Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt onvoldoende herkend en hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein weten niet altijd voldoende hoe zij met jongeren met een LVB moeten omgaan waardoor deze jongeren niet de ondersteuning en bejegening krijgen die nodig is. Hierdoor raken zij veelal verder in een neerwaartse spiraal. In dit project is samen met cliënten met een LVB een training ontwikkeld en gegeven aan deze hulpverleners zodat deze een LVB eerder herkennen, hier adequaat mee omgaan en weten waar zij hulp kunnen vinden. Deelnemers geven aan dat de scholing hen helpt in het signaleren van een mogelijke LVB. Zij weten beter waar zij alert op moeten zijn en voelen zich competenter in het omgaan met deze jongeren. Op basis van de literatuur is de verwachting dat deze scholing en het aanreiken van een screeningsinstrument op de langere termijn kan bijdragen aan het voorkomen van overschatting en overvraging door professionals.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

15% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Door de LVB hebben deze jongeren vaker psychische problemen en gedragsproblemen en zijn zij vaker als dader of slachtoffer betrokken bij criminele activiteiten. Deze jongeren hebben baat bij een andere ondersteuning, bejegening en communicatie. Dit kan pas geboden worden als de LVB herkend wordt. Veelal gaat het op beide vlakken mis: de LVB wordt onvoldoende herkend en hulpverleners zoals politie, justitiële medewerkers en gemeente ambtenaren weten onvoldoende hoe zij met jongeren met een LVB moeten omgaan waardoor zij niet de ondersteuning en bejegening krijgen die nodig is. Hierdoor raken zij nog verder in een neerwaartse spiraal.

 

Door een LVB bij jongeren vroegtijdig te signaleren/te herkennen en door de communicatie en bejegening van professionals aan te passen aan de beperkingen van de jongeren, krijgen de jongeren met een LVB en het netwerk eerder passende ondersteuning waardoor problemen in de toekomst (waaronder verward gedrag, (recidiverend) delinquent gedrag en slachtofferschap) gemakkelijker voorkomen kunnen worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven van jongeren en hun netwerk bevorderd. Ook de kosten en overlast voor gemeente/gemeenschap kunnen als gevolg hiervan beperkt worden.

 

Dit project beoogde de eerder genoemde negatieve spiraal te doorbreken door hulpverleners te scholen zodat zij een LVB beter herkennen/signaleren en hier adequater mee omgaan.

 

Om dit te bereiken is een scholing ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen het veiligheidsdomein en sociale domein (politie, PI, SAVE, WMO) op het gebied van het signaleren en herkennen van een LVB, de kenmerken van een LVB, de wijze waarop hier mee om gegaan moet worden en het weten welke ondersteuning/behandeling/diagnostiek waar geboden kan worden. Deze scholing is samen met jongeren met een LVB ontwikkeld en gegeven.

 

Deelnemers geven aan dat de scholing hen helpt in signaleren van een mogelijke LVB. Zij weten beter waar zij op moeten letten en kunnen de SCIL waar nodig inzetten. Tevens geven zij aan zich competenter te voelen in het omgaan met deze jongeren en hun systeem. Zij weten welke punten van belang zijn in de communicatie en bejegening. Ook vonden zij het fijn om andere collega’s van andere organisaties te ontmoeten waardoor er meer samenwerkingslijnen zijn ontstaan.

 

Het is te vroeg om te stellen dat dit ook direct zal leiden tot minder problemen voor de jongeren met een LVB maar op basis van de literatuur en onderzoeken, is de verwachting dat de scholing en het aanreiken van een screeningsinstrument op de langere termijn kan bijdragen aan het voorkomen van overschatting en overvraging door professionals waardoor de kans op delinquent en verward gedrag kan afnemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 15% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft volgens de praktijkdefinitie een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Door de LVB hebben deze jongeren vaker psychische problemen (waaronder verward gedrag) en gedragsproblemen en zijn zij vaker als dader of slachtoffer betrokken bij criminele activiteiten. Deze jongeren hebben baat bij een aangepaste ondersteuning, bejegening en communicatie. Dit kan pas geboden worden als de LVB herkend wordt. Veelal gaat het op beide vlakken mis: de LVB wordt onvoldoende herkend en hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein zoals politie, justitiële medewerkers en gemeente ambtenaren (Wmo en SAVE) weten onvoldoende hoe zij met jongeren met een LVB moeten omgaan waardoor deze jongeren niet de ondersteuning en bejegening krijgen die nodig is. Hierdoor raken zij nog verder in een neerwaartse spiraal. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze jongeren en kan leiden tot maatschappelijk ongemak en schade.

 

Dit project beoogt deze negatieve spiraal te doorbreken door hulpverleners te scholen zodat zij een LVB beter herkennen en hier adequater mee omgaan.

 

Dit project richt zich op het bereiken van de volgende doelstellingen:

1) Het ontwikkelen van scholing voor professionals werkzaam binnen het veiligheidsdomein en sociale domein (politie, PI, SAVE, WMO) op het gebied van het signaleren en herkennen van een LVB, de kenmerken van een LVB, de wijze waarop hier mee om gegaan moet worden en het weten welke ondersteuning/behandeling/diagnostiek waar geboden kan worden. Deze scholing wordt samen met jongeren met een LVB en verwanten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande scholing van de partners en waar mogelijk van de reeds ontwikkelde scholing binnen het programma Verward gedrag/Gewoon Bijzonder.

2) Het circa 16 keer aanbieden van de scholing door professionals en een ervaringsdeskundige met LVB en/of verwant aan medewerkers (circa 10-15 per groep) werkzaam binnen het veiligheidsdomein en sociale domein (politie, PI, SAVE, WMO).

3)Het meten van het effect van de scholing via het laten invullen van een competentiemeting, welke is gebaseerd op het competentieprofiel (SG)LVG, voor en direct na de scholing

4)Evalueren van de scholing via het laten invullen van een evaluatieformulier na de scholing.

5)Het aanpassen van de scholing op basis van de ingevulde evaluaties.

6) Introductie van- en uitleg over de SCIL-screener (om op een LVB te screenen) tijdens de scholing.

 

Op basis van de literatuur is de verwachting dat de scholing en het aanreiken van een screeningsinstrument op de langere termijn kan bijdragen aan het voorkomen van overschatting en overvraging door professionals waardoor de kans op delinquent en verward gedrag kan afnemen. Doordat professionals elkaar onderling gaan ontmoeten tijdens de scholing ontstaat er als ingecalculeerde opbrengst ook een betere samenwerking en afstemming.

 

Deze doelen sluiten naadloos aan bij de doelen zoals geformuleerd in de subsidieoproep: ‘het bijdragen aan een overdraagbare aanpak om de verbinding tussen veiligheid-zorg-sociaal domein te verbeteren voor mensen met een LVB, al dan niet in combinatie met verward gedrag’.

 

Het project wordt uitgevoerd door een zorginstelling, twee kennisinstituten (Hogeschool Utrecht en Trimbos), de regionale veiligheids strategie en de gemeente Utrecht. Door deze samenwerking is er veel kennis voorhanden en zijn er goede contacten met het werkveld. Bij de aanvraag is- en tijdens het project wordt nauw samengewerkt met cliënten met een LVB en/of hun verwanten.

 

De betrokken partners (h)erkennen de kennislacune en benadrukken het belang van scholing op dit gebied. De praktijkpartijen geven aan behoefte te hebben aan scholing. Alle praktijkpartijen hebben voor de toekomst een structureel scholingsbudget dat ingezet kan worden om ook in de toekomst scholing op dit gebied te financieren. Vanuit Reinaerde is de bereidheid om de scholing, indien positief geëvalueerd, in de toekomst tegen kostprijs aan te bieden of te kijken hoe dit in de keten van partners met gesloten beurzen kan plaats vinden. Hier zal tijdens het project aandacht aan besteed worden. Ook zal tijdens het project verkend worden in hoeverre de training kan worden aangeboden via landelijke kennispartners/koepelorganisaties.

 

Om de kennis, opgedaan tijdens de training, te borgen, wordt een LVB-kaart ontwikkeld met daarop de belangrijkste kenmerken, aandachtspunten en tips. Deze krijgen de deelnemers na de training mee naar huis zodat zij de kaart er snel bij kunnen pakken bij een vermoeden van LVB. Ook zal er een online naslagwerk beschikbaar zijn. De deelnemers krijgen ook enkele exemplaren van de SCIL mee zodat zij hier mee aan de slag kunnen. De SCIL kan daarna zelf besteld worden.

 

De training zal beschikbaar worden gesteld aan andere gemeenten/zorgaanbieders, mits de training zal worden aangeboden door een zorgaanbieder met ervaring met LVB om zo de kwaliteit te waarborgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website