Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten hebben vanuit het VNG de opdracht per 1 oktober 2018 te beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verwarde gedrag. Alle ketenpartners dragen verantwoordelijkheid voor hun deel van het realiseren van de sluitende aanpak, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. Daarom is in september 2017 voor Twente een projectregisseur personen met verward gedrag aangesteld, in de persoon van Lizette Keijzer. Zij heeft de afgelopen maanden, in samenwerking met en voor de Twentse gemeenten, vorm gegeven aan de sluitende aanpak voor alle Twentse gemeenten. De doelstelling voor dit project in de regio Twente is de betrokken partijen te faciliteren en het proces organiseren om per oktober 2018 te beschikken over een sluitende (lokale en waar wenselijk een regionale) aanpak en een passend ondersteuningsaanbod voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag’ (PVG).

 

Leidend daarbij zijn de 9 bouwstenen, aangereikt vanuit het landelijke Schakelteam. Voor die 9 bouwstenen komen de gemeenten met de betrokken partners tot afspraken in de ketensamenwerking rondom de gezamenlijk sluitende aanpak.

 

Dit traject heeft geleid tot het Projectplan personen met verward gedrag, d.d. 6 maart 2018.

Dit projectplan bevat o.a. een inventarisatie van alle lokale initiatieven en regionale wensen voor het realiseren van een sluitende aanpak personen met verward gedrag. Voor de lokale aanpak zijn de Twentse gemeenten nu zelf bezig met inventarisatie en plan voor verbetering en het onderzoeken van nieuwe initiatieven. De Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (hierna BC PG genoemd en i.c. het AB van de GGD Twente) bestaat uit alle wethouders publieke gezondheid en is de tafel waar integrale besluitvorming plaatsvindt over regionale samenwerking op dit gebied. Zij hebben aantal prioritaire projecten benoemd waarbij de Twentse gemeenten regionaal de samenwerking zoeken. Een daarvan is het verkennen van de mogelijkheden in Twente m.b.t. de bouwsteen melding. Op 11 april jl. heeft de bestuurscommissie de opdracht gegeven deze aanvraag te doen en een verkenning uit te voeren.

 

Om sneller passende hulp te kunnen bieden aan personen met verward gedrag is het van belang dat gemeenten een meldpunt/loket inrichten voor niet acute zorg/ hulpbehoefte in het sociale domein. Vanaf 1 oktober 2018 moeten gemeenten tevens een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in ontwikkeling hebben. Een meldpunt is hier onderdeel van.

De Twentse gemeenten hebben op dit moment geen eenduidig overzicht van waar meldingen in het kader van personen met verward gedrag binnen komen. Tot op heden is het lastig gebleken de bereikbaarheid in het kader van de continuïteit van zorg, al dan niet acuut, op het niveau van een individuele gemeente 24/7 te realiseren. Er zijn diverse loketten waar gemeld wordt, maar er is geen sluitende aanpak op dit thema. De gemeenten hebben daarom ook aangegeven dit mogelijk regionaal te willen gaan regelen. Daarom hebben zij aan de GGD Twente gevraagd om te inventariseren op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het meldpunt personen met verward gedrag in Twente. En dit te doen aan de hand van de volgende vragen:

 

1. Wat is er al/ waar komen meldingen op dit moment binnen (incl. krachtenveld analyse)?

2. Wat moet er zijn om een sluitende aanpak te hebben?

3. Hoe kan dit lokaal goed worden georganiseerd?

4. Wat zijn de mogelijkheden door samenwerking op Twents niveau? Wat betekent dit voor het efficiënter werken?

 

Er wordt ook een advies gevraagd over de wijze van invulling van het meldpunt. Benodigde capaciteit en financiële middelen, subsidiemogelijkheden, en ook de benodigde verbinding met samenwerkingspartners in het sociale domein maken hier onderdeel van uit.

Op deze wijze worden de eerste lijnen uitgezet voor het Twentebreed vormgeven aan de bouwsteen 4: Melding. De projectperiode loopt van 1 juli 2018 tot 31 december 2018.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website