Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel het Meldpunt Zorg & Overlast al jaren bestaat en functioneert, is met de uitbreiding van de functie in het hart van de keten voor zorgwekkende situaties, ook de noodzaak groter om verder te professionaliseren.

Er is geinvesteerd in meer methodisch (met de ZRM) en in het electronisch dossier de triage op de meldingen in te voeren.

 

Het versterken van de betrouwbaarheid en transparantie van de triage was een onderdeel in de ontwikkelagenda van de regio op Sluitende Aanpak Personen met Verward gedrag. OP het Meldpunt Z&O komen meldingen van inwoners, familie, zorgverleners, wijkteams en politie/ambulance. In de ontwikkeling van nog meer netwerksamenwerking is het uniform triageren en eenduidig communiceren over zorgwekkende situaties op bepaalde levensgebieden, steeds belangrijker.

Door de ZRM, die voor WMO en door zorgverleners als wordt gebruikt, te verbinden met de triage functie, is het Meldpunt Z&O meer verbonden met de partners in de keten. En in staat deze digitaal op te slaan (en in de toekomst zorgvuldig te delen).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met toestemming van de ontwikkelaars, is de ZRM is uitgewerkt tot een module die in het digitale dossier (Clavis) kon worden gebouwd.

De ZRM is als instrument in het team besproken en was al herkend in de samenwerking met wijkteams.

De module is gebouwd, de procesbeschrijvingen zijn gedaan en teamleden worden nog nader getraind.

Door personele wijzigingen en ontwikkelingen in het team was allereerst het starten van het project lastig. De teamleider ICS Van den Boogaard is hier eind 2018 wel voortvarend mee kunnen beginnen en heeft met de pilot ook de ontwikkeling van haar team als geheel een professionele boost kunnen geven.

Vervolgens was ontwerp en implementatie van de digitale module een tijdrovende klus (Clavis/Conclusion)- een onoverkomelijk element waar ieder project, waar berichtenverkeer/ICT ontwikkeling in opgenomen is, rekening mee dient te houden.

Tot slot, bleek het bereiken van een trainer, organiseren en werkelijk alle collega's trainen wel te doen, maar veel meer tijd te kosten. Vandaar dat in de bijlage de offerte is opgenomen van de training en de training aan het einde van de zomer wordt ingepland.

Het is niet zo, dat met de werkwijze wordt gewacht tot na de zomer. De werkwijze met de ZRM triage is al gestart, met introductie van de module. Collega's leren het elkaar en er wordt in het team casuïstiek bespreking gedaan om met elkaar op de triage te ontwikkelen.

Op dit moment is voorzien, dat met de komst van de nieuwe wetten WVGGZ en WZD, het Meldpunt Z&O een centraal punt voor de 10 gemeenten zal innemen, om voor hen meldingen en triage mogelijk te maken. Het versterken van de triage-functie komt nog meer tot zijn recht. Het Meldpunt kan eenvoudig aangeven, dat uitbreiding van triage, voor de onderdelen van de nieuwe wetten, goed mogelijk is. Een gestructureerde werkwijze is immers al ingevoerd.

 

Als producten zijn beschikbaar: procesbeschrijving, werkinstructie, print screens van de gebouwde module in Clavis en is een presentatie gegeven aan de projectleiding en collega' projectleiders (van Meldpunten niet-acuut), aangesloten bij GGD GHOR.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Zuid Holland Zuid vormt het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD een centraal punt in de keten van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen. Zuid Holland Zuid zet in op het verbeteren en verstevigen van de keten van zorg en ondersteuning ten behoeve van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Het doel is de meldingen en de triage naar alle vormen van ondersteuning zo veel mogelijk centraliseren. Vanaf een centraal punt volgt doorleiding, zo snel als mogelijk, naar de juiste of best passende vorm(en) van ondersteuning.

 

Deze subsidieaanvraag betreft een project om de triage en doorleiding naar best passende ondersteuning te verbeteren. Dit project sluit aan bij de bouwstenen Melding (4), Passende ondersteuning, zorg & straf (8), beoordeling & risicotaxatie (5), toeleiding (6)

 

Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft kennis van en streeft naar een positie in de sociale kaart van Zuid Holland Zuid. Er wordt voor het verbeteren van triage samengewerkt met politie, GGZ aanbieders, VG aanbieders en de gemeenten in de regio. Zuid Holland Zuid vormt samen met de regio Rotterdam Rijnmond een politieregio. Gezamenlijk wordt gewerkt aan zorgvuldige verzameling van meldingen en triage voor acute en niet acute maar wel zorgelijke zaken.

 

Met dit project wordt de triage op het Meldpunt Zorg & Overlast versterkt, omdat teamleden meer geschoold worden in ziektebeelden en gedrag van inwoners. Door meer kennis van gedrag en achtergronden bij bijvoorbeeld psychiatrie, wordt door het team nog meer aangesloten bij politie, ambulance, wijkverpleging of huisartsen, wanneer in de regio een persoon moeilijk verstaanbaar of verward gedrag vertoond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website