Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was om in de regio Maastricht het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (GRZ) te optimaliseren en te borgen en regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. Het zorgpad betreft het revalidatietraject dat ouderen na ziekenhuisopname doorlopen om daarna weer zelfstandig thuis hun leven te kunnen leiden. Vier werkgroepen met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers hebben gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd zorgpad waarin afspraken zijn toegevoegd over informatievoorziening, het beter betrekken van ouderen en hun mantelzorgers bij het opstellen van revalidatiedoelen, en het verbeteren van de transfer naar huis. Daarnaast zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt over financiering van implementatie van het zorgpad. Ten slotte is het zorgpad onder de aandacht gebracht van de GRZ-instellingen in Zuid-Limburg en is landelijke bekendheid van het zorgpad vergroot.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project “Structurele borging van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg” heeft geleid tot uitbreiding van afspraken tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerste lijn. Deze afspraken hebben betrekking op communicatie tussen zorgverleners onderling en naar patiënten en mantelzorgers toe, informatievoorziening over zorg- en behandeling naar patiënten en mantelzorgers, shared decision making bij het opstellen van revalidatiedoelen, het scheppen van verwachtingen bij patiënten en mantelzorgers over de rol van zorgverleners in het traject en continuïteit van zorgverlening na ontslag naar de thuissituatie. Daarnaast is er kennis over het zorpad bij zorgverzekeraars CZ en VGZ en de intentie om dit zorgpad zowel breed te verspreiden als implementatie van het zorgpad te financieren bij GRZ-instellingen die hier (hun inziens) baat bij hebben. Ten slotte heeft het project geleid tot kennis van en bewustwording over het zorgpad GRZ in de regio Zuid-Limburg en is het zorgpad is landelijk onder de aandacht gebracht via betrokkenheid van nationale organisaties en deelname aan symposia. Na afloop van het project is het geoptimaliseerde zorgpad GRZ en de bijbehorende implementatiematerialen structureel beschikbaar voor GRZ-ketens in Nederland. De materialen zijn beschikbaar via de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen die het traject doorlopen van ziekenhuisopname, opname in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg en ontslag naar de thuissituatie hebben doorgaans te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van continuïteit en coördinatie van zorg. Binnen het NPO-project ‘Op weg naar herstel’ is een zorgpad geriatrische revalidatiezorg ontwikkeld voor de patiënten met ‘overige diagnosen’ (één van de vier diagnosegroepen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) naast CVA, trauma orthopedie en electieve orthopedie). Dit zorgpad richt zich op betere afstemming van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerstelijns zorgorganisaties. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan actieve betrokkenheid van patiënten en mantelzorgers, transfers, overdrachten en communicatie tussen de instellingen. Resultaten uit dit NPO-project laten zien dat na implementatie van het zorgpad de zelfredzaamheid in dagelijkse activiteiten onder patiënten significant beter is ten opzichte van de periode daarvoor. Daarnaast werden meer patiënten ontslagen naar de thuissituatie en waren de zorgkosten (gemeten over negen maanden) gemiddeld ruim €10.000 per patiënt lager. Vanwege het succes van het zorgpad GRZ willen we het zorgpad zowel praktisch als financieel in de regio Maastricht borgen. Daarnaast willen we het zorgpad verder verspreiden in de regio Zuid-Limburg en de mogelijkheden verkennen om het zorgpad met bijbehorende implementatiematerialen landelijk toegankelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om door middel van het optimaliseren van de patiëntgerichtheid, continuïteit en coördinatie van de zorg de kwaliteit van zorg voor geriatrische revalidanten te verbeteren en de zorg op een doelmatige manier aan te bieden.

Dit doel willen we bereiken door vier werkgroepen op te richten die bestaan uit zowel ouderenvertegenwoordigers als regionale en landelijke stakeholders in de geriatrische revalidatiezorg. Deze werkgroepen houden zich bezig met de volgende vier taakstellingen van het project: 1)verdere optimalisatie en structurele (praktische en financiële) borging van het zorgpad GRZ in de regio Maastricht; 2) verspreiding van het zorgpad GRZ in Zuid-Limburg; 3) het landelijk toegankelijk maken van het zorgpad en bijbehorende implementatiematerialen en 4) monitoring van het proces en de effecten van onderhavig project. Gedurende de looptijd van het project worden per werkgroep verschillende activiteiten ondernomen om bovengenoemde taakstellingen te bereiken. Bij het vormgeven van deze (borgings)activiteiten wordt gebruik gemaakt van een recent uitgevoerde ZonMw studie naar determinanten voor de duurzaamheid van succesvol geïmplementeerde zorginnovaties. Bij de opzet van onderhavig projectvoorstel is nauw samengewerkt met een zorgvuldig samengesteld projectteam waarin de vertegenwoordiging van ouderen, gemeenten, zorgverzekeraars en zowel regionale als landelijke zorgorganisaties is opgenomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website