Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PaTz overleg is een praktisch handvat om de zorg voor mensen in de laatste levensfase te verbeteren. Het sluit goed aan bij de praktische gang van zaken in de huisartsenpraktijk en bij de werkzaamheden van de thuiszorg. Maar het vraagt absoluut ook de inzet en betrokkenheid van een (medisch) consulent palliatieve zorg; haar/zijn deskundigheid geeft meerwaarde aan dit overleg en is onontbeerlijk bij het bereiken van de doelstellingen van het Patz-overleg. In Midden Limburg zijn in de periode 2013-2014 4 Patz groepen getraind en gestart:1 in Roermond–centrum, 1 in Heel/Ittervoort 1 in Stramproy en 1 in Weert. De Patz groepen. Door het inrichten en implementeren van PaTz –groepen willen de netwerken palliatieve zorg de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren doordat

• de samenwerking en afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige toeneemt.

• palliatieve patiënten tijdig worden geïdentificeerd en worden opgenomen in het palliatief zorgregister, waardoor er een op patiënten-behoefte gebaseerd zorgplan wordt gemaakt en in gezamenlijkheid (arts en thuiszorg) wordt uitgevoerd.

• er tijdig zicht is op de zorg voor deze patiënt en proactief gehandeld kan worden

• deze proactieve zorgplanning crisissituaties (en bv ziekenhuisopname) kan voorkomen

• de aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg en door het leren van elkaars ervaringen en expertise de deskundigheid van de deelnemers toeneemt.

De PaTZgroepen zijn begeleid door een trainer/begeleider die ook medisch palliatief consulent is. In april 2015 heeft er een slotbijeenkomst plaatsgevonden waar met name husartsen en thuiszorg aan hebben deelgenomen en waar de resultaten bekend zijn gemaakt van het PaTZ project. Tevens is er van gedachten gewisseld over de wijze waarop het aantal PaTZ groepen kan worden uitgebreid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Midden Limburg zijn in de periode 2013-2014 4 Patz groepen gestart. Door het starten van PaTz –groepen willen de netwerken palliatieve zorg de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren doordat

• de samenwerking en afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige toeneemt.

• palliatieve patiënten tijdig worden geïdentificeerd en worden opgenomen in het palliatief zorgregister, waardoor er een op patiënten-behoefte gebaseerd zorgplan wordt gemaakt en in gezamenlijkheid (arts en thuiszorg) wordt uitgevoerd.

• er tijdig zicht is op de zorg voor deze patiënt en proactief gehandeld kan worden

• deze proactieve zorgplanning crisissituaties (en bv ziekenhuisopname) kan voorkomen

• de aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg en door het leren van elkaars ervaringen en expertise de deskundigheid van de deelnemers toeneemt.

De samenwerking in de PaTZ groepen werkt drempelverlagend, en leidt tot een verbeterde samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen, maar ook tussen de huisartsen onderling en wijkverpleegkundigen onderling.

De verbeterde samenwerking wordt door de verpleegkundigen als belangrijkste winstpunt en meerwaarde ervaren met als positieve uitkomst dat de kwaliteit van de zorgverlening voor de individuele patiënt is toegenomen.

De aanwezigheid van de medisch palliatief consulent en het delen van ervaringen (kennis en kunde) is voor de artsen de belangrijkste meerwaarde. Leren van elkaar (consulent en andere zorgverleners) was voor alle betrokkenen een wezenlijk onderdeel van het Patz overleg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg waarbij deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen hulpverleners essentieel zijn. Maar terwijl de technische mogelijkheden binnen de palliatieve zorg zijn toegenomen evenals de deskundigheid, lijkt de continuïteit van zorg en de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging erop achteruit te gaan. Dat is onder andere het gevolg van versplintering van de thuiszorginstellingen, veranderingen in de zorg buiten kantooruren, toename parttime werken professionals en de toegenomen caseload bij de huisartsen.

 

PaTz is een zorgketenproject met drie hoofddoelen:

1. door samenwerking van huisarts en wijkverpleegkundige toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg (deskundigheidsverbetering)

2. proactieve zorgplanning: tijdige identificatie van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en opname in een palliatief zorgregister

3. op patiëntenbehoefte gebaseerd zorgplan maken en uitvoeren

 

Een Hagro / huisartsenpraktijk wordt toegerust om samen met de thuiszorgorganisaties uit de regio een PaTz-groep te worden. Binnen zo’n PaTz groep wordt een palliatief zorgregister opgezet en beheerd van patiënten waarvan het overlijden binnen een jaar wordt verwacht. Van iedere patient uit het register wordt een zorgplan opgesteld, waarin de wensen van de patiënt en zijn naasten centraal staan. Elke twee maanden vindt er een multidisciplinair overleg plaats, waarin palliatieve patiënten uit het zorgregister worden besproken.

De nadruk ligt op het vroegtijdig herkennen van de palliatieve fase en het proactief inzetten van beleid. Deze werkwijze verbetert de kwaliteit van zorg en geeft de zorgverleners meer vertrouwen in en kennis over de mogelijkheden van het zorg- en ondersteuningaanbod in de palliatieve zorgaanbod. Gebruikmaking van de expertise en kennis van regionale palliatieve consulent leidt op een natuurlijke wijze tot verbetering van de deskundigheid en vergroting van de kennis over het zorgaanbod bij de deelnemers.

In 3 huisartsenpraktijken in Midden Limburg wordt het PaTz project geïmplementeerd. Daarvoor krijgen de netwerken Weert en Roermond ondersteuning door mevrouw Marjo van Bommel. Zij is huisarts supervisortrainer en kaderarts palliatieve zorg en verbonden aan de Stichting PaTz. Zij heeft veel kennis en ervaring in het toerusten van een HAGRO om samen met Thuiszorgorganisaties een palliatief zorgregister op te zetten om daarmee proactieve zorgplanning te kunnen doen voor eigen patiënten.

 

Gestart wordt met een kick-off bijeenkomst waarin de PaTz methode wordt toegelicht. Deze wordt niet per PaTz groep georganiseerd, maar voor alle groepen cq betrokkenen gezamenlijk. Voor deze bijeenkomst worden eveneens de thuiszorgorganisaties uitgenodigd. Het management van de organisaties alsmede de stuurgroep van het project wordt eveneens uitgenodigd. Deze bestuurders zijn van belang voor de borging van het project en de eventuele verdere uitrol van het project binnen de regio. Daarnaast zijn zij in het geval van Midden Limburg leidinggevenden van de consulenten, die betrokken zijn bij het PaTz project.

 

In de resterende vier bijeenkomsten van 11/2 - 2 uur worden de PaTz groepen concreet getraind en de voorzitters van de PaTz groepen worden in een aparte bijeenkomst geïnstrueerd.

Na een jaar vindt een afsluitende bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen en bestuurders. Tevens nodigen we geïnteresseerden uit om kennis te maken en te enthousiasmeren voor het PaTz project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website