Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Hollands-Midden werken GGD, gemeenten, politie, GGZ, cliëntvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties samen aan het ontwikkelen van een werkende keten van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In Hollands-Midden is een acute basisketen gerealiseerd van melding, vervoer en beoordeling waardoor mensen met een acute zorgbehoefte direct passend ondersteund worden.

 

Voor een goed werkende keten is daarnaast een goede meldfunctie voor niet-acute zorg nodig. Bij de meldfunctie voor niet-acute zorg kunnen burgers en professionals hun zorgen en signalen over mensen die verward gedrag vertonen melden en vanuit deze meldfunctie kan passende zorg en ondersteuning ingezet worden.

 

In de regio Hollands-Midden bestaan reeds verschillende advies- en meldpunten. De gemeenten geven vanuit hun beleidskader maatschappelijke zorg onder andere de GGD opdracht voor de uitvoering van een Meldpunt Zorg en Overlast, waar burgers en professionals meldingen over zorgmijders, dak- en thuislozen en in het algemeen hun zorgen over kwetsbare inwoners kunnen doen. Ook zijn er afspraken met diverse partijen gemaakt over bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren, zodat meldingen en passende hulpverlening 24/7 ingeschakeld kan worden, bijvoorbeeld voor jeugdigen in crisis.

 

De gemeenten in Hollands-Midden en de GGD/ RDOG willen projectmatig de meldfunctie voor niet-acute zorg voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden verbeteren.

 

Het project bestaat uit de volgende 3 fases:

fase 1: het uitvoeren van een verkenning naar de huidige organisatie en bereikbaarheid van de regionale meldpunten en een behoeftepeiling naar de gewenst bereikbaarheid

Fase 2: visie en draagvlak creëren voor een pilot met verbeterde bereikbaarheid

fase3; het uitvoeren van de pilot(s) met inbegrip van afspraken meldkamers en PEH over 24/7 bereikbaarheid, afspraken met ketenpartners over in te zetten vervolgzorg, afspraken over inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en een verbetervoorstel werkprocessen Meldpunt Zorg en Overlast

 

Onze doelstelling is het realiseren van adequate bereikbaarheid van een informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute meldingen over mensen met verward gedrag en de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc) bekend en bereikbaar.

 

 

De algemene doelen van dit project zijn:

•iedereen die een persoon met verward gedrag signaleert kan dit melden en is verzekerd van adequate opvolging aan deze melding;

•Deze opvolging verloopt doeltreffend (gericht op de zorgen uit de concrete melding), efficiënt, past bij wat cliënten nodig hebben, en rekening houdend met hun naasten.

•Voorkomen van herhaaldelijk melden op verschillende plekken (in aantal en tijd) over dezelfde personen;

•Preventie van escalatie voor betrokkene en omgeving (denk aan dwangmaatregelen, crisisopname, overlast, teloorgang) door de mogelijkheid te bieden vroegtijdig te signaleren.

 

De hieronder genoemde resultaten zijn verwachte resultaten, dit vooruitlopend op de scenario’s die in fase 2 opgesteld worden en leiden tot een of meerdere pilots. Desondanks zijn deze mogelijke resultaten hier al geconcretiseerd omdat ze aansluiten bij de doelstelling van het project en ontwikkelen elders in het land.

a. Uitbreiding telefonische bereikbaarheid voor niet-acute zorgmeldingen voor regio Hollands Midden;

b. Verbetering bekendheid met taken en bereikbaarheid Meldpunt Zorg en Overlast en sociale teams voor de doelgroep mensen met verward gedrag;

c. Aansluiting bij meldfunctie voor acute zorg, waaronder de Integrale Crisisdienst Hollands Midden, crisisdiensten Jeugd Hollands Midden en de meldkamer GGZ;

d. Medewerkers meldfunctie zijn getraind door ervaringsdeskundigen;

e. Samenwerkingsafspraken over bekendheid met MKA, MKP, wijkagenten, woningcorporaties, huisartsen en hap’s, instellingen Beschermd Wonen (extramuraal);

f. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met cliëntorganisaties over inze

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website