Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de looptijd van juli 2019 tot heden ben ik als zorgpionier met ervaringsdeskundigheid, actief bezig geweest met kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen binnen het sociale domein.

 

Ik heb hierbij verschillende acties ondernomen, allemaal op vrijwillige basis, om ervaringsdeskundigheid te promoten die ik hieronder zal beschrijven:

* ik ben door mijn profiel en berichten op social media veel in contact gekomen met ervaringsdeskundigen. Ik heb veel gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen die net zijn of willen starten in dit vakgebied, als ook senior ervaringsdeskundigen.

* ik heb in 2019 gesolliciteerd naar de functie poh; met de gedachte om in samenwerking met huisartsen de inzet van ervaringsdeskundigen in te zetten bij intake en ondersteuning naar herstel. Ik heb hierbij veel weerstand ondervonden omdat de zorgvisie vanuit andere waarden en kaders werken en zij onvoldoende open konden staan voor het werken vanuit de herstelvisie en bijbehorende waarden.

* ik heb een aantal ervaringsdeskundigen geholpen bij het neerzetten van hun eigen praktijk vanuit ervaringsdeskundigheid.

* ik ben als casemanager (zzp) gaan werken bij diverse organisaties waarbij ik tevens de samenwerking met ervaringsdeskundigen promoot. Dit is een proces dat langzaam meer vorm begint te krijgen. In 2020 krijg ik de gelegenheid om met workshops (door ervaringsdeskundigen) meer informatie te gaan geven over deze nieuwe vorm van (samen)werken.

* ik vind De Nieuwe Route van Anke Siegers erg inspirerend. Ik ben in november 2019 - via een oud collega - in contact gekomen met de gemeente Lingewaard. Deze gemeente is bezig met het werken volgens de Nieuwe Route en ik ben inmiddels aangesloten bij de leerbijeenkomsten. Hierbij promoot ik ook de inzet en samenwerking van ervaringsdeskundigheid. Ik verwacht dat dit in 2020 verder vorm zal krijgen.

* ik ben gevraagd door Vitale Verbindingen om hen te helpen bij het inzetten van ervaringsdeskundigen in de wijken van Arnhem.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

1. Uit netwerkgesprekken met reguliere hulpverleners, die ik samen met ervaringsdeskundigen heb gevoerd, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid en onbekendheid over het begrip ervaringsdeskundigheid heerst.

2. In de kennismakingsgesprekken met ervaringsdeskundigen die graag in met dit nieuwe beroep inkomsten willen genereren, zijn veel onderlinge verschillen. Kaders van ervaringsdeskundigheid zijn nog onduidelijk bij deze doelgroep. Er is een willekeur aan ervaringsdeskundigen en het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt.

Naast een diploma en opgedane ervaring blijf ik het lastig vinden om een juiste inschatting te maken van het niveau van herstel bij de ervaringsdeskundige.

3. Het inzetten van ervaringsdeskundigen gebeurt op basis van een juiste match. Een matching bij een ondersteuningsvraag van een burger, of van een organisatie is door punt 2 lastig.

Ik heb een paar ervaringsdeskundigen kunnen matchen met burgers die vanuit PGB herstelondersteuning wensten. Dit is bij 1 opdracht geen goede match gebleken aangezien de mate van persoonlijk herstel bij de ervaringsdeskundige nog onvoldoende in balans was.

Het is belangrijk om goed in te kunnen schatten wat de ervaringsdeskundige aan kennis en vaardigheden in huis heeft, wat de triggers zijn op persoonlijk vlak waarbij iemand opnieuw geraakt kan worden, waardoor hij of zij gemotiveerd is om als ervaringsdeskundige te werken, welke functie bij hem/haar past en welke omgeving de ervaringsdeskundige met diens persoonlijkheid en kennis en kunde het best floreert.

4. In organisaties van ervaringsdeskundigen ervaar ik een soort concurrentiestrijd onder ervaringsdeskundigen: "wie is en mag zich ervaringsdeskundig noemen"?

5. Ik ervaar dat er steeds meer vacatures voor ervaringsdeskundigen ontstaan binnen reguliere instellingen en dat uit verhalen van ervaringsdeskundigen én van reguliere hulpverleners het vinden van een samenwerking nog vaak lastig is. Het verschil tussen werken vanuit een zorgvisie en herstelvisie schuurt in waarden en dat kost ervaringsdeskundigen vaak veel energie. De kans op uitval binnen reguliere instellingen is aanwezig door het gemis aan juiste ondersteuning voor ervaringsdeskundigen binnen de organisatie.

6. Ik heb ontdekt dat ervaringsdeskundigen soms minder financieel gewaardeerd worden dan regulier hulpverleners.

7. In mijn beleving is er een sterke beweging om ervaringsdeskundigheid binnen het huidige systeem van zorgverlening te laten passen. Dit blijkt ook uit de beroepscompetentieontwikkeling en erkenning willen van de NZa. Ervaringsdeskundigheid heeft echter een eigenheid, een andere "taal" en is daarmee een aanvulling op wetenschap en reguliere kennis. Is het wenselijk om alle partijen in 1 organisatie te willen samenbrengen? Lukt het organisaties om verschillende kaders te creëren? Of is het wenselijker om flexibele vormen van samenwerking te gaan creëren zodat elke organisatie vanuit eigen kaders kwaliteit in zorg kan bieden en we op flexibele basis gebruik kunnen maken van elkaars expertises. Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste.

8. De huidige transitie van zorg is een proces dat veel chaos veroorzaak. Het huidige zorgsysteem zoals wij dat kennen vraagt mijns inziens om een verandering van macht.

Vanuit een hulpvraag van een client(systeem) maken de hulpverlening en zorgvrager een plan. Hulpverlening, zorgvrager en omgeving voeren het plan uit. De omgeving wordt hierbij ingezet als uitvoerder. Vanuit de Nieuwe Route voeren zorgvrager, omgeving en (indien nodig) hulpverlening het plan uit. Hierdoor zijn de zorgvrager en omgeving eigenaar en kunnen zij verantwoordelijkheid dragen doordat ze regie hebben in het proces.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mijn naam is Anitha Wagemans, in juni 2018 ben ik – na jaren van voorbereiding - het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid gestart.

Ik ga een wijkteam ervaringsdeskundigen opstarten in Nijmegen voor mensen die psychische (psychiatrische) problemen ervaren en daarmee dagelijks worden geconfronteerd. Vanuit ervaringsdeskundigheid willen we mensen mogelijkheden naar herstel aanreiken waarmee om een positief toekomstperspectief te creëren.

 

Mijn visie en verlangen is dat ervaringsdeskundigheid een inbedding krijgt binnen zorg en welzijn. Dat er een betere aansluiting vind op levensvragen vanuit burgers die, net als ik, psychisch vastgelopen zijn. Ik zie ervaringsdeskundigheid namelijk als een toegevoegde waarde op de reguliere, theoretisch en wetenschappelijke kennis van reguliere hulpverleners én ik weet dat alternatieve vormen van hulpverlening soms beter aansluiten bij herstel. De kennis en kunde van ervaringsdeskundigen wil ik met reguliere én alternatieve hulpverlening gaan verbinden.

 

Vanuit het wijkteam gaan de ervaringsdeskundigen hun specifieke expertise vanuit “vrije ruimte”, als zzp-er inzetten. De Vrije Ruimte betekent dat er in het wijkteam ruimte wordt gecreëerd waarin ervaringsdeskundigheid gezamenlijk als expertise (op thema’s) kan doorontwikkelen en er geen belemmeringen vanuit een zorgorganisatie of instelling zijn (beleid, protocollen, methodieken, bureaucratie, werkdruk etcetera).

 

Vanuit het wijkteam gaan we als ervaringsdeskundigen herstelgroepen voor diverse levensthema's opzetten.

De herstelgroep wordt geleidt door 1 ervaren trainer, én een leerling trainer. De ervaringen worden als social return doorgegeven aan de volgende ervaringsdeskundige waardoor er steeds meer hersteltrainingen voor steeds meer doelgroepen gegeven kunnen worden en meer burgers hun leven kunnen hervinden met herstel.

In de herstelgroep gaat men uit van eigen regie, wordt dichtbij de burgers geboden en zal het netwerk een belangrijke rol gaan spelen bij het herstel.

 

Momenteel heb ik via mijn bericht over het op te zetten wijkteam op social media geplaatst. Er zijn ruim 30 ervaringsdeskundigen die zich enthousiast hebben aangemeld voor het wijkteam.

De aangemelde ervaringsdeskundigen waarmee ik een wijkteam wil gaan formeren, hebben diverse ervaringen en opleidingen. Hierdoor kan er een juiste match worden gemaakt tussen de verschillende hulpvraag (diagnoses) en ervaringsdeskundigheid.

Er zijn ervaringsdeskundigen die MBO en HBO geschoold zijn met ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen die veel (succes-)ervaringen hebben opgedaan met hun expertise en ervaringsdeskundigen die willen starten.

Het wijkteam wil ervaren en startende ervaringsdeskundigen aan elkaar koppelen om van elkaar te leren.

 

Door samen te werken als ervaringsdeskundigen in een wijkteam kunnen we de krachten bundelen om meer bekendheid te krijgen en connecties en samenwerkingen met organisaties en instellingen te creëren.

De visie is dat ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde zijn voor theoretisch opgeleide hulpverleners waardoor het aanbod van organisaties ook beter kan aansluiten op hulpvragen vanuit burgers m.b.t. psychische (psychiatrische) problemen.

Een ander facet van de visie is dat ervaringsdeskundigheid het best tot zijn recht komt wanneer ervaringsdeskundigen vanuit een “vrije ruimte” hun expertise kunnen bieden en kunnen doorontwikkelen.

Het wijkteam wil vanuit samenwerking met reguliere hulverleners inspirerend zijn voor zowel cliënten als hulpverleners en organisaties.

De ervaringsdeskundigen worden ondersteund zodat zij in balans blijven in het werken als flexibele ervaringswerker. Hiertoe biedt het Inzetbureau mogelijkheden als individuele coaching, intervisie en wijkteamoverleg.

 

Op LinkedIn heb ik met het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid een zeer groot netwerk van ruim 11.000 volgers.

Ik werk samen met De Kentering, BWN, Buurtzorg en het Zelfregiecentrum in Nijmegen en heb ik connectie met Markieza in Eindhoven en veel connecties binnen zorginstellingen in Nijmegen en omgeving.

 

Vanuit het wijkteam ervaringsdeskundigen willen we herstelgroepen voor mensen met een kwetsbaarheid gaan opzetten.

voor de toelichting wil ik u verwijzen naar de begroting die als bijlage is toegevoegd.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website