Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van 15 mei 2017 tot en met 15 mei 2018 heeft in Capelle aan den IJssel een pilot gedraaid ten behoeve van de vroegsignalering van verward gedrag door frontlijnmedewerkers (zoals gemeentelijke baliemedewerkers, handhavers, maatschappelijk werkers en politie). Het doel was het vergroten van de kennis over verward gedrag, zodat de medewerkers dit gedrag makkelijker herkennen en hier beter mee omgaan. Samen met het Veiligheidscollectief en met input van lokale en regionale ketenpartners is daarom een training ontwikkeld.

 

De training bestaat uit verschillende frontale modules en een online module, die dient als middel om de kennis van de deelnemer te toetsen. Tijdens de pilotfase is de training vier keer gegeven aan frontlijnmedewerkers van verschillende Capelse organisaties. Op basis van de evaluaties van de deelnemers, hun managers en de trainers is de training aangescherpt en doorontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn 51 Capelse frontlijnmedewerkers getraind in het herkennen van en omgaan met verschillende vormen van verward gedrag. Daarnaast hebben zij geleerd hoe ze op een veilige manier (voor zichzelf en de omgeving) hun publieke taak kunnen uitoefenen en hoe ze correct omgaan met persoonsgegevens. Het resultaat is dat de kennis van de frontlijnmedewerkers over verward gedrag is vergroot: zij begrijpen wat er achter verward gedrag zit en wat dat met iemand doet (denk aan de effecten van een psychose, depressie of verslaving), hoe ze hiermee om moeten gaan en waar zij lokaal melding kunnen doen van dit gedrag.

 

Doordat er in de voorbereiding op en gedurende de training aandacht wordt besteed aan de lokale routing voor meldingen van verward gedrag, is er tevens een impuls gegeven aan de bewustwording, vroegsignalering en doorverwijzing binnen de gehele keten. Daarnaast wordt de uitwisseling van ervaringen tussen organisaties en medewerkers zeer op prijs gesteld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft personen met verward gedrag benoemd als speerpunt in het beleid en werkt op basis van de 9 bouwstenen aan een sluitende aanpak. Dit projectplan beoogt een aanvulling te zijn op de reeds bestaande methoden van onze Zorg- en stadsmariniers, toevoeging van GGZ specialisme aan de wijkteams, coördinatie bemoeizorg voor o.a. zorgmijders en regionale samenwerking met gemeenten in de regio Rijnmond, door ook de frontlijnwerkers te instrueren verward gedrag te herkennen en hoe te handelen bij personen met verward gedrag.

 

Verward gedrag van mensen kan ook voor hun omgeving voor overlast en onveiligheid(sgevoelens) zorgen. Lang niet altijd hebben deze mensen al de juiste hulp die zij nodig hebben. Samen met zorgaanbieders, politie, welzijnswerk en het Veiligheidshuis werkt de gemeente Capelle aan den IJssel aan de doorontwikkeling van de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel van de aanpak is om signalen eerder op te pakken en mensen eerder en beter in zorg te nemen. De aanpak is gebaseerd op de 9 bouwstenen die met elkaar een sluitende keten rond verwarde personen vormen. Op alle bouwstenen vindt inzet plaats of zijn ambities geformuleerd om tot de gewenste resultaten te komen. De inzet vindt zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau plaats.

Beleidsmatig en operationeel wordt geïnvesteerd in kennisverrijking door opleiding, ketensamenwerking en verbetering van de informatiepositie. Een van de ambities voor de lokale Capelse aanpak is een vroegtijdige, specialistische diagnostiek van problematiek die samenhangt met verward gedrag. Om deze ambitie te realiseren is een aantal maatregelen nodig die zijn gericht op het leren herkennen van verward gedrag en vroegsignalering en informatievoorziening (bouwstenen 3 en 9). Met name in het kader van een goede informatiepositie heeft de gemeente Capelle aan den IJssel de behoefte om haar frontlijn-medewerkers kennis bij te brengen over het herkennen van personen met verward gedrag. Door vroegtijdige signalering kan professionele hulpverlening eerder geboden worden en is daarmee effectiever.

Dit projectplan beschrijft hoe de gemeente Capelle de informatiepositie van haar frontlijnwerkers wil versterken. Het beschrijft de gekozen methodiek, de wijze van evaluatie, doorlooptijd, de projectgroep en de begroting.

Doel van het plan is dat de frontlijnwerkers verward gedrag leren herkennen, ermee leren omgaan en snellere toeleiding naar hulpverlening en zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website