Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Passend vervoer voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden' maakt deel uit van het regiobrede programma 'Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden'. In Hollands Midden hebben de 19 gemeenten en hun partners; clientorganisaties, politie, RAV, GGZ en zorgverzekeraar gekozen voor een experiment met de zgn. Quick Responder (QR): het concept voor passend en prikkelarm vervoer voor mensen met verward gedrag in de regio Hollands Midden van en naar de Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden. Op de wagen zit een gespecialiseerde chauffeur en een verpleegkundige met affiniteit met psychiatrie. De QR kan worden ingezet voor de volgende ritten:

o Acute ritten; vanuit de gehele regio naar de PEH;

o Vervoer vanaf de PEH naar huis of naar een andere beoordelingslocatie (in het geval dat de patiënt niet met OV kan of geen netwerk beschikbaar heeft)

o Niet spoedeisend vervoer dat niet te regelen lijkt binnen de huidige kaders en middelen.

De Quick Responder is bedoeld voor de mensen woonachtig in de regio Hollands Midden. De auto is 365 dagen per jaar beschikbaar gedurende 7 dagen per week van 15 uur tot 23 uur.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de projectaanvraag is het volgende benoemd:

Het belangrijkste beoogde resultaat van het experiment is het bieden van passend vervoer voor personen met verward gedrag gedurende het experiment. Door registratie diende de effectiviteit te worden gemeten.

De deelresultaten die vooraf zijn benoemd worden puntsgewijs verantwoord. (Zie ook de conclusies van de pilot.)

• 100% honorering van de vervoersaanvragen: Dit is gelukt in de venstertijden dat de Quick Responder beschikbaar was. Dat was in het begin echter beperkt tot 38 uur per week en daarna 62 uur per week.

• Vermindering van het aantal vervoersbewegingen van cliënten met verward gedrag door de politie: dit is slechts gedeeltelijk gelukt omdat de bekendheid bij de politie slechts langzaam doordrong, er om moverende redenen toch nog zelf gereden werd, de QR in het begin zeer beperkt beschikbaar was. Dat ging beter toen de beschikbaarheid en dienst van de QR beter aansloot op de diensten van de hulpverleners.

• Verbeterde triage van personen met verward gedrag (inzicht in de-escalerend vermogen van politie en vervoerder - kwalitatief en kwantitatief): De vervoerder had een HBO-V verpleegkundige met GGZ affiniteit en een ervaren chauffeur op de QR zitten die goed in staat waren om te de-escaleren.

• Inzicht in de aard en omvang van personen met verward gedrag die deze vorm van vervoer nodig heeft;

• Inzicht in de kosten van deze vorm van vervoer: De kosten voor dit type vervoer zijn hoog. Het uurtarief van de vervoer ligt op 75,- per uur. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er een ervaren HBO-V'er met GGZ affiniteit en een gespecialiseerde chauffeur op de auto zitten.

• Inzicht in de cliënt en familie-ervaringen en tevredenheid (in rapportcijfer) met deze wijze van vervoer: We hebben geen rapportcijfer kunnen ophalen maar via de betrokken ervaringsdeskundigen de clientenorganisaties en clientenraad hebben we vernomen dat de cliënten tevreden waren over deze wijze van transport. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan tijdens de pilotperiode.

• Inzicht in de ervaringen en tevredenheid van professionals (in rapportcijfer) met deze wijze van vervoer (waaronder medewerkers van politie, vervoerder, meldkamer GGZ, PEH): de betrokken professionals en partners waren tevreden over het type vervoer.

• Inzicht in de mate van het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van de afspraken;

• Inzicht in stimulerende en belemmerende factoren van dit type vervoer: zie conclusies.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ambitie van de regio is om een experiment te starten met vervoer voor personen met verward gedrag dat voldoet aan de uitgangspunten van passend en humaan vervoer.

 

De werkgroep passend vervoer heeft hiertoe in fase 1 van het programma een aantal alternatieve vervoersconcepten verkend. Het concept van de Quick Responder sluit het beste aan bij de wensen van de regio. Het doel van de Quick Responder is om snel en accuraat, op de locatie waar cliënt zich bevindt, een inschatting te maken welke zorg of ondersteuning de cliënt nodig heeft en de cliënt indien nodig te vervoeren naar de PEH (of elders).

 

De Quick Responder is een vervoersconcept waarbij een vervoermiddel met chauffeur en expertise op het gebied van verwardheid en de-escalatie,ter plaatse komt. Dit na afstemming met de PEH meldkamer en na oproep van de politie.

De Quick Responder maakt ter plekke een inschatting of de cliënt naar huis kan of naar de PEH moet en overlegt hierover met de PEH meldkamer. Zo mogelijk wordt de situatie/gedrag van cliënt ter plekke gede-escaleerd.

De Quick Responder vervoert de cliënt, indien nodig, in een prikkelarm vervoermiddel naar de PEH of elders.

 

Er is sprake van een warme overdracht tussen politie en vervoerder en tussen vervoerder en medewerkers van de PEH.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website