Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het opleidingsplan heeft voorzien in een intensivering van de samenwerking tussen GGZ Crisisdienst en de MKA.

 

Dat is vormgegeven door:

 

1. De leergang te laten leiden door de Crisispsychiater en hem te benoemen tot Medisch Manager van de Ambulancedienst voor de niet operationele aansturing van de Psycholance. Daarmee is de brug tussen MKA en Psycholance en GGZ geregeld

 

2. De manager van de MKA driewekelijks als vast lid te betrekken in het overleg tussen management Triageafdeling van GGZ Drenthe, triagisten van GGZ, aandacht functionaris van de Politie NN, GGD/OGGz en management van de Ambulancedienst van Drenthe.

 

In dit overleg worden cases besproken die door de deelnemers intern zijn voorbereid en onderzocht. In dit overleg worden acties vastgesteld om herhaling te voorkomen en lering te trekken uit hetgeen is voorgevallen.

 

Er is, direct na de toekenning:

 

1. Herhaaldelijk gecommuniceerd met de doelgroep over dit voornemen;

 

2. De planning en roosteraars betrokken bij de agendering/planning;

 

3. Om de beperkte tijd optimaal te benutten is gebruik gemaakt van e-learning, naast klassikaal onderwijs. De module van de E-learning is – ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomst – verplicht gesteld en met een afrondende toets;

 

4. Om de centralisten van de politie, die niet aanwezig konden zijn, toch de kennis te laten opdoen, zijn video opnames gemaakt;

 

5. Meerdere sessies zijn op verschillende dagdelen georganiseerd;

 

6. Aanwezigheid verplicht te stellen;

 

7. Bij de voorbereiding de centralisten betrokken bij de inhoud om zo betrokkenheid en draagvlak te vergroten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorgestelde resultaten zijn bereikt.

 

1. Kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden is bewust aanwezig;

 

2. Noodzaak is aanwezig en wordt onderkend door doelgroep centralisten;

 

3. Er is aandacht voor trends in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten;

 

4. Onderkenning en bewustwording van het groeiend probleem binnen de acute hulpverlening betreffende de psychiatrie;

 

5. Er is aandacht voor de landelijke stromingen (schakelteam/psycholance/Fries project/Drentse aanpak);

 

6. Eigen casuïstiek is ingebracht en besproken;

 

7. Andere casuïstiek is ingebracht en besproken

 

Conclusies

 

1. Leerdoelen zijn gehaald;

 

2. Samenwerking met GGZ Drenthe/APH Triagisten is geïntensiveerd;

 

3. Ketensamenwerking is verder verbeterd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verward gedrag is de laatste jaren in toenemende mate een hoog geprioriteerd thema in onze samenleving geworden.

 

Het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag richt zich momenteel op het realiseren van belangrijke inspanningen die bijdragen aan het vormgeven van een sluitende aanpak op lokaal niveau voor mensen die verward gedrag vertonen en hun omgeving.

 

Al enkele jaren wordt de E33 melding van het politie systeem als graadmeter gezien voor het aantal meldingen voor personen met verward gedrag.

 

Om deze meldingen op de juiste manier te kunnen toeleiden naar passende hulp richten wij ons in dit projectplan op het versterken van de acuut psychiatrische hulpverlening (APH) triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag aan de hand van training.

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de APH-triage wijzer is een juiste beoordeling van de situatie rondom iemand waarover een melding wordt gemaakt aangaande verward gedrag, zodat passende ondersteuning kan worden gegeven.

 

Goede achtergrondkennis is hiervoor van groot belang. Hierdoor kunnen effectieve interventies ingezet worden of kan de persoon worden overgebracht naar een opvanglocatie. Door een snelle en effectieve interventie kunnen situaties zoveel mogelijk gede-escaleerd worden.

 

Deze subsidieaanvraag is gericht op alle gemeenten in de regio Drenthe. De provincie Drenthe telt 492.100 inwoners (2018, CBS). Deze regio wordt aangestuurd door de Meldkamer Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe). Zij ontvangen alle meldingen in de gezamenlijke meldkamer van Ambulance, Politie en Brandweer in Drachten en zetten deze door naar de diverse eenheden. UMCG Ambulancezorg heeft 12 ambulanceposten in Drenthe.

 

Binnen de Meldkamer Noord-Nederland (MKNN) vallen centralisten van RAV Drenthe, RAV Friesland, RAV Groningen en de Politie (en Brandweer).

 

In deze regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de UMCG Ambulancezorg en GGZ Drenthe over wie waar verantwoordelijk voor is en wat er van de partijen verwacht mag worden.

 

Zowel binnen de GGZ Drenthe als binnen de UMCG Ambulancezorg zijn APH-triagisten werkzaam. Binnen de MKNN zijn 53 ambulance centralisten en 100 Politie centralisten werkzaam.

 

Alle BIG geregistreerde centralisten zullen een training krijgen om verward gedrag beter te kunnen herkennen. De training voor de politie centralisten wordt vanuit de samenwerkingspartners zelf gefinancierd.

 

Deze subsidieaanvraag spitst zich specifiek toe op het financieren van de BIG geregistreerde centralisten om de APH-triagefunctie te versterken.

 

De 100 Politie centralisten vallen dus buiten deze aanvraag, maar zullen wel de training ontvangen om zo de samenwerking omtrent dit thema te verstevigen en kennis omtrent verward gedrag breed onder de aandacht te brengen.

 

De training zal opgenomen worden in het jaarlijkse opleidingsplan en wordt onderdeel van het bekwaamheidsbeleid. Alle BIG geregistreerde MKA-centralisten zullen de training krijgen.

 

De training zal gegeven worden door de Medisch Manager Ambulancedienst (MMA) die een specialisatie heeft richting de psychiatrie en door een GGZ Triagist. De training zal 1 dagdeel in beslag nemen (4 uur). Voorafgaand aan de training zal er e-learning worden aangeboden.

 

Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op de volgende bouwstenen omtrent een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag: bouwsteen 4 (Melding), bouwsteen 6 (toeleiding) en bouwsteen 7 (passend vervoer).

 

De training van de BIG geregistreerde centralisten op de meldkamer zal ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn een melding te kunnen maken over verward gedrag omdat ze kunnen herkennen dat er méér aan de hand is, waardoor zij tijdig de juiste hulp kunnen inschakelen. Vervolgens kunnen zij door deze kennis beter passende zorg, begeleiding, ondersteuning en vervoer aanbieden om de persoon met verward gedrag eventueel naar een locatie te kunnen brengen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website