in de regio.

 

Aan alle deelnemers van de musical werd in de e-mail vragenlijst gevraagd in hoeverre ze het eens waren met een aantal andere stellingen. Hieronder staan de resultaten voor een aantal stellingen gesplitst voor castleden en niet-castleden.

*38% van de castleden en 45% van de overige deelnemers (niet-cast) vonden dat ze door deelname/medewerking aan de musical beter weten wat palliatieve zorg inhoudt en dezelfde percentages vinden ook ze door de musical anders tegen palliatieve zorg zijn gaan aankijken.

*28% van de castleden en 36% van de overige deelnemers (niet-cast)vonden dat door deelname/medewerking aan de musical ernstige ziekte en sterven voor hen beter bespreekbaar zijn gemaakt.

 

 

Succesfactoren die uit de analyses van de e-mail vragenlijsten en/of diepte-interviews naar voren kwamen waren: de gemeenschappelijke achtergrond van de deelnemers (werkzaam in de palliatieve zorg), saamhorigheid en groepsgevoel, enthousiasme van verschillende mensen (waaronder castleden, mensen die PR verzorgd hebben en mensen met andere ondersteunende taken en het artistieke team) en organisaties, goede leiding en professionaliteit van het artistieke team (regisseur, choreograaf, componist en koorrepetitor), een strakke organisatie en werkgroepen met verschillende taken, goede PR.

Ook was een positief punt dat er voor mensen die niet konden of wilden optreden er voldoende andere taken waren: kleding maken, make-up en grime verzorgen, kaartverkoop, garderobe verzorgen op de avonden van de uitvoeringen, decors bouwen, enz.

 

Factoren die als belemmerend of lastig ervaren werden waren: de groepsgrootte van de cast (het aantal van 70 castleden werd vrij veel gevonden omdat soms lang gewacht moest worden voordat ze in actie konden komen om hun eigen rol op te voeren en op het podium tijdens het optreden was het ook vol), grote tijdsinvestering (een half jaar lang elke maandagavond repeteren). Ook de accommodatie was niet in alle opzichten ideaal. De zaal waar de musical uitgevoerd werd, was geen echt theater. Men moest alles zelf organiseren: tafels, stoelen en decors. Het zelf maken van het decor kostte veel tijd en sommige dingen moesten op het laatste moment gebeuren.

 

De inzichten uit de vragenlijsten en interviews zijn verwerkt in een praktische handleiding met tips voor netwerken die ook een dergelijk initiatief willen ontplooien. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

1.Zorg voor een professioneel artistiek team

2.Zorg voor projectplan en draaiboek

3.Laat het thema van de musical aansluiten bij het netwerk

4.Zorg voor een goede PR

5.Zorg voor een goede oefenlocatie en locatie voor uitvoering

6.Betrek verschillende zorgverleners uit verschillende organisaties bij de musical

7.Bied alternatieven voor mensen die niet van optreden houden

 

Vergelijkbare initiatieven in binnen- of buitenland

De internationale literatuurstudie liet zien dat er zeer weinig vergelijkbare initiatieven bestaan op het gebied van musical of theater voor en door zorgverleners in de palliatieve zorg waarbij meer samenwerking één van de doelen is. Dit wijst in de richting dat een musicalinitiatief zoals ontplooid door het netwerk in Noord-Kennemerland in ieder geval voor de palliatieve zorg een nieuw creatief concept is.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland (ondergebracht bij ZONH) heeft een initiatief ontplooid om in de regio de samenwerking en uitwisseling tussen netwerkpartners te bevorderen middels het gezamenlijk organiseren van de musical `Eeuwig leven'. Het is een `musical op maat', wat wil zeggen `samen een musical maken’ die gebaseerd is op de eigen ervaringen en het werk van de netwerkpartners. Op creatieve wijze komen thema’s binnen de palliatieve zorg (zoals verdriet en afscheid) aan de orde. Boodschappen die de musical uitdraagt betreffen het belang van goed luisteren en niet doorbehandelen ten koste van alles.

Dit voorstel betreft een onderzoek dat de opgedane ervaringen met deze musical in kaart brengt en overdraagbaar maakt naar andere netwerken die een dergelijk initiatief willen ontplooien. Daarbij is er ruime aandacht voor het effect op de regionale samenwerking en afstemming tussen en binnen verschillende soorten organisaties (o.a. vrijwillige palliatieve terminale zorg, huisartsen en thuiszorg).

Het onderzoek omvat (1) systematisch literatuuronderzoek; (2) analyse van ervaringen opgedaan met de musical middels een vragenlijstonderzoek en diepte-interviews; (3) opstellen van een praktische handleiding waarbij alle verkregen inzichten geïntegreerd worden zodat andere netwerken dit goede voorbeeld ook kunnen gebruiken. De handleiding zal praktisch-organisatorische en andere voorwaarden schetsen die nodig zijn om een dergelijke musical te organiseren en uiteindelijk tot meer samenwerking en afstemming te komen.

De rapportage vindt plaats in de vorm van de genoemde handleiding en een artikel voor een tijdschrift op het gebied van de palliatieve zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website